МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резистентност към тях 9.1. Потребление на макролиди по държави Средното потребление на макролиди при хората и продуктивните животни е съответно 7,8 и 11,4 mg/kg биомаса. Границите му варират съответно от 1,5 19,8 (междинна стойност - 6,5) и 0 27,5 (междинна стойност - 4,9) mg/kg. При 16 от държавите, приемът на макролиди е по-нисък при животните, отколкото при хората, при три държави е сходен, а при останалите осем държави, е повисок при животните, в сравнение с този при хората. В Исландия и Норвегия макролидите не се прилагат при животни. Общият извод е, че употребата на макролиди при животни и при хора варира между държавите. Не е установена значителна връзка между нивата на прием на макролиди при хора и животни в отделните държави (Коефициентът на корелация на Spearman е, ρ = 0.32). Фигура 1: Потребление на макролиди при хора и продуктивни животни, в държави членки на ЕС/ЕИП, 2014 г. Звездата (*) показва, че за хуманната медицина са предоставени данни само за извънболничното потребление. Употребата на макролиди, като процент от употребата на всички антимикробни средства се равнява на 4,2 %, като са взети предвид данни за приема при животни и хора в страните на ЕС/ЕИП за 2014 г. Забележки: 1) Представените оценки не са окончателни и трябва да се тълкуват внимателно. Лимитиращите фактори, които затрудняват сравняването на приема на антимикробни средства при хора и животни са разгледани в Раздел 14. 2) Средно претеглената стойност от данните е изчислена за всяка държава (Среднопретеглената средна аритметична стойност е равна на съотношението (сумата от продукта на стойността на характеристиката към честотата на повторение на даден атрибут) до (сумата от честотите на всички характеристики). Използва се, когато вариантите на изследваната популация са неравномерни.). 1

2 9.2. Прием на макролиди при хора и проява на резистентност към тях при бактерии, изолирани от хора Макролидите се прилагат за лечение на инфекции, причинени от Campylobacter spp. (гастроентерити) и от грам-положителни бактерии, включително и при респираторни инфекции за които има съмнение, че са причинени от Mycoplasma pneumoniae. Макролидите са определени от Световната здравна организация за критично важни антимикробни средства (CIAs), с най-висок приоритет за хуманната медицина. Campylobacter jejuni и C. Coli Анализирани са вероятните взаимовръзки между възникването на резистентност към макролиди при изолати на Campylobacter jejuni и C. Coli от хора при общия прием (извънболничен и болничен) или отделно при извънболничния прием за периода г. Не е установена съществена взаимовръзка между общото количество на приетите макролиди и само при извънболничния прием (не са показани данни), и резистентността към макролиди на посочените микроорганизми, изолирани от хора. Таблица 2: Резултат от логистичната регресия за прогнозният прием на макролиди при птици, изразен като DDDvet/kg на оценена биомаса/година и вероятността за резистентност към макролиди при Campylobacter spp.от птици Сравнение между употребата на макролиди и резистентността към еритромицин при Campylobacter jejuni и C. сoli При продуктивни животни С оглед да бъде проучена потенциалната връзка между приема на макролиди и резистентността към еритромицин при бактерии, изолирани от животни, е направено сравнение между SIMR 1 - към еритромицин при C. jejuni и C.coli от продуктивни животни и приема на макролиди при животни на национално ниво. SIMR към еритромицин при C. coli и C. jejuni обединява резистентността при видовете животни, 1 SIMR - общ показател за антимикробна резистентност при продуктивни животни 2

3 при които тези причинители се установяват по-често и са наблюдавани, т.е. при бройлери и свине, съответно при бройлери и говеда. Резистентността към еритромицин при C. сoli, се е оказала доста по-висока в сравнение с тази отчетена при C.jejuni. Въпреки че зависимостта и в двата случая е положителна и еднакво силно изразена, прогнозираната зависимост по отношение на C. сoli е доказано статистически значима, за разлика от тази при C jejuni. Фигура 3: Графики на логистичен регресионен анализ на прием на макролиди при продуктивни животни и вероятността за поява на резистентност към еритромицин (1) при C. coli от бройлери и свине и (2) C. jejuni от бройлери и говеда 2013 г.точките изобразяват държавите, включени в анализа. Забележки:1) Мащабът, използван в графика (2) е адаптиран в зависимост от нивото на вероятността за наблюдаваната резистентност, с оглед най добре да бъде показано разпределението на точките, отразяващи съответните данни. 2) В графика (2), пунктираната крива означава, че връзката не е значима. При домашни птици Прогнозният прием на макролиди при домашни птици (изразен в DDDvet/kg - kg оценена биомаса) е сравнена с появата на резистентност към еритромицин при C. jejuni изолирани от бройлери през 2013 г. и от бройлери и пуйки (SIMR) през 2014 г. През 2014 г., в изследването са били включени повече държави, отколкото през 2013 г. Резистентността при C. jejuni при пуйки е отчетена и в тези държави, в които производството им е значително. Посочените два фактора биха могли да обяснят, защо зависимостта е по-съществена за 2014 г., в сравнение с тази за 2013 г Резистентност към макролиди при бактерии, изолирани от животни сравнени с резистентност при бактерии, изолирани от хора Резистентността при Campylobacter spp., изолати от хора към макролиди, варира от ниска (0-8,7% за C. jejuni, 2015) до много висока (до 55,7% за C. coli, 2014) (EFSA/ECDC,2017). При продуктивни животни, резистентността към макролиди при изолати Campylobacter spp. варира както между държави членки и държави от ЕИП, така и между различните животински видове. 3

4 Резистентност при C. jejuni и C. coli, изолирани от хора и животни Анализът на потенциалните връзки между резистентността към макролиди при C. jejuni, изолирани от бройлери (за 2013 и 2014 г.) и при пуйки (за 2014 г.), и съответно при хора, не показва значима зависимост. Резистентността към макролиди при C.coli от бройлери, все пак е значително свързана с резистентността към макролиди при C.coli от хора. Данните за C. coli при свине, са предоставени от четири държави и дори по-малко и за двата сектора за г., поради което на са били анализирани Сравнение между прилагането на макролиди при продуктивни животни и резистентността към макролиди при бактерии, изолирани от хора Вероятните взаимовръзки между възникването на резистентност при изолати C. coli и C. jejuni от хора и общият прием на макролиди при продуктивни животни за 2013, 2014 и 2015 г. са били оценени на ниво държава, и в общи линии са установени значителни положителни зависимости. При C.jejuni са наблюдавани значителни положителни връзки, за всяка от годините на проучването. При C.coli са били установени положителни връзки само за 2013 и 2014 г Мултивариантен анализ Наличните данни са недостатъчни, за извършването на мултивариантен анализ. 4

5 Фигура 4: Графики на логистичен регресионен анализ на приема на макролиди при продуктивни животни и вероятност от резистентност към макролиди при C. coli и C. jejuni при хора, ЕС/ЕИП, Точките представят държавите, включени в анализа. Мащабът на графиките (3), (4) и (5) е адаптиран в зависимост от нивото на вероятността за наблюдаваната резистентност, с оглед най-добре да бъде показано разпределението на точките, отразяващи съответните данни Основни изводи за макролидите В хуманната медицина, макролидите почти изцяло се употребяват сред населението (извън лечебните заведения). В общи линии, употребата на макролиди (изразена в mg /kg оценена биомаса) е в значителна степен сходна при животните, отглеждани за производство на храни и при хората, въпреки че количествата варират между отделните държави. На ниво ЕС не се наблюдава значителна взаимовръзка в приема на макролиди при животни и при хора. Не е установена зависимост между приема на макролиди при хората и устойчивостта към макролиди при C. jejuni и C. coli от хора. Наблюдавана е статистически значима положителна зависимост между приема на макролиди при продуктивни животни и резистентността на C. coli изолирани от животни и хора. По същия начин, резистентността на C. jejuni изолирани от хора е силно зависима от приема на макролиди при продуктивни животни. Поради факта, че недостатъчен брой държави са предоставили данни за C. coli от свине, е невъзможно извършването на каквито и да е анализи за резистентността към този антимикробен клас. Получените данни са недостатъчни, за извършването на многовариантен анализ. 5

6 Изготвил: д-р Марина Загорова, главен експерт Дирекция Оценка на риска по хранителната верига при ЦОРХВ 6

Prevora Annex I-II-III - H-A BG

Prevora Annex I-II-III - H-A BG ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ОЗНАЧЕНИЯТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

Епидемиологична характеристика на трихинелозните взривове в България за периода 2013 – 2017 г.

Епидемиологична характеристика на трихинелозните взривове в България за периода 2013 – 2017 г. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Епидемиологична характеристика на трихинелозните взривове в България за периода 2013 2017 г. Р. Харизанов, И.Райнова, И. Кафтанджиев, Н. Цветкова, Р. Борисова,

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2019 година,

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2019 година, ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 1 Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространение

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?.

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?. ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Гл. ас. д-р Стефан Стефанов Катедра "Математика и статистика", СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 3) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 4/2019) София, 30 януари 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 4/2019) София, 30 януари 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 4/2019) София, 30 януари 2019 г. Съдържание 1 Външна търговия с основни земеделски култури... 3 1.1

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 01.10.2015

Подробно

Упътване за ползване на данните от страницата с изборните резултати данните, които са използвани за това упътване са от и

Упътване за ползване на данните от страницата с изборните резултати   данните, които са използвани за това упътване са от и Упътване за ползване на данните от страницата с изборните резултати https://rezultati-izbori.eu/ данните, които са използвани за това упътване са от изборните резултати 2014-2019, на 26 май след 19:00

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

S.Staneva

S.Staneva Епидемиологични особености на листериозата в България Станева, Св., Константинов, Р., Христова, И., Кунчев, А. Медицински университет Варна, НЦЗПБ, МЗ Листериозата е инфекция с множествен механизъм на

Подробно

Приложение I Списък на имената, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица, път на въвеждане на лекарствените продукти, прит

Приложение I Списък на имената, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица, път на въвеждане на лекарствените продукти, прит Приложение I Списък на имената, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица, път на въвеждане на лекарствените продукти, притежател на разрешение за употреба в държавите членки

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

[Version 8, 10/2012]

[Version 8, 10/2012] [Version 8, 10/2012] ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ РОКСАЦИН БГ ОРАЛЕН 100 mg/ml перорален разтвор за пилета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1,2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през август 2019 г. оборотът в раздел търговията

Подробно

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2019 година

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2019 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 1 Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространение

Подробно

D.Mitova

D.Mitova СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА - СОФИЯ ВЛИЯНИЕ НА ПЪРВИ СТЪЛБ НА ОСП ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ доц. д-р Диляна Митова, гл. ас.д-р Емилия Соколова, гл. ас. д-р Десислава Тотева,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подобряване на продуктивността на българската здравна система Григор Атанасов, главен директор Осигурителни отношения Какво определя нашето ОСОБЕНО отношение към системата на здравеопазването? Успехът

Подробно

Microsoft Word - Otch doc

Microsoft Word - Otch doc УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ 372 ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ (БОЛНИЦА, КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, КАБИНЕТ, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, АМБУЛАТОРИЯ) (ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2011 г.)

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД 19-111/25.02.2019 г. На основание ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 18/2019) София, 8 май 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 18/2019) София, 8 май 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 18/2019) София, 8 май 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 02.05.2019

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение 1.1.3 Очаквани промени по двата сценария за трите бъдещи времеви периода по отношение на средните температури и количество валежи за територията на страната и по райони за басейново управление,

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 29/2019) София, 24 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 29/2019) София, 24 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 29/2019) София, 24 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 18.07.2019

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх.......2013 г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К Л А Д от г-н Явор Гечев заместник-министър на земеделието

Подробно

Microsoft Word - Автореферат 4,

Microsoft Word - Автореферат 4, Т Р А К И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т А Г Р А Р Е Н Ф А К У Л Т Е Т Катедра Генетика, развъждане и репродукция Желязко Щерев Събев ПРОУЧВАНЕ НА ПРОЛАКТИН РЕЦЕПТОРЕН (PRLR), РЕТИНОЛ-СВЪРЗВАЩ ПРОТЕИН 4

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 22/2019) София, 5 юни 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 22/2019) София, 5 юни 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 22/2019) София, 5 юни 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 30.05.2019

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

Strenzen mg-g - Art. 33(4) - Opinion Annexes – BG

Strenzen mg-g - Art. 33(4) - Opinion Annexes – BG Приложение I Списък на имената, фармацевтичната форма, концентрацията на ветеринарния медицински продукт, видове животинските, начина на приложение, заявителя в държавите членки 1 Страна членка EU/EEA

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година IV.2014 X.2014 IV.2015 X.2015 IV.2016 X.2016 IV.2017 X.2017 IV.2018 X.2018 IV.2019 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА 1,2 По

Подробно

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за фентанил (трансдермални пластири,

Подробно

LEPTIN AND ADIPONECTIN – DIAGNOSTIC MARKERS FOR POLYCYSTIC OVARY SINDROME IN ADOLESCENCE

LEPTIN AND ADIPONECTIN – DIAGNOSTIC MARKERS FOR POLYCYSTIC OVARY SINDROME IN ADOLESCENCE ВЛИЯНИЕ НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО ВЪРХУ ГИНЕКОЛОГИЧНОТО ЗДРАВЕ В ПУБЕРТЕТА Д-р С.Кедикова МУ-СОФИЯ СБАЛАГ Майчин дом ЕАД - София Наднормено тегло Наднорменото тегло и затлъстяване представляват световен проблем,

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно