ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т"

Препис

1 ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/ , 02 / , GSM 089/ , 088/ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за САНИРАНЕ и ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ на СГРAДНИЯ ФОНД в гр.софия УПРАВИТЕЛ на ЕТ СИЕНВИ :... /арх.светлана Николаева Виденова/ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ: ЕТ СИЕНВИ арх.светлана Николаева ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И САНИРАНЕ НА ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (ЕПЖС) ОБЕКТ: НОМЕНКЛАТУРА на НипроИТИС / / "Ал.Толстой" 3 ТИПОВ ПРОЕКТ НА СЕКЦИЯ Т ЧАСТ: ФАЗА: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ СЪГЛАСУВАЛИ: КОНСТРУКЦИЯ ВиК ЕЛЕКТРО АРХИТЕКТУРА ЕНЕРГИЙНА ПБЗ ПОЖАРНА Инж. Мариана Стефанова Инж. Венета Тодорова Инж. Лилия Хинова Арх. Нина Иванчева Гандева Инж. Диляна Вачковска Инж. Изолина Ботева Инж. Митко Митов София, април. 2013г. 1

2 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 1. Обща част: Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ е разработена на базата на техническите проекти по части: Архитектурна, Строително-конструктивна, ОВК и Електро, в съответствие с изискванията на Наредба No 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от г.). Обхватът и съдържанието на частта, включва изчисленията на: - Топлинните загуби и топлиннити притоци от топлопреминаване през ограждащите елементи; - Топлинните загуби и топлиннити притоци от вентилация вследствие смятата на въздуха в помещенията с външен въздух; - Топлинните печалби от слънчево греене, получени в резултат както на директното слънцегреене през прозрачни елементи, така и на поглъщането на лъчение от непрозрачни елементи; - Топлинните загуби от излъчване към небосвода; - Топлинните печалби от вътрешни източници, от работата на електрически уреди, изкуствено осветление, от топлопредаването на хора; - Ефективността на техническите системи, осигуряващи параметрите на микроклимата; - Годишнa потребна енергия - Брутна енергия - Първична енергия 2.Описание на функционалното предназначение на сградата: НОМЕНКЛАТУРА на НипроИТИС / / "Ал.Толстой" 1 ТИПОВ ПРОЕКТ НА СЕКЦИЯ Т Системи за отопление и вентилация на сградата За сградата, е предвидено отоплание с климатизатори. 4.Дебелина и тип на изолационните материали: Външните стени на сградата са изолирани със стиродур 11 см при коефициент на топлопроводност на изолационния материал ax = 0,033 W/ K. Покривът на сградата е изолиран също с топлоизолация стиродур 11 см при коефициент на топлопроводност на изолационния материал ax = 0,033 W/ K. На пода се полага топлоизолация стиродур 11 см при коефициент на топлопроводност на изолационния материал ax = 0,033 W/ K. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЧАСТ 1.Годишна потребна енергия = H + V + W + C - r ; kwh, 1.1. Потребна енергия за отопляване H,nd = H,ht - ŋ H,gn. H,gn ; kwh, Пълни топлинни загуби ht = tr + ve ; kwh, Топлинни загуби от топлопреминаване а) за период на отопляване: tr = 1.{(H tr + Ф g ).(θ i,h θ e )}.t

3 A. Стени: 1603,68м Слоеве мм) S o C) гипсова шпакловка 20 0,300 4,60 tвт 18,68 полимерна мазилка 20 0,810 8,90 t1,2 17,91 бетон- 2400kg/ ,450 15,64 t2,3 17,63 4 Стиродур 90 0,033 0,40 t3,4 16,04 5 полимерна мазилка 10 0,810 8,90 t4,5-15,36 Всичко 340 мм Ro= Ro.усл= 8,7 0,020 0,300 0,020 0,810 0,200 1,450 Ro.усл= 0, , , ,138 Ro.усл= 3,1 2. o C/W U= 0,32 W/ 2. o C Топлинна инерция-d= R1.S1+R2.S2+R3.S3+R4.S4+R5+S5+R6.S6= Uн= 0,35 W/ 2. o C (Ro>Ro.н) tвт= 18,68 tроса= 10,7 о С Следователно изследваната ограждаща конструкция - Външни стени тъй като U= 0,32 < Uн= 0,35 2. o C/W Отговаря на изискванията на Наредба 7 от г. 3

4 Б. Покрив: 558,146м 2 Слоеве мм) S 1 асфалтобетон 7 1,050 16,28 tвт 18,86 2 Бардолин 3 0,170 3,31 t1,2 18,80 3 бетон-2400kg/ ,450 15,64 t2,3 18,62 4 бетон-2400kg/3 75 1,450 15,64 t3,4 17,94 5 Стиродур 110 0,033 0,40 t4,5 17,43 Всичко 295 мм Ro= Ro.усл= 8,7 0,007 1,050 0,003 0,170 0,100 1,450 Ro.усл= 0, , , ,069 Ro.усл= 3,6 2. o C/W U= 0,27 W/ 2. o C Топлинна инерция- D= R1.S1+R2.S2+R3.S3+R4.S4+R5+S5+R6.S6= Uн= 0,35 W/ 2. o C (Ro>Ro.н) tвт= 18,86 tроса= 10,7 о С Следователно изследваната ограждаща конструкция - тъй като U= 0,27 < Uн= 0,28 2. o C/W Отговаря на изискванията на Наредба 7 от г. 4

5 В. Под върху земя 558,146м 2 Слоеве мм) S o C) 1 паркет(бук,дъб) 22 0,230 5,82 tвт 18,33 2 цем.пяс.разтвор 30 0,930 10,06 t1,2 17,40 3 сгурия 60 0,290 3,95 t2,3 17,08 4 бетон-2400kg/ ,450 15,64 t3,4 15,05 5 Стиродур 100 0,033 0,40 t4,5 14,37 6 варопяс.разтвор 20 0,810 8,90 tвн -15,57 Всичко 332 мм Ro= Ro.усл= 5,9 0,022 0,230 0,030 0,930 0,060 0,290 0,100 Ro.усл= 0, , , ,207 + Ro.усл= 3,7 2. o C/W U= 0,27 W/ 2. o C Топлинна инерция- D= R1.S1+R2.S2+R3.S3+R4.S4+R5+S5+R6.S6= 4,2 W/ 2. o C Uн= 0,50 (Ro>Ro.н) tвт= 18,33 tроса= 10,7 о С Следователно изследваната ограждаща конструкция - тъй като U= 0,27 < Uн= 0,50 2. o C/W Отговаря на изискванията на Наредба 7 от г. Подова плоча над неотопл. подземен етаж Г. Прозорци и врати: - Дограма - Прозорци PVC-стъклопакет U ax = 1,7 2 К /W Топлинни загуби от вентилация а) за период на отопляване: 5

6 ve = 1.{H ve.(θ i,h θ e )}.t Топлинни печалби gn = int + sol ;kwh, Топлинни печалби от вътрешни източници 1 1 int = Фint, k. t 1 btr, l. Фint, u, l. t ; kwh, 1000 k 1000 l Топлинни печалби от слънчево греене 1 1 sol = Фsol, k. t 1 btr, l. Фsol, u, l. t ; kwh, 1000 k 1000 l Ф sol,k = F sh,ob,k. A sol,k. I sol,k F r,k. Ф r,k ; W, Ефективна площ на прозрачни ограждащи елементи A sol = F sh,gl. g gl. (1- F F ). A w,p ; 2, Ефективна площ на непрозрачни ограждащи елементи A sol = α S,c. R se. U c. A c ; 2, Фактор на оползотворяване на топлинните печалби ah 1 H ŋ H,gn =, при γ ( ah 1) H > 0 и γ H 1 1 H H ah ŋ H,gn =, при γ H =1 a 1 ŋ H,gn = 1, при γh < 0, γ H = H H, gn H, ht Фактор на оползотворяване на топлинните загуби ac 1 C ŋ C,ls =, при γ ( ac 1) C > 0 и γ C 1 1 C ac ŋ H,ls =, при γ C =1 a 1 C ŋ C,ls = 1, при γ C < 0, γ C = C, gn C, ht 1.3. Потребна енергия за загряване на вода за битови нужди W = (ρc) w V w (θ w θ o ) ; kwh, 2. Първична енергия p = i. e p,i, i 2.1. Брутна потребна енергия за отопляване H, = H, nd, E (... ) e d a g, H, sys, ; kwh, 2.2. Брутна потребна енергия за гореща вода за битови нужди W, = W, nd, E (.. ) d a g W, sys, ; kwh, 3. Специфични стойности на потребната и първичната енергия 3.1. Годишна потребна енергия на един квадратен метър отопляема площ, 6

7 =, kwh/ 2 A u 3.2. Годишна първична енергия на един квадратен метър отопляема площ p = p, kwh/ 2 A u 4.Определяне класа на енергопотребление на сградата 0,5 * Ep ax,r < EP Ep ax,r 208,005 kwh/ 2 < 313,76 kwh/ 2 416,01 kwh/ 2 Сградата отговаря на клас B на енергопотребление съсласно НАРЕДБА РД от 10 Декември 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (Обн. ДВ. бр. 103 от 29 Декември 2009г.) 5. Заключение Проектът за сградата отговаря на изискванията на НАРЕДБА 7 от 2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., ДВ бр. 85 от 2009 г.). Проектант: /инж.ст.кръстева/ 7

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: EET ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: EET ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАС ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв. по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: EET ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх. Ст.

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 136ТЕР030/10.08.2015 ПЕРИОД НА НАЧАЛНА ДАТА 8.7.2015

Подробно

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Свелана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, е.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.свелана Николаева енова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM 089/8

Подробно

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 е-mail:bogoevconsult@abv.bg, тел 0889356919 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищен блок в гр.петрич,

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Свелана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, е.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.свелана Николаева енова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM 089/8

Подробно

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищна сграда в гр.софия, район Слатина, ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 363СОФ108

Подробно

T_OC_K_T xls

T_OC_K_T xls Към I. 1.1 Определяне на коефициента на пренос на топлина чрез топлопреминаване H tr,[w/k] H tr = H D + H g + H U + H A H D H g - коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване през ограждащите

Подробно

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/15.06.2016 г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

Подробно

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx СЪДЪРЖАНИЕ ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 1. ВЪВЕДЕНИЕ 4 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 5 2.1. Описание на сградата 5 2.1.1. Геометрични характеристики на сградата 8 2.1.2. Строителни и топлофизични

Подробно

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г.

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г. Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г. 18:39:32 Коментар 1 Автор: Zdravka Sabahova Дата:

Подробно

Баумит Солидо Е225 Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълни

Баумит Солидо Е225 Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълни Солидо Е Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълнителни добавки 0-FP-0 Идеи с бъдеще. Солидо Е Качеството на марката

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ - 2, БЛОК 201, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизолационно или пароконтролиращо фолио 4-топлоизолация

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, БЛОК 33, СОФИЯ ГР. НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 1.11-30.04 часа / ден 24 дни/седмично 7 Среднодневен брой

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ 1, БЛОК 52, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

Microsoft Word - OVK EVN_Morulei_Ob zap_Ro

Microsoft Word - OVK EVN_Morulei_Ob zap_Ro ТАНЕВ ПП ЕООД София 1612, ж.к. Хиподрума, бл. 9, вх.а, ап.1, тел./факс (+359 2) 9525652,, e-mail: ekatherina.taneva@gmail.com Обект: Част: Фаза: Възложител: РР Станция Морулей, землище на с. Дълбоки, поз.

Подробно

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, Съдържание Съдържание... 1 1 Въведение... 2 2 Анализ на състоянието... 2 2.1 Описание на сградата... 3 2.1.1 Геометрични характеристики на сградата... 5 2.1.2 Строителни

Подробно

Energy Audit

Energy Audit СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО... 3 2.1. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА... 3 2.1.1. ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ... 8 2.2. АНАЛИЗ НА ОГРАЖДАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ...

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ПОЛИГОНА, БЛОК 7, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно