година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на

Размер: px
Започни от страница:

Download "година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на"

Препис

1 година 2018 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до г г. юни код по ЕБК: 5704 код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план ПРИХОДИ Отчет ПРИХОДИ държавни Уточнен план държавни местни дейности дофинансиране - под- Н А И М Е Н О В А Н И Е местни дейности дофинансиране дейности - Общо дейности - ОБЩО 0 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ВСИЧКО I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници x x x x x x (в лева) НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ за периода от до г г. Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ код по ЕБК: 5704 ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ Уточнен план РАЗХОДИ - рекапитулация Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране (в лева) (в лева) държавни дейности - Отчет РАЗХОДИ - рекапитулация местни дейности - дофинансиране - 02 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) здравно-осигурителни вноски от работодатели вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели Издръжка Храна Медикаменти Постелен инвентар и облекло ОБЩО

2 10-15 материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги командировки в страната разходи за застраховки Платени данъци, такси и административни санкции платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ВСИЧКО II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ за периода от до г г. Трявна код по ЕБК: 5704 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 0 БЮДЖЕТ (в лева) (в лева) III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Уточнен план ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ Отчет ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности - местни дейности - дофинансиране - ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Трансфери между бюджети (нето) вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) x x ВСИЧКО III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ ВСИЧКО IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОБЩО НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ за периода от до г г. Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) код по ЕБК: 5704 ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ Уточнен план БЮДЖЕТНО САЛДО (в лева) (в лева) Отчет БЮДЖЕТНО САЛДО държавни Уточнен план държавни местни дейности дофинансиране - V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО местни дейности дофинансиране дейности - Общо дейности - ОБЩО 0 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+ІV.) VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.) (3 943) (3 005) 0 (6 948) НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ за периода от до г г.

3 Трявна код по ЕБК: 5704 ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) (в лева) VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) Уточнен план ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО Отчет 2018-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности - местни дейности - дофинансиране (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Депозити и средства по сметки - нето (+/-) наличност в левове по сметки в края на периода (-) x x ВСИЧКО VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ ОБЩО ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ИЗГОТВИЛ: ГАЛИНА БАЛТИЕВА РЪКОВОДИТЕЛ: дата ( име и фамилия) служебни телефони ГАЛИНА БАЛТИЕВА ( име и фамилия) ПЕТЯ ДИМОВА ( име и фамилия) НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ г г. Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ под- НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ код по ЕБК: 5704 ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ Уточнен план Общо Уточнен план 2018 държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности - местни дейности - дофинансиране - 02 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A 3311 < ДЕЙНОСТ - код по ЕБК Детски градини (наименование на дейността) Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) здравно-осигурителни вноски от работодатели вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели Издръжка Храна Постелен инвентар и облекло материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги командировки в страната разходи за застраховки Платени данъци, такси и административни санкции Отчет 2018 (в лева) ОБЩО

4 на дейност платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ г г. Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ под- НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ код по ЕБК: 5704 ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ Уточнен план Общо Уточнен план 2018 Отчет 2018 държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности - местни дейности - дофинансиране - 02 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A 4437 < ДЕЙНОСТ - код по ЕБК Здравен кабинет в детски градини и училища (наименование на дейността) Издръжка Медикаменти материали II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ на дейност (в лева) ОБЩО

5 Клетка: I9 Коментар: Този код не е задължителен. Той може да се използва при изготвянето и представянето на отчетите на подведомствените раз-поредители, включително ЦУ на първостепенния разпоредител с бюджет. Този код не се попълва от общините! За целите на обработка на отчетите на подведомствените разпоредители с бюджет общината може да използва това поле за идентификация на подведомствените си разпоредители въз основа на нейна кодировка. Клетка: D126 Клетка: D171 Коментар: забележка: Въвежда се само стойността на данъка върху таксиметров превоз на пътници Клетка: D217 Клетка: D221 Клетка: D222 Клетка: D298 Клетка: C299 Клетка: C470 Коментар: Забележка: включва и възмездна финансова помощ, при която не се дължи лихва. Клетка: D534 Коментар: Забележка: се използва само от ЦБ, НОИ, НЗОК и НАП. Клетка: D564 Коментар: Забележка: и се използва само от НАП. Клетка: D565 Коментар: Забележка: и се използва само от НАП. Клетка: C588 Коментар: Забележки: 1. В отчетите за касовото изпълнение на ЦБ сумите по се посочват с обратен знак не се прилага за банковите сметки 6301 на министерствата и ведомствата в БНБ. Клетка: C593 Коментар: Забележка: Всеки подпараграф на следва да е равен на нула, с изключение на Клетка: B607 Коментар: Датата се въве-жда във формат ДДММГГГГ. Клетка: D659 Клетка: D663 Клетка: D664 Клетка: D689 Клетка: D740 Клетка: C741 Клетка: C742

6 Клетка: D797 Клетка: D801 Клетка: D802 Клетка: D827 Клетка: D878 Клетка: C879 Клетка: C880 Клетка: D935 Клетка: D939 Клетка: D940 Клетка: D965 Клетка: D1016 Клетка: C1017 Клетка: C1018 Клетка: D1073 Клетка: D1077 Клетка: D1078 Клетка: D1103 Клетка: D1154 Клетка: C1155 Клетка: C1156 Клетка: D1211 Клетка: D1215 Клетка: D1216

7 Клетка: D1241 Клетка: D1292 Клетка: C1293 Клетка: C1294 Клетка: D1349 Клетка: D1353 Клетка: D1354 Клетка: D1379 Клетка: D1430 Клетка: C1431 Клетка: C1432 Клетка: D1487 Клетка: D1491 Клетка: D1492 Клетка: D1517 Клетка: D1568 Клетка: C1569 Клетка: C1570 Клетка: D1625 Клетка: D1629 Клетка: D1630 Клетка: D1655 Клетка: D1706 Клетка: C1707

8 Клетка: C1708 Клетка: D1763 Клетка: D1767 Клетка: D1768 Клетка: D1793 Клетка: D1844 Клетка: C1845 Клетка: C1846 Клетка: D1901 Клетка: D1905 Клетка: D1906 Клетка: D1931 Клетка: D1982 Клетка: C1983 Клетка: C1984 Клетка: D2039 Клетка: D2043 Клетка: D2044 Клетка: D2069 Клетка: D2120 Клетка: C2121 Клетка: C2122 Клетка: D2177 Клетка: D2181

9 Клетка: D2182 Клетка: D2207 Клетка: D2258 Клетка: C2259 Клетка: C2260 Клетка: D2315 Клетка: D2319 Клетка: D2320 Клетка: D2345 Клетка: D2396 Клетка: C2397 Клетка: C2398 Клетка: D2453 Клетка: D2457 Клетка: D2458 Клетка: D2483 Клетка: D2534 Клетка: C2535 Клетка: C2536 Клетка: D2591 Клетка: D2595 Клетка: D2596 Клетка: D2621 Клетка: D2672

10 Клетка: C2673 Клетка: C2674 Клетка: D2729 Клетка: D2733 Клетка: D2734 Клетка: D2759 Клетка: D2810 Клетка: C2811 Клетка: C2812 Клетка: D2867 Клетка: D2871 Клетка: D2872 Клетка: D2897 Клетка: D2948 Клетка: C2949 Клетка: C2950 Клетка: D3005 Клетка: D3009 Клетка: D3010 Клетка: D3035 Клетка: D3086 Клетка: C3087 Клетка: C3088 Клетка: D3143

11 Клетка: D3147 Клетка: D3148 Клетка: D3173 Клетка: D3224 Клетка: C3225 Клетка: C3226 Клетка: D3281 Клетка: D3285 Клетка: D3286 Клетка: D3311 Клетка: D3362 Клетка: C3363 Клетка: C3364 Клетка: D3419 Клетка: D3423 Клетка: D3424 Клетка: D3449 Клетка: D3500 Клетка: C3501 Клетка: C3502 Клетка: D3557 Клетка: D3561 Клетка: D3562 Клетка: D3587

12 Клетка: D3638 Клетка: C3639 Клетка: C3640 Клетка: D3695 Клетка: D3699 Клетка: D3700 Клетка: D3725 Клетка: D3776 Клетка: C3777 Клетка: C3778 Клетка: D3833 Клетка: D3837 Клетка: D3838 Клетка: D3863 Клетка: D3914 Клетка: C3915 Клетка: C3916 Клетка: D3971 Клетка: D3975 Клетка: D3976 Клетка: D4001 Клетка: D4052 Клетка: C4053 Клетка: C4054 Клетка: D4109

13 Клетка: D4113 Клетка: D4114 Клетка: D4139 Клетка: D4190 Клетка: C4191 Клетка: C4192 Клетка: D4247 Клетка: D4251 Клетка: D4252 Клетка: D4277 Клетка: D4328 Клетка: C4329 Клетка: C4330 Клетка: D4385 Клетка: D4389 Клетка: D4390 Клетка: D4415 Клетка: D4466 Клетка: C4467 Клетка: C4468 Клетка: D4523 Клетка: D4527 Клетка: D4528 Клетка: D4553

14 Клетка: D4604 Клетка: C4605 Клетка: C4606 Клетка: D4661 Клетка: D4665 Клетка: D4666 Клетка: D4691 Клетка: D4742 Клетка: C4743 Клетка: C4744 Клетка: D4799 Клетка: D4803 Клетка: D4804 Клетка: D4829 Клетка: D4880 Клетка: C4881 Клетка: C4882 Клетка: D4937 Клетка: D4941 Клетка: D4942 Клетка: D4967 Клетка: D5018 Клетка: C5019 Клетка: C5020

15 Клетка: D5075 Клетка: D5079 Клетка: D5080 Клетка: D5105 Клетка: D5156 Клетка: C5157 Клетка: C5158 Клетка: D5213 Клетка: D5217 Клетка: D5218 Клетка: D5243 Клетка: D5294 Клетка: C5295 Клетка: C5296 Клетка: D5351 Клетка: D5355 Клетка: D5356 Клетка: D5381 Клетка: D5432 Клетка: C5433 Клетка: C5434 Клетка: D5489 Клетка: D5493 Клетка: D5494

16 Клетка: D5519 Клетка: D5570 Клетка: C5571 Клетка: C5572 Клетка: D5627 Клетка: D5631 Клетка: D5632 Клетка: D5657 Клетка: D5708 Клетка: C5709 Клетка: C5710 Клетка: D5765 Клетка: D5769 Клетка: D5770 Клетка: D5795 Клетка: D5846 Клетка: C5847 Клетка: C5848 Клетка: D5903 Клетка: D5907 Клетка: D5908 Клетка: D5933 Клетка: D5984 Клетка: C5985

17 Клетка: C5986 Клетка: D6041 Клетка: D6045 Клетка: D6046 Клетка: D6071 Клетка: D6122 Клетка: C6123 Клетка: C6124 Клетка: D6179 Клетка: D6183 Клетка: D6184 Клетка: D6209 Клетка: D6260 Клетка: C6261 Клетка: C6262 Клетка: D6317 Клетка: D6321 Клетка: D6322 Клетка: D6347 Клетка: D6398 Клетка: C6399 Клетка: C6400 Клетка: D6455 Клетка: D6459

18 Клетка: D6460 Клетка: D6485 Клетка: D6536 Клетка: C6537 Клетка: C6538 Клетка: D6593 Клетка: D6597 Клетка: D6598 Клетка: D6623 Клетка: D6674 Клетка: C6675 Клетка: C6676 Клетка: D6731 Клетка: D6735 Клетка: D6736 Клетка: D6761 Клетка: D6812 Клетка: C6813 Клетка: C6814 Клетка: D6869 Клетка: D6873 Клетка: D6874 Клетка: D6899 Клетка: D6950

19 Клетка: C6951 Клетка: C6952 Клетка: D7007 Клетка: D7011 Клетка: D7012 Клетка: D7037 Клетка: D7088 Клетка: C7089 Клетка: C7090 Клетка: D7145 Клетка: D7149 Клетка: D7150 Клетка: D7175 Клетка: D7226 Клетка: C7227 Клетка: C7228 Клетка: D7283 Клетка: D7287 Клетка: D7288 Клетка: D7313 Клетка: D7364 Клетка: C7365 Клетка: C7366 Клетка: D7421

20 Клетка: D7425 Клетка: D7426 Клетка: D7451 Клетка: D7502 Клетка: C7503 Клетка: C7504 Клетка: D7559 Клетка: D7563 Клетка: D7564 Клетка: D7589 Клетка: D7640 Клетка: C7641 Клетка: C7642 Клетка: D7697 Клетка: D7701 Клетка: D7702 Клетка: D7727 Клетка: D7778 Клетка: C7779 Клетка: C7780 Клетка: D7835 Клетка: D7839 Клетка: D7840 Клетка: D7865

21 Клетка: D7916 Клетка: C7917 Клетка: C7918 Клетка: D7973 Клетка: D7977 Клетка: D7978 Клетка: D8003 Клетка: D8054 Клетка: C8055 Клетка: C8056 Клетка: D8111 Клетка: D8115 Клетка: D8116 Клетка: D8141 Клетка: D8192 Клетка: C8193 Клетка: C8194 Клетка: D8249 Клетка: D8253 Клетка: D8254 Клетка: D8279 Клетка: D8330 Клетка: C8331 Клетка: C8332

22 Клетка: D8387 Клетка: D8391 Клетка: D8392 Клетка: D8417 Клетка: D8468 Клетка: C8469 Клетка: C8470 Клетка: D8525 Клетка: D8529 Клетка: D8530 Клетка: D8555 Клетка: D8606 Клетка: C8607 Клетка: C8608 Клетка: D8663 Клетка: D8667 Клетка: D8668 Клетка: D8693 Клетка: D8744 Клетка: C8745 Клетка: C8746 Клетка: D8801 Клетка: D8805 Клетка: D8806

23 Клетка: D8831 Клетка: D8882 Клетка: C8883 Клетка: C8884 Клетка: D8939 Клетка: D8943 Клетка: D8944 Клетка: D8969 Клетка: D9020 Клетка: C9021 Клетка: C9022 Клетка: D9077 Клетка: D9081 Клетка: D9082 Клетка: D9107 Клетка: D9158 Клетка: C9159 Клетка: C9160 Клетка: D9215 Клетка: D9219 Клетка: D9220 Клетка: D9245 Клетка: D9296 Клетка: C9297

24 Клетка: C9298 Клетка: D9353 Клетка: D9357 Клетка: D9358 Клетка: D9383 Клетка: D9434 Клетка: C9435 Клетка: C9436 Клетка: D9491 Клетка: D9495 Клетка: D9496 Клетка: D9521 Клетка: D9572 Клетка: C9573 Клетка: C9574 Клетка: D9629 Клетка: D9633 Клетка: D9634 Клетка: D9659 Клетка: D9710 Клетка: C9711 Клетка: C9712 Клетка: D9767 Клетка: D9771

25 Клетка: D9772 Клетка: D9797 Клетка: D9848 Клетка: C9849 Клетка: C9850 Клетка: D9905 Клетка: D9909 Клетка: D9910 Клетка: D9935 Клетка: D9986 Клетка: C9987 Клетка: C9988 Клетка: D10043 Клетка: D10047 Клетка: D10048 Клетка: D10073 Клетка: D10124 Клетка: C10125 Клетка: C10126 Клетка: D10181 Клетка: D10185 Клетка: D10186 Клетка: D10211 Клетка: D10262

26 Клетка: C10263 Клетка: C10264 Клетка: D10319 Клетка: D10323 Клетка: D10324 Клетка: D10349 Клетка: D10400 Клетка: C10401 Клетка: C10402 Клетка: D10457 Клетка: D10461 Клетка: D10462 Клетка: D10487 Клетка: D10538 Клетка: C10539 Клетка: C10540 Клетка: D10595 Клетка: D10599 Клетка: D10600 Клетка: D10625 Клетка: D10676 Клетка: C10677 Клетка: C10678 Клетка: D10733

27 Клетка: D10737 Клетка: D10738 Клетка: D10763 Клетка: D10814 Клетка: C10815 Клетка: C10816 Клетка: D10871 Клетка: D10875 Клетка: D10876 Клетка: D10901 Клетка: D10952 Клетка: C10953 Клетка: C10954 Клетка: D11009 Клетка: D11013 Клетка: D11014 Клетка: D11039 Клетка: D11090 Клетка: C11091 Клетка: C11092 Клетка: D11147 Клетка: D11151 Клетка: D11152 Клетка: D11177

28 Клетка: D11228 Клетка: C11229 Клетка: C11230 Клетка: D11285 Клетка: D11289 Клетка: D11290 Клетка: D11315 Клетка: D11366 Клетка: C11367 Клетка: C11368 Клетка: D11423 Клетка: D11427 Клетка: D11428 Клетка: D11453 Клетка: D11504 Клетка: C11505 Клетка: C11506 Клетка: D11561 Клетка: D11565 Клетка: D11566 Клетка: D11591 Клетка: D11642 Клетка: C11643 Клетка: C11644 Клетка: D11699

29 Клетка: D11703 Клетка: D11704 Клетка: D11729 Клетка: D11780 Клетка: C11781 Клетка: C11782 Клетка: D11837 Клетка: D11841 Клетка: D11842 Клетка: D11867 Клетка: D11918 Клетка: C11919 Клетка: C11920

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ ОСМИ МАРТ ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАНАГЮРИЩЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) Панагюрище (наименов

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАНАГЮРИЩЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) Панагюрище (наименов година 2018 за периода от до февруари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 219 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.1 от 219г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 219 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 2019 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование година 217 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 -

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар ( година 2016 за периода от до код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2016г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2016 - ПРИХОДИ Отчет 2016 - ПРИХОДИ местни - местни

Подробно

IB1_2017_3_5312_KSF.xls

IB1_2017_3_5312_KSF.xls година 217 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до февруари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

IB1_2017_1_5312_KSF.xls

IB1_2017_1_5312_KSF.xls година 217 за периода от до януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование година 218 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до февруари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни

Подробно

IB1_2017_2_5312_KSF.xls

IB1_2017_2_5312_KSF.xls година 217 за периода от до февруари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни

Подробно

IB1_2017_12_5312_DES.xls

IB1_2017_12_5312_DES.xls година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар ( година 2016 за периода от до 000 565 359 код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2016г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2016 - ПРИХОДИ Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар ( година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование н

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование н година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на първостепенния разпоре

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на първостепенния разпоре година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017 г. 31.3.2017

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Родопи (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Родопи (наименование на година 217 от до февруари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под- Н А И

Подробно