СЪДЪРЖАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СЪДЪРЖАНИЕ"

Препис

1 PERFECT M 0 електронен касов апарат с фискална памет Инструкция за монтаж и експлоатация v..0.0

2 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА В комплекта на Електрония касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи: ЕКАФП Perfect M 0 Паспорт Инструкция за експлоатация Външен USB кабел- ОПЦИЯ Хартиена ролка 2

3 ОБЩИ СВЕДЕНИЯ Perfect M 0 е иновативен модел от ново поколение електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Елегантния му дизайн представя естетиката на модерната технология във всяка една функция на изделието. Perfect M 0 гарантира практическо изпълнение с безупречно качество. Изделието е изразботено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти магазини, ресторанти, сервизи, аптеки, офиси и др. ЕКАФП Perfect M 0 е с вгрaден данъчен терминал за връзка с НАП. Отговаря изцяло на изискванията на Наредба H-8 на Министерството на Финансите. ХАРАКТЕРИСТИКИ Захранване на ЕКАФП Perfect М 0 е предназначен за работа със захранване DC 7,5 V / 3,3A /50Hz (Външен адаптер). ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа, включете ФУ да се зарежда не по-малко от 2 часа. Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние. Температурен диапазон - от -5 С до +45 С; Габаритни размери на касовия апарат -мм: 242x63x73 3

4 КЛАВИАТУРА 4

5 ) - Включване /изключване на ФУ S -Индицира и разпечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП B - Връща стъпка назад, + - Предходно функционално поле - - Следващо функционално поле! - Продажби по департамент ~ - Придвижване на хартиената ролка. - Въвежда значение. O - Потвърждаване V - Корекция, изтрива един символ назад M - Въвеждане на свободна цена H - Показва помощна информация A - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш D - Избира номер на департамент, за преместване курсора НАЛЯВО Y - Вид Плащане, за преместване курсора НАДЯСНО C - Изтрива индикацията Място и съобщенията на символите за грешка, в клавиатурата както и ред P - Продажба на стока, за смяна на типа на въвеждане/български, латински букви/ Q - Въвеждане на количество, за смяна на въвеждане на малки и големи букви, числа Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП, % - Въвежда процентна надбавка/отстъпка, сл.въведени / изведени суми T - Плащане в брой, Дневен финансов отчет 5

6 Място на символите в клавиатурата Кирилица главни/малки букви избира се с Q Латиница - главни/малки букви избира се с P 7.,`?!\ ()- 8 АБВГ/абвг 9 ДЕЖЗ/дежз 7.,`?!\ ()- 8 ABC/abc 9 DEF/def 4 ИЙКЛ/ийкл 5 МНОП/мно п 6 РСТУ/рсту 4 GHI/ghi 5 JKL/jkl 6 MNO/mno ФХЦЧ/фхцч 2 ШЩЪ/шщъ 3 ЬЮЯ/ьюя PQRS/pqrs 2 TUV/tuv 3 WXYZ/wxyz. %+=$^ 0 &*[] QTY {};<>. %+=$^ 0 &*[] QTY {};<> 6 Фигура

7 ДИСПЛЕЙ - ниво на GSM сигнала - Зает - GPRS активиран -индикация в режим Регистрация - показва наличие на външно захранване - показва заряда на батерията - при съобщение за грешка - - показва включен BlueTooth модул Операторски дисплей - LCD графичен, 32/64 pix Клиентски дисплей - LCD графичен, 28/28 pix Възможности на дисплея: Малки/големи български букви Аб в абв АБВ Числа 23 Малки/големи латински букви Abc abc 7 ABC

8 ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки: Тип на хартията - термо хартия Дебелина на хартията - 0,05 +0,0 / мм Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм Външен диаметър на ролката - 52 мм ВНИМАНИЕ! При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени. Повдигнете палеца отбелязан със стрелка нагоре, докато отворите капака. Поставете хартиената ролка.затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора Натиснете капака надолу до щракване. 8

9 Захранващ конектор За вкл.на ФУ в ел. мрежата 2 - USB изход: - служи за връзка на ФУ с РС 3 - RS - служи за връзка с везна 4 - RS - служи за връзка с БК 5 Изход за вкл. на чекмедже ПАРАМЕТРИ Данъчни групи - 8 Оператори - 20 Артикули Департаменти СЪКРАЩЕНИЯ ЕКАФП Електронен касов апарат с фискална памет; ВС Баркод; ФУ Фискално устройство; РС Персонален компютър; БК Баркод; Дпт Департамент; ОП Оперативна памет; Арт Артикул; ФП Фискална памет; Межд. сума Междинна сума; 9

10 РЕЖИМИ НА РАБОТА За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте ) ФУ има 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с + или - Главно меню Регистрация Четене Нулиране Програмиране Избиране режим за работа + или - - за позициониране на съответния режим и с O се потвърждава. Достъп до режим на работа Оператори от до 8 имат достъп само до режим Регистрация Оператор 9 има достъп до режими: Четене, Нулиране, Регистрация, РС, Фискална Памет. Оператор 20 има достъп до всички режими на ФУ. Пароли по подразбиране Оператор O ; Оператор 2 2 O ; Оператор 3 3 O..до 8 оператор.оператор O ; Оператор O. 0

11 Режим Програмиране С помощта на -, изберете меню Програмиране. За да влезете в този режим, натиснете O. Въведете парола и потвърдете с O. Главно меню Четене Нулиране Програмиране Фискална Памет Въведете парола Въведете парола **** Програмиране Артикули Департаменти Данъчни ставки Оператори

12 Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания, текстове на бона, печат на параметри и тестове. Достъп до всеки един от параметрите се осъществява с - или + и потвърждавате с O ВНИМАНИЕ! При въвеждане на грешна парола, натиснете C, въведете правилната и продължете работа. Грешка ГРЕШНА ПАРОЛА Натиснете C Натиснете - натиснете O. Програмиране на системни параметри,, докато стигнете до Системни параметри. След като е маркирано, Програмиране Плащания Текстове бон Системни параметри Печат параметри 2 Параметри Десетична точка: Номер:

13 Системни параметри : Десетична точка 2:РедовеKлише 3:Редове реклама 4: Опции печат 5: Подробен печат 6: Клише вид 7: Реклама вид 8: Разрешаване операции 9: Разрешаване плащания 0: Номер екафп : Дневен отчет - вид 2: Печат всичко 3: Дневен отчет - нулиране 4: Шрифт КЛЕН 5: Тип везна 6: Печат лого 7: Тегловен баркод 8: Сума валута 9: A + департамент 20: От # 2: До # 22: Празни реда 23: Печат контраст 24: Изключване [мин] 25: Екран контраст 26: Екран изключване [сек] 3

14 Характеристики на системните параметри ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: Разрешава; 0 - Забранява Име Разряд Възможни стойности Необходим отчет Десетична точка [] 0, 2 Дневен и пер..отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули 2 Редове клише [] 2,3, 6 Дневен отчет 3 Редове реклама [] 0,, 2 Дневен отчет 4 Опции печат [,2,3,4] [] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3]Отпечатва се празна линия след FOOTER Дневен отчет [4]Отпечатва се разделителна линия преди общата сума 5 Подробен печат [, 2] []Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в Дневен отчет 4

15 бона Име Разряд Възможни стойности Необходим отчет 6 Клише вид [,2,3,4,5,6] Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина Дневен отчет 7 Реклама вид [, 2,] Печат на редовете в края на бона с двойна ширина Дневен отчет 8 Разрешаване операции [,2,3,4,5] [] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка Дневен отчет [4] Не се използва [5] Корекция 9 Разрешаване плащания [,2,3,4] Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой Дневен отчет 0 Номер екафп -99 Дневен отчет Дневен отчет - вид [,2,3] [] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти Няма 5

16 2 Печат всичко [,2,] [] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти Няма Име Разряд Възможни стойности Необходим отчет [] Периодичен отчет Дневен отчет 3 [,2,3] [2] Отчет по артикули Няма нулиране [3] Отчет по оператори 4 Шрифт КЛЕН [] 0-стандартен; - сбит Няма 5 Тип везна [] 0-RS2 не работи с везна -Протокол за BIMKO Няма 2-Протокол за Daisy 6 Печат лого [] 0 - не се печата, до 44 -брой редове от логото, които се печатат Няма 7 Тегловен баркод [,2,3,4] []Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на 6 Няма

17 8 Сума валута [] артикула 0 - не се печата,, печата се общата сума на бона, името и курсът Име Разряд Възможни стойности Необходим отчет 9 A + департамент [] от 4 до 46 Няма 20 От # [] 2 До # [] Диапазон фактури начало - от до Диапазон фактури край - от 0 до Празни реда [] -50 Няма 23 Печат контраст 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване 24 Изключване [мин] Няма 25 Екран контраст [] 0-7 Няма 26 Екран изключване [сек] 0-59 Няма Таблица 7 Няма Няма Няма Няма

18 Промяна на стойностите на параметрите За промяна стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите. Влизате в режим Програмиране от главното меню. Избирате Системни параметри и потвърждавате с O Програмиране Плащания Текстове бон Системни параметри Печат параметри Параметри Десетична точка: Номер: ВНИМАНИЕ! За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули ВНИМАНИЕ! Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране и изберете Системни параметри. Маркирайте и потвърдете с O 8

19 Програмиране Плащания Текстове бон Системни параметри Печат параметри Параметри Десетична точка: Номер: Въведете номер на параметър, който ще променяте. Например 6 и потвърдете с O Параметри Печат лого Параметри Печат лого: 2 Печат лого 6 Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Променете стойността. Потвърдете с O и излезте от режима. Печат лого За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите: 9 43

20 Влезте в режим Програмиране. потвърдете с O Програмиране Изберете Системни параметри. Маркирайте и Плащания Текстове бон Системни параметри Печат параметри Параметри Десетична точка: Номер: Този параметър показва работа на ФУ с цели или дробни числа. Стойността по подразбиране е 2 работа на ФУ с два знака след десетична точка. Ако желаете да работите с цели числа - натиснете 0 от клавиатурата. Потвърдете с O Натиснете -. На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Ако желаете да я промените, въведете число от клавиатурата. Потвърдете с O. При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър. Параметри Десетична точка : Десетична точка : 2 Параметри 23 Десетична точка : Десетична точка : 0 20 Параметри Десетична точка : Десетична точка : 0

21 Натиснете Y Параметри Редове клише: Номер: 2 и преминете на следващ параметър. Параметри Редове клише: 3 Редове клише: Параметри Редове клише: Редове клише: 3 Параметри Редове клише: Редове клише: Параметърът показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка. Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2-програмирани само 2 реда. За да се визуализира на дисплея, натиснете -. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката:. Въвеждате числото 3 ; 2. Потвърждавате с O 3. Преминавате към следващ параметър с Y Параметри Редове реклама: Номер: 3 Параметри Редове реклама: 2 Редове реклама: С този параметър се програмират брой редове в края на всяка клиентска бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0, и Параметри 23 Редове реклама: Редове реклама: 3 Параметри Редове реклама: Редове реклама:

22 ВНИМАНИЕ! Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Натиснете -, за да видите стойността по подразбиране и да я промените ако желаете. Въвеждате число от клавиатурата, например. Това означава, че сте избрали само един ред за програмиране на реклама. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Опции печат: Параметри Опции печат: Номер: 4 Този параметър, показва опциите за печат. ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране. Функцията се състои от 4 разряда. Всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва: [] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3] Отпечатва се празна линия след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума 22 Опции печат: 0000

23 ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: Разрешава; 0 - Забранява Параметри Опции печат: 23 Параметри Опции печат: Опции печат: 00 Опции печат: 00 * Забележка: Ако избраните от Вас стойности са няма да се отпчатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 00, то това означава следното: Разрешен печат на празна линия след HEADER- печата се 0 Не се използва Разрешен печат на празна линия след FOOTER - печата се 0 Забранен печат на разделителна линия преди общата сума НЕ СЕ ПЕЧАТА Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Подробен печат: Номер: 5 Параметри Подробен печат: Подробен печат: Параметри 2 Подробен печат: Подробен печат: Параметри Подробен печат: Подробен печат:

24 Системен параметър за Подробен печат. Потвърдете с O стъпка за програмиране на този параметър с - и преминете към следваща ВНИМАНИЕ! Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с ви разряд. Подробен печат на продажбите в бона с 2ри разряд. ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: Разрешава; 0 Забранява * Забележка: При въведени стойности за този параметър, Вие разрешавате печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 0, то имате разрешение за печат на ви разряд и забрана за печат на 2ри разряд. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Клише вид: Параметри Клише вид: Параметри 2 Клише вид: Параметри Клише вид: Номер: Параметър за вид на клише. 6 Клише вид: 24 Клише вид: 000 Клише вид: 000

25 ВНИМАНИЕ! Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка. ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: Разрешава; 0 - Забранява * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 000, то това означава следното: -Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите; 0-Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите; 0-Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите; -Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите; -Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите; 0-Шести ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Реклама вид: Номер: 7 Параметри Реклама вид: Реклама вид: Параметри 2 Реклама вид: Реклама вид: 0 Параметри Реклама вид: Реклама вид: 0

26 Параметър за вид на реклама. ВНИМАНИЕ! Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка клиентска бележка. ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: Разрешава; 0 - Забранява * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 0, то това означава следното: - Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите; 0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Разрешаване операции Параметри Разрешаване операции Параметри 23 Разрешаване операции Параметри Разрешаване операции Номер: 8 Разрешаване операции Разрешаване операции 00 Разрешаване операции 00 26

27 Параметър за разрешаване на операциите. ВНИМАНИЕ! Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим Регистрация: [] Процентна надбавка [2] Не се използва [3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: Разрешава; 0 - Забранява * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 00, то това означава следното: - Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка; - Не се използва; 0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка; 0- Не се използва - Разрешен печат на корекция в касовата бележка. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y 27

28 Параметри Разрешаване плащания Параметри Разрешаване плащания Параметри 23 Разрешаване плащания Параметри Разрешаване плащания Номер: 9 Разрешаване плащания Разрешаване плащания 0 Разрешаване плащания 0 Параметър за разрешаване на плащания. ВНИМАНИЕ! Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим Регистрация: [] Плащане с ЧЕК [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с USD [4] Плащане с EURO ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: Разрешава; 0 - Забранява НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!! * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 0, то това означава следното: 28

29 -Разрешен печат на плащане с ЧЕК; - Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ; 0- Забранен печат на плащане с USD ; - Разрешен печат на плащане с EURO. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Номер ЕКАФП Номер: 0 Параметри Номер ЕКАФП Номер екафп 0 Параметър 0, показва номер на ЕКАФП. ВНИМАНИЕ! Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Възможните стойности, които приема са от до 99. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Дневен отчет -вид Номер: 29 Параметри Дневен отчет -вид Дневен отчет - вид 000

30 Този параметър показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени: [] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти * Забележка: Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри. ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: Разрешава; 0 - Забранява * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 0, то това означава следното: - Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет; 0 - Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет; - Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y 30

31 Параметри Печат всичко Номер: 2 Параметри Печат всичко Печат всичко 00 Параметър, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни: [] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: Разрешава; 0 - Забранява * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 0, то това означава следното: - Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни; 0 - Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y 3

32 Параметри Дневен отчет -нулиране Номер: 3 Параметри Дневен отчет -нулиране Дневен отчет -нулиране 00 Параметър, който показва разрешено/забранено нулиране на отчети заедно с дневния отчет и периодичен отчет. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени: [] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори * Забележка: Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри. ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: Разрешава; 0 - Забранява 32

33 * Забележка: Ако сте избрали следните стойности 0, то това означава следното: - Не се използва 2 - Забранен печат на нулев отчет по артикули заедно с дневния отчет; 0 - Разрешен печат на нулев отчет по оператори заедно с дневния отчет. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Шрифт клен Параметри Шрифт клен Номер: 4 Шрифт клен Параметър 4, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Функцията се състои от разряд. Стойността по подразбиране е. Приема стойности 0 или. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН. [0] Стандартен шрифт [] Сбит шрифт 33

34 * Забележка: Ако сте избрали стойност, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-нисък шрифт. Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Тип везна Параметри Тип везна Номер: 5 Тип везна 2 Параметър 5, показва с каква везна може да работи ЕКАФП. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Стойността по подразбиране е 2. Приема стойности 0,,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна. [0] RS2 не работи с везна [] Протокол за BIMKO [2] Протокол за Daisy 34

35 * Забележка: Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна; Ако сте избрали стойност, то това означава, че работите с протокол за BIMKO ; Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за Daisy. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Печат лого Параметри Печат лого Номер: 6 Параметър 6, показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Стойността по подразбиране е 44. Приема стойности 0,-44. ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 0 Забранява печат на лого От до 44 брой редове на графично лого, които се печатат. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y 35 Печат лого 44

36 Параметри Тегловен баркод Номер: 7 Параметри Тегловен баркод Тегловен баркод 3476 Параметър 7 прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-3 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва: [] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула ВНИМАНИЕ! Позициите се броят отляво надясно, като се започва от. Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 3. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Сума валута Номер: 8 36 Параметри Сума валута Сума валута 0

37 Този параметър служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Стойностите, които приема са: 0 - не се печата,, печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри <АЛТ> +департамент Параметри <АЛТ> +департамент Номер: 9 <АЛТ> +департамент 0 Този параметър показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към A + департамент. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - *Забележка: Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на A! в режим Рег. ще се извърши регистрация на департамент 2. 37

38 Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри От # Номер: 20 Параметри От # От # Системен параметър 20 показва диапазон на фактури - начало Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Стойността по подразбиране е или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер , , и т.н. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри До # Номер: Параметърът показва диапазон на фактури край 38 2 Параметри До # До #

39 Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Празни реда Номер: 22 Параметри Празни реда Празни реда 03 С този параметър можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Стойността по подразбиране е 3. Възможни стойности са от 0 до 9 включително. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Печат контраст Номер: 23 Параметри Печат контраст Печат контраст 5 39

40 С този параметър можете да регулирате контраст на печат на всеки бон.стойност по подразбиране 5. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Можете да въведете от до 50 контраст, но по-високите стойности водят бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване. Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Изключване [мин] Номер: 24 Параметри Изключване [мин] Изключване [мин] 020 Този параметър показва времето за автоматично изключване. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи. Параметърът работи ако: 40

41 не е имало натиснат клавиш; не е обновяван дисплея; не е имало печат; не е имало комуникация с външни устройства. Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи. * Забележка : Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия ( без захранване от мрежата ). Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Екран контраст Номер: 25 Параметри Екран контраст Екран контраст 5 С този параметър се регулира контраст на екрана. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - 4

42 Възможните стойности са: от 0 до 7 Потвърждавате с O и преминавате към следващ параметър с Y Параметри Екран изключване [сек] Номер: Параметри Екран изключване [сек] Екран изключване [сек] 30 С този параметър можете да зададете времето /в секунди/ за изключване на дисплея. Потвърдете с O и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с - Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59 Потвърждавате с O и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри

43 Програмиране на АРТИКУЛИ Артикулите имат различни параметри. Програмиране Артикули Департаменти Данъчни ставки Оператори Номер ВНИМАНИЕ! Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране. За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Артикули и потвърдете с O Вече можете да въведете параметрите на ви артикул. ВНИМАНИЕ! Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с O 43 Цена Департамент Име ВС Запас

44 С помощта на - маркирайте поле Цена. От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 0.00лв. и потвърдете с O Артикули Артикули Артикули Номер: Единична цена: Единична цена: За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете -. Артикули Артикули Департамент: 0 Департамент: Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. Потвърдете с O и преминете към следващ параметър с -. Артикули Артикули Въведете име на артикула. Име: 44 Име: Боб

45 ВНИМАНИЕ! Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете S, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате.преход от латински на български става с клавиш P. Преход от малки и големи букви става с клавиш Q. При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа..v използвайте за изтриване един символ назад, а C за изтри-ване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура или натиснете H, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. Потвърдете с O и преминете към следващ параметър с - Артикули Артикули ВС: 0 Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно или с баркод скенер. Потвърдете с O и преминете на следващия параметър с -. ВС: Артикули Запас:

46 Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността по подразбиране е не се следи стокова наличност. Потвърдете с O и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите погоре. Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ Департаментите могат да се разглеждат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаци. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департаменти от -ви до 3-ти съответстват клавиши! до # За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш D Например 4 дddн- за програмиране на 4-ти департамент.за да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите: ВНИМАНИЕ! Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране, отчет по артикули и отчет по оператори. Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Департаменти и потвърдете с O 46

47 Програмиране Номер Артикули Име Департаменти Дан.група Данъчни ставки Макс.цифри Оператори Програмиране на първи департамент. Потвърдете с O и преминете към следващия параметър на департамента с - Департаменти Номер : Департаменти Номер : Номер: Име: Дпт 0 Въведете име на департамента. Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете S, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате.преход от латински на български става с клавиш P. Преход от малки и големи букви става с клавиш Q. При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа..v използвайте за изтриване един символ назад, а C 47

48 за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура или натиснете H, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. Департаменти Номер : Абв Департаменти Номер : Abc Име: Име: Потвърдете с O и преминете към следващ параметър с -. Департаменти Департаменти Номер : Номер : Данъчна група: 2 МАХ цифри 9 Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този депатамент./данъчна група на департамента, приема стойности от до 8/. Потвърдете с O и преминете към следващ параметър с - 48

49 Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с O и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. Можете да разпечатате с комбинация от клавиши за коректност на данните. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе. Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Данъчни ставки и потвърдете с O Програмиране Артикули Департаменти Данъчни ставки Оператори A ДДС [%]: 0.00 Б ДДС [%]: 0.00 В ДДС [%]: 0.00 Данъчни ставки Номер Данъчни ставки А ДДС [ %]: Данъчни ставки А ДДС [ %]: 5.00

50 ВНИМАНИЕ! Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране, отчет по артикули и отчет по оператори. Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш O и се преминава към следващата данъчна ставка с Y. За забранa на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш V Данъчни ставки Данъчни ставки V А ДДС [ %]: 0.00 А ДДС [ %]: **.** Потвърдете с O и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната. За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите погоре. 50

51 Програмиране на ОПЕРАТОРИ ВНИМАНИЕ! Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране и отчет по оператори. Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Оператори и потвърдете с O Програмиране Департаменти Данъчни ставки Оператори Дата / час Номер Парола За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите: Програмиране номер на първи оператор. Име O Оператори Номер : Оператори Номер : Номер: 5 Парола: 0000

52 Потвърдете с O и преминете към следващия параметър с -. Въведете парола на оператора. Потвърдете с O и преминете към следващ параметър с -. Оператори Номер : Име Оператор 0 Оператори Номер : Име: Абв Оператори Номер : Abc Рекламация 0 Въведете име на оператор. Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете S, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате.преход от латински на български става с клавиш P. Преход от малки и големи букви става с клавиш Q. При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа..v използвайте за изтриване един символ назад, а C за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура или натиснете H, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. 52

53 На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват: - Връщане и рекламации; - Операторска грешка; - Намаляване на данъчна основа. Въвеждате стойност и потвърждавате с O и преминете към следващия параметър с - Оператори Номер : Рвкламация 0 Оператори Номер : Оп.грешка: 0 Оператори Номер : СТОРНО други: 0 Функциите се състоят от разряд. Стойността по подразбиране е 0. Приемат стойности 0 или. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени: [0] Забранен [] Разрешен 53

54 Програмиране на ДАТА / ЧАС ВНИМАНИЕ! Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране, отчет по артикули и отчет по оператори. Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Дата/час и потвърдете с O Програмиране Данъчни ставки Оператори Дата / час Плащания Дата Час Дата / час :40:49 Въведете актуални дата и час от клавиатурата, потвърдете с O и с това сте приключили програмиране на дата/час. Не е разрешено програмиране на дата по-ранна от последния запис във ФП. 54

55 Програмиране на ПЛАЩАНИЯ Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Плащания и потвърдете с O Програмиране Оператори Дата / час Плащания Текстове бон Номер Име Курс НАП ПЛ ВНИМАНИЕ! Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране, отчет по артикули и отчет по оператори. Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "НА КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс. Това позволява работа с валути. Плащания Номер : Плащания Номер : Номер: 55 Име: В БРОЙ

56 За програмиране -ви номер на плащане, потвърдете с O и преминете към следващия параметър с -. Въведете име на плащане. Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете S, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате.преход от латински на български става с клавиш P. Преход от малки и големи букви става с клавиш Q. При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа..v използвайте за изтриване един символ назад, а C за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура или натиснете H, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. Плащания Номер : Abc Плащания Абв Номер : Име: Име: Въведете името на плащането. Потвърдете с O и преминете към следващ параметър с -. Плащания Номер : 23 Плащания Номер : Курс:, Курс:.000

57 Въведете курс от клавиатурата. Потвърдете с O и преминете към следващ параметър с -. Плащания Номер : Плащания Номер : 23 НАП ПЛ. 0 Потвърдете с O и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първо плащане. За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе. Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН Програмиране на КЛИШЕ Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка. Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Текстове бон и потвърдете с O 57 НАП ПЛ.

58 Текстове бон Заглавни редове Рекламни редове Коментарни редове Заглавни редове Номер : Номер: Потвърдете с - и преминете към следващ параметър с Y. Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка. Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с - и преминете към следващ параметър с Y. Заглавни редове Номер : Номер: Заглавни редове Номер : Текст: ФИРМА: Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете S, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате.преход от латински на български става с клавиш P. Преход от малки и големи букви става с клавиш Q. 58

59 При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа..v използвайте за изтриване един символ назад, а C за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура или натиснете H, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. Потвърдете с - и преминете към следващ параметър с Y. За програмиране данни на всяки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка клиентска бележка /2 реда/. Текстове бон Заглавни редове Рекламни редове Коментарни редове Рекламни редове Номер : Номер: Потвърдете с O и преминете към следващ параметър с -. Рекламни редове Номер : Рекламни редове Номер : Номер: 59 Текст: Заповядайте пак!

60 Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете S, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате.преход от латински на български става с клавиш P. Преход от малки и големи букви става с клавиш Q. При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа..v използвайте за изтриване един символ назад, а C за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура или натиснете H, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. Рекламни редове Номер : Абв Рекламни редове Номер : Abc Текст : Текст : Потвърдете с - и преминете към следващ параметър с Y. За програмиране данни на всеки следващ ред от рекламните редове, следвайте инструкциите по-горе 60

61 Могат да се програмират 9 коментарни реда. Текстове бон Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ Коментарни редове Заглавни редове Номер : Рекламни редове Номер: Коментарни редове Потвърдете с O и преминете към следващ параметър с -. Коментарни редове Коментарни редове Абв Номер : Номер : Abc Текст: ЕИК: Текст : Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете S, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате.преход от латински на български става с клавиш P. Преход от малки и големи букви става с клавиш Q. При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа.v използвайте за 6

62 изтриване един символ назад, а C за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура или натиснете H, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. Потвърдете с - и преминете към следващ параметър с Y. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе Коментарни редове Номер : Номер: Коментарни редове Номер : Текст: ЕИК: 62

63 ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. Режим Регистрация В началото на работния ден ( смяна ), всеки оператор влиза в режим Рeгистрация посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код ( парола ). С помощта на -, изберете меню Програмиране Главно меню Регистрация Четене Нулиране Програмиране За да влезете в този режим, натиснете O, въведете парола и потвърдете с O. Въведете парола Въведете парола **** 0.00 Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. 63

64 Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните подолу инструкции. Продажба по свободна цена към департаменти Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява: Въвеждате желаната от Вас цена. Натискате клавиши от! до # съответно за департаменти от "" до "3" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали ! Межд. сума; Дпт В БРОЙ ЛВ 2.35 За да приключите касовата бележка, натиснете T Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията. По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете. 64

65 Пример:Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 05 департамент: D 5 O T 5.28 Депт N # Депт N # 05 Межд. сума; 5.28 Дпт В БРОЙ ЛВ 5.28 За да приключите касовата бележка, натиснете T Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията. ВНИМАНИЕ! Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиш S и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката. Продажба по артикули Натрупване по артикули се извършва по 3 начина: по предварително програмирана цена за артикул; 65

66 по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 00/ с баркод скенер/ако има програмиран/. Продажба на предварително програмиран артикул - Пример: Ако имате предварително програмирана цена и име за ви артикул 0.00лв., цена и име за 2ри артикул 20.00лв, натиснете следните клавиши: P Межд. сума; 0,00 Артикул 0 0,00 Разпечатва се програмирана цена на артикул с код. 2 P S T Межд. сума; Артикул МЕЖД.СУМА: В БРОЙ ЛВ Разпечатва се програмирана цена на артикул с код 2, междинна сума и общата сума от търговската операция. 66

67 Продажба с предварително програмиран баркод за артикул Пример: Продажба на артикул 0 с баркод ръчно Въведете от клавиатурата ръчно баркод, задръжте A и натиснете P P T Межд. сума; 0.00 Артикул 0 0,00 В БРОЙ ЛВ 0,00 Свободна продажба по артикул Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 00. За целта програмирате артикул 0 към съответен департамент. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши. Пример:Продажба по свободна цена 2,59лв към 0 артикул M 0 P T Межд. сума; 2.59 Артикул В БРОЙ ЛВ

68 Продажба с повторение Всяко натрупване ( продажба ) може да бъде повторено с натискане на клавиш P, толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество. Пример:Продажба по предварително програмирана цена за -ви артикул 0,00лв. с повторение на натрупването един път. P P T Межд. сума; 20,00 Межд. сума; 0,00 Артикул 0 0,00 Артикул 0 Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код и общата сума от търговската операция. ВНИМАНИЕ! Можете да натискате, колкото е необходимо в рамките на касовия бон преди приключването на бележката. Продажба с умножение /количество/ Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш Q. 68 0,00 В БРОЙ ЛВ 20,00

69 Пример: Продажба на 2 кг. по артикул 2 с цена 20.00лв; 2Я. 2 3 Q 2 P T Межд. сума; КОЛИЧЕСТВО: 2.23 Артикул В БРОЙ ЛВ 42,46 Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделнa продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата. Разпределят се автоматично към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването,преди натискането на съответния клавиш % /отстъпка/ или A % /надбавка/ Пример: Продажба на артикул с код по цена 0.00 лв. с отстъпка 5.00% и продажба на артикул 2 по цена лв. с надбавка 0.00%, въведена от клавиатурата. P 5 % Межд. сума; 0.00 Межд. сума; Артикул % ОТСТЪПКА -0.50

70 2 P 0 A % T Межд. сума; Межд. сума; 3.50 Артикул % НАДБАВКА 2.00 В БРОЙ ЛВ 3.50 Натрупване на процентни отстъпки/надбавки над междинна сума Пример: Продажба на артикул с код по предварително програмирана цена 0.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%. P 2 P S Межд. сума; 0.00 Межд. сума; % T Артикул Артикул МЕЖД.СУМА: Межд. сума; % ОТСТЪПКА -.50 В БРОЙ ЛВ

71 Корекция Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клашиш T. Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката. Kорекция на последното натрупване; Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш V Пример: Продажба на артикул с код по предварително програмирана цена 0.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена лв. с корекция на последното натрупване. P 2 P V T Межд. сума; 0,00 Межд. сума; 30,00 Межд. сума; 0.00 Артикул 0 0,00 Артикул Артикул В БРОЙ ЛВ 0.00 Дълбок войд-използват се клавишите A V, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите A V 7

72 Пример: Продажба на артикул с код по предварително програмирана цена 0,00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20,00 лв. с корекция на първото натрупване. P 2 P Межд. сума; 0.00 Межд. сума; Артикул Артикул A V P T Задържате A, натискате V и след това P, за да изтриете продажба по артикул P Межд. сума; Межд. сума; Артикул В БРОЙ ЛВ Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена. 72

73 Пълно анулиране на касовата бележка. Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез натискане на клавиши 9 9 V. P 2 P Межд. сума; 0.00 Межд. сума; Артикул Артикул V В БРОЙ ЛВ

74 Приключване на касовата бележка и плащане Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш T при плащане в брой, или с клавиш Y /друго плащане/. На дисплея се визуализира меню, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане с -, натиснете O и с това ще приключите бележката. T плащане В БРОЙ; Y - плащане С ЧЕК; С КРЕДИТ, С USD, С EURO С ЧЕК С КРЕДИТ С EURO Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, натиска се Y избира се вида на плащане, потвърждава се с O и така се приключва бележката. С USD Пример: Межд. сума; 0,00 С ЧЕК P 2 0 Y O Артикул 0 0,00 С USD 74 С КРЕДИТ С EURO РЕСТО 0.00

75 Плащането може да бъде извършено в смесена форма. P Межд. сума; 0,00 2 Y O T Артикул 0 С ЧЕК 0,00 С КРЕДИТ С USD С EURO В БРОЙ ЛВ 8.00 С ЧЕК 2.00 След като натиснете Y, можете да изберете как ще платите, например с чек, натискате O и се разпечатва. Повторение на касова бележка В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи СЛУЖЕБЕН БОН и ДУБЛИКАТ. Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите 9 9 T 75

76 Служебно въведени и изведени суми Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши A % /Служебно въведени/ или %. /Служебно изведени/ Операциите се извършват извън клиентска касова бележка. 2 % 2 3 A % Сл. изведени 2.00 Сл. въведени Печат на коментарни редове Печат на коментарни редове може да се ползва само в рамките на касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред(от 0 до 9) и след това A L 76

77 Разширена клиентска касова бележка / фактура / За да се издаде разширена клиетска бележка, се натискат клавишите S. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша T се въвеждат данните за клиента S P T Ф- ра Межд. сума; Артикул 0 Продавач: 0.00 Можете да въвeдете името на продавача като : Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете S, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате.преход от латински на български става с клавиш P. Преход от малки и големи букви става с клавиш Q. При задържане на клавиш Q можете да въвеждате числа..v използвайте за изтриване един символ назад, а C за изтри-ване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура или натиснете H, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.след това натиснете O 77

78 На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с O и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с O и продължавате, докато изпълните полетата. Идент. N# Идент. N# ЗДДС N# ЗДДС N# BG Получател: Получател: Иван Купувач: Купувач: Асен Адрес: Адрес: София РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ 9 A Vv O 0.00 Ф- ра Ф- ра Документ: Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. и натиснете O 78

79 Документ: Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 9 Дата / час Документ: 9 и натиснете O :5:49 Въведете дата/час и натиснете O ФП: Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например: и потвърдете с O ФП: O СТОРНО 0.00 Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате. Например за сторно на артикул, натиснете Натиснете T Продавач: P Межд. сума; 0,00 Артикул 0 0,00 79

80 въведи името на продавач и натисни O На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с O и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с O и продължавате, докато изпълните полетата. Идент. N# Идент. N# ЗДДС N# ЗДДС N# Получател: Получател: Асен Купувач: Купувач: Дани Адрес: Адрес: София РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите 9 2 A V Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършeна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации 80

81 РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите 9 3 A V Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършeна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации. СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламaции се натискат последователно клавишите 9 A V. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка. 9 A V Въведете номер на документ, напр Документ: Документ: 9 и натиснете O Дата / час Въведете дата/час и натиснете O ФП: :54:49 8

82 Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например: и потвърдете с O O ФП: СТОРНО 0.00 Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате. Например за сторно на артикул, натиснете Натиснете T В БРОЙ ЛВ 0.00 P Межд. сума; 0,00 Артикул 0 0,00 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат последователно клавишите 9 2 A V. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка. 9 2 A V Въведете номер на документ, напр Документ: Документ: 9 82

83 и натиснете O Дата / час Въведете дата/час и натиснете O ФП: :55:49 Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например: и потвърдете с O O ФП: СТОРНО 0.00 Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате. Например за сторно на артикул, натиснете Натиснете T В БРОЙ ЛВ 0.00 P Межд. сума; 0,00 Артикул 0 0,00 83

84 СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат последователно клавишите 9 3 A V. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка. 9 3 A V Въведете номер на документ, напр Документ: Документ: 9 и натиснете O Дата / час :40:49 Въведете дата/час и натиснете O ФП: Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например: и потвърдете с O ФП: O СТОРНО

85 Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате. Например за сторно на артикул, натиснете Натиснете T В БРОЙ ЛВ 0.00 P Межд. сума; 0,00 Артикул 0 0,00 Режим Отчети В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими: В режим "контролно четене" ( " Четене " ), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "Х". Те участват само в разширено меню. Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите. Избор на режим " Четене " се осъществява от Главното меню с помощта на -, изберете меню Четене. За да влезете в този режим, натиснете O, въведете парола и потвърдете с O. 85

86 Главно меню Регистрация O Въведете парола Въведете парола Четене Нулиране Програмиране **** или парола по подразбиране за достъп до режим " Четене " Четене Дневен отчет Оператори Департаменти Артикули От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с -, желания от Вас отчет и да натиснете O. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете T ВНИМАНИЕ! При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за 86

87 определен оператор или за всички, но само в разширено меню. При отчет по артикули, можете да пуснете както за всички, така и по номер или по наличности, но само в разширено меню. В режим "четене с нулиране" ( " Нулиране " ) се разпечатва отчет " Z ", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП. Този отчет можете да разпечатвате и от кратко меню. Избор на режим " Нулиране " се осъществява от Главното меню с помощта на -, изберете меню Нулиране. За да влезете в този режим, натиснете O, въведете парола и потвърдете с O. Главно меню Регистрация Четене Нулиране Програмиране O Въведете парола или парола по подразбиране за достъп до режим " Нулиране " 87 Въведете парола ****

88 Нулиране Дневен отчет Оператори Департаменти Артикули От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с -, желания от Вас отчет и да натиснете O. За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете T ВНИМАНИЕ! При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор или за всички, но само в разширено меню. При отчет по артикули, можете да пуснете както за всички, така и по номер или по наличности, но само в разширено меню. След отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор и това се индицира на дисплея. 88

89 Режим Отпечатване на информация от КЛЕН За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим Четене или Нулиране от Главно меню./клен се разпечатва, както в разширено, така и в кратко меню/нулиране// Напр. влезте в режим Четене с -, и потвърдете с O.Въведете парола и потвърдете с O С помощта на -,, изберете КЛЕН, потвърдете с O и на дисплея ще се изпише [ ПЕЧАТ КЛЕН ] Четене O O Артикули Дневен оборот ДДС Периодичен отчет КЛЕН ПЕЧАТ КЛЕН Разпечатване на обща информация за КЛЕН Разпечатване на обща информация за този КЛЕН натиснете клавиш T Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН ( номер на ФУ и номер на ФП ), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, оставащ брой свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а. 89

90 Разпечатване на подробна информация за КЛЕН Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши: S 5 Q [ ОТ БОН ] 6 V [ ДО БОН ] Разпечатва копие на всички фискални бонове от 5-ти до 6-ти номер Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши: 2 S 2 Q [ ОТ ОТЧЕТ ] 6 V [ ДО ОТЧЕТ ] Разпечатва копие на всички фискални бонове от 2-ри до 6-ти номер на Z отчет Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши: 3 S [ ОТ ДАТА ] Q [ ДО ДАТА ] V 90

91 Разпечатва копие на всички документи от г до г Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши: S [ ОТ БОН ] 5 Q [ ДО БОН ] 2 V Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 5-ти до 2-ти номер Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши: 2 S [ ОТ ОТЧЕТ ] 3 Q [ ДО ОТЧЕТ ] 8 V Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 3ти до 8ми номер Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши: 3 S [ ОТ ДАТА ] Q [ ДО ДАТА ] V Разпечатва копие на всички Z отчети от г до г 9

92 Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши: 2 S [ ОТ БОН ] 2 Q [ ДО БОН ] 5 V Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ти до 5-ти фискален бон Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши: 2 2 S [ ОТ ОТЧЕТ ] Q [ ДО ОТЧЕТ ] 5 V Разпечатва копие на всички фискални бележки от -ви до 5-ти Z отчет Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши: 2 3 S [ ОТ ДАТА ] Q [ ДО ДАТА ] V Разпечатва копие на всички фискални бележки от г до г 92

93 Режим отчети от фискалната памет Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода. При съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП ( оперативната памет ) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва, от Главно меню, с помощта на - и потвърждаване с O. На дисплея ще се изпише [Фискална памет ] Главно меню Нулиране Програмиране O - парола по подразбиране Въведете парола Въведете парола Фискална Памет PC **** O Фиск. памет: Детайлен отчет от ФП от блок до блок 93

94 2 S Q 2 V 2 S ОТ БЛОК - номер на начален блок 2 - номер на краен блок Кратък отчет от ФП от блок до блок ОТ БЛОК ДО БЛОК Q 2 V - номер на начален блок 2 - номер на краен блок ДО БЛОК S ОТ ДАТА Детайлен отчет от ФП от дата до дата 94

95 ДО ДАТА Q Въвежда се началната дата на периода. Например: г. (макс. 6 цифри) V Въвежда се крайната дата на периода. Например: г. (макс. 6 цифри). Кратък отчет от ФП от дата до дата S ОТ ДАТА Q Въвежда се началната дата на периода. Например: г. (макс. 6 цифри) V Въвежда се крайната дата на периода. Например: г. (макс. 6 цифри). ДО ДАТА 95

96 Режим Фискален принтер Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/. Влезте в режим РС от Главно меню. С помощта на изберете РС, потвърдете с O Главно меню Нулиране Програмиране Фискална памет PC O Въведете парола O - Паролата по подразбиране В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са: Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише; Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни; Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група; 96

97 Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания; Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети; Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки; Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми. *Забележка: Асинхронен сериен канал за връзка може да бъде RS232, USB, GPRS ГРЕШКИ НА ЕКАФП При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини: неизправност на ЕКАФП; неправилна работа на оператора с ЕКАФП; неизправна ФП. Неизправен данъчен терминал; липса, повреда или запълване на КЛЕН. В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва. 97

98 * Забележка: При поява на съобщение за грешка клавиш T превключва показване на номер грешка или пояснителен текст Текст на дисплея Пояснителен текст Коментар ПРЕПЪЛВАНЕ Въпросната операция ще доведе до препълване Натиснете C и пуснете всички отчети с нулиране Текст на дисплея Пояснителен текст Коментар 3 ПРЕПЪЛНЕН БОН Нямате право на повече продажби в този бон 4 ПРЕП.БРОЙ ПЛ. Нямате право на повече плащания в този бон 5 НУЛЕВА СУМА Опит за извършване на нулева транзакция 98 Натиснете C и приключете бележката Натиснете C и приключете бележката Натиснете C и въведете правилната сума

99 Опит за извършване на продажба, след като е 6 ЗАПОЧНАТО ПЛ. започнато плащане 7 ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ Нямате право на такава операция Натиснете C бележката Натиснете C бележката и приключете и приключете 8 ЗАБР.ДАН.ГРУПА Забранена за продажби дан. група Опит за издаване на разширена клиентска 9 ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА бележка (фактура) без въведен диапазон МНОГО ТОЧКИ Въвеждане на повече от една десетична точка 2 * Въвеждане на повече от един символ '+' или '-' 3 * Символът '+' или '-' не е в първа позиция Недопустим символ, напр. баркод, който 4 ГРЕШЕН СИМВОЛ съдържа не само цифри 99 НатиснетеC и направете продажба по програмирана дан.гр. Натиснете C Виж системни параметри Натиснете C Виж системни параметри Възниква само при работа с компютър Възниква само при работа с компютър НатиснетеC и въведете верни стойности

100 5 МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ 6 МНОГО ЗНАЦИ 20 ГРЕШЕН КЛАВИШ Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка Въведени са повече от разрешения брой символи В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш Натиснете C виж системен параметър Натиснете C и въведете правилен брой символи Натиснете C и продължете работа Текст на дисплея Пояснителен текст Коментар 2 ГРЕШНА СТОЙНОСТ Стойността е извън допустимите граници 22 ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ Виж системен параметър 8 Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка 23 ЗАБРАНЕН ВОЙД в/у междинна сума Опит за "дълбок" войд на несъществуваща 24 ГР.ОПЕРАЦИЯ транзакция 00 Натиснете C и въведете стойност в допустимите граници Натиснете C Виж системен парам 8 Натиснете C и приключете бележката Натиснете C и приключете бон

101 C C C C C 25 ГР.ОПЕРАЦИЯ Опит за извършване на плащане, без да има Натиснете и направете продажби продажби преди плащане 26 НЯМА ЗАПАС Опит за продажба на артикул с количество, Натиснете и виж запас на надвишаващо запаса му този арт.икул 27 ГР.ОТГ.ВЕЗНА Некоректна комуникация с ел. везна Натиснете въведете верни стойности 28 НЯМА НАЛИЧНОСТ Опит за продажба без наличност Натиснете и продължете работа 30 ПЪЛНА ФП ФП е пълна Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист 4 ГР. БАРКОД Некоректен баркод (грешна контролна сума) Натиснете и въведете верни данни 42 НУЛЕВ БАРКОД Опит за продажба с нулев баркод 43 ЗАБР.БАРКОД Опит за програмиране с тегловен баркод 0 Натиснете C Натиснете C работа въведете БК и продължете

102 44 НЕНАМЕРЕН БК Опит за продажба с непрограмиран баркод Опит за програмиране на вече съществуващ 45 ДУБЛИРАН БК баркод 6 **ПОВРЕДЕН КЛЕН Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията 70 **НЯМА ФИСКАЛНА!!! Не е открита ФП!!!! 7 **ПОДМЯНА ФП!!! Некоректни данни във ФП!!!! 72 **ГР. ЗАПИС ФП!!! Грешка при запис във ФП!!!! 02 Натиснете C програмирайте БК Натиснете C програмирайте друг БК Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист Не може да продължите работа. Незабавно се

103 обърнете към сервизен специалист 76 **ИНФОРМАЦИЯ НАП Необходима е информация от сървъра на НАП 8 ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ Дневният финансов отчет е препълнен Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране 82 ПРЕП.24 h Не е пуснат дневен отчет Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет 83 ПРЕП.ОПЕРАТОР Отчетът по оператори е препълнен 84 ПРЕП. АРТ. Отчетът по артикули е препълнен 84 ПРЕП. АРТ. Отчетът по артикули е препълнен 03 Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране

104 85 ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ Периодичен отчет е препълнен 90 ПЕР.ОТЧЕТ Не е нулиран периодичен отчет 9 ДН. ОТЧЕТ Не е нулиран дневният финансов отчет 92 ОПЕР. ОТЧЕТ Не е нулиран отчетът по оператори 93 ОТЧЕТ АРТ. Не е нулиран отчетът по артикули 97 ЗАБР.ПРОМЯНА Не може да се препрограмира това поле 98 НЕИЗПРАТЕН ФБ Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП 04 Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране Натиснете C и пуснете дн.отчет с нулиране Натиснете C и изчакайте поне 5 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист

105 02 **НЯМА МОДЕМ Няма комуникация между ФУ и модема 07 **ЗАКЛ. SIM КАРТА SIM картата на модема е заключена. 08 ГРЕШНА ПАРОЛА Опит за въвеждане на грешна парола. 0 **НОВА SIM КАРТА Подменена SIM карта Грешка при комуникация между ДТ и сървъра **КОМУН. ГР. НАП на НАП 05 Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист Натиснете C и въведете вярна парола Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

106 3 **ОТКАЗ ОТ НАП Сървърът на НАП не приема подадените му данни Неуспешен опит за регистрация на модема в 7 МОБ.ОПЕРАТОР ГР. мрежата на мобилния оператор 8 ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ Операцията е забранена 20 НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ Невъведена стойност в задължително поле 23 Повреден клен 24 **ПОДМЕНЕН КЛЕН ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ) 06 Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист Натиснете C изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник Натиснете C и продължете работа Натиснете C и програмирайте ст-та Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен

107 специалист 25 **НЯМА КЛЕН Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист 26 **ПЪЛЕН КЛЕН КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени. Не може да продължите работа. Незабавно се специалист ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ) обърнете към сервизен ЕКАФП Perfect M 0 работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ блокира със системна грешка номер 6. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера ма ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с 07

108 нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема. УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА. Използвайте само адаптeри, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптeри могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост. 2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз. 3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно. 4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат. 5. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето. 08

109 6. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия. 7. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускайте заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци. 8. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия. 9. Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията. 0. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа. 2. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се натисне пластмасова пластинка. 3. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети. 09

110 4. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал. 5. Не допускайте попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта. ПРИМЕРНИ БОНОВЕ 0

111

112 2

113 3

114 4

115 5

116 6

117 7

118 8

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ e.xpert SX - KL Инструкция за експлоатация електронен касов апарат с фискална памет v.1.0.1 СЪДЪРЖАНИЕ Общи сведения...4 Характеристики.. 4 Клавиатура 5 Дисплей...9 Смяна на хартиена ролка.....9 Параметри..

Подробно

Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1

Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1 Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1 СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа... 4

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.0 СЪДЪРЖАНИЕ Общи сведения...4 Характеристики.. 4 Клавиатура 5 Дисплей...9 Смяна на хартиена ролка.....9 Параметри.. 10 Съкращения..10

Подробно

Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа... 4 Характеристики...

Подробно

Compact S ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v

Compact S ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v Compact ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v. 1.0.2 WWW.DAIY.BG СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа...

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ PERFECT S 01 К Р АТ К А ИН СТ РУК Ц ИЯ ЗА МОНТ АЖ И ЕК СПЛО АТ АЦ ИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА При

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация

ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Подробно

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Техническа и функцион

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Техническа и функцион Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ... 5. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B3........ 6. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.... Техническа и функционална спецификация......... Използвани съкращения..... 3. ЗАПОЗНАВАНЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

V Стр.: 1/42 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР Дейзи Тех - АД Адрес: гр. София, ул. Тинтява, N "

V Стр.: 1/42 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР Дейзи Тех - АД Адрес: гр. София, ул. Тинтява, N Стр.: 1/42 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР Дейзи Тех - АД Адрес: гр. София, ул. Тинтява, N15-17 1 "Дейзи Тех" AД, България, София, ПК 1113, ул.тинтява 15-17 Стр.:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Fuvas Administrator / ФУВАС Администратор РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Fuva

Fuvas Administrator / ФУВАС Администратор РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Fuva РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Приложението е предназначено за крайни клиенти, притежаващи автомати на самообслужване, оборудвани

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен Допълнения в периода 29.05.2019 15.07.2019 Версия 4.43.0 Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управление на Продажбите в Търговски Обекти (УПТО) към СКИПТЪР(i).

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Правила за използване на гарова маневрена цифрова радиовръзка от системата GSM-R при извършване на маневрена дейност Разпределение на

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Правила за използване на гарова маневрена цифрова радиовръзка от системата GSM-R при извършване на маневрена дейност Разпределение на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Правила за използване на гарова маневрена цифрова радиовръзка от системата GSM-R при извършване на маневрена дейност Разпределение на маневрени групи и маневрени зони в участъците с GSM

Подробно

ECR Web App_Guide_v.1.02

ECR Web App_Guide_v.1.02 ECR Web App Ръководство за работа с приложението Документация v.1.02 Съдържание Съкращения... 3 Въведение... 4 За приложението... 5 Описание на работния прозорец на ECRWebApp... 10 Поддържани команди:...

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

LA GARD LOCKS BV

LA GARD LOCKS BV LA GARD LOCKS BV ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Клавиатура 3750 или 3750K с контакт за устройството за четене на данните LG 39E Multi User Combogard Брава 6040-39E (V1.01) Контакт за изготвяне на протокол

Подробно

MSDOS1

MSDOS1 ПРИЛОЖЕНИЕ C ANSI ESCAPE последователности Забележка Информацията в това приложение зависи от инсталацията и може да не се прилага в машините на всички производители. ANSI ESCAPE последователността представлява

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно