TAI2003.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "TAI2003.xls"

Препис

1 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Тел. 038/ Факс 038 / Е-mail БУЛСТАТ /ЕИК/ БРОЙ ЗАЕТИ ЛИЦА 0 ОТРАСЪЛ : (Отрасълът се отбелязва в съответната клетка със знак "Х") СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОМИШЛЕНОСТ ТЪРГОВИЯ С : РЕМОНТ НА : СТРОИТЕЛСТВО НА : ТРАНСПОРТ ТУРИЗЪМ СЪОБЩЕНИЯ, ФИНАНСИ ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО- СПЕЦИАЛНО ПО- СПЕЦИАЛНО ПО- СПЕЦИАЛНО НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО БИЗНЕСУСЛУГИ ПО- СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ : - УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ (холдинг) - ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯ (РМД) НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДРУГИ ОСНОВНА ГРУПА ПРЕДЛАГАНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ : ДА ДА ЧЛЕН НА БТПП: (Невярното се изчиства с бутон Delete) ЧЛЕН НА РЕГИОНАЛНА ПАЛАТА: ГРАД: ХАСКОВО (Невярното се изчиства с бутон Delete) СОБСТВЕНОСТ : Българска % 100 Чуждестранна % Държава: ИЗГОТВИЛ: ТЕОДОРА ЯЧЕВА (Име, тел. за контакт) Ръководител: ИВАН СТАМАТОВ (Име, тел. за контакт) Дата:

2 "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 декември 2003 година АКТИВ Дълготрайни активи Машини и съоръжения 2 3 Инвестиции в дъщерни предприятия Общо Парични средства в брой - 1 Сума на актива ПАСИВ Собствен капитал 4 Основен капитал Други резерви Натрупани загуби (5) (5) Загуба (2) Общо за собствен капитал Краткосрочни пасиви Сума на пасива Финансовия отчет на страници от 1 до 8 е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на г. от : Изп. Директор Иван Стаматов

3 Съставител: Теодора Ячева

4 "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2003 година Наименование Приходи - - Разходи за обичайната дейност Разходи за външни услуги 1 1 Разходи за амортизации 1 Общо: 2 1 Загуба (2) (1) Изп. Директор Съставител: Иван Стаматов Теодора Ячева

5 "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2003 година Паричен поток от оперативна дейност Плащания на доставчици (1) Паричен поток използван в оперативната дейност (1) - Нетно намаление на паричните средства (1) - Парични средства на 1 януари 1 1 Парични средства на 31 декември - 1 Изп. Директор: Съставител: Иван Стаматов Теодора Ячева

6 "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2003 година Основен капитал Други резерви Салдо на 1 януари Загуба за годината - - Салдо на 31 декември Изп. директор Съставител: Иван Стаматов Теодора Ячева

7 Приложение 7 към НСС 1 Елемент 7.1 СПРАВКА за оповестяване на счетоводната политика на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискването за оповестяване, предвидено в НСС 1- Представяне на финансови отчети, и изискванията на останалите счетоводни стандарти Дружеството прилага счетоводна политика в съответствие със закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Счетоводната политика е съобразена с принципите на счетоводното законодателство, спазен е принципът на текущо начисляване, надеждност, предпазливост, достоверност, съпоставимост между приходите и разходите, както и принципът на действащо предприятие. Дълготрайните активи са заведени по историческа цена, от 01,01,2003 година ръководството избира препоръчителния подход съгласно НСС 16 - цена на придобиване минус натрупаната амортизация и минус евентуалната обезценка на активите. Няма събития, настъпили след датата на съставяне на финансовия отчет, които биха повлияли на резултата за отчетния период.

8 I. активи ПОКАЗАТЕЛИ a Отчетна стойност на дълготрайните активи В началото на периода на постъпилит е през периода СПРАВКА за дълготрайните (дългосрочните) активи към 2003 г. на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО на излезлите през периода В края на периода (1+2-3) Последваща оценка Увелич ение Намале ние Преоценен а стойност (4+5-6) (хил.лв) А м о р т и з а ц и я Последваща оценка Преоценена Начисл Отписа амортизация В В края ена на в края на началот на Увеличен Намалени през през периода о на периода ие е период период ( ) периода (8+9-10) а а Елемент 7.2 към НСС Балансова стойност в края на периода (7-14) 1. Земи (терени) 2. Сгради и конструкции 3. Машини и оборудване Съоръжения 5. Транспортни средства 6. Основни стада 7. II III. Други дълготрайни материални активи Обща сума I: Дълготрайни Дългосрочни нематериални финансови активи (без дългосрочни вземания) 1. Дялове и участия, в т.ч.: в дъщерни предприятия в смесени предприятия в асоциирани предприятия в други предприятия 2. Инвестиционни имоти 3. Други дългосрочни ценни книжа Обща сума III IV. Търговска репутация 1. Положителна репутация 2. Отрицателна репутация Обща сума IV: Общ сбор ( I+ II+ III+ IV) Дата: 15,02,2004 Съставител: Изп.директор:

9 СПРАВКА Елемент 7.3 към НСС 1 за вземанията, задълженията и провизиите към "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО А. ВЗЕМАНИЯ (в хил.лв) Сума на Степен на ликвидност ПОКАЗАТЕЛИ вземани до 1 ята година над 1 година а I. Невнесен капитал II. Дългосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия - предоставени заеми - други 2. Вземания от предоставени търговски заеми 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: - финансов лизинг - аванси - други Всичко за II.: III. Краткосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия - предоставени заеми - от продажби - други 2. Вземания от клиенти 3. Вземания от предоставени аванси 4. Вземания от предоставени търговски заеми 5. Съдебни вземания 6. Присъдени вземания 7. Данъци за възстановяване 8. Други краткосрочни вземания Всичко за III.: Общо вземания: (I+II+III) Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ (в хил.лв.) Сума на Степен на изискуемост Стойност на задълже до 1 над 1 година обезпечението нието година а I. Дългосрочни задължения 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: 3. Задължения по получени търговски заеми 4. Задължения по облигационни заеми 5. Задължения по получени аванси 6. Отсрочени данъци 7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:

10 - по финансов лизинг Всичко за I: II. Краткосрочни задължения 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: доставени активи и услуги 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: 3. Задължения по търговски заеми 4. Задължения към доставчици Задължения по получени аванси 6. Задължения към персонала 7. Данъчни задължения 8. Задължения към осигурителни предприятия 9. Други краткосрочни задължения неплатени лихви Всичко за II: Общо задължения: (I+II) В. ПРОВИЗИИ (в хил.лв) ПОКАЗАТЕЛИ В Увеличени В края на Намаление началот е годината а Провизии за правни задължения 2. Провизии за конструктивни задължения 3. Други провизии Обща сума: (1+2+3) Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна. Дата: 15,02,2004г Съставител: Изп.директор:

11 обикновени СПРАВКА привилегировани конвертируеми Увеличе ние Намален ие Инвестиц ии от техническ и резерви (в хил.лв.) Инвестиции от други резерви а I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа 1. Акции 2. Изкупени собствени акции 3. Облигации 4. Изкупени собствени облигации 5. Държавни ценни книжа Обща сума I: II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа 1. Акции 2. Облигации ПОКАЗАТЕЛИ 3. Държавни ценни книжа 4. Инвестиционни бонове 5. Други документи и права Обща сума II: за ценните книжа към 31,12, 2003г, на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО Вид и брой на ценните книжа отчетна стойност Стойност на ценните книжа Преоценка Преоценена стойност (4+5+6) Eлемент No7.4 към НСС 1 В това число Дата: 15,02,2004г, Съставител: Изп.директор:

12 Елемент 7.5 къв НСС 1 СПРАВКА за участията в капиталите на други предприятия към 31,12,2003г, (в хил.лв.) на "Транс Аида Инвест" АД Хасково Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията Размер на съучастието Процент на съучастието в капитала на другото предприятие Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса а А. В СТРАНАТА I. В дъщерни предприятия 1. "Транс Аида" АД Хасково % Обща сума I: 307 II. В смесени предприятия Обща сума II: III. В асоциирани предприятия Обща сума III: IV. В други предприятия Обща сума IV: Обща сума за страната (I+II+III+IV) Б. В ЧУЖБИНА I. В дъщерни предприятия Обща сума I: II. В смесени предприятия III. В асоциирани предприятия Обща сума II: Обща сума III: IV. В други предприятия 1.

13 Обща сума IV: Обща сума за чужбина (I+II+III+IV) 307 Дата: г. Съставител: Изп.директор:

14 Елемент 7.6 към НСС 1 СПРАВКА за приходите и разходите от лихви към 31,12,2003г, на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО (в хил.лв.) Сума ПОКАЗАТЕЛИ начислени платени/получени а 1 2 I. Приходи от лихви 1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки 2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми 3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми 4. Лихви по търговски вземания 5. Други лихви Обща сума на приходите от лихви ( ) II. Разходи за лихви 1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по: - редовни заеми в левове - просрочени заеми в левове - редовни заеми във валута - просрочени заеми във валута 2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по: - редовни заеми в левове - просрочени заеми в левове - редовни заеми във валута - просрочени заеми във валута 3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие 4. Лихви по неизплатени заплати в срок 5. Лихви по държавни вземания 6. Лихви по търговски задължения 7. Други лихви Обща сума на разходите за лихви ( ) Дата: г. Съставител: Изп.директор:

15 Елемент 7.7 към НСС 1 СПРАВКА за извънредните приходи и разходи към 31,12,2003г, на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО (в хил.лв.) ПОКАЗАТЕЛИ Сума I. Извънредни приходи А I 1. Получени застрахователни обезщетения 2. Други II. Извънредни разходи Обща сума I: 1. Разходи от природни и други бедствия 2. Разходи от принудително отчуждаване на активи 3. Други Обща сума II: Дата: г. Съставител: Изп.директор:

16 СПРАВКА за финансовите резултати към 31,12,2003г, на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО ПОКАЗАТЕЛИ (в хил. лв.) Елемент 7.8 към НСС 1 Сума А. Неразпределена печалба I. Неразпределена печалба към II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на: 1. Печалба от предходната година a 1 2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др. 3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи 4. Други източници Обща сума II: III. Разпределение на печалбата от минали години : 1. За покриване на загуби от минали години 2. За резерви 3. За дивиденти в т.ч. за държавата 4. Дарения 5. Увеличаване на основния капитал 6. За други цели 7. Неразпределена печалба Обща сума III: IV. Неразпределена печалба към Б. Непокрита загуба I. Непокрита загуба към II. Увеличение на загубата за сметка на: 1. Прехвърляне на загуба от предходната година 2. Други Всичко за II: III. Покриване на загуби от минали години за сметка на: 1. Неразпределена печалба от минали години 2. Резерви 3. Основен капитал Обща сума III: IV. Непокрита загуба към В. Финансов резултат от текущата година 1. Печалба 2. Загуба 2 Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриване на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат" Дата: г. Съставител: Изп.директор:

17 временните разлики: Данък Данък за върху общините печалбата Данък за общините (в хил.лв.) Данък върху печалбата I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ II. ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми III. ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА А. Намаляеми С П Р А В К А за данъци от печалбата върху временни разлики към 31,12,2003г, на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО За увеличаване на облагаемата печалба Суми на данъците върху Суми на временнит е разлики Елемент No 7.9 към НСС 1 За намаляване на облагаемата печалба Суми на временните разлики Суми на данъците върху временните разлики

18 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми IV. КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми V. В КРАЯ НА ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната квота и данъчно признатите амортизационни разходи за 2. От преоценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми Дата: г. Съставител: Изп.директор:

19 ОДИТОРСКИ ДОКЛАД до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ГР. ХАСКОВО Ние извършихме одит на приложения финансовия отчет на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД към 31 декември 2003г. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на база на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки направени от ръководството, както и на цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчно разумна база за изразяване на одиторско мнение. В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички аспекти на същественост имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 2003г., както и получения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал за годината, в съответствие с Националното счетоводно законодателство. д.е.с. Маргарита Димитрова регистриран одитор г. гр.димитровград

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

ChirpanskiPlod.xls

ChirpanskiPlod.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2002г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА " ЧИРПАНСКИ ПЛОД" ЕАД / в несъстоятелност / УПРАВЛЯВАЩ : ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ - синдик АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ЧИРПАН Област: СТАРА ЗАГОРА Ул.,

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Kruni_95.xls

Kruni_95.xls АКТИВ С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на "К РУ Н И -95" АД град БАЛЧИК към 31.12.2002 г. Сума (хил.лв.) ПАСИВ Сума (хил.лв.) РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година Предходна година РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

Microsoft Word - FinOtchatanins doc

Microsoft Word - FinOtchatanins doc "АТАНИНС ИНВЕСТ " АД изготвени към 31 декември 2005г. "Атанинс Инвест"АД към 31 декември 2005г. Отчет за приходи и разходи Към 31.12.2005г. В хиляди лева Прил. 31.12.2005 31.12.2004 Приходи от продажба

Подробно