ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)"

Препис

1 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления По предварителни данни на НСИ през 2013 г. броят на водените на отчет в ДПС 1 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е най-ниският за последните пет години. За сравнение, през 2009 г. той е бил лица, през 2010 г , през 2011 г , а през 2012 г лица. При анализа на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2013 г. се наблюдава следното: 78% от водените на отчет са от възрастовата група години, а тези на възраст 8-13 години представляват 22% от общия брой на водените на отчет в ДПС. Сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. Броят им през 2013 г. е (78.7%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 2 244, или 21.3%. Учащи са били малолетни и непълнолетни лица, или 55.4%. В криминогенни семейна и приятелска среда са живели (14.6%) малолетни и непълнолетни. Не са учили и не са работили малолетни и непълнолетни, или 11.3%. Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи 2 малолетни и непълнолетни лица през 2013 г. е на 100 хил. души от населението на възраст 8-17 години. От отчет в ДПС са снети малолетни и непълнолетни лица, или 31.5%, като (48.3%) са отпаднали от отчет в ДПС поради навършване на 18-годишна възраст, (46.8%) - за поправяне в поведението, а 162 лица (4.9%) - на други основания. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС за първи път през 2013 г., е 3 114, или 492 на 100 хил. души от населението на възраст 8-17 години. 1 Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. 2 За 2013 г. коефициентът е изчислен с предварителни данни за броя на населението на възраст 8-17 години. София, 1038, България, ул. П. Волов 2, тел. (02)

2 Фиг. 1. Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет в ДПС през периода година Противообществени прояви Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2013 г., са Малолетните и непълнолетните момичета са 2 199, или 34.2%, а момчетата са с относителен дял 65.8%. В структурата на противообществените прояви най-голям е делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за бягство от дома (от вкъщи) %, или лица, следва делът на лицата за употреба на наркотични вещества - 8.0%, или 517 лица, и за скитничество - 6.0%, или 387 лица. Най-нисък е броят и делът на лицата, преминали през ДПС, за просия - 215, или 3.3%, и за проституиране - 62, или 1.0%. Извършени престъпления През 2013 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, е Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършителите на кражби са лица, или 60.3% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на кражби от домовете % (1 017 деца), на кражби от София, 1038, България, ул. П. Волов 2, тел. (02)

3 магазини или други търговски обекти % (789 лица), на взломни кражби % (552 лица). От общия брой на лицата на възраст от 8 до 17 години 337 лица, или 5.6% са регистрирани в ДПС за хулиганство, 342 лица (5.7%) - за престъпления, свързани с наркотици, а 226 лица, или 3.8% - за нанесени телесни повреди. Фиг. 2. Структура на малолетните и непълнолетните, извършители на престъпления, по видове престъпления през 2013 година Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2013 г. са 1 937, от които 839, или 43.3% са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления, е 41.2% (799 лица), а на непълнолетните % (1 138 лица). През 2013 г. най-големи са броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество лица (47.1%), следват пострадалите от нанесени телесни повреди лица (13.9%), от грабежи лица (7.2%), и от блудство - 97 лица (5.0%). София, 1038, България, ул. П. Волов 2, тел. (02)

4 Фиг. 3. Структура на малолетните и непълнолетните, пострадали от престъпления през година Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица През 2013 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували възпитателни дела. Броят на решените дела е 5 674, като в срок до един месец са решени дела, или 68.5%. През 2013 г. местните комисии са наложили възпитателни мерки. Най-често са били налагани възпитателните мерки предупреждение - в случая (40.7%), поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - в случая (22.0%), и поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи - в 997 случая (11.4%). На 376 малолетни и непълнолетни е наложена възпитателна мярка предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок от 6 месеца, а на 85 лица на възраст 8-17 години - възпитателна мярка настаняване във ВУИ. София, 1038, България, ул. П. Волов 2, тел. (02)

5 Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2013 г. са следните: Малолетните лица са (33.3%). Непълнолетните лица са (66.7%). Момчетата са (78.2%). Повече от половината (54.2%) от малолетните и непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование (3 478 лица), с основно образование са 40.6%, а 1.7% никога не са посещавали училище. От всички малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели лица, или 57.4%, само с единия родител %, при роднини или приятели - 4.8%, а в домове за деца, лишени от родителски грижи - 5.4%, 1.0% са живели на квартира или в ученическо общежитие, а 0.9% - в СПИ и ВУИ. София, 1038, България, ул. П. Волов 2, тел. (02)

6 Методологични бележки Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления. Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните. В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати и от социалнопедагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ. В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни лица, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС. Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на интернет страницата на НСИ - София, 1038, България, ул. П. Волов 2, тел. (02)

7 Приложение Таблица 1 Водени и заведени на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица по пол и възраст (Брой) Лица, водени на отчет в детските педагогически стаи - общо Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета Лица, заведени на отчет в детските педагогически стаи през годината - общо Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета Предварителни данни. София, 1038, България, ул. П. Волов 2, тел. (02)

8 Малолетни и непълнолетни, снети от отчет в детските педагогически стаи общо в т.ч. момичета малолетни (8-13 г.) възраст непълнолетни (14-17 г.) общо в т.ч. момичета малолетни (8-13 г.) възраст Таблица 2 (Брой) непълнолетни (14-17 г.) Малолетни и непълнолетни, снети от отчет в детските педагогически стаи - общо Поради поправяне Поради навършване на 18 години На други основания Предварителни данни. Малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и деца, извършители на престъпления по пол и възраст Таблица 3 (Брой) Лица, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви през годината Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета Лица, извършители на престъпления Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета Предварителни данни. София, 1038, България, ул. П. Волов 2, тел. (02)

9 Таблица 4 Малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и деца, извършители на престъпления (Брой) Лица, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви - общо в това число: Бягство от дома (от вкъщи) Скитничество и просия Употреба на алкохол Употреба на наркотични вещества Проституиране и хомосексуални услуги Бягство от училище Лица, извършители на престъпления - общо в това число: Убийство (довършено и опит) Телесна повреда Изнасилване (довършено и опит) Блудство Кражба в това число: Взломна Джебчийска Грабеж Противозаконно отнемане на МПС Хулиганство Престъпления, свързани с наркотици Предварителни данни. София, 1038, България, ул. П. Волов 2, тел. (02)

10 Малолетни и непълнолетни лица, пострадали от престъпления, по пол и възраст Таблица 5 (Брой) Вид на престъплението общо в т.ч. момичета малолетни (8-13 г.) възраст непълнолетни (14-17 г.) общо в т.ч. момичета малолетни (8-13 г.) възраст непълнолетни (14-17 г.) Общо за страната Убийство (довършено и опит) Телесна повреда Блудство Изнасилване (довършено и опит) Отвличане Кражба Грабеж Измама и изнудване Склоняване към просия Склоняване и принуждаване към проституция или към хомосексуални услуги Трафик на хора Детска порнография Други Предварителни данни. София, 1038, България, ул. П. Волов 2, тел. (02)

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63> ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, vkp@prb.bg ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

programa

programa ПРОГРАМА НА ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 2018 Г РАЙОН ПРИМОРСКИ Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, 18.04.18

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ СПОРАЗУМЕНИЕ за обществен ред и сигурност Днес, 13.08.2012г. в гр. Силистра, между страните: ОБЩИНА СИЛИСТРА, представлявана от д - р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24 П СК а СС П 29/18.07.2017. 2016,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, 6 2014.,. 30,. 1,. 2, 1 2014., - -., : 1/24 1. - - - 2. - - -,, 1 2014., : -,,,,,,,,,,, -. -,,,,, Х. -,,,,,,,,,., 3 : - I

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Доходи на домакинствата През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Благоевград е 4 461

Подробно

Microsoft Word - Plan for implementation_ Stara Zagora.doc

Microsoft Word - Plan for implementation_ Stara Zagora.doc ПЛАН ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПСИХИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Работна група от старши експерти при РИОКОЗ-Стара Загора и РИОКОЗ-Кърджали Във връзка с приетата

Подробно