УЧЕБНА ПРОГРАМА

Размер: px
Започни от страница:

Download "УЧЕБНА ПРОГРАМА"

Препис

1 М ИИСТРСТВО А ОБРАЗОВАИТО И АУКАТА У Ч БА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ В Т ОРИ ЧУЖД ЗИК ЗА ДИАДСТИ КЛАС З П СОФИЯ, 2014 г.

2 I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебта програма по иврит като втори чужд език за едидесети клас (ЗП) е разработе в съответствие с Рамковите изисквания МО за разработване учебни програми по чужд език. В едидесети клас продължава формирането определени комуникативно-речеви компетентности иврит у учениците. Образователно-възпитателният процес по иврит в едидесети клас се реализира като езиково и литературно обучение в ЗП системата общообразователта подготовка. В този клас продължава процесът овладяване езикови и литературни зния, започл в предходните класове. Знията се систематизират, обогатяват и дграждат. Включва се нова информация за частите речта, за главните части изречението, както и текстове от други литературни видове. Обучението по учебния предмет се осъществява чрез учебник по иврит, който съдържа: - фолклорни и художествени произведения, подходящи за възрастта учениците; - уроци, които интерпретират основни езикови категории и норми книжовния език и съдържат практически задачи, свързани с изучаваното езиково явление; - уроци за формиране комуникативно-речеви умения и компетентности; - уроци за изказване собствено мнение по глобални проблеми. Учебникът по граматика съдържа конкретни практически задачи, свързани с изучавата езикова тема, и задачи за формиране комуникативно-речеви умения и компетентности. Учебта програма е съставе за максималния брой часове за задължител подготовка в едидесети клас. II. ЦЛИ А ОБРАЗОВАТЛО-ВЪЗПИТАТЛИЯ ПРОЦС ПО ИВРИТ В ДИАДСТИ КЛАС (ЗП) Чрез образователно-възпитателния процес по иврит в едидесети клас (ЗП) се цели: 1. Задълбочаване, обогатяване и систематизиране знията за строежа книжовния език, езиковите и речевите единици; за прилагане определени правоговорни, правописни и граматически норми в речевата практика учениците; 2. Усъвършенстване уменията учениците за овладяване иврит чрез формиране основните комуникативно-речеви умения слушане, говорене, четене и писане, в зависимост от комуникативта цел; 3. Усъвършенстване комуникативно-речевите умения и компетентности едидесетокласниците за конструиране текст; за създаване собствен текст по словес или визуал опора; 4. Усъвършенстване уменията учениците за възприемане, осмисляне и интерпретиране художествен текст, съобразно възрастта им; за самостоятелно четене художествени и учнопопулярни текстове и споделяне впечатления от прочетеното; 5. Развитие блюдателността, логическото мислене, паметта, въображението, позвателните интереси учениците от едидесети клас чрез системно изградени междупредметни ; 6. Формиране отношение толерантност към културта различност и мултиетничността, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане съзние за етническа придлежност и циол идентичност. 7. В материала за едидесети клас ученикът затвърждава и осмисля ученото до момента. Извършва се цялостен преговор изученото и подготовка за говорим език. Страница 2 от 9

3 ІІІ. ОЧАКВАИ РЗУЛТАТИ (колони 1 и 2 от приложението) ІV. УЧБО СЪДЪРЖАИ (колони 3, 4 и 5 от приложението) V. ОБЩИ И СПЦИФИЧИ МТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЯВА ПОСТИЖИЯТА А УЧИКА Оценяването ученика по иврит в едидесети клас има за цел установяване постигтите резултати по учебния предмет по време учебта годи и поставяне текущи, срочни и годишни оценки. В чалото годита се установява входното, а в края изходното равнище знията и уменията учениците. Очакваните резултати от обучението по иврит в ЗП, описани в учебта програма, се установяват чрез: - блюдение; - диктовка; - задачи за създаване кратки текстове в уст и писме форма; - задачи за четене глас; задачи за четене по роли; подборно четене, изразително четене и словесно обрисуване; - задачи за съставяне план свой и чужд текст; - преразказ художествен текст; - задачи за конструиране собствен текст по даде словес или визуал опора; - тестови задачи. VI. МТОДИЧСКИ УКАЗАИЯ ЗА ПРИЛАГА А УЧБАТА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ В ДИАДСТИ КЛАС (ЗП) Учебта програма по иврит за едидесети клас дава възможност за разширяване лингвистичта култура учениците. Основен принцип е да се спазва относителното единство различните дялове от граматиката и логическото им съчетаване, да се осъществява приемственост. зиковите зния и умения за: - частите речта (съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение и глагол); за образуване степенувани прилагателни име; за образуване умалителни съществителни и прилагателни име; видовете числителни име; правопис въпросителни и отрицателни глаголни форми в сегашно, мило и бъдеше време; - разликата между синоними и антоними; - работата с речник; - изговора, правописа и употребата съобщително, въпросително, възклицателно и подбудително изречение; - употребата различни словоредни варианти; - съгласуването главните части изречението по лице и число. Литературните зния за възприемане и осмисляне художествен текст се овладяват посредством изучаване фолклорни и художествени произведения като приказка, разказ, стихотворение, род песен, басня, анекдот. В едидесети клас учениците имат възможност да се запозят с притча и легенда. Възприемането и осмислянето художествен текст се осъществяват по време беседата чрез подборно четене, преразказ, четене по роли, изразително четене, словесно обрисуване, илюстриране, драматизация, презентации исторически теми и за градове в Страница 3 от 9

4 Израел. а практическа основа се изграждат чални представи за литературен герой чрез епитет, повторение, сравнение и олицетворение. аред с изучаването фолклорни произведения учебта програма по иврит за едидесети клас предполага изучаването достъпни художествени произведения за деца от известни еврейски поети и писатели. Важно условие е тематиката текстовете да бъде близка до светоусещането учениците, да бъде съобразе с празниците от циолния и природния календар, с празниците от календара еврейския род, с изконните му и общочовешки ценности и традиции. Текстовете да формират у едидесетокласниците естетически вкус и потребност от четене и да възпитават толерантност и коректност към българските граждани с друг етнически произход. В традицион еврейска атмосфера се използва автентич еврейска литература, чрез която се възпитават ценности, свързани с ежедневието и празниците. Програмата продължава да развива речеви умения посредством осемте вида интелигентност: пространствено ориентиране, работа в група, личност самооценка, двигателни умения, песни и музика, лингвистични умения, логическo мислене, реално възприемане света. Във всеки час трябва да бъдат включени практика методи за развитие осемте вида интелигентност. Страница 4 от 9

5 III. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание С Л У Ш А Очаквани резултати ниво учеб програма Ученикът слуша и разбира съдържанието изучаваните материали. Ученикът слуша и разбира точни и целесочени въпроси учителя и съучениците си. Ученикът разпозва думи и групи от думи в текстове с позта тематика и тази база прави догадки за съдържанието им. Ученикът разбира устни разпореждания, указания и съобщения учителя. Ученикът разбира и осмисля водените разговори в клас свои връстници, свързани с личността и семейството му и с непосредствено заобикалящата го среда. Ученикът изслушва участниците в диалога/ разговора, включва се уместно и репликира адекватно. Ученикът слуша, разграничава и си служи с основните езикови и речеви единици при устни форми общуване. Ученикът слуша съсредоточено и възприема текстове автентичен иврит (прочетени живо или може да слуша и осмисля песни иврит по теми: празници, окол среда, ваканция, любими занимания, свободно време, моят град, моят домашен любимец, сезони, облекло, правила за поведение и професии. може да разбира проведените диалози в час. може да реагира указания и инструкции, свързани с учебното съдържание. разбира информация, изпълнявайки ролята слушател в разговор с позт в сферата свободното време. умее да разказва за обичаи и празници. може да участва в диалог. умее да се отся с уважение към мнението другия. може да изслушва търпеливо другите. може да изразява мнението си. може да репликира уместно. може да работи в групи. може да разграничава и употребява в устта реч видове изречения по цел изказване. може да трансформира изреченията по цел изказване от един вид в друг. Тема: вреите в Испания Тема: Израелската полиция Тема: А Рамбам Рабейну Моше Бен Маймон Тема: Парите не зчат нищо Тема: Сийската плани Тема: Йерихон Тема: зерото Кинерет Тема: Традиции в Израел Тема: Ха Сенеш живот и дейност Тема: лиезер Бен Йеуда и езикът иврит а учениците се дава възможност: да работят с разнообразни текстове Иврит от различни източници; да възприемат оригилни приказки, разкази, стихове, песни, филми; да работят по групи; да провеждат диалози между групите; да пресъздават ситуации за общуване в училище, улицата, за участие в игри, драматизации; да слушат и възприемат информация, подаде чрез различни източници; да прилагат техники за слушане подадените инструкции; търпеливо да изслушват другите ученици в разговор; да репликират адекватно. а учениците се дава възможност: да участват в ролеви игри; да работят в група; да използват в речта си съществителни име, показателни местоимения, глаголи, предлози; да съставят изречения; да разграничават различните видове изречения по цел изказване; да трансформират изреченията от един вид в друг според комуникативта ситуация; да слушат текстове иврит; да слушат текстове фолклорни и литературни произведения. а учениците се дава възможност: Учениците прилагат знията и уменията си по: позние за частите речта умения за създаване устни изказвания и писмени текстове опора върху придобитите зния и умения по роден език игри, екипност

6 Г О В О Р Очаквани резултати ниво учеб програма дискове). Ученикът слуша, разбира и се ориентира в основта информация от съобщения, обяви, комикси, кратки откъси от разкази, приказки, басни, разказани от учителя и в рецитирани стихове. Ученикът работи в групи и участва в ролеви игри. Ученикът интерпретира текста изучаваното литературно или фолклорно произведение. Ученикът води разговор позти теми, като представя кратко мили и стоящи събития, изказва мерения за бъдещето, изразява желание да получи информация, предмети или услуги в различни комуникативни ситуации: при пазаруване, в библиотека. Ученикът води личен разговор по телефо. Ученикът използва подходящи езикови средства, произношение и интоция, мимики и жестове за преодоляване комуникативни проблеми. Ученикът създава кратък текст (от изречения) по дадени опорни думи. може да разбира и да се ориентира в сложни текстове иврит, прочетени живо или прослушани/гледани от дискове. може да слуша съсредоточено, да открива и да обособява последователността епизодите в текстове. може да се ориентира в разказа по карти или серия от картини. Ученикът може: да рецитира стихотворение. да преразказва. да се включва в разговор по даде тема: Шабат - Съботния ден; Природа; Качества; Размер; Обем; Време; Плодове и зеленчуци; Посока движение. да разговаря в магази. да разговаря в супермаркет. да разговаря в ресторанта. да разговаря в автобуса. да разговаря по телефо (кратки въпроси и отговори). да разказва чута история. да разказва реални мили и стоящи събития или въображаеми случки. употребява адекватно в уст реч думи според зчението им. може да отговарят въпроси и да да създават кратки текстове от изречения с помощта учителя; да изградят стратегия за учене; да учат в прият и предразполагаща атмосфера; да извършват разнообразни занимания, провокиращи речевата дейност (работа с мултимедийни продукти и др.); да слушат разказ по карти или серия от картини. а учениците се дава възможност: да рецитират стихотворения; да преразказват; да пеят песни иврит; да се включват уместно в разговори по определе тема; да водят разговор в различни комуникативни ситуации; да съставят изречения по предложени думи. а учениците се дава възможност: да отговарят въпроси; да поставят въпроси; да правят несложни описания предмети и явления; да правят описания преживявания и емоциолни състояния; да разказват по карти или серия от картини. а учениците се дава възможност: да участват в ролеви игри; да участва в ситуативни диалози; да споделят свои преживявания; Математика Бройни и редни числителни до Страница 6 от 9

7 Г О В О Р Ч Т Очаквани резултати ниво учеб програма Ученикът отговаря въпроси и задава въпроси по определе тема. Ученикът описва блюдавани предмети, обстановка, хора, животни. Ученикът разказва по карти или серия от картини. Ученикът участва в групова дейност за създаване драматизация; в ролеви игри и ситуативни диалози. Ученикът разказва за събития в хронологичен и логически ред. Ученикът разказва за себе си, за факти и преживени събития. Ученикът умее да разказва за обичаи и празници. Ученикът участва в четене по двойки и четене по роли. Ученикът чете и разбира основта информация от съобщения, обяви, комикси, разкази, приказки. Ученикът умее да чете правилно и изразително позти текстове, монолози, диалози, стихотворения. Ученикът разбира при четене подробности в съобщения, правила за игри, лични писма и разпозва в тях някои социокултурни задава въпроси. разсъждава и изказва собствено мнение. може да описва предмети и явления. може да се включи адекватно в честването празници. умее да описва свое преживяване, емоциолно състояние. може да прави разказ по карти или серия от картини. може да спазва последователността събитията в устен разказ за реални или въображаеми истории и преживени събития. може да се включва в ситуативни диалози. може да участва в отбелязването годишнини от различни исторически събития. може да чете гладко изречения и обемисти текстове. спазва ударението и паузите при четене. различава и чете приказка и разказ. чете и рецитира стихотворения. може да си служи със справоч литература. може да чете изразително и правилно монологич и диалогич реч. може да прочете изразително авторската реч, ако е избрал да бъде да преразказват чута история; да разказват за преживя случка; да разказват реални или въображаеми истории и преживени събития. а учениците се дава възможност: да участват в празници и в отбелязването годишнини от различни исторически събития. а учениците се дава възможност: да участват в диалог; да се ориентират в конкрет комуникатив ситуация. а учениците се дава възможност: да четат и преразказват приказки и разкази. да четат думи, изречения, разнообразни текстове. да ползват справоч литература. да разграничават поезията от прозата. а учениците се дава възможност: да четат изразително монологич и диалогич реч. а учениците се дава възможност: Информационни технологии По възможност дидактическа експлоатация новите технологии за информация и комуникация. Презентации : градове в Израел, исторически личности, граматически Страница 7 от 9

8 П И С А Очаквани резултати ниво учеб програма особености. Ученикът мира конкрет информация в: обяви, афиши, описания, учебни речници. Ученикът чете ум и доказва, че е разбрал смисъла прочетеното. Ученикът поставя въпроси по даде тема. Ученикът създава текст по предложе опора. Ученикът изписва правилно отделните думи, спазва особеностите езика. Ученикът си служи с основни езикови и речеви единици при писмени форми общуване. Ученикът умее да спазва основните правописни норми иврит. Ученикът преразказва писмено кратки и достъпни като съдържание литературни или фолклорни произведения, чута история. Ученикът пише по определен повод поздравител картичка с пожелания за различни празници (рожден ден, Ханука, ова годи Рош аша, Песах и Йом ацмаут четец. може да си избере роля от текста и да прочете репликите героя, като се старае да се превъплъти в образа героя, чиято роля е избрал. Ученикът може: правилно да отговаря поставени въпроси по определе тема. да поставя въпроси по даде тема. да създаде кратък текст по даде опора с помощта учителя. да изкаже мнение с помощта учителя. може да пише правилно под диктовка. може да разграничава и да употребява правилно единствено и множествено число. може да разграничава ( емпирично равнище) съобщителни, въпросителни и възклицателни изречения. може да конструира текстове. може да пише правилно думи с правописни особености. умее да ползва правописен речник. може да преразказва писмено кратки и достъпни за възрастта литературни и фолклорни произведения. умее да предаде в писме форма чута история. може да състави и пише поздравител картичка по определен повод. да избират роли. да четат по роли. а учениците се дава възможност: да отговарят въпроси. да задават въпроси. а учениците се дава възможност: да създават текстове по определе тема и предложе опора. а учениците се дава възможност: да правят писмено описание. а учениците се дава възможност: да преработват и усъвършенстват текст. да пишат текстове иврит. а учениците се дава възможност: да преразказват в писме форма текст литературно или фолклорно произведение. да разказват писмено чута история. а учениците се дава възможност: да образуват и пишат окончанията за множествено число. да разграничават и конструират изречения (съобщително, въпросително, възклицателно) материал във видео уроци. Страница 8 от 9

9 Очаквани резултати ниво учеб програма Деня езависимостта и др.). Ученикът описва себе си, семейството си, приятелите си. Ученикът преработва текст, като променя реда, добавя факти и измисля логичен край. може да прави писмено описание себе си, семейството, приятелите. може да преработва, да ализира текст, като вся промени в него. а учениците се дава възможност: да използват в писмета си реч препителните зци. а учениците се дава възможност: да отправят писме пока. Страница 9 от 9

Microsoft Word - 6 kl ivrit

Microsoft Word - 6 kl ivrit Приложение 6 към т. 6 Кратко представяне на учебната програма УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА VI КЛАС Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - A2 ivrit

Microsoft Word - A2 ivrit Приложение 9 към т. 9 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО А2 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в прогимназиален етап е насочено към овладяване на основни

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

Microsoft Word - B1 ivrit

Microsoft Word - B1 ivrit Приложение 10 към т. 10 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в първи гимназиален етап е насочено към овладяване на знания,

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

Microsoft Word - 3 kl ivrit

Microsoft Word - 3 kl ivrit Приложение 3 към т. 3 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА III КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

Microsoft Word - 4 kl ivrit

Microsoft Word - 4 kl ivrit Приложение 4 към т. 4 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА IV КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Приложение 1 към т. 1 Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx Приложение 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

Microsoft Word - A1 ivrit

Microsoft Word - A1 ivrit Приложение 8 към т. 8 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО А1 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в гимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

Microsoft Word - 2 kl ivrit

Microsoft Word - 2 kl ivrit Приложение 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА II КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно