Programa imoti

Размер: px
Започни от страница:

Download "Programa imoti"

Препис

1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО

2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, за придобиване на имоти и вещни права и способите за това през 2016 г. Тя съдържа: 1.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост; 2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права; за предоставяне на концесии. 3.Описание на имотите и вещните права, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване. 4. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на имотите, които общината желае да получи в замяна. 4.Обекти, за изграждането на които е необходимо на отчуждаването на частни имоти. 5. Описание на обектите от първостепенно значение.

3 II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред Вид дейност Прогнозен резултат в лева ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Отдаване под наем на помещения Отдаване под наем на зем. земя, терени, язовири, водоеми и др Всичко от управление на имоти-общинска собственост Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Продажба на имоти-общинска собственост Учредени вещни права Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост ВСИЧКО ПРИХОДИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане, държавни такси за вписване и др.) За оценки За обявления За маркиране на корен при ползване на дървесина от общинския горски фонд За осъществяване на улици по влезли в сила ПУП с цел осигуряване на достъп до новообразувани УПИ ВСИЧКО РАЗХОДИ

4 III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ по ред Обект Площ/м2 Местонахождение гр. Садово 1. Кабинети кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м 9.99 кв.м 9.99 кв.м Сградата на поликлиниката втори етаж построена в УПИ Х Поликлиника в кв Кабинет кв.м Сградата на поликлиниката- първи етаж, построена в УПИ Х Поликлиника в кв Едно помещение за офис 9.00 кв.м Бившата административна сграда на общината (стария съвет) І-ви етаж, източно изложение УПИ І Училище в кв УПИ ХІІ- Ресторант в кв. 48, ведно с навес 435 кв.м. 165 кв.м. УПИ ХІІ- Ресторант в кв. 48 по ПУП на гр. Садово 5. Помещение за магазин кв.м. Намиращо се на І- етаж, в източната част на Жилищен блок в гр. Садово, построен в УПИ - ІІІ- Жилищен комплекс и магазини в кв Четири помещения кв.м. Намиращи се на І- етаж от сградата на жилищен блок, построен в УПИ -ІІІ- Жилищен комплекс и магазини в кв. 27

5 Едно помещение изложение изток кв.м. Намиращо са на ІV ти етаж от пететажна 7. административна сграда, построена в УПИ ІІ- 163, обществено обслужващи дейности в кв. 28 по ПУП на гр. Садово 8. Едно помещение-изложение запад, намиращо се на І кв.м. УПИ І-Училище в кв. 27 по ПУП на гр. Садово ви етаж от бившата административна сграда на общината Две помещения кв.м. Построени в УПИ ІІ Читалище, сладкарница 9. в кв. 14 по ПУП на гр. Садово, до Читалищния дом 10. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на гр. Садово. Землището на гр. Садово 11. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на гр. Садово. 12. Едно помещение от сграда, построена в урегулиран поземлен имот ІІ-50, стоп. дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор гр. Садово с. Ахматово Землището на гр. Садово 57.5 кв.м. Стопански двор, кв. 1 гр. Садово 1. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Ахматово. 2. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Ахматово. Землището на с. Ахматово Землището на с. Ахматово с. Милево 1. Зала, кухненски бокс и WC- за кафе- аператив кв.м В сградата на Младежки дом приземен етаж, УПИ І СНС, Младежки дом в кв. 22 по ПУП на с Милево 2. Тенис-зала и кафе кв.м. В сградата на Младежки дом приземен етаж,упи І СНС, Младежки дом в кв. 22 по ПУП на с. Милево 3. Две помещение (досега ползвани от БТК) кв.м. Сградата на старото кметство, построена в УПИ ХХІ стопанска дейност в кв. 34 по ПУП на с. Милево 4 УПИ ХІ- 591 в кв кв.м. В кв. 56 по ПУП на с. Милево

6 5. УПИ ХІІ- 591 в кв кв.м. В кв. 56 по ПУП на с. Милево 6. УПИ ХVІІІ- Стоп. Дейност в кв. 35, ведно с едноетажна масивна училищна сграда кв.м. За публично частно партньорство В кв. 35 по ПУП на с. Милево 7. УПИ ХVІІ- Стоп. Дейност в кв кв.м. В кв. 35 по ПУП на с. Милево 8. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на село Милево. 9. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мери от землището на село Милево. с. Чешнегирово Землището на село Милево Землището на село Милево 1. Младежки клуб и кафе- аператив 89 кв.м На приземния етаж в сградата на Читалищен дом, построена в УПИ І Културен дом и общ. обслужващи дейности в кв. 62 по ПУП на с. 2. Помещение за млекопункт 22 кв.м. В УПИ Х Магазин кв. 90 по ПУП на с. Чешнегирово 3. Помещения за сладкарница и празно място пред помещението 91 кв.м. 50 кв.м. На І-ви етаж от сградата на Читалищен дом, построена в УПИ І Културен дом и обществено обслужващи дейности в кв. 62 по ПУП на с. Чешнегирово 4. Сградата на техническата работилница 175 кв.м В УПИ І-Училище кв. 77 по ПУП на с. Чешнегирово 5. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на село Чешнегирово Землището на село Чешнегирово 6. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Чешнегирово Землището на село Чешнегирово

7 с. Кочево 1. Помещение за млекопункт кв.м. Едноетажна масивна сграда построена в УПИ І- кметство, общ. организации, сладкарница в кв. 30 по ПУП на с. Кочево изложение юг 2. Помещение за сладкарница 50,70 кв.м. На І-ви етаж от сградата на кметството, построена в УПИ І- кметство, общ. организации, сладкарница в кв. 30 по ПУП на с. Кочево, изложение запад- юг 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на село Кочево Землището на село Кочево 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Кочево Землището на село Кочево 5. Едно помещение от І-вие етаж, изложение север от сградата на кметството, построена в УПИ І-кметство, общ.орг. и сладкарница 15 кв.м. Кв. 30 по плана на с. Кочево с. Селци

8 1. Помещения, намиращи се в сградата на Младежки дом Едно помещение с УПИ VІІ 170 стоп. дейност в кв. 21 по ПУП на полезна площ от с. Селци кв.м. изложение юг-запад и едно помещение с полезна площ от кв.м.,изложение запад север, с обща полезна площ кв.м. 2. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Селци Землището на село Селци 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Селци Землището на село Селци с. Болярци 1. Свободни помещения за офиси Помещение с полезна площ от кв.м. Помещение с полезна площ от кв.м. На ІІ- ри етаж от сградата на Младежки дом, построена в УПИ І- Младежки дом в кв. 33 по ПУП на с. Болярци 2. Шивашки цех Помещенията с полезна площ от 224 кв.м. УПИ VХ 2.1 стоп. дейност в кв.1 стоп. дейност в кв. 2 по плана на Стопански двор 2 с. Болярци

9 3. Поземлен имот нива дка Землището на село Болярци 4. Поземлен имот нива дка Землището на село Болярци 5. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Болярци. Землището на село Болярци 6. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Болярци. Землището на село Болярци Болярци. 7. Част от УПИ ХVІ-общ. обслуж. дейност 7.5 кв.м. кв. 75 по плана на с. Болярци 8. Едно помещение от ІІ-ри етаж от сградата на Младежки дом, изложение юг, построена в УПИ І- Младежки дом 12 кв.м. кв. 33 по плана на с. Болярци с.богданица 1. Училищен стол кв.м. В УПИ І училище, детска градина в кв Сладкарница кв.м. Намираща се на първи етаж от сградата на Културен дом, построена в УПИ ІV Културен дом, сладкарница, Младежки дом и АТЦ в кв. 24 по ПУП на с. Богданица

10 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Богданица. Землището на село Богданица 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Богданица Землището на село Богданица 5. Воден обект-язовир, съставляващ имот в местност Капаклията по плана за земеразделяне дка По плана за земеразделяне на с. Богданица с. Моминско 1. Помещение за млекопункт кв.м. Част от сграда в кв. 9 в УПИ ХІІІобщ.обслужващи дейности по ПУП на с. Моминско 2. Помещение за млекопункт кв.м. Част от сграда в кв. 9 в УПИ ХІІІобщ.обслужващи дейности по ПУП на с. Моминско 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Моминско. Землището на село Моминско 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Моминско Землището на село Моминско 5. Част от покрива на двуетажна масивна сграда кметство, построена в УПИ VІІ-Читалище, кметство, поща и част от УПИ VІІІ-Читалище, кметство, поща 19 кв.м. 6 кв.м. Кв. 10 село Моминско

11 с. Караджово 1. Помещение за сладкарница и кафе аперитив 77 кв.м. На І ви етаж в сградата на Читалищен дом в УПИ ІХ- Културен дом, сладкарница, кметства, поща, здравна служба, общ. организации в кв. 16 по ПУП на с. Караджово 2. Метален павилион за кафе аперитив кв.м. УПИ ІХ- Културен дом, сладкарница, кметства, поща, здравна служба, общ. организации в кв. 16 по ПУП на с. Караджово 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Караджово. Землището на село Караджово 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Караджово Землището на село Караджово Болярци. с. Катуница 1. Застроен УПИ ІІ- Плувен басейн, ведно с едноетажна сграда- съблекалня 5060 кв.м. 66 кв.м. УПИ ІІ- Плувен басейн в кв. 3 по ПУП на с. Катуница 2. Поземлен имот в м- та Отвъд Реката дка Поземлен имот в м- та Отвъд Реката, НТП Овощна градина 3. Поземлен имот в м- та Отвъд Реката дка Поземлен имот в м- та Отвъд Реката, НТП Овощна градина

12 4. Поземлен имот в м- та Отвъд Реката дка Поземлен имот в м- та Отвъд Реката, НТП Овощна градина 5. Поземлен имот воден обект рибарник в м-та Конарски кории дка Поземлен имот воден обект рибарник в м-та Конарски кории по плана за земеразделяне на с. Катуница 6. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Катуница. Землището на село Катуница 7. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Катуница Землището на село Катуница 8. Част от ПИ 903, включен в УПИ І-903, градина 48 кв.м. Кв. 30 с. Катуница с. Поповица 1. Два етажа ІІІ- ІV от сградата на ОУ Христо Ботев УПИ ХХVІІ- НОУ Христо Ботев в кв. 41 по ПУП на с. Поповица. Може да се ползва само по предназначението му. 2. Част от сградата на училищен стол плюс кухненски блок 403 кв.м. В УПИ ХХVІІ НОУ Христо Ботев в кв. 41 по ПУП на с. Поповица 3. Шивашки цех (бивша техническа работилница) 234 кв.м. В УПИ ХХVІІ- НОУ Хр. Ботев в кв. 41 по ПУП на с. Поповица

13 4. Две помещения със самостоятелен вход 40 кв.м. На І ви етаж в сградата на Читалищен дом, построена в УПИ ІІІ- Читалище в кв. 27 по ПУП на с. Поповица 5. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Поповица. Землището на село Поповица 6. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Поповица Землището на село Поповица 7. Част от УПИ ІІ-Магазин в кв кв.м. Кв. 27 село Поповица 8. Част от УПИ ІІ-Магазин в кв кв.м. Кв. 27 село Поповица При явяване на кандидати за гореописаните обекти стойността на получените наеми евентуално ще са около лева годишно ІV. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА САДОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА по ред и дата на акта Описание на имота Площ Очаквана цена при продажба СЕЛО АХМАТОВО 1. АЧОС 1/ УПИ VІ- 308 в кв м лв. СЕЛО БОГДАНИЦА 1. АЧОС 11/ г. Застроен УПИ І-364 в кв. 45, ведно с едноетажна масивна сграда 820 м2 66 м лв. 2 АЧОС 12/ г. Незастроен УПИ ХІ -364 в кв м лв. СЕЛО БОЛЯРЦИ 1. АЧОС 41/ Незастроен УПИ ХV-251 общ. обслуж. д. в кв м лв.

14 2. АЧОС 48/ Незастроен неурегулиран поземлен имот 908, включен в УПИ ІV- 389,911,908 в кв м лв. 3. АЧОС 49/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 909, включен в УПИ V- 389,910,909 в кв м лв. 4. АЧОС 50/ г Незастроен неурегулиран поземлен имот 910, включен в УПИ V- 389,910,909 в кв м лв. 5. АЧОС 51/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 911, включен в УПИ ІV- 389,911,908 в кв АЧОС 3/ г. Поземлен имот нива в местността Герена 165 м лв дка лв. СЕЛО КАТУНИЦА 1. АЧОС 22/ УПИ V- Стоп. дейност кв м лв. 2. АЧОС 13/ УПИ ХХVІ- държ. в кв м лв. 3. АЧОС 11/ УПИ ХХІІ- държ. в кв м лв. 4. АЧОС 41/2014 г. Незастроен неурегулиран ПИ 930 в кв м лв. 5. АЧОС 43/ Незастроен неурегулиран ПИ 935 в кв кв.м. 300 лв. 6. АЧОС 46/ Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ-59, произв. и складова дейност в кв кв.м лв.

15 7. АЧОС 47/ Незастроен неурегулиран поземлен имот 936, участващ в ХІІ-181, 840 в кв.- 17 а по ПУП на село Катуница 128 кв.м лв. СЕЛО КАРАДЖОВО 1. АЧОС 36/ г. 2. АЧОС 37/ г. 3. АЧОС 38/ г. 4. АЧОС 39/ г. 5. АЧОС 40/ г. 6. АЧОС 41/ г. 8. АЧОС 43/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово, м. Старите орехи Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово, м. Старите орехи Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово, м. Старите орехи Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово, м. Старите орехи Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово, м. Старите орехи Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово, м. Старите орехи Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово, м. Старите орехи 9. АЧОС 44/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово, м. Старите орехи 10. АЧОС 57/2016 г. Поземлен имот в местността Ченгирска ряка по плана за земеразделяне на с. Караджово с НТП нива. 11. АЧОС 58/2016 г. Поземлен имот в местността Ченгирска ряка по плана за земеразделяне на с. Караджово с НТП нива. 12. АЧОС 1/ г. Част от ПИ 478, включен в УПИ ІІ-14 в кв. 2 Караджово 568 м лв. 943 м лв. 727 м лв. 582 м лв. 888 м лв. 463 м лв. 507 м лв. 618 м лв дка лв дка лв. 30 кв.м. 200 лв.

16 СЕЛО МИЛЕВО 1. АЧОС 12/ г. УПИ ХVІІІ- Стоп.дейност в кв. 35, едноетажна масивна училищна сграда м лв. 2. АЧОС 13/ г. УПИ ХVІІ- Стоп.дейност в кв м лв. 3. АЧОС 18/ г Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ- 591 по ПУП на с. Милево в кв кв.м лв. 4. АЧОС 19/ г Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ-591 по ПУП на с. Милево в кв кв.м лв. СЕЛО ПОПОВИЦА 1. АЧОС 14/ г. УПИ ХVІ- държ. в кв м лв. 2. АЧОС 15/ г. УПИ ХVІІІ- държ. в кв м лв. 3. АЧОС 16/ г. УПИ І- държ. в кв м лв. 4. АЧОС 17/ г. УПИ ХV- държ. в кв м лв. 5. АЧОС 18/ г. УПИ ХVІІ- държ. в кв м лв. 6. АЧОС 36/ г. УПИ ХV 784 стоп. дейност в кв кв.м лв. 7. АЧОС 13/ г. ПИ 808 в кв м лв.

17 8. АЧОС 20/ г. 205/705 ид.ч. от УПИ VІІ- 536 в кв /705 ид.ч лв. 9. АЧОС 23/ г. Шивашки цех (бивша техническа работилница) самостоятелна сграда в УПИ ХХVІІ на НОУ Хр.Ботев в кв АЧОС 73/ г. Поземлен имот в м. Стопански двор, ведно с басейн (противопожарен басейн) м лв. да се обособи самостоятелен УПИ Земя кв.м. Сграда - 56 кв.м лв. 11. АЧОС 74/ г. Поземлен имот в м. Стопански двор, ведно със сграда битова (тоалетна) Земя кв.м. Сграда - 12 кв.м лв. 12. АЧОС 75/ г. Поземлен имот в м. Стопански двор, ведно със сграда административна Земя кв.м. Сграда - 42 кв.м лв. СЕЛО СЕЛЦИ ГРАД САДОВО 1. АЧОС 26/ г. 2. АЧОС 11/ г. 3. АЧОС 31/ г. 4. АЧОС 94/ г. 5. АЧОС 95/ г. 6. АЧОС 96/ г. УПИ ХІІ- бензиностанция в кв. 30, ведно със сграда за нафтопункт 953 м2 24,50 м лв. УПИ VІІІ- Произв. Дейности в кв м лв. УПИ ХІІ- Ресторант в кв м2 ведно с навес с лв. площ 165 кв.м. УПИ VІ- Произв. Дейности в кв м лв. УПИ ІІІ- Произв. Дейности в кв м лв. УПИ V- Произв. Дейности в кв м лв. 7. АЧОС 62/ г. УПИ ХХХІ- 120 в кв. 12 и сграда 313 м лв. 8. АЧОС 83/ г. УПИ VІІІ-822 в кв м лв. 9. АЧОС 85/ г. УПИ ХVІ 832 в кв м лв.

18 10. АЧОС 12/ г. УПИ Х- Производствени дейности в кв. 13, ведно с 55,29 % ид.ч. от сградата на парокотелното м2 387 м лв. 11. АЧОС 33/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 952, включен в УПИ ХV- 112 с площ 101 кв.м., включен в УПИ ХІІІ 113 с площ 15 кв.м.; включен в УПИ ХVІ- 108 с площ 94 кв.м.; включен в УПИ ХІV- 826 с площ 35 кв.м. в кв м лв. 12. АЧОС 34/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 953 с площ 5 кв.м., включен в УПИ ХІІІ- 113 в кв м2 55 лв. 13. АЧОС 22/ г. Незастроен УПИ ХІV Произв. дейности кв кв.м лв. 14. АЧОС 45/2016 год. УПИ ІІ кланица в кв кв.м лв. 16. АЧОС 46/2016 год. УПИ ІV складова база в кв. 3 по ПУП на гр. Садово кв.м лв. 17. АЧОС 10/ г. 2626/4348 ид.ч. от ПИ в м. Ярък тепе по плана за земеразделяне на гр.садово с НТП - нива дка лв. 18. АЧОС 12/2016 г. Поземлен имот в местността Садовски орешак по плана за земеразделяне на гр. Садово с НТП нива дка. 500 лв. 19. АЧОС 44/ Застроен УПИ ІІІ-127 в кв. 31 по ПУП на гр. Садово 440 кв.м лв.

19 СЕЛО ЧЕШНЕГИРОВО 1. АЧОС 18/ г. УПИ ХІV- общ. в кв м лв. 2. АЧОС 19/ г. УПИ ХІІІ- общ. в кв м лв. 3. АЧОС 20/ г. УПИ ХІІ- общ. в кв м лв. 4. АЧОС 21/ г. УПИ ХІ- общ. в кв м лв. 5. АЧОС 22/ г. УПИ Х- общ. в кв м лв. 6. АЧОС 19/ г. Застроен УПИ І общ. в кв. 96 по ПУП на с. Чешнегирово 300 м лв. 7. АЧОС 23/ г. УПИ ІХ- стоп. дейност в кв м лв. 8. АЧОС 31/ г. Застроен УПИ ХІІІ-общ. в кв. 96 по ПУП на с. Чешнегирово 320 м лв. СЕЛО КОЧЕВО

20 1. АЧОС 7/ г. УПИ ІІ- 20 в кв м лв. 2. АЧОС 8/ г. УПИ ІІІ-20 в кв м лв. СЕЛО МОМИНСКО 1. АЧОС 1/ г. Поземлен имот в местността Герена по плана за земеразделяне на с. Моминско с НТП нива 2. АЧОС 2/ г. Поземлен имот в местността Куролата по плана за земеразделяне на с. Моминско с НТП нива дка лв дка лв. 3. АЧОС 10/ 2016 г. Поземлен имот в местността Герена по плана за земеразделяне на с. Моминско с НТП нива 4. АЧОС 11/ 2016 г. Поземлен имот в местността Герена по плана за земеразделяне на с. Моминско с НТП нива дка лв дка лв. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ПРИ ЕВЕНТУАЛНА ПРОДАЖБА НА ГОРЕОПИСАНИТЕ ИМОТИ ОКОЛО ЛЕВА. V. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА САДОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТОЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ по ред и дата на акта Описание на имота Площ Очаквана цена СЕЛО БОЛЯРЦИ 1. АЧОС 45/ УПИ ІІІ-Параклис в кв м2 600 лв.

21 2. АЧОС 22/ УПИ VІІ-259 в кв м2 300 лв. СЕЛО ЧЕШНЕГИРОВО 1. АЧОС 22/ УПИ ХІ-за магазин в кв м лв. 2. АЧОС 28/ УПИ ХІ-391, жилищно застрояване в кв м лв. СЕЛО БОГДАНИЦА 1. АПОС 2/ Имот начин на трайно ползване язовир по плана за земеразделяне на с. Богданица 6 м2 СЕЛО МИЛЕВО 1. АЧОС 4/ УПИ І- Градина в кв м лв. ГРАД САДОВО 1. АЧОС 48/ Втори етаж от двуетажна адм. сграда, построена в УПИ І-училище в кв АЧОС 36/ Учредяване право на строеж в УПИ ІV- Жилищен комплекс в кв м2 38 м лв. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ УЧРЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ лева VІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА по и дата на акта Описание на имота Площ Очаквана цена ред

22 Село Катуница 1 АЧОС 45/2016 Незастроен неурегулиран поземлен имот 934 в кв. 86 се заменя срещу 180 кв.м. от УПИ І-219, 223, 224 в м. Бахчите по плана за земеразделяне на с. Катуница 178 кв.м. 180 кв.м. - VІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ по Обект Площ Местонахождение ред СЕЛО КОЧЕВО 1. Имот с НТП-полски път дка м. Далгъна по плана за земеразделяне на с. Кочево ОПИСАНИТЕ ИМОТИ В С. КОЧЕВО ЩЕ СЕ ПРИДОБИЯТ ЧРЕЗ ПОКУПКА ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ. СЪЩИТЕ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП (ПЪТ) ДО ИЗГРАЖДАЩАТА СЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В С. КОЧЕВО. VІІІ. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБКЩИНСКИ ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА: по ред и дата на акта Описание на имота П л Село Поповица Очаквана цена

23 1 АЧОС 25/ г. 60 % ид.ч. от едноетажна масивна сграда фурна със застроена площ 328 кв.м. 60 % ид.ч. от едноетажна масивна сграда със застроена плащ 25 кв. м 60 % ид.ч. от едноетажна масивна сграда със застроена плащ 24 кв. м 60 % ид.ч от едноетажна масивна сграда със застроена плащ 18 кв. м Построени в УПИ І фурна в кв. 32 по плана на с. Поповица 328 кв.м. 25 кв. м 24 кв. м 18 кв. м лева ІХ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 1. За осъществяване на улици по влезли в сила ПУП с цел осигуряване на достъп до новообразувани УПИ ,00 лева. Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Садово през 2016 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. Настоящата програма е приета с Решение 38, взето от Общински съвет Садово с Протокол 4 от заседание, проведено на година. Настоящата програма е изменена и допълнена с Решение 57, взето от Общински съвет Садово с Протокол 5 от заседание, проведено на година. Настоящата програма е изменена и допълнена с Решение 82, взето от Общински съвет Садово с Протокол 6 от заседание, проведено на година. Настоящата програма е изменена и допълнена с Решение 96, взето от Общински съвет Садово с Протокол 8 от заседание, проведено на година. Настоящата програма е изменена и допълнена с Решение 116, взето от Общински съвет Садово с Протокол 9 от заседание, проведено на година. Настоящата програма е изменена и допълнена с Решение 152, взето от Общински съвет Садово с Протокол 10 от заседание, проведено на година.

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година РАЗДЕЛ І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/ г /Променена с

Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/ г /Променена с Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/15.02.2005г /Променена с р-е 213/24.03.2005г.; р-е 411/30.03.2006г.; р-е 542/21.12.06г.;

Подробно