DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

Размер: px
Започни от страница:

Download "DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа"

Препис

1 DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

2 Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ СТЪПКИ 6 ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ 7 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 8 КАРТИ НА MODBUS РЕГИСТРИТЕ 9 ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ 12 ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 12 ПОДДРЪЖКА

3 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Прочетете цялата информация, спецификацията и монтажната инструкция и се запознайте с електрическата схема за свързване преди да започнете работа с този продукт. От съображения за лична безопасност и с цел безопасността на оборудването, както и за постигането на оптимални показатели на продукта, убедете се, че сте разбрали изцяло съдържанието на този документ преди да пристъпите към неговия монтаж, експлоатация или профилактика. По лицензионни съображения и с цел безопасност, неупълномощеното приспособяване и / или модифициране на продукта не са разрешени. Този продукт не трябва да се излага на влиянието на необичайни условия като: висока температура, пряка слънчева светлина или вибрации. Изпарения на химически вещества с висока концентрация, съчетани с продължително излагане на тяхното въздействие могат да влошат експлоатационните характеристики на продукта. Уверете се, че работната среда е възможно найсуха; проверете за места с кондензация. Всички монтажни работи трябва да се извършват в съответствие с действащите местни наредби за устройство на електрическите уредби и мрежи, както и действащите правилници за здраве и безопасност при работа в електрически уредби. Този продукт може да се монтира единствено от инженери или техници, притежаващи експертни познания за продукта и мерките за безопасна работа. Избягвайте контакт с електрически части под напрежение; винаги работете с продукта така, сякаш е под напрежение. Винаги изключвайте източника на захранване преди да започнете свързване на захранващите кабели към продукта, преди неговото обслужване или ремонт. Винаги проверявайте дали използвате подходящи кабели за захранване и използвайте проводници с подходящия размер и характеристики. Уверете се, че всички винтове и гайки са затегнати, а предпазителите (ако има такива) са поставени добре. При рециклиране на изделието и опаковката и предаването им като отпадък следва да се съблюдават местното и националното законодателство и действащите наредби. В случай, че има въпроси, на които не е отговорено, моля свържете се с нашия отдел за техническа поддръжка или се консултирайте със специалист. 3-12

4 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ DADCM представляват аналогово-цифрови преобразуватели за монтаж върху DIN шина захранвани чрез Power over Modbus. Версия DADCM/08 на продукта има четири аналогови / модулиращи входа и четири аналогови, докато версия DADCM/44 е с четири аналогови / модулиращи и четири входа за температура. Типът вход се избира посредством комуникация по Modbus RTU. Входящите стойности се предават по Modbus RTU. Код Брой аналогови / модулиращи входове Брой аналогови входове Брой температурни входове Modbus RTU DADCM/ да DADCM/ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Вентилационни системи и системи за сградна автоматизация Среда с чист въздух и неагресивни, невъзпламеними газове Само за закрити помещения ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Захранващо напрежение: 24 VDC / 1 W, Power over Modbus Максимална консумирана мощност: 0,96 W Номинална консумирана мощност: 0,72 W Imax: 40 ma Лесно свързване посредством два клемореда или два конектора RJ45 на печатната платка. Монтаж на стандартна DIN релса Продуктът се предлага в две версии с различни изходи Корпус: ABS, UL94-V0, сив RAL 7035 Условия на околната среда: Температура на съхранение: C Отн. влажност: 5 85 % rh (без кондензация) Температура на съхранение: C СТАНДАРТИ Директива за съоръженията на ниско напрежение - LVD 2014/35/EC Директива ОЕЕО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда - WEEE Directive 2012/19/EC Директива за ограничаване използването на опасни вещества - RoHs Directive 2011/65/EC Директива за електромагнитна съвместимост - EMC Directive 2014/30/EC: EN : 2005/AC:2005, EN :2007/A1:2011/AC:2012, EN :2013 DIN rail EN 60715:2001 EN :

5 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Стойност на Modbus регистър [%] VDC, 0 20 ma, * Стойност на Modbus регистър [%] Температура ( C) 70 Стойност на изходния сигнал по Modbus (%) * Налична само за Ai1 Ai4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ DADCM/08 DADCM/44 Ai1 Ai4 Ai5 Ai8 Ai1 Ai4 Ti1 Ti4 Аналогови входове Маса за аналогови входове Аналогови входове Маса за аналогови входове Аналогови входове Маса за аналогови входове Температурни входове (PT500 или PT1000) Свързване Сечение на кабела: макс. 1,5 мм 2 Обхват на захващане на кабелния щуцер: 3,5 мм Свързване: RJ45 24 VDC Захранващо напрежение 24 VAC/VDC GND Маса A Комуникация по Modbus RTU, сигнал А /B Комуникация по Modbus RTU, сигнал /В 24 VDC A /B GND RJ

6 DADCM МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА МОНТАЖНИ СТЪПКИ Преди да пристъпите към монтажа на DADCM, внимателно прочетете документа Предпазни мерки за безопасна работа. 1. П лъзнете модула по водачите на стандартната DIN шина (35 мм) и го фиксирайте с помощта на черната скоба за заключване на гърба на кутията. Съобразете се с монтажните размери и правилната позиция за монтаж, указани на Фиг. 1 Монтажни размери и Фиг. 2 Монтажна позиция. Фиг. 1 Монтажни размери Фиг. 2 Монтажна позиция 70 DIN шина Ти4 GND Ti2 Ti3 Ti1 A14 Ai3 Ai1 Ai2 Ти4 GND Ti2 Ti3 Ti1 A14 Ai3 Ai1 Ai2 TX RX Modbus TX RX Modbus 65,5 DADCM/44 93,5 POWER POWER DADCM/44 Заключваща скоба Заключено Отключено 2. С вържете според указанията на Фиг. 3 Схема на свързване, придържайки се към информацията в раздел Електрическо свързване. Фиг. 3 Схема на свързване Ti4 Ti2 Ti3 Ti1 Ai4 Ai2 Ai3 Ai1 Ai8 Ai7 Ai6 Ai5 Ai4 Ai2 Ai3 DADCM/44 Ai1 DADCM/08 3. Вкарайте буксите в конекторите RJ45 (вж. Фиг. 4). Фиг VDC A 1 2 /B GND RJ MIW-DADCM-BG / 11 /

7 Вж. позицията на Допълнителни настройки Проверете дали Вашето устройство е в началото или края на мрежата от устройства (за справка вж. Пример 1 и Пример 2), активирайте съгласуващия резистор NBT чрез 3SModbus. Ако устройството Ви не е крайно за мрежата, не активирайте резистора (заводска настройка на Modbus). Пример 1 Пример 2 Slave 1 RX RX NBT NBT ТX Master NBT ТX Slave 2 Master NBT Slave n Slave 1 Slave 2 NBT Slave n ЗАБЕЛЕЖКА Свържете NBT само в двете най-крайни точки в мрежата! ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ Ако зеленият светодиод POWER свети, устройството е захранено. Премигващите светодиоди TX и RX указват активна комуникация по Modbus RTU. Премигващите светодиоди на конектора RJ45 указват активна комуникация по Modbus RTU. Ако това не се случи, проверете свързването (вж. Фиг. 5 Светлинни индикации по-долу). Фиг. 5 Светлинни индикации Фиг. 5a Светлинни индикации на предния капак Фиг. 5б Светлинни индикации на RJ45 ВНИМАНИЕ Статусът на светодиодите може да се провери само когато устройството е захранено. Вземете съответните предпазни мерки! 7-12

8 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА Функция за възстановяване на фабричните настройки на Modbus регистрите Поставете джъмпер на щифтове 1 и 2 за минимум 20 секунди, за да занулите регистри за съхранение 1 3. Фабричните настройки на Modbus регистрите за съхранение 1 3 са възстановени. Всички регистри се зануляват като запишете 1 в Регистър за съхранение 19 (вж. Карти на регистрите по-долу). Фиг. 6 Джъмпер за нулиране на Modbus регистрите за съхранение (P5) (указва положението на джъмпера. 8-12

9 КАРТИ НА MODBUS РЕГИСТРИТЕ ВХОДНИ РЕГИСТРИ (INPUT REGISTERS) - DADCM/08 Data type Description Data Values 1 Analogue / modulating sensor type (Ai1) usigned int. Analogue / modulating sensor type (Ai1) Analogue / modulating input level (Ai1) signed int. Analogue / modulating input level (Ai1) frequency (Ai1) unsigned int. frequency (Ai1) if Ai1 type is Analogue / modulating sensor type (Ai2) unsigned int. Analogue / modulating sensor type (Ai2) Analogue / modulating input level (Ai2) signed int. Analogue / modulating input level (Ai2) frequency (Ai2) unsigned int. frequency (Ai2) if Ai2 type is Analogue / modulating sensor type (Ai2) unsigned int. Analogue / modulating sensor type (Ai2) Analogue / modulating input level (Ai3) signed int. Analogue / modulating input level (Ai3) frequency (Ai3) unsigned int. frequency (Ai3) if Ai3 type is Analogue / modulating sensor type (Ai4) usigned int. Analogue / modulating sensor type (Ai4) Analogue / modulating input level (Ai4) signed int. Analogue / modulating input level (Ai4) frequency (Ai4) unsigned int. frequency (Ai4) if Ai4 type is Analogue sensor type (Ai5) usigned int. Analogue sensor type (Ai5) Analogue input level (Ai5) signed int. Analogue input level (Ai5) Reserved, returns Analogue sensor type (Ai6) usigned int. Analogue sensor type (Ai6) Analogue input level (Ai6) signed int. Analogue input level (Ai6) Reserved, returns Analogue sensor type (Ai7) usigned int. Analogue sensor type (Ai7) Analogue input level (Ai7) signed int. Analogue input level (Ai7) Reserved, returns Analogue sensor type (Ai8) usigned int. Analogue sensor type (Ai8) Analogue input level (Ai8) signed int. Analogue input level (Ai8) Reserved, return 0. Забележка: Входните регистри могат да бъдат четени чрез команда: Read input registers (Прочети входни регистри)

10 ВХОДНИ РЕГИСТРИ (INPUT REGISTERS) - DADCM/44 Data type Description Data Values 1 2 Analogue / modulating sensor type (Ai1) Analogue / modulating input level (Ai1) usigned int. Analogue / modulating sensor type (Ai1) 0 3 signed int. Analogue / modulating input level (Ai1) frequency (Ai1) unsigned int. frequency (Ai1) if Ai1 type is Analogue / modulating sensor type (Ai2) Analogue / modulating input level (Ai2) unsigned int. Analogue / modulating sensor type (Ai2) 0 3 signed int. Analogue / modulating input level (Ai2) frequency (Ai2) unsigned int. frequency (Ai2) if Ai2 type is Analogue / modulating sensor type (Ai2) Analogue / modulating input level (Ai3) unsigned int. Analogue / modulating sensor type (Ai2) 0 3 signed int. Analogue / modulating input level (Ai3) frequency (Ai3) unsigned int. frequency (Ai3) if Ai3 type is Analogue / modulating sensor type (Ai4) Analogue / modulating input level (Ai4) usigned int. Analogue / modulating sensor type (Ai4) 0 3 signed int. Analogue / modulating input level (Ai4) frequency (Ai4) unsigned int. frequency (Ai4) if Ai4 type is Reserved, return Temperature sensor type (Ti1) unsigned int. sensor type connected to Ti Temperature level (Ti1) signed int. Temperature level (Ti1) 0x Temperature sensor type (Ti2) unsigned int. sensor type connected to Ti Temperature level (Ti2) signed int. Temperature level (Ti2) 0x Temperature sensor type (Ti3) unsigned int. sensor type connected to Ti Temperature level (Ti3) signed int. Temperature level (Ti3) 0x Temperature sensor type (Ti4) unsigned int. sensor type connected to Ti Temperature level (Ti4) signed int. Temperature level (Ti4) Reserved, return 0. Забележка: Входните регистри могат да бъдат четени чрез команда: Read input registers (Прочети входни регистри). 0x8000; ; x x x x PT500 PT100 Disconnected Not connected 50,0 º C PT500 PT100 Disconnected Not connected 50,0 º C PT500 PT100 Disconnected Not connected 50,0 º C PT500 PT100 Disconnected Not connected 50,0 º C 10-12

11 РЕГИСТРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ (HOLDING REGISTERS) - DADCM/08 и DADCM/44 1 Address 2 Modbus baud rate 3 Modbus parity mode 4 Device type 5 HW version 6 FW version Data type Description Data Default Values unsigned int. unsigned int. unsigned int. unsigned int. unsigned int. unsigned int. Device slave address Modbus communication baud rate Parity check mode Device type (Read only) 7-10 Reserved, return Analogue / modulating input (Ai1) Analogue / modulating input (Ai2) Analogue / modulating input (Ai3) Analogue / modulating input (Ai4) unsigned int unsigned int unsigned int unsigned int Reserved, return 0 19 Modbus registers reset unsigned int DADCM/44 = DADCM/08 = = 5 = 6 = Hardware version of the device (Read only) XXX 0x010 HW version 1.00 Firmware version of the device (Read only) XXX 0x010 FW version 1.00 Disable or select analogue / modulating input type for Ai1 Disable or select analogue / modulating input type for Ai2 Disable or select analogue / modulating input type for Ai3 Disable or select analogue / modulating input type for Ai4 Resets the Modbus registers to their default value. Thе register is automatically reset to None Even Odd Idle Reset Modbus registers 20 Modbus network resistor terminator (NBT) unsigned int When connected sets the device as as end device on th eline NBT disconnected NBT connected Ако желаете да научите повече относно протокола за серийна комуникация Modbus, посетете: ВХОДНИ РЕГИСТРИ (вж. Таблица Входни регистри (Input registers) по-горе) Входните регистри са само за четене. Всички данни могат да бъдат прочетени с командата <Read Input Register> (<Прочети входен регистър>). Ако даден регистър не се използва, той е дефиниран като reserved (запазен) и връща 0. РЕГИСТРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ (вж. Таблица Регистри за съхранение (Holding registers) по-горе) Тези регистри могат да бъдат както записвани, така и прочитани. Те могат да се управляват с командите: <Read holding registers> (<Прочети регистри за съхранение>), <Write single register> (<Запиши един регистър за съхранение>) и <Write multiple registers> (<Запиши множество регистри>). Регистрите, който не се използват са само за четене (read-only) и поради това, въвеждането на стойности в тях не връща грешка, но и не променя нищо

12 ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ Да се предпазва от удари и да се избягват екстремни условия. Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка. ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ Две години от датата на производство срещу производствени дефекти. Всички модификации и промени по продукта след датата на публикуване на този документ, освобождават производителя от всякаква отговорност. Производителят не носи отговорност за каквито и да е печатни или други грешки в този документ. ПОДДРЪЖКА При нормални условия, това изделие не се нуждае от поддръжка. В случай на леко замърсяване, почистете със суха или леко влажна кърпа. При посериозно замърсяване, почистете с неагресивни продукти. В тези случаи винаги изключвайте устройството от захранването. Внимавайте в него да не попаднат течности. Включете захранването, когато устройството е напълно сухо

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

ALR -M1 СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа

ALR -M1 СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробно

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 РАБОТНИ

Подробно

DXTP КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

DXTP КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

RXTH ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

RXTH ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC Основни характеристики Инвертируем алогов входен сигл: / VDC или / ma Настройка минимални и максимални обороти посредством тримери или по Modbus, задавано с тример или по Modbus Modbus RTU (RS485) комуникация

Подробно

DPS-X -2 ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа

DPS-X -2 ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

HPSPX-2 ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа

HPSPX-2 ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM U9BB8458 28SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM Съдържание страница Име на изделието (марка, модел, тип)... 2 Характеристики...

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно