Р Е Ш Е Н И Е

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е"

Препис

1 В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/ г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка Янева-Кирова Председател: Секретар: Членове: Съд. заседатели: Прокурор: Като разгледа докладваното от съдията Илонка Рашкова Административно дело година номер по описа за 2008 и за да се произнесе взе предвид следното: Производството по делото е по реда на чл. 34, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във вр. с чл. 145 и сл. от АПК.

2 Образувано е по жалба от А.А.Т. от гр. Г.Д. против Заповед на Кмета на община Г.Д., с която на основание чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ е постановено изземване на част от имот с площ от 0,887 дка, при площ на целия имот 1,043 дка, находящ се в м. Ч.л., възстановен на наследниците на Н.Г.З.. В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед с твърдения за допуснати нарушения на материалния закон и административнопроизводствените правила. Жалбоподателката твърди, че заедно с дъщеря си В.В.К. и зет си Г.К.К. владеят възстановената им с решение на ПК Г.Д. земеделска земя, съседна на нивата на наследниците на З.. Счита, че без основание границите на имотите в тази местност периодично се преместват, поради което не е налице хипотезата на чл. 34 ЗСПЗЗ за издаване на процесната заповед. Моли обжалваната заповед да бъде отменена. В съдебно заседание жалбоподателката редовно призована, не се явява. Ответникът Кмета на Община Г.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява надлежно упълномощен адвокат, който оспорва жалбата. Заинтересованите страни Н.Д.М., В.В.К. и Г.К.К., редовно призовани, не се явяват и не вземат становище по жалбата. По делото са приети писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка по издаване на акта. Административен съд Благоевград, в настоящия си състав, след преценка на доказателствата и доводите на страните на основание чл. 235, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК намира за установено от фактическа страна следното: Административното производство по чл. 34 ал. 1 ЗСПЗЗ е образувано по молба на Н.Д.М. от гр. Г.Д., в качеството му на един от наследниците на Н.Г.З., б.ж. на гр. Г.Д., починала на г., с възстановено право на собственост върху нива, с площ от 1,043 дка, седма категория, в м. Ч.л., представляваща имот по картата на землището. Към молбата си вх / г. същият е приложил документи, установяващи правото му на собственост върху описания по-горе имот, а именно: Решение 5583/ г. на ПК Г. Д., скица на имота изх. Ф01597/ г. от ОСЗГ Г.Д., Нотариален акт 507, т. ІІІ, д. 6312/1998 г. на Нотариус при РС Г.Д., Удостоверение за наследници на Н.Г.З. изх. 1292/ г. издадено от община Г. Д. и Удостоверение за наследници изх. 1296/ г. на М.П.М.. В молбата са изложени твърдения, че молителят, в качеството си на наследник на Н.З. е един от съсобствениците на имота, притежаван от общата наследодателка, правото на собственост върху който им е възстановено, а част от него се ползва без основание от А.Т., Г.К. и В.К.. Предвид ползването на имота без основание е поискал кметът да издаде процесната заповед, с който същия бъде иззет и предаден на действителните собственици. В изпълнение на задължението си по чл. 34 и чл. 35 от АПК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от АПК Кметът на общината е уведомил оспорващата и заинтересованите страни Г. и В.К. за постъпилата молба, с която е сезиран и ги е поканил в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението да представят документи за собственост на имота в

3 м. Ч.л., землището на гр. Г.Д., който ползуват, като им е указал, че ако не представят такива в посочения срок ще приеме, че владеят имота без основание, поради което ще бъде издадена заповед за изземването му по реда на чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ. С отговор от г., без входящ номер от общинска администрация, което безспорно сочи на извода, че уведомленията са получени, жалбоподателката Т. е депозирала обяснения с приложени доказателства, с които твърди, че имота се владее законно, тъй като им е възстановен с решение на ПК Г.Д.. От обяснението е видно, че същата, с възстановено право на собственост в качеството си на наследник на В.М., владее имот с , съседен на процесния, като счита, че границата между двата имота незоконосъобразно е променяна. Приложените към обяснението писмени доказателства не са представени по делото, с изключение на Решение 5246/ г. на ПК Г.Д., с което правото на собственост на наследниците на В.М., по заявление от А.Т. вх. 1810/ г. е възстановено върху нива в размер на 0,931 дка, седма категория, в м. Ч.л., имот С Протокол за трасиране от г. и отразено на скица изх. Ф00902/ на ОСЗГ Г. Д. е установено, че част от имот в размер на 0,887 дка се ползва от жалбоподателката. По делото, по инициатива на съда, е назначена съдебно техническа експертиза, като на жалбоподателката е указано, че следва да внесе такса за изготвяне на същата. С протоколно определение от г. съдът е указал на същата, че ако не внесе определения от съда депозит делото ще бъде решено при наличните доказателства. Поради неизпълнение от страна на жалбоподателката на вмененото й задължение съдебно техническата експертиза не е изслушана. Съдът е указал също, че не сочи доказателства, че има качеството на наследник на В.М.. Въз основа на така установената фактическа обстановка, по която не се спори между страните по делото и след пълна проверка за законосъобразност на административния акт, на основание чл. 168, във вр. с чл. 146 от АПК съдът намира от правна страна следното: Жалбата като подадена в срок и от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване административен акт е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна. Не е спорно по делото, че жалбоподателката, в качеството си на наследник на В.М., б.ж. на гр. Г.Д., посочена като такава в Решение 5246/ г. на ПК Г.Д., (доколкото има това качество, тъй като удостоверение за наследници не бе представено) е реституиран собственик на земеделска земя, представляваща нива в размер на 0,931 дка, седма категория в м. Ч.л., с по плана на землището при съседи: нива с стопанисвана от Община Г.Д., нива с стопанисвана от Община Г. Д., нива с на наследниците на С.К.К., нива с стопанисвана от Община Г. Д. и нива с на наследниците на Н.Г.З..

4 Не е спорно по делото, че молителят в административното производство Н.Д.М., в качеството си на наследник на Н.Г.З. е съсобственик на правото на собственост върху нива с площ от 1,043 дка, седма категория, находяща се в м. Ч.л., представляваща имот с по плана на землището, възстановена с Решение 5583/ г. на ПК Г.Д., което е влязло в сила. Въпреки предоставената на жалбоподателката възможност същата не доказа право на собственост върху имот с , нито доказа, че границите между двата съседни имота са променяни след издаване на скиците, представляващи неразделна част от реституционните решения на ПК Г.Д., поради което съдът намира, че същата владее част от имот с в размер на 0,887 дка, установена с Протокол за трасиране на място и послужила като основание за издаване на процесната заповед, без правно основание. Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ по искане на собствениците, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им. При тази законова разпоредба следва правния извод, че административният ред за изземване на земеделски имоти, по отношение на които собствеността е възстановена по реда на ЗСПЗЗ, включва единствено наличие на законовите предпоставки за това: възстановено право на собственост върху земеделска земя, имотът да се ползва от други лица, различни от собствениците и това ползване да е без правно основание. В съдебно-административното производство безспорно е било установено, че правото на собственост по отношение на земеделските имоти е възстановено на заинтересованата страна Н.Д.М., в качеството му на наследник на Н.З.. Имотът се ползва от адресатите на обжалвания административен акт, жалбоподателката А. А.Т. и заинтересованите страни Г. и В.К., които не са представили доказателства за наличие на правно основание, на което владеят земеделския имот. Съдът намира, че жалбата на А.Т. по поддържаните в нея основания за незаконосъобразност на оспорената заповед е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Заповедта е издадена от компетентен орган - Кмета на общината и при спазване на установената за това форма. Законосъобразно е приложен материалния закон - чл. 34 ал. 1 ЗСПЗЗ, тъй като са налице и трите предпоставки на цитираната правна норма за постановяване на акта: заявителя Н.М. се явява собственик на иззетия имот въз основа на завършена реституционна процедура по реда на ЗСПЗЗ, искането му е отправено до компетентния административен орган - Кмета на общината по местонахождение на имота и е налице ползуване на имота без правно основание от друго лице жалбоподателката А.Т.. Възражението на оспорващата, че имота се ползува на основание на решение на ПК е недоказано, тъй като същата се легитимира като собственик на съседен имот, а не на процесния такъв. При това положение законосъобразен е извода на административният орган, че имота се ползува от оспорващата без правно основание. С оспорената заповед са иззети от

5 жалбоподателката 0,887 дка, представляващи част от имот с , целият с площ от 1,043 дка, които тя ползва неправомерно, тъй като по делото не се представиха доказателства за правно основание за ползването им. При издаване на заповедта не са допуснати съществени процесуални нарушения. Оспорващата и останалите заинтересовани страни са били уведомени за започнатото административно производство по чл. 34 ал. 1 ЗСПЗЗ, била й е дадена възможност да даде обяснения, както и да представи доказателства и такива са дадени. Това сочи на спазена процедура по чл. 34 ал. 3 и чл. 35 от АПК. Решение 5583/ г. на ПК Г.Д., а понастоящем ОСЗГ, ведно със скицата към него и представения по делото нотариален акт 507, т. ІІІ, н.д. 6312/1998 г. съдържат всички индивидуализиращи имота елементи, като местонахождение, площ и съседи, поради което неоснователно се твърди, че липсва индивидуализация с изместване на границите между имотите. Идентичността на възстановения имот на заявителя с този, който се ползува от оспорващата съдът намира, че е безспорно установена. В дадените пред административния орган обяснения, този факт в действителност не се отрича, а ако жалбоподателката ползва само и единствено собствения си възстановен от ПК земеделски имот, то с изземването на чужд имот, който не владее, правата й не се засягат. При цялостната проверка на обжалвания административен акт съдът констатира, че същият съответствува и с целта на закона, въз основа на който е издаден, поради което жалбата като цяло се явява неоснователна. Водим от горното и на основание чл. 172 ал. 1 и ал. 2 от АПК Административен съд-благоевград Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Т. от гр. Г.Д РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховен административен съд в 14- дневен срок от деня на съобщението до страните, че е изготвено. Вярно с оригинала! М.К. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ Илонка Рашкова

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.06 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Гергана Батева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 25.02 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Решение 60 Номер 60 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Решение 60 Номер 60 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Решение 60 Номер 60 Година 22.04.2016 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 23.03 Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от дело Динко Хаджиев

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

Решение Статус 2

Решение Статус 2 Решение 5 Номер 5 Година 07.01.2016 Град Смолян Районен Съд - Смолян На 08.12 Година 2015 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от дело Златанова Прокурор:

Подробно

Решение по Административно дело 286/2011г.

Решение по Административно дело 286/2011г. Р Е Ш Е Н И Е 31 гр. Перник, 27.03.2012г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в съдебно заседание на втори март през две хиляди и дванадесета година в състав: СЪДИЯ: Слава Георгиева

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Решение Статус 2

Решение Статус 2 Решение 298 Номер 298 Година 10.07.2019 Град Смолян Районен Съд - Смолян На 13.06 Година 2019 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Гражданско I инстанция

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - Б у р г а с З А П О В Е Д РД 11 263 25.09.2018г.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/24.03. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 04.03. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Емилия Кабурова

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА п.k. 9000, град Варна, адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/647351, e-mail:odzg_var@abv.bg ЗАПОВЕД РД

Подробно

Решение по Административно дело 1234/2013г.

Решение по Административно дело 1234/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 146 гр. Перник, 12 февруари 2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично съдебно заседание проведено на тридесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

Решение по Административно дело 169/2013г.

Решение по Административно дело 169/2013г. Р E Ш Е Н И Е 340 гр.перник, 06.11.2013 год. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание на седми октомври две хиляди и тринадесета година в състав: СЪДИЯ: Емилия Иванова

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

gd re6enie

gd re6enie Р Е Ш Е Н И Е Номер: 84, 29.06.2012г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На първи юни през 2012 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т., като

Подробно

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2>

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2> П Р О Т О К О Л 09 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 02.04.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

gd

gd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД Р Е Ш Е Н И Е Номер: 105 18.10.2010г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А На първи октомври през 2010 година, в публично заседание, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна ЦОНЕВА Секретар:

Подробно