Pokana OS

Размер: px
Започни от страница:

Download "Pokana OS"

Препис

1 АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси в областта на технологии за възобновяема енергия, с цел преодоляване на социално-културната бариера и откриване на общи възможности за намирането на работа в трансграничната зона от програма за Трансгранично сътрудничество Румъния България В изпълнение на проекта през отчетния период екипът на Общинска енергийна агенция чрез предварително подготвени анкетни листи проведе анкетиране за проучване на мнението на представители на фирми, участващи в информационния ден в гр. Силистра, проведен на 4..0 год. Целта на анкетата е да се направи проучване и събере необходимата информация за обобщаване и анализ на дейностите по проекта. В анкетата бяха включени общо лица, 9 % от които работят на работна позиция в областта на човешките ресурси, а останалите 9 % от анкетираните са назначени на друга позиция в съответната фирма. Нито един от участниците не е собственик на фирмата или е назначен като управител в нея (фиг.). 0% 9% 9% Собств еник Управ ител Чов ешки ресурси Друга Фиг.. Разпределение на работните позиции на анкетираните представители на фирми Относно големината на фирмите, в които работят анкетираните е установено, че малко над 60 % от тях са с персонал над 50 човека, около една трета са фирми с персонал до 50 работници и само осем процента са малки фирми с персонал,

2 наброяващ не повече от 0 лица (фиг.). Това показва, че резултатите от анкетирането са представителни предимно за големите и отчасти за средните по големина фирми в Силистренски регион. 8% 3% 6% До 0 До 50 Над 50 Фиг.. Разпределение на отговорите на въпроса Колко човека работят във вашата фирма? Задачите на анкетирането са: да се установят основните причини за безработицата в Силистренски регион и редуването в определени случаи на работа с безработица; да се определи кои организации имат положително влияние върху намаляването на безработицата в региона; да се проучи ролята на технологиите с възобновяеми енергийни източници при разкриването на нови работни места; да се анализира значението на процеса на повишаване на квалификацията с оглед намаляване на безработицата в разглеждания регион и установяване броя на проведените във фирмите обучаващите курсове за последните год. За изпълнение на поставените задачи бяха формулирани и зададени шест тестови въпроса. Анкетираните дават следните отговори на поставените въпроси: Кои според Вас са основните причини за безработицата в региона? (Отговорите може да са повече от един) Отговорите на този въпрос са разпределени както следва: Отсъствието на условия за бизнес 4 посочени отговора; Липсата на достатъчно производствени предприятия 7 отг.; Недостатъчната квалификация на безработните отг.; Несъответствието на квалификацията на безработните с предлаганите работни позиции отг.; Отсъствието на информация за подходящи работни позиции отг.; Възрастта на безработния отг.; Ниското заплащане на труда 5 отг.;

3 Икономическата криза 6 отг.; Други посочени отговора. Разпределението на отговорите е представено визуално чрез кръговата диаграма от фиг.3. Вижда се, че от гледна точка на фирмите и бизнеса четирите основни причини за липсата на заетост са ниското заплащане на работниците, малкото на брой производствени предприятия, икономическата криза и отсъствието на условия за бизнес. Като второстепенна причина за безработица се очертава възрастта на безработните лица с два броя посочени отговори Отсъствието на условия за бизнес Липсата на достатъчно производствени предприятия Недостатъчната квалификация на безработните Несъответствието на квалификацията на безработните с предлаганите работни позиции Отсъствието на информация за подходящи работни позиции Възрастта на безработния Ниското заплащане на труда Икономическата криза Други Фиг.3. Разпределение на посочените отговори във връзка с установяването на причините за безработицата в силистренския регион Според Вас, какви са причините някои хора непрекъснато да сменят работата си или да редуват работа с безработица? (Отговорите може да са повече от един) Посочените отговори на този въпрос са разпределени както следва: Липсата на лоялност към фирмата 3 посочени отговора; Желанието за по-висока заплата 8 отг.; Желанието за по-добри условия на труда 7 отг.; Стремежът към по-добра перспектива за развитие в кариерата отг.; Недостатъчната квалификация отг.; 3

4 Други посочен отговор. Разпределението на отговорите е представено визуално чрез кръговата диаграма от фиг.4. Очевидно с добра статистическа достоверност се установява, че представителите на фирми виждат двете основни причини за непостоянството на заетостта в желанието на работниците и служителите за по-висока заплата и подобри условия на труд и почивка, съответно с 8 и 7 маркирани отговора Липсата на лоялност към фирмата Желанието за по-висока заплата Желанието за по-добри условия на труда Стремежът към по-добра перспектива за развитие в кариерата Недостатъчната квалификация Други Фиг.4. Разпределение на посочените отговори с цел установяване на основните причини за текучеството на работещите в силистренски регион Според Вас, има ли положително влияние дейността на следните организации върху намаляването на безработицата в регионта? Повече от половината анкетирани (общо шест) не одобряват дейността или считат за недостатъчен ефекта на предложените възможни организации. Разпределението на отговорите на изявилите мнение анкетирани е в полза на бюрата по труда и кариерните центрове с изцяло равномерно процентно разпределение на отговорите от 40 %. Дейността на трудовите борси е оценена високо от с 50 процента по-малко на брой участници (фиг.5). На въпросите Каква е ролята на новите технологии, свързани с възобновяемите източници на енергия, по отношение на възможността за разкриване на нови работни позиции и Какво е значението на повишаване на квалификацията за намаляване на безработицата? около половината анкетирани отговарят съответно с отговорите Важна и Голямо (фиг.6, фиг.7). Това от своя страна дава основание да се счита за положителен ефекта от дейностите за повишаване на квалификацията на работниците именно в 4

5 областта на възобновяемата енергетика с оглед намирането на съответна работна позиция. 40% 40% Бюрата по труда Кариерните центрове 0% Трудовите борси Фиг.5. Влияние на дейността на различни организации върху намаляването на безработицата в силистренски регион 9% 46% 45% Важна Без значение Не мога да преценя Фиг.6. Роля на възобновяемата енергетика при разкриването на нови работни места в региона 0% 50% 50% Голямо Без значение Не мога да преценя Фиг.7. Значение на повишаването на квалификацията за намаляване на безработицата в силистренския регион 5

6 На въпроса Колко курса за обучение са проведени с работещите във Вашата фирма през последните години над 70 % от анкетираните отговарят, че към момента във фирмата им не са проведеждани курсове за квалификация, близо една пета отговатят, че са участвали в до три образователни курса, а само 9 % от анкетираните посочват, че обучителните курове са до 0 бр. В нито една от разглежданите фирми не са провеждани повече от десет курса за повишаване на квалификацията през последните две години (фиг.8). Резултатите разкриват нуждата, актуалността и голямото значение на допълнителното обучение на фирмения персонал в силистренския регион. 8% 9% 0% 73% Нито един До три До десет Повече от десет Фиг.8.Процентно разпределение на броя на проведените курсове за квалификация на работното място във фирми от силистренския регион през последните две години 5 Обучение чрез курсов е по индив идуален или общ план, бр. По-добро заплащане, бр. Наемане на служителите на позиции, отговарящи на тяхното образование, бр. Стажантски програми, бр. Фиг.9.Разпределение на препоръките на анкетираните за преодоляването на недостига на опит от страна на компаниите в региона 6

7 Последният въпрос от анкетата Според Вас, как компаниите биха могли да помогнат за преодоляването на недостига на опит? (Моля да напишете Вашето мнение) изисква участниците да изразят в свободна форма мнението си относно това как компаниите биха могли да доринесат с оглед компенсиране на недостига на опит във фирмите. Изказани са общо 9 мнения (фиг.9), като съдържащите се в тях препоръки могат да се групират в следните три направления: повишаване знанията и уменията на човешките ресурси във фирмите; подобряване на заплащането; фирмена политика за по-точен избор на работни позиции. Въз основа на проведения анализ на анкетните данни могат да се формулират следните ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ: Установени са основните причини, които според анкетираните представители на фирми водят до високите нива на безработица и текучество на персонал в Силистренска област, а именно ниското заплащане на работниците, недобрите условия на труд, както и малкото на брой производствени предприятия в региона. Ролята на бюрата по труда, трудовите борси и кариерните центрове, като цяло не се оценява високо, като съгласно получените резултати потенциалът за преодоляване на безработицата чрез допълнително повишаване на квалификацията и провеждане на общи и специализирани курсове с такава цел, може да се определи като задоволителен. Декември, 0 г. Русе Общинска енергийна агенция 7

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 17 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 1..17 г. АКУШЕРКА 1..17 г. 2

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на 5.04.2013 деня на Промоцията за връчване дипломите на завършилите през 2012 г. студенти с образователно-квалификационна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС III ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ..16 г. РЕНТГЕНОВ

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19.05.2017 г. 25 бр. Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНА I 29.6-8.7. г. 89 МЕДИЦИНА II 4-8.7. г. 92 МЕДИЦИНА III 6-8.7. г.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА IV 8 АКУШЕРКА IV 41 Общо анкетирани лица 99 бр. Разпределение на

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ II 13.11.2015 г. Общ брой анкетирани 29 бр. Как оценявате

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР АНКЕТИРАНИ 13 бр. Разпределение на анкетираните

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19..16 г. 2 бр. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ III 16..16

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 15 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС - IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА АКУШЕРКА 28.1.15 г. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 28.1.15

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. Регистрирани са общо 20 /двадесет/ броя

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ I 30.03.2017 г. 24 бр. не Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

БИТСП

БИТСП Job Care платформа за работа за хора с увреждания и други групи в неравностойно положение на пазара на труда Йордан Димитров София, 5 декември 2018 2 Job Care Кои сме ние? БИТСП проектни консултанти ООД

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна карта - цели и обхват - 2 стр. II. За анкетната карта

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ - ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ III КУРС НА АНКЕТАТА ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ 2.3.1 г. 1 РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 17.3.1

Подробно

MergedFile

MergedFile Р Е Г И О Н А Л Н О У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О Б Л А Г О Е В Г Р А Д УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РУО - Благоевград АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР АНКЕТИРАНИ 10 бр. 1. Разпределение

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 18 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ОТДИХ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА 21.11-8.12.18 г. 7 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Университетски анкети 2014 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА Анкетна карта 01-05 Коя е специалността, която завършвате? Разпределение на анкетираните по пол (в %) 10 96,15%

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите от организацията, провеждането и отчитането на задължителното практическо обучение след 3 курс Специалност Икономика

Подробно

Резултати от проучване на студентското мнение, проведено през април 2016 г.

Резултати от проучване  на студентското мнение, проведено през април 2016 г. Резултати от проучване на студентското мнение, проведено през април 2016 г. Резултати от анкетно проучване на студентското мнение за СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА Анкетен лист 01-01 Анкетен лист

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ I ВИ, II-РИ И III ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР Дата на провеждане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ БАКАЛАВЪР,

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. Регистрирани са общо 15 броя анкетни карти

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2016 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И НЕГОВОРО ОСИГУРЯВАНЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 15.02.2016 г. 19 Резултатите от проведеното

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно