Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ"

Препис

1 Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И: Член единствен. Приема Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Постановлението се приема на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 2. В Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните формирования от Българската армия да се извършат организационно-щатни промени за привеждане организационнощатната им структура в съответствие с Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по член единствен и с определената численост в План за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление 382 на Министерски съвет от г. (обн., ДВ, бр. 3 от г.) 3. Постановлението не се прилага за служба Военна информация и служба Военна полиция, за които се приемат отделни класификатори на длъжностите за военнослужещи. Длъжностите за ръководителите на служба Военна информация и служба Военна полиция са приравнени съответно на 36 и 35 длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по член единствен. 4. Отменя се Класификаторът на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

2 на отбраната и Българската армия, приет с Постановление 84 на Министерски съвет от г. (обн., ДВ, бр. 34 от г.). 5. Длъжностните нива на длъжностите за военнослужещи в задгранични представителства на Република България, международни организации или други международни инициативи извън и на територията на страната се приравнят на длъжностните нива съгласно Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по член единствен с акт на министъра на отбраната. 6. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година. 7. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната. 8. Постановлението влиза в сила от г. МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЕСЕЛИН ДАКОВ ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРАВНО - НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ В ОТБРАНАТА - МО КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА-ВЪРБАНОВА

3 ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. С Решение 772/ г. Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народното събрание на г., с който се измени чл. 24, ал. 2 и чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ. Променя се системата на заплащане за военнослужещите (от присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание към определяне на основното им месечно възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им военно звание) и обвързаните с този принцип промени на структуриране на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия ( от степени в обхвата на военните звания към длъжностни нива и военни звания ). С проекта на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия ще се: - намери разумен баланс на съотношението между изискванията за образователен ценз, квалификация, степен на отговорност, професионален

4 опит, физическо и психическо натоварване и взаимосвързаните потенциални размери на основните месечни възнаграждения по нива; - подобри кариерното развитие на военнослужещите като се създадат ясни правила за преминаване (заемане) на военнослужещите от една длъжност на друга в съответствие с присвоеното военно звание и стимулиране на желанието им за развитие и изпълнение на военната служба. Към проекта на Постановлението на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е приложена финансова обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите. С проекта не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие. С проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации в 14- дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Прилагането на съкратения срок е обусловено от необходимостта за въвеждането му в изпълнение с началото на финансовата година с цел законосъобразно, ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс на Министерството на отбраната за 2019 година. Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени съгласно приложената справка. Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 1. от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, П Р Е Д Л А Г А М: Министерският съвет да приеме Постановление за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

5 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието Институция: Министерство на отбраната За включване в законодателна/ оперативна програма на Министерския съвет за периода: Декември 2018 г. Нормативен акт: Постановление за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Дата: г. Контакт за въпроси: полк. Венцислав Хаджиев началник на отдел Организационно-щатно изграждане и резерв на въоръжените сили в дирекция Управление на човешките ресурси в отбраната МО Телефон: Емайл: 1. Дефиниране на проблема: 1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна. В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с Постановление на Министерския съвет 84/ г. е приет Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включващ в състава си 2190 длъжности за военнослужещи (1077 длъжности за офицери, 65 длъжности за офицерски кандидати, 502 длъжности за сержанти (старшини) и 546 длъжности за войници (матроси)). Длъжностите в Класификатора са определени по степени в обхвата на военните звания в изпълнение на чл. 24, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). С Решение 772/ г. Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народното събрание на г., с който се променя системата на заплащане за военнослужещите (от присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание към определяне на основното им месечно възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им военно звание) и обвързаните с този принцип промени на структуриране на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия ( от степени в обхвата на военните звания към длъжностни нива и военни звания ). Съгласно 4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България подзаконовите нормативни актове (вкл. и Класификатора на длъжностите) се

6 приемат, издават или се привеждат в съответствие със законовите промени в 3 месечен срок Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.) Към настоящия момент в Класификатора на длъжностите на военнослужещите приет с ПМС 84 от 2010 г., длъжностите са разпределени според броя на военните звания /девет бр./ и съответните степени /осем бр./ в обхвата на военните звания, с изключение на длъжностите, изискващи висши офицерски звания. Седемнадесетте възможности са крайно недостатъчни за справедливо диференциране на заплащането на военнослужещите, отчитайки само основополагащите и ключови фактори при изграждането и развитието на въоръжените сили: - степента на отговорност по категории военнослужещи (офицери, офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси); - изградената йерархична структура на въоръжените сили по смисъла на чл. 55, ал. 1 от ЗОВСРБ и определените 11 йерархични нива в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС 382 от 2015 г. ( обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г.); - физическото и психическото натоварване, което предполага заемането на определени длъжности (за летателен състав, плавателен и водолазен състав, за работа с взривоопасни вещества и други длъжности); - различните изисквания за минимален образователен ценз и квалификация, съгласно Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав, Закона за професионалното образование и обучение и др.: - строго определения модел за кариерно развитие на военнослужещите. С изменението на чл. 24, ал. 2 от ЗОВСРБ и промяната на структурните компоненти на Класификатора, длъжностите за военнослужещите следва да се определят по длъжностни нива и военни звания, които с изменението на чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ ще способстват за формиране на основното месечно възнаграждение на военнослужещите да се осъществи в зависимост от заеманата длъжност по длъжностно ниво и в съответствие с присвоеното им военно звание. В проекта на новия Класификатор длъжностите са разпределени в 39 длъжностни нива и в съответствие с определените в чл. 138 от ЗОВСРБ 21 военни звания. Описаните проблеми не могат да бъдат решени в рамките на съществуващото законодателство и/или въвеждане на нови технологични възможности Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? Извършеният предварителен експертен анализ при осъществяване на промяна в разпределението и структурирането на длъжностите на военнослужещите, както и на системата на заплащането им показва, че посочените промени ще способстват въвеждането на диференцирани компоненти при определянето на възнагражденията за военнослужещите в зависимост от степента на компетентност и отговорност съобразно разположението на длъжностите им в йерархичните нива и присвоените им военни звания. Проектът на новия Класификатор на длъжностите за военнослужещи е обсъден на Съвет по отбрана на г. като съвещателен орган към министъра на отбраната по чл. 33 от ЗОВСРБ. 2. Цели: Не са извършвани последващи оценки на въздействието на нормативния акт.

7 Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график (ако е приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка? Целта на нормативната промяна е въвеждане на нов Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в който длъжностите са структурирани по длъжностни нива и военни звания, съгласно променените законови изисквания на чл. 24, ал. 2 от ЗОВСРБ. По този начин ще се създаде правна възможност за справедливо заплащане на труда на военнослужещите, като се отчетат изискванията за заемането на конкретната длъжност, професионалните умения, компетентности, отговорността и тежестта на задачите при изпълнение на военната служба. Също така, предвиденото увеличение на средствата за персонал с 10% за служителите в бюджетния сектор през следващата 2019 година, ще позволи да се диференцират възнагражденията на военнослужещите в зависимост от степента на компетентност и отговорност, съобразно разположението на длъжностите им в йерархичните нива и присвоените им военни звания, а не масово и еднообразно. 3. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.). Въвеждането в сила на новия Класификатор ще се осъществи с промени в утвърдените длъжностни разписания на отделните военни формирования и съответните структури от въоръжените сили и ще окаже въздействие върху целия личен състав (с изключение на служба Военна полиция и служба Военна информация ) от въоръжените сили общо между и души съгласно Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС 382 от 2015 г. 4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта без намеса. Предвид строгата специфичност и уникалност на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и нормативно определения процес при организационно-щатното изграждане на въоръжените сили, няма възможност за дефиниране на междинен трети вариант. 1. Вариант 1 без намеса При този вариант не се предвижда приемане на ПМС за приемане на нов Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 2. Вариант 2 за действие Приемане на ПМС за приемане на нов Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, с акт на Министерския съвет. 5. Негативни въздействия: Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически,

8 социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни. 1. Вариант 1 без намеса Запазва се действащият Класификатор на длъжностите на военнослужещите в отбраната и Българската армия, приет с Постановление 84 на Министерския съвет от 2010 г., но се нарушава 4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, относно привеждане на подзаконовите актове в съответствие със законовите промени. 2. Вариант 2 за действие При този вариант няма да настъпят негативни икономически, социални, финансови или екологични въздействия за идентифицираните заинтересовани страни - отбраната и Българската армия. 6. Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 1. Вариант 1 без намеса При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните заинтересовани страни. 2. Вариант 2 за действие С приемането на нов Класификатор на длъжностите на военнослужещите в отбраната и Българската армия ще се изпълнят поставените цели за: - намиране на разумен баланс на съотношението между изискванията за образователен ценз, квалификация, степен на отговорност, професионален опит, физическо и психическо натоварване и взаимосвързаните потенциални размери на основните месечни възнаграждения по нива. - подобряване на кариерното развитие на военнослужещите, създаване на ясни правила за преминаване (заемане) на военнослужещите от една длъжност на друга в съответствие с присвоеното военно звание и стимулиране на желанието им за развитие и изпълнение на военната служба; - поддържане и развитие на съществуващи способности, изграждане и развитие на нови способности и създаване на условия за развитие на въоръжените сили. Реализирането и на двата варианта няма да доведе до надхвърляне на финансовите средства заложени в отбранителните програми на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на ПМС за

9 приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия Административната тежест за физическите и юридическите лица: Ще се повиши Ще се намали х Няма ефект 8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги? Няма да се създават нови регулаторни режими. 9. Създават ли се нови регистри? Ако отговорът е да. Посочете колко и кои са те Не се създават нови регистри. 10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): Актът засяга пряко МСП х Актът не засяга МСП Няма ефект 11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: Да х Не 12. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации в случай на извършване на цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури. Най важните въпроси за обществената консултация са: В1: Приемането на акта ще способства ли изпълнението на поставените задачи пред отбраната и Българската армия; В2: Какви биха били последиците за военнослужещите от приемането или не на предлагания проект на акт; Проектът на Постановление на Министерския съвет ще се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Проектът на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в отбраната и Българската армия, е съгласуван със заинтересованите страни - отбраната и Българската армия. Предвижда се с проекта на нормативния акт да се проведат обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Прилагането на съкратения срок е обусловено от необходимостта за въвеждането им в изпълнение с началото на финансовата година с цел законосъобразно, ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс на Министерството на отбраната за 2019 година. 13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на ЕС.

10 Да х Не Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка към източник). 14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт: Име и длъжност: Людмил Михайлов директор на дирекция Управление на човешките ресурси в отбраната - МО Дата: г. Подпис:

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Нормативен акт Министерство на образованието и Постановление на Министерския

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Община Велинград За включване в програмата на

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - /..2019 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Проект на закон за изменение

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Проект

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.01.018 г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно