РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г."

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление 192 на Министерския съвет от 5 август 2009 г. като консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика за осъществяване общото ръководство на държавната администрация. Правилникът за организацията и дейността на Съвета е приет с Постановление 283 от 27 ноември 2009 г. През 2010 г. са проведени 14 заседания на Съвета за административната реформа. За периода въз основа на проведените дискусии Съветът взе следните решения: Одобри Целите на административната реформа На своето заседание на 19 март 2010 г. Съветът за административната реформа определи следните цели на административната реформа за периода година: - Оптимизиране на държавната администрация на централно и териториално ниво; - Утвърждаване на професионална държавна служба с възможности за по-добро заплащане и мобилност; - Повишаване ефективността на държавните институции; - Качествено административно обслужване и електронно правителство. Одобри инициативата за изграждане на модерна държавна администрация чрез осъвременяване на нейната организация, подобряване 1

2 достъпа и повишаване качеството на публичните услуги и постигане ефикасност на публичните разходи. В рамките на тази инициатива се извърши преглед на: - Функциите и дейностите на административните структури; - Ефективността и ефикасността на всяка една структура в системите на министерствата; - Организационните процеси и регулаторните режими. Прегледът се извърши в администрацията на Министерския съвет и всички министерства и съответните второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към тях. Инициативата се реализира чрез екипи за всяка структура в състав - член на Съвета за административната реформа, експерти от съответното министерство, експерти от Министерството на финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Администрация на Министерския съвет. Прегледът започна на 15 февруари 2010 г. и завърши до 19 юли 2010 г. с представянето на окончателните доклади и пътните карти за реализация на направените предложения от назначените със заповед екипи. Прие План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация В резултат на представените от екипите, в инициативата за оптимизация на държавната администрация, пътни карти беше изготвен План за изпълнение на мерките. Планът съдържа 572 мерки в три направления: - Оптимизиране на функции; - Подобряване на ефективността и ефикасността на административните структури; - Премахване и облекчаване на административни услуги. Планът се прие на заседанието на Съвета на административната реформа, проведено на 19 юли 2010 г. и впоследствие е приет с Решение 560 на Министерския съвет от 29 юли 2010 г. Прие Правила за мониторинг на изпълнението на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация 2

3 Целта на тези Правила, приети на 23 септември 2010 г., е да се опише редът и условията, по които се извършва мониторинг на изпълнението на Плана за оптимизация на държавната администрация. Министерствата ежемесечно отчитат напредъка на реформите, като докладват писмено изпълнението на мерките пред Секретариата на Съвета за административната реформа в срок до 10-то число всеки месец. Ежемесечният отчет се изготвя като се определят статуса на изпълнение на мерките (изпълнена, в процес на изпълнение, не е започнато изпълнение) и се въвежда кратка информация за осъществения напредък и постигнатите резултати. Прие нов модел на заплащане в държавната администрация На 19 март 2010 г. Съветът за административната реформа прие предложенията на работната група, създадена със заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите, за нов модел на заплащане в държавната администрация. Новия модел съдържа следните основни характеристики: - Брутните възнаграждения ще се състоят от постоянна част, която зависи само от отработеното време и променлива част, негарантирана, която е обвързана спостигнатите резултати и особености на работните процеси и организацията на работата. - Въвеждат се два вида допълнителни възнаграждения за постигнати резултати (бонуси): текущи и целеви. - Въвежда се матрична скала - основните месечни заплати за длъжност ще бъдат определяни чрез матрична скала с дефинирани стъпки на основните месечни заплати за всяка длъжност, като за всяка стъпка ще има минимален и максимален размер на основната месечна заплата. Стъпките в диапазона ще се определят на база професионален опит и оценка на изпълнението на длъжността. - Премахване на допълнителното възнаграждение за прослужено време/стаж. - Въвеждане на задържаща добавка като допълнително възнаграждение с постоянен характер. Концепцията впоследствие е приета с протоколно решение на заседанието на Министерския съвет, проведено на 9 юни 2010 г. 3

4 Одобри Методология за стратегическо планиране Методологията за стратегическо планиране е одобрена на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 28 април 2010 г. Нейната основна цел е да помогне във формирането на единен подход при разработването на стратегически документи в България. Специфични цели на Методологията са: - да се създаде стандарт на стратегическо планиране в администрацията; - да поясни смисъла на ключовите принципи на разработване и изпълнение на стратегическите документи, основен сред които е принципът на публично партньорство между държавните институции и гражданите и техните организации; - да въведе основните видове стратегически документи, като фиксира техните наименования в зависимост от мястото им в йерархията на стратегическите документи; - да представи задължителните елементи на съдържанието на стратегическите документи; - да подреди процеса на разработване на обособените видове стратегически документи, като разпише в детайли стъпките, които ангажираните в процеса на разработването им следва да спазват; - да представи професионалните методи за разработване на стратегическите документи (като например SWOT, PEST и т.н.), присъщи на модерното държавно управление. - да въведе ключовите понятия в процеса на стратегическо планиране. Съветът предлага на органите на изпълнителната власт да ползват Методологията за стратегическо планиране при разработването на стратегически документи от тяхна компетентност. Одобри Стандартите за провеждане на обществени консултации Стандартите за провеждане на обществени консултации са одобрени на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 26 октомври 2010 г. Стандартите подпомагат звената по разработване и изпълнение на политики, работните групи, комисиите по изготвяне на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на 4

5 ефективни консултации със заинтеросаваните участници в процеса на оценка на въздействието. Консултирането създава по-голяма прозрачност в областта на обществената политика важен принцип на доброто управление и целта на стандартите е да се постигне ново качество на консултациите на всички управленски нива. Порталът за обществени консултации, където се публикуват проектите на нормативни актове и стратегически документи е Прие Концепция за нов модел на Единен класификатор на длъжностите в администрацията На своето последно за 2010 г. заседание, проведено на 21 декември, Съветът прие Концепция за нов модел на Единен класификатор на длъжностите в администрацията. Основните акценти в концепцията са: - Основа за създаването на новия класификатор ще бъде не тежестта на административната структура, а фактори, по които ще се оценяват самите длъжности - знания и умения, свобода на вземане на решения, влияние на взетите решения, отговорности за работа с граждани или колеги; - Създава нова длъжност стажант, която насърчава навлизането на млади професионалисти в администрацията; - Позволява развитие по хоризонтала - позволява на експертите да развиват своите знания и умения, без да е необходимо да заемат ръководна длъжност; - Наличието на фактори за оценка и техните степени дава възможност за въвеждане на ясни правила за кариерно развитие и повишаване в длъжност. Конецепцията впоследствие е приета на оперативното заседание на Министерския съвет проведено на 23 декември 2010 г. На заседанията през 2010 г. бяха обсъдени и следните теми: Предложения за оптимизация и преструктуриране в системите на министерствата за намаляване в рамките на 20 на сто на разходите за публичната администрация в два варианта. Концепция по отношение на Единното звено за контакт (съгласно Закона за дейностите по предоставяне на услуги). 5

6 2015 г. Обща стратегия за електронното управление в Република България 2011 На заседанието на 21 декември 2010 г. беше взето решение през 2011 г. задачи на Съвета за административната реформа да бъдат: Анализиране и оптимизиране на функциите на администрацията на Министерския съвет и специализираните структури към Министерския съвет. Преразглеждане на необходимостта от изплащане на месечни допълнителни възнаграждения за изпълнение на функции по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз. Издигане на статута на държавния служител и издигане на статута на главните секретари в държавната администрация. На първото за 2011 г. заседание на Съвета за административната реформа, проведено на 8 февруари се прие работната програма за периода януари юни 2011 г. Една от основните промени, които се предвиждат е разширяване на дейността на Съвета като се включват и функции в областта на електронното управление. 6

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Invest in New Bulgaria

Invest in New Bulgaria Добра практика в сферата на кариерното развитие АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И РАНГ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПЕРИОДА 2015 2018 Г. Едни от ангажиментите ни по приетата

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА Февруар Работ програма САР за перода януар-декемвр 2012 г. Отчет за дейността

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: КРЪГЛА МАСА София, 14.09.2018 г. Модели за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно