Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc"

Препис

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди езици. Програмата е съобразена с държавните образователни стандарти по чужд език. Обучението по сръбски и хърватски език като втори чужд език в ХІ клас-профилирана подготовка се осъществява в рамките на предвидения хорариум от часове според учебния план на училището. ІІ. СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ Образователната стратегия при изучаването на сръбски и хърватски език като втори чужд език се определя като функционално-комуникативна. Общите цели на обучението са свързани с изграждане на система от интелектуални умения за развитие на познавателните способности и творческата самостоятелност на личността; с формиране на толерантност към културните различия и развитие на умение за социално отговорно поведение и междукултурно общуване. Специфичните цели на обучението в единадесети клас са свързани с достигане на второ равнище на владеене на езика според държавните образователни стандарти и се определят в рамките на всеки тип речева дейност, както следва: 1. Слушане-възприемане на жива и механична реч с прилагане на усъвършенствани компенсаторни стратегии. 2. Четене-извличане на пълноценна съдържателна информация на равнище текст и подтекст; самостоятелно преодоляване на текстовите трудности на езиково, структурно и съдържателно равнище. 3. Говорене-усъвършенствана диалогична и монологична реч в рамките на предвидените от програмата теми. 4. Писане-делова и лична кореспонденция; анотация на прочетен или прослушан текст; кратко изложение на собствени и чужди тези; ползване на различни видове справочна литература. 1

2 ХІ клас (втори чужд език-профилирана подготовка) Очаквани резултати Учебно съдържание /теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки/ Ядра на учебното съдържа ние Четене Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни нови понятия /по теми/ Контекст и дейности /за цялото ядро и/или за цялата програма/ Възможности за междупредметни връзки Слушане Ученикът: ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ Разбира в подробности информация от лекция, доклад, фабулни текстове, описания, разсъждения при наличие на 5% неизучена лексика, без нагледна опора -съдържанието на разширен аргументиран разговор с един или повече събеседници в рамките на учебното съдържание. Прилага компенсаторни стратегии при слушане. Ученикът: Владее всички видове техники на четене при обем на текста до 2000 думи от всички жанрове. Разбира пълноценно съдържателна и естетическа информация от различни по вид и жанр текстове. Извлича неексплицитно формулирана информация /на ниво подтекст/. Използва различни компенсаторни стратегии на равнище дума /словообразуване, интернационална лексика/, изречение /препинателни знаци, ошрифтяване, числа/. І. Тематични области 1. Аз и другите -моите приятели -мечти, конфликти 2. Моят ден -образование: училища, колежи, университети -свободно време: книги, театър, кино, любими герои, любими занимания 3. Светът около нас -Земята: Земята в космическото пространство; Континенти и държави, природа и климат, растения и животни; Грижа за Земята. 1. Празници ритуали религиозни и битови празници ІІ. Социокултурни знания-в рамките на посочените теми ученикът трябва да разшири знанията си за живота в Сърбия и Черна Гора, Хърватска: -социално поведение-норми, етикет -празници, обичаи, традиции -отношение към околната среда -манталитет и нагласи -организация на обществения А. Фонетика -поддържащ коректировъчен курс 1. Правопис -уподобяване на съгласните-по звучност и по място на образуване Б. Морфология -преговор и обобщение с елементи на надграждане по основните функционалносемантични категории: Съществително име: предложни и безпредложни конструкции, изразяващи отношения за време, пространство, причина и цел, -начини за На учениците се дава възможност: -да провеждат разговори и дискусии и аргументират мнението си; -да правят самооценка и взаимна оценка; -да предават и ползват необходимата им информация чрез учебния превод; -да избират индивидуални стратегии за учене, сомообучение, самоконтрол; -да прилагат компенсаторни стратегии при общуване; -да разширяват познанията си за Сърбия и Учениците прилагат знанията и уменията си по: 1. Български език и литератур а: -паралели между лексикограматичните категории; -стил, сфери на общуване; -речев етикет -видове текст -национална идентичност -жанрово многообразие -обща лексика 2. Други чужди езици: -социокултурна и страноведска информация за други страни -стратегии, техники за учене на чужди езици -прилагане на 2

3 Говорене Писане Използва справочни материали. Ученикът: Води разговор на познати теми като: -представя факти; -обсъжда съвместна дейност -изразява съгласие/несъгласие -разбира комуникативните намерения на събеседника си Изразява желание да получи информация. Води стандартен разговор по телефона. Съобразява речта си с комуникативната ситуация. Усъвършенства произношението и интонацията си, като се доближава до нормите в сръбския/хърватския език. Прилага компенсаторни стратегии. Ученикът: Води лична кореспонденция: писма, картички, покани. Пише заявления, молби. Попълва бланки, формуляри. Прави анотация, резюме на прочетен или прослушан текст. Използва езикови средства, съобразени с основните изисквания за писмено общуване. живот -история -национално своеобразие на културното наследство-найзначими образци на литературата, музиката -взаимоотношения между България и Сърбия и Черна Гора и Хърватска в областта на културата. ІІІ. Сфери и роли на общуване: 1. Сфери: -в училище /сред приятели -вкъщи -на обществени места /магазини, болници, заведения за обществено хранене, различни държавни институции, кино, театър, туристическо бюро, хотел/ -по телефона 2. Роли: -участник в разговор -пътник -пациент -клиент -домакин -гост -читател -зрител -слушател -интервюиращ -интервюиран ІV. Използване на компенсаторни стратегии Ученикът трябва да се научи да използва: -мимики, жестове -неезикови и родноезикови опори -форми на езикова догадка изразяване на притежание -събирателни съществителни /образуване, употреба, склонение/ Спрежение на глаголите. Сегашно и минало деепричастиеобразуване на формите, употреба, варианти за превод на български. Числителни: числителните бройни -дроби -събирателни числителни -brojne imenice Местоимения: сложните обобщителни и неопределителни местоимения от типа svakolik, bilo koji; отрицателните местоимения с ni-в конструкция с предлог В. Синтаксис -преговор и обобщение с Черна Гора и хърватска, тяхната история, изкуство и култура, социален живот в съпоставителен план; -да се подготвят за участие в конкурси, езикови изпити и различни извънучилищни дейности: участие във вечери, концерти, литературни програми. компенсаторни стратегии -граматически и лексикални съответствия 3. Информатика и информационни технологии: -работа с мултимедийни продукти -намиране и извличане на информация от интернет -текстообработка 4. Обществени науки и гражданско образование: -коментари и сравняване на факти и събития от историята на славянския свят -правова държава, права на човека -гражданско общество -образование и професионални интереси -разширяване на Европейския съюз -Българияприрода, население, стопанство, 3

4 -помощ от други участници в общуването /съученици, учитили/ -помощни учебни и справочни материали -молба за уточняване -повторно питане елементи на надграждане; -синтактични функции на различните части на речта; Г.Словообразуване -наречия /местоименни, образувани от съществителни, числителни, глаголи/ -глаголи: /образуване на глаголи от несвършен вид, образуване на многократни глаголи, умалителни и усилващи глаголи, моментни глаголи, глаголи от свършен вид. Лексикалният базов минимум включва активна лексика около 800 лексикални единици, необходими за речева комуникация по теми и ситуации, определени от тематичните области. региони 5. Природни науки и екология: -замърсители на въздуха, водата и почвата -защитени видове и обекти -изобретения, научни постижения -здравословен и природосъобразе н начин на живот -живот без дрога 6. Изкуства: -известни творби на сръбски и хърватски творци -младежка култура -аудиомедии 7. Физическа култура и спорт: -спорт и здраве -индивидуални и колективни спортове -професионален спорт -екипност 4

5 V. ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Оценяването на учениците в процеса на обучението отчита знанията и уменията, фиксирани по езикови аспекти и видове реч в програмата. Същевременно то има възпитателна, стимулираща и развиваща функция. Формите на оценяване трябва да бъдат разнообразни и да отчитат последователно и системно постиженията на учениците в учебния процес. Устна проверка на знанията и уменията: -монологично изказване; -отговор на комуникативен въпрос; -участие в диалог, дискусия; -коментар по зададена тема и др. Писмена проверка на знанията и уменията в ХІ клас: -диктовка; -преразказ; -писмен проект; -кратко есе; -периодични и обобщаващи текстове; -домашни работи и др. VІ. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ. Организацията на обучението по сръбски и хърватски като втори чужд език следва общоприетите принципи на комуникативно-ситуативния и когнитивния подход, утвърдени в съвременната методика. Учебната дейност е ориентирана към изграждането на компонентите на комуникативната компетентност в разнообразните и аспекти, като водеща е прагматическата насоченост. Общо изучаването на сръбски и хърватски като втори чужд език обуславя някои акценти: 1. Равнопоставеност, а на определен етап от обучението и изпреварване на репродуктивното пред продуктивното овладяване на езика. 2. Развитие и усъвършенстване на стратегиите за самостоятелно учене и на компенсаторните стратегии за преодоляване на трудности в устната и писмената реч. 3. Използване на разнообразна социокултурна информация с дефинирана насоченост, в зависимост от интересите на учениците и евентуалната им бъдеща реализация. 5

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СЛОВАШКИ ЕЗИК - ХІІ клас, Втор чужд езк-профлрана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавнте образователн зскваня за учебно съдържане

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърска програма: (код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Приложение 1 към т. 1 Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx Приложение 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителнос

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителнос ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителност на обучение: 4 години Форма на обучение: редовна

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Microsoft Word - 6 kl ivrit

Microsoft Word - 6 kl ivrit Приложение 6 към т. 6 Кратко представяне на учебната програма УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА VI КЛАС Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

Microsoft Word - 2 kl ivrit

Microsoft Word - 2 kl ivrit Приложение 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА II КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx

Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx Приложение 8 към т. 8 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по корейски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно