ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от"

Препис

1 Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, г. от часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. Александър Стамболийски 4 на основание чл. 36 от Устава на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово (МИГ), се проведе заседание на Управителния съвет (УС), на което присъстваха следните редовно поканени и уведомени за дневния ред членове: I. За Публичен сектор: 1. За Община Гърмен, с ЕИК по БУЛСТАТ Минка Капитанова Кмет на общината; II. За стопанския сектор: 2. За ЕТ Сузана Сариева, ЕИК Сузана Сариева; 3. За Нетис ЕООД с ЕИК Бойка Темелкова; III. За нестопански сектор: 4. За СНЦ Бизнес инкубатор Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, с ЕИК Росица Джамбазова; 5. За СНЦ Граждански инициативи за развитие, с ЕИК Найле Бюлюкова; На заседанието присъстваха: Тереза Вакареева изпълнителен директор на МИГ, Ибраим Пачеджиев и Крум Стамболиев експерти по прилагане на СВОМР. Същите не са членове на УС. За протоколчик на заседанието бе определен Ибраим Пачеджиев. Заместник председателят на Управителния съвет на Сдружението г-жа Росица Джамбазова откри заседанието, констатира наличие на кворум от седем редовно поканени, присъстват 5 от членовете на Управителния съвет, и уведоми присъстващите за обявения дневния ред. Не постъпиха предложения за неговата промяна. Дневен ред на заседанието: 1. Определяне състава на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти. 2. Одобряване на Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово,

2 Мярка Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти. 3. Представяне на оценителния процес и одобрение на оценителния доклад по Процедура BG06RDNP МИГ - Гоце Делчев - Гърмен Хаджидимово, Мярка Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово. 4. Други. По т.1 от дневния ред Г-жа Джамбазова информира присъстващите, че на г. приключва крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти. До Управляващия орган на ПРСР г., на г. е изпратено писмо за определяне на наблюдатели на работата на Комисията за подбор на проектни предложения (К ППП) по процедурата. Към настоящия момент не са определени наблюдатели по процедурата. В случай, че такива бъдат определени, същите ще бъдат включени в заповедта за назначаване на КППП. Г-жа Джамбазова припомни, че съгласно изискванията на нормативната уредба и правилата на МИГ, председателят, секретарят и членовете на комисията, както и наблюдателите и помощник-оценителите, трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване. Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. Г-жа Джамбазова предложи КППП по процедура за подбор BG06RDNP МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти да бъде в състав: 1. Председател без право на глас: Тереза Тодорова Вакареева изпълнителен директор на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово ; 2. Секретар без право на глас: Анна Михова Донкова член на общото събрание на МИГ, представляваща по закон Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1927, с. Мосомище; 3. Оценители с право на глас: 3.1. Димитричка Станкова Хаджидимитрова външен експерт - оценител от Списък на лицата, одобрени в проведен от МИГ конкурс за избор на външни експерти - оценители, които могат да бъдат включвани в състава на КППП;

3 3.2. Васка Николова Каптебилова - външен експерт - оценител от Списък на лицата, одобрени в проведен от МИГ конкурс за избор на външни експерти - оценители, които могат да бъдат включвани в състава на КППП; 3.3. Георги Йорданов Смилев - член на общото събрание на МИГ, представляващ по пълномощие СНЦ Спортен клуб по тенис на маса Неврокоп ТМ. 4. Резервни членове: 4.1. Слава Тодорова Бахчеванска - външен експерт - оценител от Списък на лицата, одобрени в проведен от МИГ конкурс за избор на външни експерти - оценители, които могат да бъдат включвани в състава на КППП; 4.2. Дияна Стефанова Металова външен експерт - оценител от Списък на лицата, одобрени в проведен от МИГ конкурс за избор на външни експерти - оценители, които могат да бъдат включвани в състава на КППП; 4.3. Кирил Георгиев Падарски - член на общото събрание на МИГ, представляващ по закон "СТРОЙМЕТАЛ" ЕООД. В предложения състав на КППП няма представители на публичния сектор, следователно е изпълнено изискваното делът на представителите на публичния сектор в комисията да не превишава 50 на сто от имащите право на глас членове. Като оценител с право на глас е включен член на общото събрание (Георги Йорданов Смилев, представляващ по пълномощие СНЦ Спортен клуб по тенис на маса Неврокоп ТМ ), с което е спазено изискването не по-малко от 1/3 от членовете с право на глас в КППП, да са членове на колективния върховен орган на МИГ. Посочените лица в състава на КППП (с изключение на Тереза Вакареева, която е служител на МИГ) са избрани от: 1. Списък на лицата, одобрени в проведен конкурс за избор на външни експерти - оценители, които могат да бъдат включвани в състава на КППП (публикуван на интернет страницата на МИГ: 35), одобрен с решение на Управителния съвет от г.; 2. Списък на членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в състава на КППП, одобрен с решение на УС от г. Изискванията към лицата, включени в двата списъка са определени от УС с вътрешни правила за провеждане на процедури за подбор на външни експерти оценители и членове на общото събрание за включване в КППП. Управителният съвет пристъпи към гласуване на предложенията. При гласували 5 - ЗА, 0 - ПРОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ се взе: РЕШЕНИЕ 1 На основание чл.44, ал.1 от ПМС 161/2016г., Управителният съвет определя състава на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP

4 МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти, на основание притежаваната от лицата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, свързани с участие в Комисията, както следва: по ре д Име, презиме, фамилия 1. Тереза Тодорова Вакареева Позиция, на която лицето да бъде включено в КППП Председател на КППП, служител на МИГ, длъжност изпълнителен директор Притежавано образование, ОКС, квалификация Висше, Магистър, Финанси, Висш, Магистър, Добив на черни метали Професионален опит/област на професионална компетентност Професионален стаж: 26 години; Управленски опит: 10 години Опит съобразно вида на процедурата Управленски и организационен опит 2. Анна Михова Донкова 3. Димитричка Станкова Хаджидимитро ва Секретар на КППП, член на общото събрание на МИГ, представляваща по закон Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1927, с. Мосомище; Член с право на глас външен експерт - оценител Висше, Магистър, Автоматизация на производството, Висше, Магистър, Счетоводство и контрол Магистър, Технология на продуктите от плодове и зеленчуци Финанси, Професионален стаж: 21 години; административен опит: 21 години област с повече от три години опит: Икономика ; Икономика, профил Финанси ; Администраци я и управление Административ ен опит, Участие в състав на КППП по мярка Притежаван опит в оценка на проектни предложения към МИГ Сандански и МИГ Разлог. Експерт в ДФЗ; Опит в подготовка и реализация на

5 4. Васка Николова Каптебилова 5. Георги Йорданов Смилев Член с право на глас външен експерт - оценител Член с право на глас - член на общото събрание на МИГ, представляващ по пълномощие СНЦ Спортен клуб по тенис на маса Агроинженерство, полевъдство ; Специалност Маркетинг и Мениджърство, Педагогика Обществено хранене, Квалфикация Инженер технолог Технология на машиностроенето; Финанси област с повече от три години опит: Професионалн а квалификация ; Хранително вкусова промишленост Списък на лицата, одобрени в преведен Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите за предоставяна на БФП пор. 32; област с повече от три години опит: Икономика, Финанси 16 години; Администраци я и управление 3 год. и 8 проекти по ПРСР и ПРСР Оценител на ПП към МИГ ПРСР г.; ПРСР г., ОПИК , ОПРЧР Участие в оценителни комисии по схема за финансов лизинг, реализирана по Проект JOBS

6 Неврокоп ТМ месеца; Технически науки, Машинно инженерство 6 години 1. Слава Тодорова Бахчеванска 2. Дияна Стефанова Металова Резервен член външен експерт оценител Резервен член външен експерт оценител Висше, Магистър, Технология на биопроизводство на витамини и дрожди Финанси област с повече от три години професионален опит Биотехноло гии, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, Микробиологи я, Хранително вкусова промишленост, Списък на лицата, одобрени в преведен Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите за предоставяна на БФП пор. 3 област с повече от три години опит: Финансов и икономически анализ ; Управление на европейски програми и Оценка на проекти по мерки, финансирани от ПРСР и ПРСР г. към МИГ Управление на европейски програми и проекти, оценка на проектни предложения по ОПОС, Оценка на проектни предложения по

7 3. Кирил Георгиев Падарски Резервен член, член на общото събрание на МИГ, представляващ по закон "СТРОЙМЕТА Л" ЕООД. Висше образование, ОКС Хидромелиоратив ни системи, квалификация строителен инженер по ХМС проекти ОПРР г. към Междинно звено община Панагюрище; Изготвяне на бизнес планове по мерки от ПРСР. област, в която притежава професоинален опит Технически науки, Строително инженерство Строителен инженер, опит в изпълнение на инфраструктур ни обекти Г-жа Джамбазова информира, че съгласно Устава и Вътрешните правила, КППП се назначава със Заповед, подписана от председателя на УС на МИГ, до три дни след крайния срок за подаването на проектните предложения. В заповедта се определят състава на КППП и правата на достъп до ИСУН 2020 за всеки член на комисията. С оглед спестяване на време, при наличие на подадени проектни предложения по процедура BG06RDNP МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти, заповедта на Председателя на Управителния съвет ще бъде издадена в деня следващ крайния срок на приема, непосредствено след което заповедта, заедно със заявки за създаване на профили в ИСУН 2020 на членовете на оценителната комисия, ще бъдат изпратени до УО на ПРСР г. за активиране на оценителна сесия, и до ЦКЗ за създаване на профили за работа с ИСУН По т.2 от дневния ред Г-жа Джамбазова предложи да бъдат приети Правилата за работа на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти. Съгласно Устава на МИГ, Управителния съвет отговаря за процеса на подготовка и последващо управление на интегрираната Стратегия за Водено от общностите местно развитие в съответствие с изискванията на мярка Водено от общностите местно развитие и изискванията на финансиращите програми, одобрява правила и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението, включително и по прилагане на стратегията за местно развитие. Проектът на Правила за работа на КППП е предоставен на членовете на УС за предварително запознаване.

8 Управителният съвет при гласували 5 - ЗА, 0 - ПРОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ взе следното решение: РЕШЕНИЕ 3 Одобрява Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти и възлага на Председателя на УС на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово да утвърди одобрените правила със заповедта за назначаване на Комисията за подбор на проектни предложения. По т.3 от дневния ред Преди да се пристъпи към обсъждане и вземане на решения по т.3 от дневния ред г-жа Капитанова заяви, че няма да участват в разисквания и вземане на решения по точката. Г-жа Джамбазова даде думата на Тереза Вакареева изпълнителен директор на МИГ, на която Управителния съвет възложи да издаде заповед за назначаване на КППП по процедура G06RDNP МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово, Мярка Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура чрез подхода ВОМР, финансиран от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) г. Г-жа Вакареева информира присъстващите, че на г. приключи работата по оценка на проектни предложения, извършена от Комисия, назначена в съответствие със решение на УС на МИГ от г. и Заповед 14 от г. и предложи Крум Стамболиев - секретар на КППП, да представи процедурата за оценка, резултатите и оценителния доклад. Крум Стамболиев представи на членовете на УС информация относно: 1. Членовете на комисията и правилата, по които е протекла оценката; 2. Кандидатите и постъпилите проектни предложения по процедурата; 3. Извършената оценка на етап административно съответствие и допустимост и резултатите от нея. 4. Проведената комуникация с кандидатите на етап АСД; 5. Извършените от комисията корекции в бюджета на проектните предложения; 6. Проведената техническа и финансова оценка (ТФО) и резултатите от нея; 7. Класирането и одобрената БФП за всеки от проектите; 8. Изготвения оценителен доклад. След запознаване с документите и представената информация, УС на МИГ при гласували 4 - ЗА, 0 - ПРОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (без участие на представителя на община Гърмен) взе следното решение:

9 РЕШЕНИЕ 4 УС одобрява Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със заповед 14 от г., по процедура за подбор на проектни предложения G06RDNP МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово, Мярка Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура чрез подхода ВОМР, финансиран от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) г., в т.ч. извършеното класиране и безвъзмездната финансова помощ за всеки проект, както следва: 1. Предложени за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях: Наименование на кандидата Община Гоце Делчев Община Гърмен Номер на проектното предложение BG06RDNP BG06RDNP Наименование на проектното предложение "Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Мосомище и Брезница, община Гоце Делчев" "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностит е към тях на територията на Общ размер на БФП (лв.) Общ размер на съфинанси ране (лв.) % БФ П Резулта т (брой точки) ,87 0, ,83 0, Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране: Няма резервни проектни предложения.

10 3. Оттеглени по време на оценката проектни предложения: Стойност Кандидат БУЛСТАТ на общите Наименование допустими на проектното разходи по предложение проекта (лв.) Регистрацион ен номер на ПП BG06RDNP Община Хаджиди мово Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежност ите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово - улица "Илинденци" Общ размер на БФП (лв.) Общ размер на съфин ансира не (лв.) , ,70 0,00 4. Заключение: Брой проектни предложения, които се одобряват за финансиране: 2 броя. Общо препоръчана от Комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за финансиране проектни предложения: ,70 лева. Брой проектни предложения, които са класирани, но недостига финансиране: 0 броя. Остатък от финансовия ресурс по процедурата: ,30 лева. По т.4 от дневния ред По точка т.4 няма разглеждани въпроси. Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово бе закрито. Протоколчик: П - Ибраим Пачеджиев Заместник - председател на УС: П - Росица Джамбазова

11 Присъствали на заседанието на г. членове на УС на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово и подписали настоящия протокол: по ред Юридическо лице /физическо лице - член на Управителния съвет 1 Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ Представляващ юридическо лице - член на Управителния съвет Марина Герова Позиция в УС Председател УС на Подпис Отсъства Минка Капитанова Член на УС П 3 Община Хаджидимово, Людмил Терзиев Член на УС Отсъства ЕИК по БУЛСТАТ Нетис ЕООД, с ЕИК Бойка Темелкова Член на УС П 5 ЕТ Сузана Сариева, Сузана Сариева Член на УС П ЕИК СНЦ Сдружение с Росица Джамбазова Член на УС П нестопанска цел Бизнес инкубатор Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, с ЕИК по БУЛСТАТ СНЦ Граждански Найле Бюлюкова Член на УС П инициативи за развитие, с ЕИК по БУЛСТАТ Тереза Вакареева Изпълнителен директор

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански» Дата на провеждане:

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ПРОТОКОЛ 01/14.01.2019 г. от проведено заседание на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА Днес, 14.01.2019 г. /понеделник/ от 18.00 часа в гр. Бяла Слатина, ул. Климент Охридски

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

Приложение 2

Приложение 2 Списък на членовете на органите за управление на СНЦ МИГ Гоце Делчев към 13.07.2015 г. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН Име, фамилия на физическото лице /Наименование на юридическото лице

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-каспичан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.089

Подробно

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2 СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001 19.030 МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разрешаването

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите С П И С Ъ К на членовете на колективния върховен орган и колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово към 12.03.2019 г. 1. I. Списък на членовете на колективния

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите С П И С Ъ К на членовете на колективния върховен орган и колективния управителен на Сдружение с нестопанска цел МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово I. Списък на членовете на колективния върховен орган към

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г. Утвърждавам, Председател на УС: ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ 26.06.2019 г. Днес, 26.06.2019 г. от 18:00 часа в гр. Котел, ул. "Изворска" 21 се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 2 / 25.02.2019 г. Днес 25.02.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Днес, 03.11.2016 г., в 16.00 часа, в с. Кирково, ул. Дружба-1, на основание чл. 26 от Закона

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

До

До П Р О Т О К О Л РД-18-40/19.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Дата: 19 април 2017 г. Ден: Сряда Място: Областна администрация с адрес: ул. Демокрация 44А, етаж

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Сдружение "МИГ Харманли"

Сдружение МИГ Харманли Утвърждавам:...П* /Величко Сянков Председател на УС/ *Заличена информация на осн.чл.2 от ЗЗЛД ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно