УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО До Председателя на Научното жури Определено със заповед 945/ г. На Ректора на УНСС, гр. Софи

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО До Председателя на Научното жури Определено със заповед 945/ г. На Ректора на УНСС, гр. Софи"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО До Председателя на Научното жури Определено със заповед 945/ г. На Ректора на УНСС, гр. София Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Мариана Петрова Михайлова Научна организация: Университет за национално и световно стопанство, катедра Счетоводство и анализ ; Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност. Относно: дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност. Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд, съгласно Заповед 945 / г. на Ректора на УНСС. Автор на дисертационния труд: Николай Димитров Кацарски Тема на дисертационния труд: Финансови отчети на застрахователите теория, методология и практика Научен ръководител: проф. д-р Стоян Димитров Стоянов Настоящата рецензия е разработена въз основа на представените от докторанта документи: дисертационен труд със справка за приносите, автореферат и публикации по темата на дисертацията. Представените документи съответстват на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България ЗРАСРБ (обн., ДВ, чр. 38 от г., изм. и доп., последно изм. и доп. бр. 68 от г., в сила от г.), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ ППЗРАСРБ (обн., ДВ, бр. 75 от г., с посл. изм., бр. 57 от г., в сила от г.) и на Правилника за учебната дейност в УНСС - ПУД в УНСС. Изготвянето и представянето на рецензията е осъществено по реда и съгласно изискванията на ЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ и на ПУД в УНСС. Процедурата по защитата е коректно спазена. 1. Информация за докторанта Дисертантът се е обучавал по докторска програма към катедра Счетоводство и анализ /факултет Финансово счетоводен на УНСС по научна 1

2 специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във финансовия сектор) съгласно Заповед на Ректора на УНСС 1192/ г. Обучението е осъществено във формата задочен докторант на обучение финансирано от държавата през периода Април 2013 г. до Април 2017 г. Николай Димитров Кацарски е български гражданин, роден на г. Полученото образование на докторант Кацарски и неговата последователност е, както следва: г г.: УНСС, спец. Счетоводство, ОКС Бакалавър ; г г.: УНСС, спец. Застраховане и социално дело, ОКС Бакалавър ; г г.: УНСС, спец. Счетоводство, ОКС Магистър ; г г.: УНСС, спец. Финансов контрол, със специализация Одитинг, ОКС Магистър ; - От Април.2013 г. Докторант по професионално направление 3.8. (Икономика), научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност във финансовия сектор) УНСС Докторантът последователно е заемал длъжността хоноруван асистент за периодите февруари юни 2014 г., февруари юни2015 г. и февруари юни 2016 г. Кратка информация за изпълнението на индивидуалния план Докторантът успешно е изпълнил индивидуалният си план. Положил е изискуемите докторантски изпити. Публикациите по темата на дисертационния труд са: Счетоводната отчетност състояние и развитие в условията на променяща се икономическа среда, Девета международна научна конференция на младите учени, на тема: Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда, УНСС, София, 2013 г.; Застраховане Платежоспособност II и оценяване по справедлива стойност, Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса, Сборник с доклади от Шеста национална научна конференция за докторанти, УНСС, София, г.; Как да четем финансови отчети на застрахователните дружества, Икономиката на България и Европейския съюз съвременни предизвикателства и подходи за решения, Колективна монография, УНСС, София, 2015 г.; Финансовите отчети като източник на информация за конкурентно-иновативните подходи на застрахователните дружества, Икономиката на България и Европейския съюз: Конкурентоспособност и иновации, Единадесета международна конференция на младите учени, УНСС, София, г. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 2.1. Структура и обем - Дисертационният труд е в обем от 186 страници. Състои се от увод, три глави, изводи и заключение, приложения и библиография. Дисертацията е добре структурирана. Отделните глави с малки 2

3 изключения са сполучливо формулирани, завършени и балансирани. Всяка глава може да бъде приета като едно научно издържано цяло за представяне на изследваната проблематика в нейната пълнота. Вътрешната структура на отделните глави също е добре балансирана и може да се приеме, че се подчинява на логическата връзка на научното изследване. В глава първа на дисертацията Общи положения за финансовите отчети съставяне и представяне подробно и описателно са представени общоизвестни и общопризнати счетоводни въпроси касаещи същността и значението на финансовите отчети, общата рамка за финансово отчитане, съставянето и представянето на годишния финансов отчет на предприятието. Изследвайки счетоводната теория, нормативната уредба и наложилите се добри практики докторантът представя ретроспективен анализ на развитието на посочените погоре въпроси. Оценявам като положителен момент, показващ задълбочения интерес на докторанта към счетоводните принципи, проблемите на оценяването и финансовите отчети, подробния и задълбочен сравнителен анализ на динамиката в счетоводното знание и търговското законодателство през век и съвременния отговор на същата проблематика в Международните счетоводни стандарти и националното счетоводно законодателство. Глава втора е озаглавена Финансови отчети на застрахователните дружества. В тази глава докторантът успешно е представил особеностите на застрахователния бизнес с определянето на обектите на счетоводното отчитане. Особено внимание в научното изследване е отделено на същността, ролята и значението на документирането и документооборота в застрахователната дейност. Изследвана е счетоводната политика на застрахователите, а цялостната организация на текущото и периодично счетоводно отчитане е представено чрез признаването и представянето на отделните елементи на финансовите отчети на застрахователите. Добре структурирани, актуално издържани в теоретичен и нормативен аспект са интерпретираните от докторанта проблемите свързани с платежоспособността на застрахователите. В отговорното и добросъвестно изследване на тази проблематика се проявява персоналното отношение на докторанта към платежоспособността като основно предизвикателство за бизнеса въобще, а в сегашния момент, с особения акцент за застрахователите. Глава трета Проблеми и проекции при съставянето и представянето на годишния финансов отчет на застрахователните дружества е посветена на критичен анализ на спецификата на застраховането като бизнес и изискванията за представяне и оценяване на елементите на финансовите отчети. В тази глава докторантът разглежда и проблематиката на интегрирания отчет на застрахователя като възможност за представяне и изследване на различни аспекти както от дейността на застрахователя, така и на околната му среда, които оказват влияние върху съпътстващите го рискове, възможности за генериране на приходи и печалби и факторите за създаване на нова стойност 3

4 2.2. Оценка за: Актуалност на темата: Темата на дисертационния труд е актуална и е съобразена с настоящата икономическа и финансова конюнктура не само в България но и в глобален аспект. Проблемите свързани с платежоспособността и отчетите на застрахователите са обект на постоянен анализ, мониторинг и база за вземане на адекватни и навременни управленски и надзорни решения. Цел на дисертацията: Целта на научното изследване е да изследва и открои необходимостта от обособяването на спецификите на счетоводството на застрахователите за да се разширят възможностите за използване на финансовите им отчети като основен, достоверен източник на информация за финансовото и имущественото им състояние, в условията на променяща се икономическа, нормативна и надзорна среда. В този план са формулирани и конкретните задачи на дисертационния труд. Задачи: Въз основа на формулирания предмет и цели на дисертационния труд, докторантът е определил и логически последователно е систематизирал задачите за изпълнение в процеса на научното си изследване; Обект: Обект на изследване в дисертационния труд са застрахователната дейност, счетоводното й отчитане и представянето на имущественото и финансовото състояние на застрахователите във финансовите им отчети; Предмет: Предметът на изследването е теоретико-методологични и приложни проблеми при признаването, представянето, оповестяването на елементите на финансовите отчети на застрахователите. Необходимостта и задължението за публикуване на тези финансови отчети. На последно място, но не по значение предметът на дисертацията е и разработването на идеи и предложения за преодоляване на дефинирани в тази връзка проблемни въпроси; Основна теза на дисертационния труд: Основната теза на докторанта е добре формулирана и последващо доказана в логически структурираното му научно изследване. Както в теоретико-методологически аспект, така и в практикоприложен аспект в дисертационния труд се защитава тезата, че съществуват възможности за подобряване на подходите и процедурите както за съставянето на годишния финансов отчет, така и за използването на финансова и нефинансова информация чрез която да се извършваоценка и анализ на имущественото и финансовото състояние на застрахователите Използвана научна литература: Докторантът е използвал литературните източници коректно и със съответните препратки. Посочената библиография е разнообразна и балансирана между литература с научни изследвания от български и чуждестранни автори и нормативни актове, които са обичайно използвани в една всеобхватно регулирана лицензионна дейност, каквато е застраховането (11 бр. чуждестранни източници, 65 бр. български източници, 12 бр. интернет източници, 14 бр. нормативни актове ). Представената библиографията дава основание да се твърди, че докторантът е добре запознат с релевантната литература. Положил е необходимото старание и необходимия труд за многостранно и многопластово изследване на широк кръг 4

5 от литературни източници, от които е извлякъл необходимата информация за проблематиката изпълваща със съдържание предмета на дисертацията му. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати В своята дисертация докторантът е представил резултатите от научното си изследване прилагайки взаимосвързано и в логическа последователност различни методи за научно познание и изследване в т.ч. историко-логическия метод на познанието, сравнителния анализ, системния подход на третиране на проблематиката, дедукцията и индукцията при формулиране на различните изводи и т.н. Предметът на изследването предопределя използването и на нормативния подход, който е така валиден за научните изследвания в областта на счетоводната наука и практика приложена към регулирана и лицензирана дейност, в т.ч. чрез ясно откроеното влияние на европейското законодателство в областта на застраховането. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси В дисертацията си и в автореферата към нея докторантът посочва няколко посъществени приносни момента, с характер и значение на теоретикометодологични и приложни. На базата на изследваната проблематика и формулираните изводи и препоръки в отделните части на дисертационния труд с основание могат да бъдат дефинирани и систематизирани по-важните приносните моменти, а именно: Добре е извършен преглед и анализ на актуалния статут на организацията и методологията на счетоводството на застрахователите. Докторантът е дал оценка на някои от приложимите практики и е обосновал необходимостта от оптимизирането и подобряването им; Изследвано е влиянието на транспонирането на Платежоспособност II в застрахователния бизнес сектор в Република България и е обоснована необходимостта от разработването на нови модели за оценка и представяне на активите и пасивите на застрахователните дружества; Разработен е модел за съставянето на интегриран отчет във взаимна връзка и обусловеност с годишния финансов отчет на застрахователите; Представена е система от показатели и методики за анализ и оценка на имущественото и финансово състояние на застрахователите, въз основа на информацията от интегрирания отчет; Очертани са определени насоки за промени в процедурите по съставяне и представяне на финансовите отчети на застрахователите; Изследвано е специфичното проявление на счетоводните принципи за признаване, оценяване и представяне на позициите във финансовите отчети на застрахователите. 5. Оценка на публикациите по дисертацията За периода на своята работа дисертантът е публикувал 4 материала свързани с неговото научно изследване. Конкретните публикации са изброени на стр. 2 от 5

6 настоящата рецензия. Един брой от тези публикации е в колективна монографшя, а три бр. са доклади представени на международни научни форуми. Отпечатването на тези публикации представя пред широк кръг от професионалисти, научни работници и студенти в областта на счетоводството на основни акценти от дисертационния труд и от изводите на докторанта, произтичащи от изследователската му работа. 6. Оценка на автореферата Представеният от докторанта автореферат е коректно разработен и напълно отразява съдържанието на дисертационния труд. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Основната, принципна критична бележка се отнася до описанието на извести постановки и/или повторението на вече описани такива. На второ място е свенливото представяне на личното мнение и отношение на докторанта към изследваната проблематика. Без да е критична бележка, препоръчвам на докторанта да обърне внимание на факта, че застрахователната дейност се извършва от два субекта с коренно различна правно-организационна форма - акционерно дружество и взаимозастрахователна кооперация. Съобразяването с тази лимитирана възможност ще даде възможност на докторанта да доразвие своите научноизследвателски интереси в бъдеще. За по-доброто представяне на знанията на докторанта и на положения от него труд бих желала да отговори на следните въпроси: 1. Как определя докторанта значението на европейското законодателство върху националното счетоводство като цяло и в частност върху счетоводството на застрахователите? 2. Представляват ли актуалните изисквания за платежоспособност предизвикателство за застрахователите и ще доведат ли до нова еволюция в счетоводството на застрахователите? 3. Съставят ли застрахователите отчети различни от годишните финансови отчети? Ако отговорът е положителен, какви други отчети съставят застрахователите, с каква цел се съставят и кои са техните ползватели? 8. Заключение Докторантът успешно е реализирал самостоятелното си научно изследване по темата на дисертацията. Правилно е интерпретирал резултатите от своето научно изследване, като ги е формулирал и представил разбираемо, логично и точно. Дисертационният труд има определени приносни моменти. Посочените слабости са несъществени и не омаловажават съдържащите се в дисертацията научни и приложни резултати. В резултат на тези заключения: 6

7 Дисертационният труд Финансови отчети на застрахователите теория, методология и практика, отговаря на изискванията за присъждане на ОНС доктор, съгласно ЗРАСРБ. На основание на всичко гореизложено: Първо: Предлагам на уважаемото научното жури да гласуват да присъди на Николай Димитров Кацарски, образователната и научна степен доктор в професионално направление Икономика, по научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност. Второ: Изразявам своята положителна оценка г., гр. София Подпис: Доц. д-р Мариана Михайлова 7

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05 С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05.02.18 Икономика и управление (търговия) Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно