П Р О Т О К О Л № 2

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л № 2"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От администрацията на ВСС присъства: Маргарита Радкова директор на дирекция Бюджет и финанси. I. Комисия Бюджет и финанси упълномощена с решения на пленума на ВСС от г. и г. 1. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. по Други възнаграждения и плащания на персонала с лв. съгласно Приложение 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. Средствата в размер на лв. са за сметка на неразпределения резерв по Издръжка по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 2. ОТНОСНО: Искания за вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС 344 от г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с лв., съгласно Приложение 1, както следва: по Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с лв. по Издръжка с лв.

2 2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с лв., съгласно Приложение 1, както следва: по Други възнаграждения и плащания за персонала с лв. по Платени данъци, такси и административни санкции с 342 лв. по Придобиване на НДА с 62 лв. по Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения със 748 лв. 3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за поощряване на Фани Йорданова Тенева - Найденова съдия във Върховен административен съд. упълномощена с решение на Пленума на ВСС от г., ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен административен съд за 2019 г. по Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с лв., с цел поощряване на Фани Йорданова Тенева Найденова съдия във Върховен административен съд, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 16 от протокол 25/ г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Средствата са за сметка на неразпределения резерв по Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за поощряване на Румяна Петкова Казларова - Калъчева съдия в Апелативен съд гр. Бургас. упълномощена с решение на Пленума на ВСС от г., ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2019 г. по Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с лв., с цел поощряване на Румяна Петкова Казларова - Калъчева съдия в Апелативен съд гр. Бургас, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т от протокол 25/ г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Средствата са за сметка на неразпределения резерв по Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 2

3 5. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за поощряване на Лидия Божидарова Томова съдия в Окръжен съд гр. Шумен. упълномощена с решение на Пленума на ВСС от г., ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2019 г. по Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с лв., с цел поощряване на съдия Лидия Божидарова Томова, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т от протокол 25/ г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Средствата са за сметка на неразпределения резерв по Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат. Във връзка с решение на ВСС по протокол 10/ г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат, 1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с лв. 2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Военен съд гр. Пловдив за 2019 г. по Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с лв. 7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. Във връзка с решение на ВСС по протокол 10/ г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на двама командировани съдии за периода от м. януари до м. юли 2019 г., 3

4 1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2019 г. по Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с лв. 2. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения със лв. 3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Търговище за 2019 г. по Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с лв. 8. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, за участие в изпитни комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Русе за 2019 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати, за участие в изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП, както следва: 1. НАМАЛЯВА Издръжка на Висш съдебен съвет с лв. 2. УВЕЛИЧАВА Издръжка на Окръжен съд гр. Русе с лв. 9. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за смяна на обслужващата банка Централна кооперативна банка АД. Комисия Бюджет и финанси 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Районен съд гр. Сливен да се обслужват от Тексим Банк АД, считано от г. 2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева Н-к отдел Счетоводство и методология, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция Държавно съкровище за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Сливен. 10. ОТНОСНО: Информация от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за II-ро тримесечие на 2019 г. 4

5 Комисия Бюджет и финанси Приема за сведение информацията от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за II-ро тримесечие на 2019 г. II. Комисия Бюджет и финанси упълномощена с решение на пленума на ВСС от г. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Хасково по Издръжка в размер на 800 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от г., издаден от Районен съд гр. Стара Загора. Средствата в размер на 800 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по Издръжка. 12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Пловдив по Издръжка в размер на 443 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от г., издаден от Районен съд гр. Пазарджик. Средствата в размер на 443 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по Издръжка. 13. ОТНОСНО: Искане от зам. административен ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за ремонт на канализацията. Извлечение от протокол 25/ г. от заседание на КУС. 5

6 ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Горна Оряховица по Издръжка с лв. за текущ ремонт на канализацията на сградата на съда. Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на климатик. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Стара Загора за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на климатик, както следва: 1. НАМАЛЯВА Придобиване на ДМА на Висш съдебен съвет с 910 лв. 2. УВЕЛИЧАВА Издръжка на Районен съд гр. Стара Загора с 910 лв. 15. ОТНОСНО: Искане от и.д. председател на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за обзавеждане на съдебна зала. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г. с лв., с цел осигуряване на средства за обзавеждане на съдебна зала 7, находяща се на партера на Блок 1, както следва: по Издръжка с лв. по Придобиване на ДМА с лв. Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по Издръжка. Разни. 17. ОТНОСНО: Окончателен Одитен доклад , съдържащ немодифицирано мнение относно годишния финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2018 г. и приложеният към него заверен финансов отчет. 6

7 1. ПРИЕМА за сведение окончателен Одитен доклад , съдържащ немодифицирано мнение относно годишния финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2018 г. и приложеният към него заверен финансов отчет. 2. Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 18. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по Основен ремонт на ДМА към г. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по Основен ремонт на ДМА към г. Комисия Бюджет и финанси ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по Основен ремонт на ДМА към г. на дирекция Управление на собствеността на съдебната власт. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ : /П/ БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ ЧЛЕНОВЕ: /П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА /П/ СЕВДАЛИН МАВРОВ /П/ ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 7

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 28 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 17 юли 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Боряна Димитрова Георги Кузманов Калина Чапкънова Севдалин

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 01.06.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 56-59. Гласували: 18 18 0 2. Проект на решение по искането на административния

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 365,585 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2014 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 220,686 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

Microsoft Word - inf doc

Microsoft Word - inf doc І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2014 г. 1. постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 122,918 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 234,694 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

Microsoft Word - inf doc

Microsoft Word - inf doc І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 303,299 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2012 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2012 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г. 1. постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 278,773 млн.лв. 1.1. Структура на приходите: -

Подробно

Класифи кационен Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Републ

Класифи кационен Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Републ Класифи кационен Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2015 г. Отчет на разходите по

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Отчет за изразходените средства от бюджет 2018 година в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2016 г. Отчет на разходите по функционални области

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225909 92266 2 Разходи Държавни дейности 225909 92266

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2013 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2013 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2012 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2012 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2011 г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2011 план към 31 март към 30 юни към

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225819 51000 2 Разходи Държавни дейности 225819 51000 Разлика

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар ( година 2016 за периода от до код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2016г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2016 - ПРИХОДИ Отчет 2016 - ПРИХОДИ местни - местни

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Родопи (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Родопи (наименование на година 217 от до февруари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под- Н А И

Подробно