Microsoft Word - kriterii_2011.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - kriterii_2011.doc"

Препис

1 LХ Национална олимпиада по математика - общински кръг София, февруари 0 година Критерии за оценяване 4. клас. Дадени са равностранен триъгълник и квадрат. Периметърът на триъгълника е а мм, а периметърът на квадрата е b см, където: а е неизвестното число от равенството (0 а).5 = 960 : 9, а b е равно на 700 ( ). Намерете дължините на страните на триъгълника и квадрата и ги сравнете. 960 : 9 = 040; 0 а = 040 : 5; 0 а = 08; т. а = 0 08 = 80; 80 : = 60 мм е страната на триъгълника; т = 9; т. b = 700 (0 + 9) = = 96; т. 96 : 4 = 74 см е страната на квадрата. т. Сравняване на страните на триъгълника и квадрата: 74 см = 740 мм 60 мм. т. Забележка: Ако е направена техническа грешка при изчисленията, но после разсъжденията са верни, да се дават точките за верните разсъждения.. Пътешественик изчислил, че за две години е изминал 665 км с кола, което е 5 пъти по-малко от пътя, изминат със самолет и със 66 км повече от пътя, изминат с влак. а) Колко километра е изминал пътешественикът общо за двете години? т. б) Намерете по колко километра е изминал пътешественикът през всяка от двете години, ако през втората е изминал с 499 км повече от първата година. 4 т. а) = 85 км е пътят, изминат със самолет; т = 499 км е пътят, изминат с влак; т = 489 км е изминал пътешественикът; т. б) = 9990 км щеше да измине пътешественикът за двете години, ако през втората беше изминал толкова, колкото и през първата; т : = 4995 км е изминал през първата година; т = 6494 км е изминал през втората година. т.. Три килограма ябълки струват колкото два килограма круши, а три килограма круши струват колкото един килограм череши. 7 т.

2 а) Колко килограма ябълки могат да се купят с парите за два килограма череши? т. б) Намерете цената на един килограм череши, ако 8 кг ябълки и кг круши струват общо 6 лв. 56 ст. 4 т. а) Щом кг череши струва колкото кг круши, то кг череши са колкото. = 6 кг круши; т. кг круши струват колкото кг ябълки. Но 6 кг круши са пъти повече (6 : = ) и струват колкото. = 9 кг ябълки; т. б) 8 кг ябълки са 6 пъти повече от кг ябълки (8 : = 6) и струват колкото. 6 = кг круши; т. 8 кг ябълки и кг круши струват колкото + = 4 кг круши; т. 4 кг круши са 8 пъти повече от кг круши (4 : = 8) и струват колкото 8 кг череши. т. лв. 7 ст. (или 07 ст.) струва килограм череши. т. 5. клас. Намерете числото, което е с 0, по-малко от произведението на числата а, b и с, където a 87,. 0, 0,.,7, b е числото, за което е изпълнено равенството 7,5: b,5. 0,5 0,5, и с е равно на най-голямата десетична дроб, която се записва с две цифри след десетичната запетая и е по-малка от,. 7 т. a 0,. 87,, 7 0,.00 0 ; т. 7,5: b, 5 0,5 ; т. 7,5: b 0,75 b 7,5: 0,75 0 ; т. с =,09; т. a. b. c 0.0., 09 7 ; т. Търсеното число е равно на 7 0, 06,89. т.. Даден е правоъгълник ABCD със страни АВ = 4 м и ВС = 4 м. Точка М е средата на страната АВ, а точка N средата на страната ВС. а) Намерете лицето на триъгълника DMN. т. б) Ако разстоянието от средата Р на страната CD до правата DN е равно на,6 м, намерете разстоянието от точка М до правата DN. 4 т. а) S ABCD кв. м; S 84 кв. м; S 84 кв. м; S 4 кв. м;,5 т. DNC AMD MBN

3 S кв. м. т. MND б) Построени разстоянията PQ =,6 м и D P МН. т. І начин: H Q DP. NC SPND 4 кв. м; SPND 0,5. DN. PQ 4 0,5. DN.,6 4, 68.DN DN 4 :,68 5 м; т. SDMN 0,5. DN. MH 6 0,5.5. MH А М 6,5.MH MH 6 :,5 0,08 м. т. ІІ начин: DP. NC SPND 4 кв. м и от 6 : 4 = следва, че лицето на триъгълника DPN е пъти по-голямо от лицето на DNM. т. Но двата триъгълника имат обща страна DN и от S 0,5. DN. PQ и SDNM 0,5. DN. MH следва, че МН е пъти по-голяма от PQ, т.е. МН =.,6 = 0,08 м. т.. Разстоянието между градовете А и В е 98,5 км. В часa от град А за град В тръгнала лека кола със скорост 75 км/ч. Когато колата била изминала 0 км, от град В за град А тръгнал камион. Колата и камионът се срещнали в 5 ч 6 мин. Намерете с каква скорост се е движил камионът, ако преди срещата колата е спирала 6 минути, за да зареди с бензин. 7 т. 5 ч 6 мин ч = ч 6 мин е времето, изминало от тръгването на леката кола до срещата; т. ч 6 мин 6 мин = ч 0 мин =,5 ч е пътувала леката кола до срещата; т.,5. 75 = 6,5 км е разстоянието от град А до срещата; т. 98,5 6,5 = 6 км е пътвал камионът; т. 0 : 75 = 0,4 ч е пътувала колата, преди тръгването на камиона; т. ч 6 мин = + 6 : 60 = + 0,6 =,6 ч;,6 0,4 =, ч е пътувал камионът; т. 6 :, = 4,5 км/ч е скоростта на камиона; т. 6. клас. Пресметнете стойността на израза M a. a : b b. b 0. a DNP, където a 0, 0,0 0,09 : 0,,7.0,0. 90, а b е числото, за С N В : 0 : което е вярно равенството b 7 т.

4 a 0,09 0,99,99 0, 09 0,99,99 9; т : b : b : b b : b, ; 5 т. a M : a b a a ; b b a b т. b a,6 9 M 0, 4,5,. a b 9,6 т.. На чертежа е дадена развивката на правоъгълен паралелепипед. Четириъгълникът ABCD e квадрат с лице 44 cm, а периметърът на правоъгълника AMND е 64 cm. а) Намерете измеренията на паралеле- D C N пипеда. 4 т. б) Определете с колко процента ще се измени обемът на паралелепипеда, ако едно от измеренията увеличим 6 пъти, а останалите две измерения намалим пъти. 4 а) 44. АВ = cm (едно от измеренията на паралелепипеда); т. От AD = MN = cm и PAMND. AD. AM получаваме, че 64.. AM AM 0 cm; т. ВМ = АМ АВ = 0 = 8 cm (второто измерение на паралелепипеда); т. Третото измерение е равно на (АВ 8 cm) : = cm. т. б) обемът на паралелепипеда V a. b. c, където измеренията на паралелепипеда са а = cm, b = 8 cm, c = cm (може да се намери и стойността му V a. b. c.8. 9 cm ); т. b c След изменението обемът ще е равен на V 6. a a. b. c,5. V (може да се намери и стойността му V 88 cm ); т. Следователно обемът ще се увеличи с 50% (може да се намери и като се използват пресметнатите стойности на двата обема % 50%. т. 9. В правоъгълна координатна система с мерна единица cm изобразете точките А(х; ), В(х; ) и С(х; ), където Намерете координатите на точките, разстоянието 6.8 от които до правата АВ е cm, а до правата ВС е cm. 7 т. 4 А B M т.

5 т. Изобразени точките А(; ), В(; ) и С(; ). т. Построени правите а и b, които са на разстояние cm от АВ, и правите c и d, които са на cm от ВС. т. Намерени координатите на пресечните им точки М(0; 5), b А a y O Q c М С В d P N N(6; 5), P(6; ) и Q(0; ). т. 7. клас а) Решете уравнението. т б) Една бригада боядисала половината от определена площ за часа и 0 минути. След това тя увеличила производителността си с m на час и боядисала останалата половина от площта за часа и 0 минути. Намерете колко квадратни метра са били боядисани за първите часа. 4 т. а) Получено последователно т. 6 = 0 т. Намерено х = 0. б) Въведени х m /h и х + m /h са производителносттите на бригадата преди и след увеличението. Изразени боядисаните площи 5 7 m и m преди и след увеличението. т. Съставен модела 5 7 и намерено х = 8.,5 т. Намерена бояядисаната площ за първите ч 0 мин m. 0,5 Намерена боядисаната площ за следващите 0 мин 0 5 m, т.е. общо за първите часа = 85 m. 5

6 . Точките М и N са средите съответно на страните CD и ВС на правоъгълника ABCD. а) Докажете, че CDN = BAN. т. б) Ако Р е пресечната точка на правите МВ и DN, докажете, че MAN = DPM. 5 т. а) Доказано CDN BAN. т. Извод CDN BAN. т. D М С б) Доказано DAM CBM ; т. P DMA CMB. т. N Следователно MAB DMA като кръстни при AB CD. т. А В Изразено: MAN MAB NAB, където CDN BAN ; т. От BMC външен за DMP следва, че BMC DPM MDP, т.е. DPM MAN. т.. Дадени са уравненията a 4, където а е параметър. a a a 4 a a и а) Решете уравненията. т. б) Намерете стойностите на а, за които двете уравнения са еквивалентни. 4 т.. а) За доказано и получено a a a a 4 9a a 4 9a 9a. За намерено: при a всяко число е решение; при a a. т. За решаване на второто уравнение: при а = всяко число е решение; при а х =. т. б) При a двете уравнения не са еквивалентни, тъй като решение на първото е всяко число, а второто има единствен корен. Аналогично и при а = двете уравнения не са еквивалентни. т. При a и а и двете уравненията имат по един корен и те ще са еквивалентни, ако корените им са равни, т.е. a. т. a a 0 a 4 0 a a 0. т. 6

7 Последното равенство е изпълнено при а = и а =. Тъй като а, единствено решение е а =, т.е. двете уравнения са еквивалентни при а =. т. 8. клас. В правоъгълна координатна система Оху са дадени точките А(а; 0) и В(0; 6 b), където a 54,5 50 6, b... а) Намерете линейната функция, чиято графика е правата АВ; т. б) Постройте вектора OC, ако OC OA OB и докажете, че точка С лежи на правата АВ. 4 т. а) a ; т. b.. ; т. Ако търсената линейна функция е y f k n, за получено 0 = k.() + n и = k.0 + n, намерени k =, п = и функцията y. т. б) Построени: точките А(; 0) и В(0; ); вектори OM OA и ON OB ; т. вектор OC OM ON ; Намерени координатите на точка С(; ). т. Проверено, че f (т.е. = + ) и следователно С лежи на правата АВ, която е графиката на линейната функция y f. т.. Ъглополовящата на ABD в успоредника ABCD пресича диагонала АС в М С А y В O N точка Р, а страната AD в точка М, като АР : РС = :. а) Докажете, че правите ВР и ВС са перпендикулярни. т. б) Ако N е средата на CD и BN = cm, намерете дължините на диагонала АС и отсечката MN. 4 т. а) Доказано: АР : РО = : (О е пресечната точка на диагоналите на успоредника); т. Р е медицентър на ABD; т. А М D P О N Т В С 7

8 ВМ е медиана и ъглополовяща в ABD АВ = BD и следователно ВМ AD. Но AD ВС ВМ ВС. т. б) Нека BN AC T. За доказано: Т е медицентър на BDС; т. BT BN 8 cm; СТ = ТО = ТР и ВТ е медиана в правоъгълния BРС. т. РС = ВТ = 6 cm и АС =,5.6 = 4 cm; т. МN = AC cm (средна отсечка в АDС). т.. От съд с вместимост 50 литра, пълен догоре с чист спирт, отлели известно количество и го допълнили с вода. След това отлели два пъти поголямо количество от първия път и отново допълнили с вода. Колко литра спирт са отлели първия път, ако накрая в съда е останал спиртен разтвор с концентрация %. 7 т. Нека първият път са отлели х литра чист спирт. Първото смесване е отразено в таблицата:: Концентрация Общо на спирта количество, Чист спирт, литри литри Чист спирт 50 х 50 х Вода 0 х 0 0,5 т- Разтвор І х т. Второто смесване е отразено във втората таблица: Концентрация Общо Чист спирт, на спирта количество, литри литри Разтвор І х Вода 0 х 0 0,5 т- Разтвор ІІ % 50 6 т. 50 За съставен модел т. За получено уравнението и намерено 55, 0. т. Тъй като х 50, то 55 не е решение. Окончателно количеството на отлетия първия път спирт е 0 литра. т. 8

9 . Решете: 9. клас а) уравнението 4 т. б) системата y y 6 0 y y т. а) Намерени допустими стойности,5; 4. Направени прeобразуванията: При 5 0, т.е. 5 уравнението е еквивалентно на: Намерени корените,. 9 Извод, че само е решение, тъй като,5; 4 и 5, а 5. 9 Забележка. Вместо с допустимите стойности и неравенството 5 0 може да се направи директна проверка дали намерените корени са решения. За директната проверка (без допустими стойности и 5 0 ) и направен извод, че само е решение.,5 т. б) За последователните преобразувания: 6y y y 8y 0 5y 7 y 0 y y y 9y 0 6y y 0 Проверено, че двойката (0; 0) е решение на системата. т. При у 0 първото уравнение е еквивалентно на y. y y или 7 y. т. Намерено решението на системата при y и у 0 двойката ;. 9

10 Намерено решението на системата при 7 y и у 0 двойката 89 4 ; Даден е изразът a 9 M a. а) Опростете израза М. т. б) Намерете числената стойност на М при a 9, където и са корените на уравнението а) Извършени преобразуванията: т. a a M a a ; т. а M ; т. a a M ; a 6 при a 9 a M a при 0 a 9. б) Намерено и. Преработено а във вида 9 a.,5 т. Намерено а = 8 4. т. a От а = 8 9 M. т Забележка: Ако в а) е забравен модулът, за а) се отнема т., а ако в б) е намерено а, но е заместено в грешния израз, или не е проверено, че 8 9, се отнема 4 0

11 . Дадено е уравнението a a 4a. Намерете стойностите на реалния параметър а, за които: а) корените на уравнението са реални противоположни числа. т. б) уравнението има единствен реален корен. 4 т. а) Намерени допустими стойности. Извършени преобразуванията: a a 4a. 0 ; a 4a a 4a a a 0. Корените на уравнението са реални противоположни числа, ако D 0 и 0, т.е. a a 0 и a a 0. Неравенството е винаги вярно, а от равенството намираме а = 0 или a двата случаи,,т.е са допустими стойности. б) Тъй като 0 D за всяко а, уравнението. И в a a 0 винаги има два различни реални корена и. Следователно даденото уравнение ще има единствен корен, ако точно един от корените и е недопустима стойност, т.е. е равен на или. т. Намерени условия при които: е корен на уравнението a 4a 0 a a 0, а именно и получено, че няма такива реални стойности на а. е корен на уравнението a a 0, а именно a 4a 0 и получено, че a,, които са търсените стойности на параметъра. т.

12 0. клас. а) Намерете най-малката и най-голямата стойност на функцията y 6 4 при 0; 4. т. б) Намерете за кои стойности на параметъра а най-малката стойност на функцията f a a а) при 0; 4е равна на. абсцисата на върха на параболата х = и ординатата у() = 5; т. у(0) = 4 и у(4) = 4. Начертана параболата при 0; 4 или обосновано, че при 0; 4 функцията расте, а при ; 4 намалява. т. Извод, че най-малката стойност на функцията е 4, а най-голямата е 5. 4 т. б) Въведено помощно неизвестно t 6 4 и изразена функцията чрез t f a 6 4 a 6 4 4a g t at at 4a т. Направен извод, че t 4; 5. При а 0 намерено, че най-малката стойност на g(t) е равна на g и a a 48 4a a. т. 4 7 При а 0 намерено, че най-малката стойност на g(t) е равна на g4 g 5 6a и 6a a. т. 4 Извод, че при а = 0, функцията е равна на константата, т.е. а = 0 не е решение.. Решете неравенството и проверете дали числото a е негово решение. 7 т.

13 Намерени допустими стойности Получено: т. Извод, че 8 0 и 00 0 за всяко х. Извод, че 4 8 и х = са решения. 4 4 Намерено, че решение на неравенството е ; 8 8; ; Намерено a т т. 4 Проверено, че 8 и следователно е решение на неравенството.. Нека f m стойностите на m, за които: т. 8, където m е реален параметър. Намерете а) уравнението f 0 има реални корени и, за които. б) неравенството f 0 е изпълнено за всяко цяло число х. 4 т. а) уравнението има реални корени, ако 0 8 т. D, т.е. при m ; ; ; т. m ; m ; ; т. сечението m ; ;.

14 б) Разгледан случая D 0 m ;. т. При D 0 направени: извод, че m ; ; е необходимо условие неравенството f 0 да е изпълнено за всяко цяло число х; m извод, че за да е изпълнено неравенството за всяко цяло число х, параболата трябва да е разположена, k k + както е показано на чертежа. Разгледан случая m ; : Тъй като m и f 4m 0, то на чертежа трябва k да е равно на. Следователно достатъчно е да е изпълнено 7 7 f 76m 0 m, т.е. m ; 6 6. т. Аналогично при m ; 7 получено, че m ; Краен извод m ; Редицата,,..., n,... и a a5. Намерете:. клас a a a е геометрична прогресия, за която a7 8 а) първия член и частното на прогресията; 5 т. б) най-малкото п, за което е изпълнено неравенството an а) Получена: системата т. 6 aq 8 ; т. a q a q q q. т. 4 4 уравнението q q q 4 8 ;,5 т. a ; т. 4

15 4 двойките a ; q и 4 a ; q. б) Получено неравенството 5 4 n. т. Намерено най-голямо цяло решение на неравенството п =. т.. Даден е триъгълник АВС с най-голяма страна АВ, височина СН и медиана СМ. Ако положителните числа m, n, и s са последователни членове на геометрична прогресия, а отсечките АН, СН и ВН имат съответно дължини mns, mn ns sm и m n s, да се докаже, че дължините на отсечките АН, СМ и ВН са последователни членове на аритметична прогресия. 7 т. Намерено, че: n ms и AH = n. т. Дължините на АН, СМ, ВН ще образуват аритметична прогресия, ако СМ = АВ. Точка Н е вътрешна за АВ, тъй като АВ е найголяма и ако има тъп ъгъл в АВС, то той може да е само при върха С. І начин: ; т. АВ = АН + ВН = n m n s m 4n s MH AH AB nm s ; т ; т. 6 CM MH CH n m s mn ns Доказано, че ІІ начин: 4CM AB. т. СМ = АВ ACB 90 AC BC AB AH BH CH AB. т.. т. АВ = АН + ВН = n m n s m 4n s Доказано, че AH BH CH AB. т.. а) За кои стойности на параметъра k уравнението k 5 6 реални корени. т. А С М Н В има 5

16 б) За кои положителни стойности на параметъра а множеството от стойностите на функцията a 5 y не съдържа нито едно четно число. a a а) Получено: k 0 k ; 0k При k уравнението няма решение, а при k. k Извод, че уравнението има реални корени при 0 k 0, k 5 т.е. k ; 6. б) a 5 От равенството y y. a ay a 5 a y 5 ay a a a a. y не е стойност на функцията, тъй като за никое х не е изпълнено a равенството. 5ay От y a. Тъй като a 0;, то стойностите на у са a y a решенията на неравенството 5 ay 5 0, то y ; a a y a 5 Множеството от стойностите на функцията y ; a a няма да съдържа четно число, ако за някое цяло неотрицателно число k е изпълнено, че 5 k k a a За получено: k k k,5, т.е. k = 0 или k =. a 5 т. 5 При k = 0 a, 6 ` 5 при k = a 5 5 Окончателно a ; ; 6. клас 5 т. 6

17 . Четириъгълникът ABCD е вписан в окръжност с диаметър АС. Намерете косинуса на ABD и лицето на четириъгълника, ако ВС = 7, CD = и AD = BD. 7 т. Намерено ABC ADC 90. т. Въведено ABD BAD ACD и изразени ъглите на BDC: DBC 90, BDC 90. т. D С Приложена синусова теорема в BDC: 7 7 sin 90 sin 90. т. А В Получено уравнението 4cos 7cos 0. т. cos ; т. 4 AC 8 ; cos AD 5; AB 5; т S ABCD S ABC S ADC 5.. От върховете В и С на куба ABCDA BC D са спуснати перпендикуляри ВМ и CN към диагонала му AC M AC, N AC. а) Намерете отношението АМ : MN : NC. т. б) Ако правата ВМ пресича равнината ADD в точка Е, а правата CN пресича равнината A B C в точка F, докажете, че правите ЕF и BC са перпендикулярни. 5 т. а) В АВС : АВ = а, BC a и ABC 90 AC a. Но ВМ е височина към хипотенузата a AM. a a AM AC. т. 7

18 Аналогично от АСС CN AC. Тогава AM : MN : NC ::. т. б) ВМ и АС лежат в равнината (АВС D ), която пресича (ADD ) в правата AD. Но BM AD E BM ADD E. т. AE AM От AEM CBM BC MC т. Е е средата на AD. т. В равнината (АСC А ) CN A C F CN A B C F и аналогично F е средата на A C. т. І начин: EF е средна отсечка в триъгълника AD B EF AB, но. т. BC ABB BC AB EF BC ІІ начин: Е се проектира в (АВС) в Е среда на AD, F се проектира в (АВС) в F среда на AC. Но EF CD, CD BC EF BC EF BC (теорема за трите перпендикуляра). т.. а) Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията f sin. т., 5cos б) Намерете стойностите на реалния параметър а, за които системата ay a y a 0, 5cos y sin има решение. 4 т. а) За полагане sin t ; и получено f gt g / t t t F В А t,5 t. т., 5 ;,5 t Критични точки t,5 и t 0,5 и интервали на растене и намаляване; А E М D D В N С С 8

19 Най-голямата стойност на функцията в интервала ; е g0,5, а наймалката стойност е g 0. т. sin б) Изразено от второто уравнение y, 5cos и направен извод, че y 0; и следователно системата има решение когато уравнението y ay a y a 0 има поне един корен в интервала 0;. т. Разгледан случая а = 0 е решение. Разгледан случая, когато уравнението има единствен корен в интервала 0; : 0. 0 a a 0 a ;. т. Разгледан случая когато уравнението има два корена в интервала 0; : D a a a 0 a 0 a и направен извод, че няма решение. т. Окончателен отговор a ;. 9

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: 1.. + = 3 +1 + 8 = 5 4 3 3. 4. 4 5 + 1 = +6+9 +3 1 + 4 = 1 4 + 5. +1 + = 9 +1 10 6. ( -5) +10( -5)+4=0 7. 11 3-3 = 3 5+6 8. 1 +30 1 16 = 3 7 9

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 28. 04. 2018 г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е стойността на израза 5 5.(х 5у)? А) 0 Б) 30 В) 20 Г) 15

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

VTU_KSK14_M3_sol.dvi

VTU_KSK14_M3_sol.dvi Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 07 юли 01 г. ТРЕТА ТЕМА Задача 1. Да се решат уравненията: 1.1. x +x+1 = 1 x 1 + 8x 1 x 3 1 ; 1.. log x+log x 3 = 0; 1.3. x+1 +6. x 1 = 0. Задача. Дадено

Подробно

tu_ mat

tu_ mat ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА юли 00 г. ВАРИАНТ ВТОРИ ПЪРВА ЧАСТ Всяка от следващите 0 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

kk7w.dvi

kk7w.dvi Конкурсен изпит за НПМГ Акад. Л. Чакалов За профил математика 7 юли 2006 година Време за работа 4 астрономически часа. Задача 1. Дадени са изразите A = x 2 810 502 4x 5 и B = ( 100) 251.3. 2006 а) Докажете,

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 8 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

4- 7 kl_ Matematika TEST 2

4- 7 kl_ Matematika TEST 2 Първи модул За задачите от 1 до 16 в листа за отговори зачертайте със знака според вас отговор. 1.Стойността на израза 9а 2-30а + 25 при а = 5 е: А)100 Б)325 В)400 2.Изразът 25х 2-1 е тъждествено равен

Подробно

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС СЪЮЗ Н МТЕМТИЦИТЕ ЪЛГРИЯ СЕКЦИЯ УРГС ПРОЕН ИЗПИТ ПО МТЕМТИК З 7 КЛС.3.9 г. УЖЕМИ СЕДМОКЛСНИЦИ, Тестът съдържа 5 задачи. 7 от тях са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един

Подробно

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 7.0.0 Г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Колко на брой от

Подробно

Microsoft Word - matsh_solutions-2011

Microsoft Word - matsh_solutions-2011 Уважаеми колеги, класирани за Областния кръг се считат учениците получили не по малко от 6 точки. В срок до февруари 0 г. изпратете в РИО Бургас и на е-мeйл: veleka3@gmail.com (задължително) ПРОТОКОЛ с

Подробно

M10_18.dvi

M10_18.dvi СЪДЪРЖАНИЕ Тема. Начален преговор Началенпреговор.Алгебра... 7 Началенпреговор.Геометрия... Тема. Ирационални изрази. Ирационални уравнения. Ирационални изрази.... 5. Преобразуване на ирационални изрази...

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN 978-954-8-40-7 Книга за учителя по математика за 0 клас Автори Емил Миланов Колев, 09 Иван Георгиев Георгиев, 09 Стелиана Миткова Кокинова, 09 Графичен дизайн Николай Йорданов Пекарев,

Подробно

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, 9.03-31.03.019 година Б Р О Ш У Р А УКАЗАНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ V клас 1 1,5 1, 4 1 5.1. Дадени са изразите: A 3. 3 и 1 1,5 3 1, 4 1 3 3 А) Пресметнете А и В и ги сравнете.

Подробно

MA

MA Q C. A G B Задача 1 Уравнения Дадени са многочлените A x x ( 1) ( ) и А) Разложете многочлените А и B на множители; Б) Решете уравнението A B. B x x x x ( 5) (5 ) 4 9 A (x 1) ( x) ( 1) ( ). ( 1) ( ) A

Подробно

Microsoft Word - doc15.doc

Microsoft Word - doc15.doc ТЕСТ ЗА 7. КЛАС ПО МАТЕМАТИКА = 5. Стойността на израза B 0 + 0 : е: +А) -70 Б) 50 В) -5 Г) -5. Кое твърдение НЕ е вярно? А) ( 00 )( 004)( 005)( 006)( 007) < 0 n Б) ( ) > 0, n Ν = +В) Г) Равенството a

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

Задачи за подготовка по математика

Задачи за подготовка по математика Задачи за подготовка за общинки кръг на Републиканската олимпиада по математика ІV клас І вариант 1. Намерете сбора А + В + С, ако (504 А).9 = 936, 54 + В.9 = 936, а С е най-малкото число, сборът от всички

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно