РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междинния преглед на установените проблеми в управление на водите в Дунавски район XXIII заседание на Басейнов съвет г. гр. Трявна Весела Комаревска Младши експерт, отдел Планове за управление гр. Плевен, ул. Чаталджа 60 Тел: ( ) , Факс: ( ) www. bd-dunav.org,

2 Междинният преглед е част и ключов етап при актуализирането на ПУРБ за периода г. Изготвеният преглед информира за идентифицираните значими проблеми най-широк кръг заинтересовани страни с цел чрез широк обществен диалог да се обсъдят бъдещите действия за преодоляването им. В Дунавски район за басейново управление документа беше публикуван на г. и на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, мнения и предложения за срок от 6 месеца - до г. 2 Кампанията стартира с публикуване на подробна информация за консултациите на сайта на дирекцията в раздел Консултации с обществеността и в секция Новини. Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район 2

3 За целите на консултациите е разработена печатна информационна дипляна за резултатите от Междинния преглед. Дипляната беше разпространена сред заинтересованите страни и широката общественост и беше публикувана в електронен формат на интернет страницата на дирекцията в раздела за информационната кампания за ПУРБ. 3 Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район 3

4 Изготвеният Междинен преглед беше представен на 21-то заседание на Басейновия съвет към БДДР ( г.). През месец декември 2014г. БДДР беше домакин на работна среща с представители на WWF. На срещата са представени резултатите от изготвения преглед и специално обсъден проблемът, свързан с опазване на есетровите риби, който е идентифициран като значим в Международния басейн на р. Дунав. Като част от консултациите БДДР взе участие в Работна среща между БД, МОСВ и НПО с екологична насоченост във връзка с актуализацията на ПУРБ, която се проведе в гр.софия на 12 и 13 февруари 2015г. Като резултат от срещата, в дирекцията постъпи писмено предложение от Сдружение Балканка, свързано с опазването на пъстървовите риби. Предложението е отразено при актуализацията на регистъра на зоните за опазване на стопански ценните видове риби и други водни организми в проекта на ПУРБ. 4 Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район 4

5 През месец февруари БДДР информира писмено общини, ВиК дружества, РЗИ и РИОСВ за провежданите обществени консултации по Междинния преглед. В дикерцията постъпиха предложения от две общини Долни Дъбник и Елин Пелин. В рамките на обществените консултации по преглед на установените значими проблеми БДДР проведе анкета. Анкетата беше публикувана в интернет страницата на дирекцията и изпратена в електронен формат до общински администрации, РИОСВ, РЗИ и ВиК дружества. Анкетиране беше проведено и сред участниците на работна среща по трансграничен проект WATER - представители на областни и 5 общински администрации и държавни учредения, имащи отношение към управлението на водите на р. Дунав. Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район 5

6 Получени и обработени са 136 броя анкети. Болшинството от отговорилите са посочили в своя отговор повече 6 от един значим проблем. Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район 6

7 В анкетата се съдържа запитване относно мерките, които анкетираните институции биха предложили съгласно правомощията си за преодоляване на идентифицираните значими проблеми при управлението на водите. На въпроса дали считат че има други значими проблеми при управлението на водите в ДРБУ, 81% от анкетираните са отговорили с не. В отговорите на останалите 19% са дадени 16 предложения и за други проблеми, но анализът показва, че голяма част от тях кореспондират с такива, посочени 7 в Междинния преглед. Този резултат потвърждава, че идентифицираните от БДДР проблеми са действително значимите. Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район 7

8 Следващи стъпки при информиране на обществеността и консултации при актуализация на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление за периода г. Проект на ПУРБ г. на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от 6 месеца - до г. Всички въпроси, препоръки и предложения, свързани с актуализирания План за управление на речните басейни г. може да изпращате по предпочитан от Вас начин: по пощата: на адрес 5800 гр.плевен, ул. Чаталджа 60 по електронна поща: на адрес чрез нашата директна форма за обратна връзка 8 Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район 8

9 БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! Проектът на Плана за управление на речните басейни г. В ДРБУ е публикуван на интернет страницата на БДДР секция Управление 9 на водите, подсекция ПУРБ г. в Дунавски район Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район 9

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbbpxtaabam:.pymeh TIEHKOB AI,IPEKTOP HA EACEI,I 3A YTIPABJIEHI4E

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 FINANCIAL MECHANISMOF THE EUROPEAN ECONO MIC AREA 2009 2014 ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМНА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 ПРОУЧВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

Подробно

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 БД БД БД БД и БД и БД и Раздел 1. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление (съгласно Глава Х, Раздел VІ, чл.157 т.1 и

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Microsoft PowerPoint - PP_EARBD_

Microsoft PowerPoint - PP_EARBD_ ПРИ БАСЕЙНОВ СЪВЕТ БД ИЗТОЧНОБЕЛОМОЛСКИ 11 декември 2007, гр.пловдив след Заседание 7/20.09.2007г на Басейновия съвет инж. Мария Бабукчиева Басейнова дирекция Източнобеломорски район. І кръг срещи КОИ

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността Васил Узунов началник сектор ПУРБ Доклад за изпълнението на Програмите от мерки към 22.12.2012 г. (Към 22.12.2012 г. трябва да е започнало изпълнението на всички мерки предвидени за плановия период - 2010-2015

Подробно

ПЛАН ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТНОСНО ОВОС НА ПРОЕКТА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ 1-4 НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ 3 юни 2013 г.

ПЛАН ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТНОСНО ОВОС НА ПРОЕКТА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ 1-4 НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ 3 юни 2013 г. ПЛАН ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТНОСНО ОВОС НА ПРОЕКТА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ 1-4 НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ 3 юни 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница 1 Съдържание Страница 2 Страница 3 Страница

Подробно

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите ( г.) РАЗДЕЛ 9. СЪДЪРЖАНИЕ СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите ( г.) РАЗДЕЛ 9. СЪДЪРЖАНИЕ СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА РАЗДЕЛ 9. СЪДЪРЖАНИЕ СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА... 2 ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ... 2 РАЗДЕЛ 9. СПИСЪКНА МЕРКИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ИЗМЕНЕНИЯ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

[Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение Преглед на ползването на земите

[Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение Преглед на ползването на земите Приложение Преглед на ползването на земите по поречия 1.Преглед на ползването на земите за поречие Искър Таблица 1 Преглед на ползването на земите за поречие Искър, в % от площта на водните тела 24 8633,654

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Решения за по-добър живот Европейски съюз Кохезионен фонд МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПРОЕКТ НА РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно