ïðîãðàìà 2018

Размер: px
Започни от страница:

Download "ïðîãðàìà 2018"

Препис

1 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО

2 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, за придобиване на имоти и вещни права и способите за това през 2018г. Тя съдържа: 1.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,управлението и разпореждането с имоти общинска собственост; 2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем,за продажба,за учредяване на ограничени вещни права, за предоставяне на концесии. 3.Описание на имотите и вещните права, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване. 4.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна. 5.Обекти,за изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни имоти. 6.Описание на обектите от първостепенно значение.

3 3 II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ,СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ п оре д Вид дейност Прогнозен резултат В лева ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ А.ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Отдаване под наем на помещения Отдаване под наем на зем.земя,терени,язовири, водоеми и др Всичко от управление на имоти-общинска собственост Б.ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Продажба на имоти-общинска собственост Учредени вещни права Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост ВСИЧКО ПРИХОДИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ За технически дейности (скици,разделяне или обединяване на имоти,заснемане,държавни такси за вписване и др.) За оценки За обявления За маркиране на корен при ползване на дървесина от общинския горски фонд 1000 За осъществяване на улици по влезли в сила ПУП с цел осигуряване на достъп до новообразувани УПИ ВСИЧКОРАЗХОДИ 81000

4 4 ІII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ,КОИТООБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ поред Обект Площ/м2 Местонахождение гр.садово 1. Кабинети кв.м 18.00кв.м 25.65кв.м 14.35кв.м 15.14кв.м 9.99кв.м 9.99кв.м Сградата на поликлиниката втори етаж построена в УПИХ Поликлиника в кв Едно помещение за офис 9.00кв.м Бившата административна сграда на общината(стария съвет)і-ви етаж,източно изложение УПИ І Училище в кв Метален павилион, намиращ се в западната част на гробищен парк 4. Терен, върху който е поставен павилион, за продажба на кафе и закуски, по отменения чл.120 от ЗТСУ 5. Едно помещение със самостоятелен вход с полезна площ кв., намиращо се на I-ви етаж от блок В от четириетажна училищна сграда, построена в УПИ IV- Училище и детска градина в кв.13 по ПУП на гр. Садово кв.м. Имот в местността Конлука кв.м. Теренът се намира на площадно пространство на ул. Дружба пред кв.36 срещу жп гарата на гр. Садово кв.м. УПИ IV- Училище и детска градина в кв.13 по ПУП на гр. Садово.

5 5 6. Помещение за магазин с полезна площ кв.м., кв.м. УПИ III- Жилищен комплекс и магазин в кв.27 изложение изток север, намиращо се в източната част по ПУП на гр. Садово на I- ви етаж от сградата на жилищен комплекс, построен в УПИ III жил. Комплекс и магазин в кв.27 по ПУП на гр. Садово 7. Едно помещение с полезна площ 57.5 кв.м. от сграда 57.5 кв.м. УПИ II- 50,стоп. Дейност в кв.1 по плана на склад, построена в УПИ II- 50,стоп. Дейност в кв.1 по Стопански двор гр. Садово плана на Стопански двор гр. Садово. 8. Едно помещение с полезна площ кв.м. от сграда кв.м. УПИ II- 50,стоп. Дейност в кв.1 по плана на склад, построена в УПИ II- 50,стоп. Дейност в кв.1 по Стопански двор гр. Садово. плана на Стопански двор гр. Садово. 9. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на гр. Садово. 10. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на гр. Садово. 11. Помещение 11, помещение 12, междинно помещение, помещение 9, помещение 4, помещение 14-за кабинет по дентална медицина 12. Столова, помощни и сервизни, намиращи се на І-ви етаж от адм. сграда на Община Садово с.ахматово Землището на гр. Садово Землището на гр. Садово 42 кв.м. Сградата на Поликлиниката І-ви етаж постр. в УПИ Х-Поликлиника в кв кв.м. Адм. сграда на Община Садово, построена в УПИ ІІ-163 общ. обсл. д-сти в кв. 28 по ПУП на гр. Садово 1. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Ахматово. Землището на с. Ахматово

6 6 2. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Ахматово. Землището на с. Ахматово с.милево 1. Зала,кухненски бокс и WC- за кафе-аперитив 90.00кв.м В сградата на Младежки дом приземен етаж,упи І СНС, Младежки дом в кв.22 по ПУП на с Милево 2. Тенис-зала и кафе 60.00кв.м. В сградата на Младежки дом приземен етаж,упи І СНС, Младежки дом в кв. 22 по ПУП на с. Милево 3. Две помещения(досега ползвани от БТК) 87.00кв.м. Сградата на старото кметство, построена в УПИХХІ стопанска дейност в кв.34 по ПУП на с. Милево 4. УПИХІ-591вкв кв.м. В кв. 56 по ПУП на с. Милево 5. УПИХІІ-591вкв кв.м. В кв. 56 по ПУП на с. Милево 6. УПИХVІІІ-Стоп.Дейност в кв.35,ведно с едноетажна масивна училищна сграда 2480кв.м. За публично частно партньорство В кв. 35 по ПУП на с. Милево 7. УПИХVІІ-Стоп.дейност в кв кв.м. В кв. 35 по ПУП на с. Милево 8. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на село Милево. 9. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мери от землището на село Милево. Землището на село Милево Землището на село Милево

7 7 с. Чешнегирово 1. Младежки клуб и кафе-аперитив 89кв.м На приземния етаж в сградата на Читалищен дом,построена в УПИ І Културен дом и общ.обслужващи дейности в кв. 62 по ПУП на с. Чешнегирово 2. Помещение за млекопункт 22кв.м. ВУПИХ Магазин кв.90 по ПУП на с. Чешнегирово 3. Помещения за сладкарница и празно място пред помещението 91кв.м. 50кв.м. На І-ви етаж от сградата на Читалищен дом, построена в УПИ І Културен дом и обществено обслужващи дейности в кв. 62 по ПУП на с. Чешнегирово 4. Сградата на техническата работилница 175 кв.м В УПИ І-Училище кв. 77 по ПУП на с. Чешнегирово 5. Едно помещение с полезна площ кв.м. със самостоятелен вход, изложение север, намиращо се в едноетажна масивна сграда със ЗП 232 кв.м., построена в УПИ I Културен дом и обслужващи дейности в кв.62 по ПУП на с. Чешнегирово 6. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на село Чешнегирово В УПИ I Културен дом и обслужващи дейности в кв. 62 по ПУП на с. Чешнегирово Землището на село Чешнегирово 7. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Чешнегирово Землището на село Чешнегирово с.кочево

8 8 1. Помещение за млекопункт кв.м. Едноетажна масивна сграда построена в УПИ І- кметство, общ. организации, сладкарница в кв. 30 по ПУП на с. Кочево изложение юг 2. УПИ ІІ в кв.20 по ПУП на с. Кочево 378 кв.м. УПИ ІІ в кв.20 по ПУП на с. Кочево 3. УПИ ІІІ в кв.20 по ПУП на с. Кочево 415 кв.м. УПИ ІІІ в кв.20 по ПУП на с. Кочево 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване ниви от землището на село Кочево Землището на село Кочево 5. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Кочево Землището на село Кочево с.селци 1. Помещения, намиращи се в сградата на Младежки дом Едно помещение с УПИ VІІ 170 стоп. дейност в кв. 21 по ПУП на полезна площ от с. Селци кв.м. изложение югзапад и едно помещение с полезна площ от 50.00кв.м.,изложе ние запад север, с обща полезна площ кв.м.

9 9 2. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Селци Землището на село Селци 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Селци Землището на село Селци с.болярци 1. Свободни помещения за офиси Помещение с полезна площ от кв.м. Помещение с полезна площ от кв.м. На ІІ- ри етаж от сградата на Младежки дом, построена в УПИ І- Младежки дом в кв. 33 по ПУП на с. Болярци 2. Шивашки цех Помещенията с полезна площ от 224 кв.м. УПИ VХ 2.1 стоп. дейност в кв.1 стоп. дейност в кв. 2 по плана на Стопански двор 2 с. Болярци 3. Поземлен имот воден обект /Язовир/ дка Землището на село Болярци 4. Поземлен имот нива дка Землището на село Болярци 5. Поземлен имот нива дка Землището на село Болярци 6. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Болярци. Землището на село Болярци

10 10 7. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Болярци. Землището на село Болярци с.богданица 1. Училищен стол кв.м. В УПИ І училище, детска градина в кв Сладкарница кв.м. Намираща се на първи етаж от сградата на Културен дом, построена в УПИ ІV Културен дом, сладкарница, Младежки дом и АТЦ в кв. 24 по ПУП на с. Богданица 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Богданица. Землището на село Богданица 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Богданица. Землището на село Богданица с. Моминско 1. Помещение за млекопункт кв.м. Част от сграда в кв. 9 в УПИ ХІІІобщ.обслужващи дейности по ПУП на с. Моминско 2. Помещение за млекопункт кв.м. Част от сграда в кв. 9 в УПИ ХІІІобщ.обслужващи дейности по ПУП на с. Моминско

11 11 3. Две помещения за лекарски кабинет 16 кв.м 16 кв.м В сградата на Здравна служба, УПИ ІІ-Здравен дом кв Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Моминско. Землището на село Моминско 5. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Моминско Землището на село Моминско с. Караджово 1. Помещение за сладкарница и кафе аперитив 77 кв.м. На І ви етаж в сградата на Читалищен дом в УПИ ІХ- Културен дом, сладкарница, кметства, поща, здравна служба, общ. организации в кв. 16 по ПУП на с. Караджово 2. Метален павилион за кафе кв.м. УПИ ІХ- Културен дом, сладкарница, кметства, поща, здравна служба, общ. Организации в кв. 16 по ПУП на с. Караджово 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Караджово. Землището на село Караджово 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Караджово Землището на село Караджово

12 12 с. Катуница 1. Застроен УПИ ІІ- Плувен басейн, ведно с едноетажна сграда- съблекалня 5060 кв.м. 66 кв.м. УПИ ІІ- Плувен басейн в кв. 3 по ПУП на с. Катуница 2. Част от ПИ 903, включен в УПИ І -903, градина в кв кв.м. УПИ І -903, градина в кв. 30 по ПУП на с. Катуница 3. Поземлен имот в м- та Отвъд Реката дка Поземлен имот в м- та Отвъд Реката, НТП Овощна градина 4. Поземлен имот в м- та Отвъд Реката дка Поземлен имот в м- та Отвъд Реката, НТП Овощна градина 5. Поземлен имот в м- та Отвъд Реката дка Поземлен имот в м- та Отвъд Реката, НТП Овощна градина 6. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Катуница. Землището на село Катуница 8. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на село Катуница Землището на село Катуница

13 13 с. Поповица 1. Две помещения със самостоятелен вход 40 кв.м. На І ви етаж в сградата на Читалищен дом, построена в УПИ ІІІ- Читалище в кв. 27 по ПУП на с. Поповица 2. Три помещения от сградата на кметството, етаж ІІ-ри двете с изложение юг, едното с изложение север 3. Земеделските имоти с начин на трайно ползване нива от землището на село Поповица 4. Земеделските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера от землището на кв.м кв.м кв.м. На ІІ ри етаж в сградата на кметството, построена в УПИ І- Кметство и аптека в кв. 41 по ПУП на с. Поповица Землището на село Поповица Землището на село Поповица При явяване на кандидати за гореописаните обекти стойността на получените наеми евентуално ще са около лева годишно. ІV. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА САДОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА по ред и дата на акта Описание на имота Площ Очакванаценапри продажба СЕЛО АХМАТОВО 1. АЧОС 1/ г. УПИ VІ-308 в кв.8 650м2 6000лв.

14 14 2. АЧОС 9/ г. Застроен УПИ ХIII-287 с площ 450 кв.м. в кв. 5, ведно с масивна сграда със застроена площ 28 кв.м. 450 м2 28 м лв. СЕЛО БОГДАНИЦА 1. АЧОС 11/ г. Застроен УПИ І-364 в кв.45, ведно с едноетажна масивна сграда 820 м2 66 м лв. 2 АЧОС 12/ г. Незастроен УПИ ХІ -364 в кв м лв. 3. Част от ПИ , с начин на трайно ползване местен път по плана на Стопански двор с. Богданица 400,10м лв. СЕЛО БОЛЯРЦИ 1. АЧОС 41/ Незастроен УПИХV-251 общ.обслуж.д.в кв м лв. 2. АЧОС 48/ Незастроен неурегулиран поземлен имот 908,включен в УПИ ІV-389,911,908 в кв м2 1700лв. 3. АЧОС 49/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 909,включен в УПИ V-389,910,909 в кв.63 85м2 1000лв. 4. АЧОС 50/ г Незастроен неурегулиран поземлен имот 910,включен в УПИ V-389,910,909 в кв м2 3000лв.

15 15 5. АЧОС 51/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 911,включен в УПИ ІV-389,911,908 в кв м2 2000лв. 6. АЧОС 56/ г. Застроен УПИ ХV- 53 в кв м лв. 7. АЧОС 32/ г. Дворно място, незастроено, представляващо УПИ VI -124 в кв.10 по ПУП на с. Болярци 8. АЧОС 58/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 941 с площ 370 кв.м. в кв. 66, участващ с площта си в УПИ IX -355 с площ кв.м. в кв АЧОС 62/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 921 кв. 85 частта, включена в УПИ VІІІ-624 с площ 145 кв.м. 696 м лв. 370 м лв. 145 м лв. 10. АЧОС 60/ г. Застроен урегулиран поземлен имот VІІ-409 в кв. 53, с площ 2034 м м лв. 11. АЧОС 42/ г. Част от УПИ ІІ-Здравна служба, в кв. 34 (площ на УПИ-1470 кв.м.), която част с площ 178 кв.м. ще попадне в новообразуван УПИ Х-927, жилищно застрояване по ПУП на с. Болярци 178 м лв. СЕЛО КАТУНИЦА

16 16 1. АЧОС 22/ УПИV-Стоп.дейност кв м2 5000лв. 2. АЧОС 13/ УПИ ХХVІ-държ. в кв.1 410м2 6000лв. 4. АЧОС 41/ г. Незастроен неурегулиран ПИ 930 в кв.44 98м2 1500лв. 5. АЧОС 43/ Незастроен неурегулиран ПИ 935 в кв кв.м. 300лв. 6. АЧОС 53/ Незастроен урегулиран поземлен имот ІХ- 835 кв кв.м лв. СЕЛО КАРАДЖОВО 1. АЧОС 36/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 2. АЧОС 37/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 3. АЧОС 38/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 4. АЧОС 39/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово,м. Старите орехи 5. АЧОС 40/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 568м2 943м2 727м2 582м2 888м2 4000лв. 7000лв. 5600лв. 4500лв. 6400лв.

17 17 6. АЧОС 41/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 7. АЧОС 43/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 8. АЧОС 44/ г. Новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово 463м2 507м2 618м2 3500лв. 4000лв. 5000лв. СЕЛО МИЛЕВО 1. АЧОС 12/ г. УПИХVІІІ-Стоп. дейност в кв.35,едноетажна масивна училищна сграда 2480м лв. 2. АЧОС 13/ г. УПИХVІІ-Стоп.дейност в кв м лв. 3. АЧОС 18/ г Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ- 591 по ПУП на с.милево в кв кв.м. 8000лв. 4. АЧОС 19/ г Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ- 591 по ПУП на с.милево в кв кв.м. 8000лв. 5. Незастроен урегулиран поземлен имот , с начин на трайно ползване местен път по плана на Стопански двор С. Милево кв.м лв.

18 18 СЕЛО ПОПОВИЦА 1. АЧОС 14/ г. УПИ ХVІ-държ. в кв м2 8300лв. 2. АЧОС 15/ г. УПИ ХVІІІ-държ.в кв м лв. 3. АЧОС 16/ г. УПИ І-държ. в кв м лв. 4. АЧОС 17/ г. УПИ ХV-държ.в кв м2 8700лв. 5. АЧОС 18/ г. УПИ ХVІІ-държ.в кв м2 8000лв. 6. АЧОС 36/ г. УПИ ХV 784 стоп. дейност в кв кв.м лв. 7. АЧОС 13/ г. ПИ 808 в кв.7 900м лв. 8. АЧОС 20/ г. 205/705ид.ч.отУПИVІІ-536вкв /705ид.ч. 2000лв. 9. АЧОС 23/ г. Шивашки цех(бивша техническа работилница)самостоятелна сграда в УПИ ХХVІІ на НОУ Хр.Ботев в кв АЧОС 73/ г. ПИ в местността Стопански двор, ведно с басейн със застроена площ 56 кв.м. с НТП Стопански двор м лв. да се обособи самостоятелно УПИ м лв.

19 АЧОС 74/ г. ПИ в местността Стопански м лв. двор, ведно със сграда със застроена площ 12 кв.м. с НТП Стопански двор 12. АЧОС 27/ г. Незастроен УПИ IV -226 в кв м лв. 13. АЧОС 28/ г. ½ идеална част от застроен урегулиран поземлен имот Х 249 с площ 953 кв.м. в кв. 17, ведно с втори етаж от построената в него, двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 109 м2 ½ м2 109 м лв. СЕЛО СЕЛЦИ ГРАД САДОВО 1. АЧОС 26/ г. УПИ ХІІ-бензиностанция В кв.30,ведно със сграда за нафтопункт 953м2 24,50м лв. 2. АЧОС 11/ г. УПИ VІІІ-Произв.дейности в кв м лв. 3. АЧОС 94/ г. УПИ VІ-Произв.дейности в кв м лв. 4. АЧОС 95/ г. УПИ ІІІ-Произв.дейности в кв м лв. 5. АЧОС 96/ г. УПИ V-Произв.дейности в кв м лв. 6. АЧОС 45/2016 год. УПИ ІІ кланица в кв кв.м лв.

20 20 7. АЧОС 46/2016 год. УПИ ІV складова база в кв. 3 по ПУП на гр. Садово кв.м лв. 8. АЧОС 44/ год. Застроен УПИ III- 127 в кв.31 по ПУП на гр. Садово 440 кв. м лв. 9. АЧОС 33/ го д. Незастроен неурегулиран поземлен имот 952,включен в УПИХІІІ-113 с площ15кв.м.;включен в УПИХVІ-108 с площ 94кв.м.;включен в УПИ ХІV-826 с площ 35кв.м.в кв м2 2000лв. 10. АЧОС 34/ г. Незастроен неурегулиран поземлен имот 5м2 953 с площ 5кв.м.,включен в УПИ ХІІІ-113 в кв.11 55лв. 11. АЧОС 22/ г. Незастроен УПИ ХІV Произв. дейности кв АЧОС 19/ г.застроен УПИ VІІІ- производствени дейности, с площ кв.м. в кв АЧОС 55/ г. Незастроен парцел ХV-120 в кв. 12, с площ 365 кв.м. 14. АЧОС 73/ г.незастроен парцел ХVІ-120 в кв. 12, с площ 386 кв.м. 15. АЧОС 11/ г.незастроен урегулиран поземлен имот ІІІпроизв.дейности в кв АЧОС 51/ г.незастроен урегулиран поземлен имот VІІІпроизв.дейности в кв кв.м лв кв. м лв. 365 кв.м лв. 386 кв.м лв кв.м лв кв.м лв.

21 АЧОС 50/ г.незастроен урегулиран поземлен имот VІпроизв.дейности в кв ПИ с кадастрален идентификатор с площ кв.м.в м. Садовски орешак по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Садово, одобрени със Заповед РД от г.на изпълн. директор на АГКК за гр.садово, трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване:второстепенна улица, категория на земята при неполивни условия: 5,Адрес на поземления имот:гр.садово, п.к. 4122, ул. Стопански двор 19. ПИ с кадастрален идентификатор с площ 260 кв.м.в м. Садовски орешак по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Садово, одобрени със Заповед РД от г.на изпълн. директор на АГКК за гр.садово, трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване:второстепенна улица, категория на земята при неполивни условия: 5,Адрес на поземления имот:гр.садово, п.к. 4122, ул. Стопански двор 20. АЧОС 10/ г. УПИ ХІ-Пречиствателно съоръжение, с площ 447 кв.м., в кв. 12 по ПУП на гр. Садово кв.м лв кв.м лв. 260 кв.м лв. 447 кв.м лв. СЕЛО ЧЕШНЕГИРОВО

22 22 1. АЧОС 18/ г. УПИХІV-общ.в кв м2 6000лв. 2. АЧОС 19/ г. УПИХІІІ-общ.в кв м2 5500лв. 3. АЧОС 20/ г. УПИХІІ-общ.в кв м2 5700лв. 4. АЧОС 21/ г. УПИХІ-общ.в кв м2 6000лв. 5. АЧОС 22/ г. УПИХ-общ.в кв м2 6000лв. 6. АЧОС 19/ г. Застроен УПИІ общ.в кв.96 по ПУП на с. Чешнегирово 300м2 4000лв. 7. АЧОС 23/ г. УПИІХ-стоп.дейност в кв м2 6000лв. СЕЛО КОЧЕВО

23 23 1. АЧОС 7/ г. УПИІІ-20вкв м2 3000лв. 2. АЧОС 8/ г. УПИ ІІІ-20 в кв кв.м лв. СЕЛО МОМИНСКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ПРИ ЕВЕНТУАЛНА ПРОДАЖБА НА ГОРЕОПИСАНИТЕ ИМОТИ ОКОЛО ЛЕВА V. ИМОТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНА САДОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ РАЗПОРЕДИ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ: Село Поповица 1. АЧОС 76/ г. Двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ м2 кв.м., едноетажна полумасивна жилищна сграда със застроена33 м2 площ 33 кв.м. и полумасивен гараж със застроена площ 23 кв.м. 23 м2 Сградите са построени в поземлен имот в местността Горна вода по плана за земеразделяне на с. Поповица.

24 24 VI.ИМОТИ,ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА САДОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПРАВО НА СТРОЕЖ,ПРИСТРОЯВАНЕ,НАДСТРОЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ по ред и дата на акта Описание на имота Площ Очаквани цени Село Болярци 1 АЧОС 45/ г. УПИ III- Параклис в кв м2 600 лв. Село Катуница 1 Поземлен имот с площ на имота дка в м. Мандрата по плана за Земеразделяне на с. Катуница за строителство на стъпка за стълб 19 и за строителство на стъпка за стълб 20 и сервитут на обекта м2 0,068 дка 0,085 дка лв. Село Кочево 1 АЧОС 7/ г. Незастроен УПИ ІІІ-377, с площ 610 кв.м. в кв. 36 по ПУП на с. Кочево 86 кв.м лв.

25 25 Село Чешнегирово 1 АЧОС 28/ г. Застроен УПИ ІХ-391, с площ 891 кв.м. в кв. 58 по ПУП на с. Чешнегирово кв.м. 500 лв. лева ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ УЧРЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПРАВО НА СТРОЕЖ,ПРИСТРОЯВАНЕ,НАДСТРОЯВАНЕ VІI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ,КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНАСРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАН И ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЕЛО СЕЛЦИ Описание на имотите, който общината ще предостави за замяна, описание на имотите, които ще получи в замяна, цел на замяната 1. АЧОС 9/ г. АЧОС 11/ г. Община Садово ще предостави на РПК Наркооп-Садово своите 50% идеални части от едноетажна масивна сграда-магазин, със застроена площ 95 кв.м., и от едноетажна масивна сграда със застроена площ-46 кв.м., построени в УПИ Х-стоп. дейност, в кв. 21 по плана на с. Селци (АЧОС 9/ г.) в замяна на което общината ще получи в собственост 50% идеални части от едноетажна масивна сграда със застроена площ-136 кв.м. и от навес със застроена площ-22 кв.м., построени в УПИ І- стоп. дейност, които са собственост на РПК Наркооп гр. Садово. Целта на замяната е прекратяване на съсобствеността за посочените по-горе сгради. VIII.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

26 26 ІX.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ И ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ,СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: X. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕНО ЗНАЧЕНИЕ. ХІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ ХIІ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Садово през 2018г.се приема на основание чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост,в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода г.По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. Настоящата програма е приета с Решение 339, взето от Общински съвет-садово с Протокол 27/ година. 2. Настоящата програма е изменена и допълнена с Решение 369, взето от Общински съвет-садово с Протокол 29/ година. 3. Настоящата програма е изменена и допълнена с Решение 394, взето от Общински съвет-садово с Протокол 30/ година. 4. Настоящата програма е изменена и допълнена с Решение 406, взето от Общински съвет-садово с Протокол 31/ година. 5. Настоящата програма е изменена и допълнена с Решение 438, взето от Общински съвет-садово с Протокол 35/ година. 6. Настоящата програма е изменена и допълнена с Решение 454, взето от Общински съвет-садово с Протокол 36/ година. 7. Настоящата програма е изменена и допълнена с Решение 468, взето от Общински съвет-садово с Протокол 37/ година.

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година РАЗДЕЛ І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно