ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА"

Препис

1 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

2 СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност на местната икономика 3. Човешки капитал и развитие на социалната сфера 4. Инфраструктурна обезпеченост на община Априлци 5. Опазване на околната среда и екологично състояние 6. Административен и финансов капацитет на Община Априлци А Н А Л И З ИЗВОДИ ПРОБЛЕМИ ПОТЕНЦИАЛИ SWOT АНАЛИЗ СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ О Ц Е Н К А

3 СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ Пресичане компонентите на SWOT АНАЛИЗА и СТРУКТУРА извеждане на ключови теми в развитието на общината ВИЗИЯ 2020 Г. ЦЕЛИ ПРИОРИТЕТИ МЕРКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРИ НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР

4 ПОТЕНЦИАЛИ ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА уникални природни ресурси, съхранена природа богато биологично разнообразие територия, разположена в непосредствена близост до НП Централен Балкан ; наличие на защитени зони по Натура 2000 ПРОБЛЕМИ амортизирана водопроводна мрежа липса на канализация и ПСОВ неусъвършенствана система за управление на отпадъците

5 СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА ПОТЕНЦИАЛИ тенденция към качествено поддържане елементите на зелената система паркове, зелени площи и др. Питейната вода в общ. Априлци е с добри показатели по данни на РИОСВ - Плевен липсват ясно изразени екологични проблеми

6 СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА ПОТЕНЦИАЛИ ПРОБЛЕМИ добре развито горско - аграрният сектор в общината е стопанство; с по-слабо участие в разнообразна икономи- икономическото развитие; ческа структура с подчертан - добивната промишленост не е обслужващ сектор; развита; - развитие на туризма и - спад в броя на предприятията, предпоставки за броя на заетите и размера на формирането на разнообразни ДМА ; туристически продукти; - ниски темпове на нарастване - възможности за развитие на работната заплата на планинско пасищно животно- - липсва опит в реализирането въдство предвид значителния на публично-частни партньорразмер пасища и производството ства за стимулирането на

7 СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА ПОТЕНЦИАЛИ Като водещи за общината отрасли от промишлеността се налагат Производство на дървен материал, Производство на изделия от каучук, пластмаси и други нематериални суровини, Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване, Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия.

8 СЪСТОЯНИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПОТЕНЦИАЛИ развита система от социални услуги - разнообразна културна дейност и богато културно историческо наследство - възможност за развитие на спорта и младежките дейности ПРОБЛЕМИ Продължава процесът на застаряване на населението Броят на населението намалява с по голям темп от средния за страната Отрицателен естествен прираст през % 32, 8 % икономически неактивно население от 15 до 64 г през 2011 г.

9 СЪСТОЯНИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОБЛЕМИ Налице е тенденция към увеличаване равнището на безработицата Намалява броят на учениците в образователните институции

10 СЪСТОЯНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ПОТЕНЦИАЛИ Сравнително добро развитие на пътната мрежа Модернизирано улично осветление Наличие на изградена туристическа инфраструктура ПРОБЛЕМИ Влошено състояние на водоснабдителната мрежа амортизирана е и се нуждае от реконструкция и модернизация Липса на канализационна система Ниска енергийна ефективност на публичните и жилищните сгради Недостатъчно приложение на ВЕИ в общината Подобряване качеството на електроснабдяването

11 СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА Пресичане на компонентите на SWOT Анализа и извеждане на ключови теми в развитието на общината ВИЗИЯ Културноисторическо наследство и развитие на туризма Подобряване качеството и стандарта на живот на населението Балансирано териториално развитие Конкурентоспособна икономика за устойчиво развитие

12 Визия: Община Априлци атрактивна туристическа дестинация със съхранено природно богатство и културно-историческо наследство, с устойчиво развитие и висок жизнен стандарт, основани на привлечени инвестиции и използване на собствения потенциал за развитие на местната икономика.

13 Стратегически цели: 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ, СЪЧЕТАНО С ЕФЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА; 2.БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ КОМПЛЕКСНО ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ЖИЗНЕНАТА СРЕДА, СЪХРАНЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО БОГАТСТВО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО; 3.СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТА НА ЖИВОТ.

14 Приоритет 1: Развитие на конкурентоспособна икономика чрез развитие на собствения потенциал, прилагане формите на ПЧП и използване възможностите на европейските фондове за привличане на инвестиции в неземеделски дейности, селското, горското стопанство, туризма и съпътстващи дейности и услуги. Мерки: Насърчаване на малкия и среден бизнес и икономическите инициативи; Внедряване на технологични процеси и повишаване на инвестиционните разходи за ноу-хау в предприятията; Предприемане на мерки за по-пълноценно използване на наличния поземлен фонд; Разработване на стратегия за привличане на инвестиции и реализация на публично-частни партньорства;

15 Мерки: Активен маркетинг и реклама на икономическия потенциал на общината; Развитие на сътрудничеството и партньорството с други общини и организации на местно, междуобщинско и международно ниво; Развитие на разнообразни форми на туризъм, базиран на природните и културно-исторически дадености в общината; Прилагане на инициативата ЛИДЕР Стратегия за местно развитие на МИГ Троян и Априлци; Привличане на чужди инвестиции и разработване на проекти за разнообразяване структурата на икономиката с неземеделски дейности занаятчийство, селски туризъм, туристически услуги и др. Развитие на екологично селско и горско стопанство

16 Приоритет 2: Модернизиране и доизграждане на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство. Мерки: Ремонт, реконструкция и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа, селскостопански и горски пътища; Реконструкция и обновление на съществуващата вътрешна водопроводна мрежа. Изграждане на канализационна инфраструктура; Предотвратяване и ограничаване на последиците от природни бедствия и аварии Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите, подобряване състоянието на електропреносната мрежа.

17 Мерки: Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ общинска инфраструктура и частни сгради Благоустрояване и обновяване на населените места Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии Подобряване управлението на отпадъците

18 Приоритет 3: Съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване качеството на живот, повишаване на заетостта, доходите и социално включване. Мерки: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите; Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 години. Реализация на проекти и програми за осигуряване на заетост. Обучения на безработни лица за управление на собствен бизнес и стартиране на самостоятелна стопанска дейност

19 Мерки: Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила обучителни курсове, задържане на хората с висше образование Превенция на отпадането от пазара на труда - Обучителни курсове за повишаване на пригодността за заетост на работната сила, в т.ч. за лица над 50-годишна възраст.

20 Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни услуги. Мерки: Подобряване на административните услуги и повишаване на институционалния капацитет Подобряване на квалификацията и уменията на служителите в администрацията Повишаване информираността на гражданите за дейността и резултатите от работата на администрацията

21 Мерки: Осигуряване на качествено образование - Привличане на средства чрез ОП на ЕС за развитие и усъвършенстване на практически знания и умения на учениците, създаване на извънкласни форми на обучение и др. Обновяване на материалната и техническа база на образователните институции Подобряване на материално- техническата база в здравеопазването. Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги Развитие на културата, спорта и младежките дейности

22 ОБЩИНА ЛЕТНИЦА тел.: / факс: / Интернет адрес:obshtina-apriltsi.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфрата и свързаността на териториите Специфични цели Специфична цел:сц1.1: Изграждане и подобряване на техническата

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Стратегическа рамка - нова

Стратегическа рамка - нова 1 1.3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Приоритет Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата Програма за управление на кмета на Община Челопеч е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5

Подробно

РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява страте

РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява страте РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява стратегически документ с ясно обусловен пространствен характер

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено 1.1.1.1 1.1.1.2 Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия Сума: 6 335 756 Мярка 1.1.1.

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

Предварителна оценка на ОПР г. на община Тервел ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Предварителна оценка на ОПР г. на община Тервел ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 1 СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ... 2 ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ... 3 СПИСЪК НА ТАБЛИЦИ... 4 СПИСЪК НА ФИГУРИ... 4 ВЪВЕДЕНИЕ... 5 1. ОЦЕНКА НА

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 BULGARIA - TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME CCI Number: 2007CB16IPO008 Kavakli Municipality Lead Partner Project title: For a Better Life 2007CB16IPO008-2011-2-051 Straldzha Municipalitya Partner През

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни технически грешки. 1. Искане

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата в Община "Тунджа" Дейност 1 : Изграждане и развитие

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно