Microsoft Word - protokol_44_467

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - protokol_44_467"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ======================================================= ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 44 от проведено заседание на г. по точка шеста от дневния ред ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската година без търг или конкурс Докладва: Осман Чауш за кмет, съгл. Заповед 565/ г. Р Е Ш Е Н И Е 467 Съгласно разпоредбите на чл.7 от Наредба 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС-Кубрат, Общинският съвет по предложение на кмета на общината до на съответната година определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс. Броят на маломерните имоти, които могат да се отдават без търг или конкурс през настоящата година за всички землища в общината е 572 бр. с обща площ 1310,732 декара. Реда за отдаването им е определен в глава втора на Наредба 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС- Кубрат. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и чл.7 от Наредба 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС-Кубрат, Общинският съвет - Кубрат Р Е Ш И: 1. Определя маломерни имотите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанската година, подробно описани в Приложение 1, което е неразделна част от настоящето решение. 2. Възлага на кмета на Община Кубрат да организира процедурата по отдаването на имотите по т.1 по реда на чл.8 до чл.10 от Наредба 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС-Кубрат, като се определят следните критерии при избор на потенциални наематели в следния ред: 2.1. При постъпили две и повече заявления за един и същи имот, попадащ в масив за ползване, определен по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, предимство да има кандидата, обработващ съответния масив При постъпили две и повече заявления за един и същи имот, попадащ в землището на дадено населено място, предимство да има кандидата с по-малък размер на общата обработваема площ и с постоянна адресна регистрация в съответното населено място.

2 2.3. За всички останали извън случаите на т.2.1. и т.2.2. предимството да се определя по реда на постъпване на заявлението за кандидатстване. Настоящото решение да бъде да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр.разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Резултати от поименно гласуване: за 21 (двадесет и един), против няма, въздържал се няма. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ : / д-р И. Яхов /

3 Приложение 1 С П И С Ъ К на маломерните имоти, предложени за отдаване под наем без търг или конкурс за стопанската година Община Кубрат, землище Беловец, ЕКАТТЕ ,072 Нива ІІІ ,188 Нива ІІІ ,586 Нива ІІІ ,592 Нива ІІІ ,577 Нива ІІІ ,495 Нива ІІІ ,171 Нива ІІІ ,946 Нива ІІІ ,147 Нива ІІІ ,175 Нива ІІІ ,869 Нива ІІІ ,280 Нива ІІІ ,851 Нива V ,983 Нива ІІІ ,433 Нива ІІІ ,231 Нива ІІІ ,423 Полска к-ра V ,699 Нива ІІІ ,327 Нива ІІІ ,497 Нива ІІІ ,659 Нива ІІІ ,282 Нива ІІІ ,757 Нива ІІІ ,842 Нива ІІІ ,200 Нива ІІІ ,201 Нива ІІІ ,120 Нива ІІІ ,700 Нива ІІІ ,997 Нива ІІІ ,764 Нива ІІІ ,450 Нива ІІІ ,148 Нива ІІІ ,506 Нива ІІІ ,200 Нива ІІІ ,288 Нива ІІІ ,721 Нива ІІІ ,475 Нива ІІІ ,476 Нива V ,614 Нива ІІІ ,488 Нива ІІІ ,006 Нива ІІІ ,744 Нива ІІІ ,016 Нива ІІІ ,702 Нива ІІІ ,570 Нива V ,332 Нива ІІІ

4 ,695 Нива ІІІ ,349 Нива ІІІ ,737 Нива ІІІ ,004 Нива V ,433 Нива ІІІ ,932 Нива ІІІ ,197 Нива ІІІ ,000 Нива ІІІ ,510 Нива ІІІ ,383 Нива ІІІ ,611 Нива ІІІ ,651 Нива ІІІ ,480 Нива ІІІ ,895 Нива ІІІ ,634 Нива ІІІ ,100 Нива ІІІ ,619 Нива ІІІ ,281 Нива ІІІ ,514 Нива ІІІ ,629 Нива ІІІ ,686 Нива ІІІ ,984 Нива ІІІ ,690 Нива ІІІ ,790 Нива ІІІ ,639 Нива ІІІ ,648 Нива ІІІ ,383 Нива ІІІ ,074 Нива ІІІ ,541 Нива V ,389 Нива ІІІ ,378 Нива ІІІ ,700 Нива ІІІ ,181 Нива ІІІ ,615 Нива ІІІ ,831 Нива ІІІ ,533 Нива ІІІ ,054 Нива ІІІ ,160 Нива ІІІ ,406 Нива ІІІ ,004 Нива ІІІ ,691 Нива ІІІ ,593 Нива ІІІ ,840 Нива ІІІ ,000 Нива ІІІ Общо землище с.беловец: 243,264 Община Кубрат, землище Бисерци, ЕКАТТЕ Землище Местност Имот - Катег. АЧОС с.бисерци Али гьоз ,625 ІV ,406 Нива ІІІ Стопанисван от общината ,547 Нива ІІІ Стопанисван от общината ,700 Нива ІІІ Стопанисван от общината ,986 Нива ІV Стопанисван от общината

5 ,199 Нива ІІІ Стопанисван от общината ,034 Нива ІІІ Стопанисван от общината ,305 Нива ІІІ Стопанисван от общината ,311 Нива ІІІ Стопанисван от общината ,410 Нива VІ Стопанисван от общината ,485 Нива ІІІ Стопанисван от общината ,816 Нива ІІІ Стопанисван от общината ,216 Нива ІІІ Стопанисван от общината ,467 Нива VІ Стопанисван от общината ,001 Нива ІІІ Стопанисван от общината ,500 Нива ІІІ Стопанисван от общината Общо за землище с.бисерци: 81,008 Община Кубрат, Землище с.божурово, ЕКАТТЕ Землище Местност Имот - Категория Божурово Отлука ,391 VІ Божурово Кюлялъ ,296 ІІІ Божурово Съпраджика ,565 ІІІ Божурово Черкезлик ,460 ІV Божурово Курдоман ,918 ІV Божурово Куванлък ,576 ІІІ Божурово Кючук екенлик ,129 ІІІ Общо за землище с.божурово: 19,335 Община Кубрат, землище с.горичево, ЕКАТТЕ Землище Местност Имот - Категория Горичево ,172 ІІІ Горичево ,587 ІІІ Горичево ,755 ІІІ Горичево ,492 ІІІ Общо за землище с.горичево: 23,006 Община Кубрат, землище с.задруга, ЕКАТТЕ Землище Местност Имот - Категория Задруга Аджъ гьолджу ,183 ІІІ Задруга Ен тарлъ ,100 ІІІ Задруга ,132 V,ІІІ Задруга ,007 ІІІ Задруга ,888 ІІІ Задруга Аша екинлик ,522 ІІІ Задруга Парче кору ,389 ІІІ Задруга Парче кору ,889 ІІІ Задруга Дюз йол ,999 ІІІ Задруга Аджъ г.кулак ,699 ІІІ Задруга Парче кору ,300 ІІІ Задруга ,383 ІІІ Общо за землище с.задруга: 57,491 Община Кубрат, землище Звънарци, ЕКАТТЕ Категория Н Т П ,349 ІІІ Изост. нива ,842 ІІІ

6 ,406 ІІІ Нива ,856 ІІІ Нива ,726 ІІІ Нива Общо землище с.звънарци: 14,179 Община Кубрат, землище Кубрат, ЕКАТТЕ ,851 Нива ІІІ ,935 Нива ІІІ ,224 Нива ІІІ ,028 Нива ІІІ ,140 Нива ІІІ ,257 Нива ІІІ ,543 Нива ІІІ ,143 Нива ІІІ ,401 Нива ІІІ ,135 Нива ІІІ ,814 Нива ІІІ ,043 Нива ІІІ ,182 Нива ІІІ ,169 Нива ІІІ ,405 Нива ІІІ ,759 Нива ІІІ ,638 Нива ІІІ ,978 Нива ІІІ ,453 Нива ІІІ ,615 Нива ІІІ ,001 Нива V ,027 Нива V ,059 Нива ІІІ ,504 Нива ІІІ ,147 Нива ІІІ ,888 Нива ІІІ ,400 Нива ІІІ ,749 Нива ІІІ ,564 Нива ІІІ ,438 Нива ІІІ ,373 Нива ІІІ ,127 Нива ІІІ ,441 Нива ІІІ ,018 Нива ІІІ ,825 Нива ІІІ ,546 Нива ІІІ ,515 Нива ІІІ ,971 Нива V ,001 Нива ІІІ ,095 Нива ІІІ ,703 Нива V ,474 Нива V ,694 Нива V ,086 Нива ІІІ ,332 Нива ІІІ ,732 Нива ІІІ

7 ,074 Нива ІІІ ,911 Нива ІІІ ,430 Нива ІІІ ,938 Нива ІІІ ,156 Нива ІІІ ,288 Нива ІІІ ,430 Нива ІІІ ,102 Нива ІІІ ,708 Нива ІІІ ,569 Нива ІІІ ,619 Нива ІІІ ,529 Нива ІІІ ,477 Нива ІІІ ,342 Нива ІІІ ,497 Нива ІІІ ,467 Нива ІІІ ,739 Нива ІІІ ,889 Нива ІІІ ,276 Нива ІІІ ,871 Нива ІІІ ,809 Нива ІІІ ,931 Нива ІІІ ,135 Нива ІІІ ,565 Нива V ,690 Нива ІІІ ,999 Нива ІІІ ,370 Нива ІІІ ,539 Нива ІІІ ,040 Нива ІІІ ,297 Нива V ,677 Нива ІІІ ,599 Нива ІІІ ,001 Нива ІІІ ,991 Нива V ,448 Нива ІІІ ,648 Нива ІІІ ,625 Нива ІІІ ,762 Нива V ,098 Нива ІІІ ,808 Нива ІІІ ,801 Нива ІІІ ,819 Нива ІІІ ,186 Нива ІІІ ,744 Нива ІІІ ,323 Нива ІІІ ,738 Нива ІІІ ,046 Нива ІІІ ,775 Нива ІІІ ,000 Нива V ,001 Нива ІІІ ,743 Нива ІІІ ,028 Нива ІІІ ,150 Нива ІІІ ,556 Нива ІІІ

8 ,894 Нива ІІІ Общо землище гр.кубрат: 193,571 ххх ххх Община Кубрат, землище Медовене, ЕКАТТЕ ,366 Нива V ,201 Нива V ,805 Нива V ,337 Нива V ,076 Нива V ,358 Нива V ,260 Нива V ,200 Нива V ,036 Нива V ,572 Нива V ,964 Нива V ,104 Нива V ,264 Нива V ,020 Нива V ,800 Нива ІІІ ,497 Нива V ,277 Нива V ,683 Нива V ,482 Нива V ,446 Нива V ,944 Нива V ,871 Нива ІІІ ,828 Нива ІІІ ,541 Нива ІІІ Общо землище с.медовене: 35,932 Община Кубрат, землище Мъдрево, ЕКАТТЕ ,522 Нива ІV ,190 Нива ІІІ ,815 Нива ІІІ ,082 Нива ІІІ ,175 Нива ІІІ ,725 Нива ІІІ ,651 Нива ІІІ ,950 Нива ІІІ ,772 Нива ІІІ ,593 Нива ІІІ ,877 Нива VІ ,081 Нива VІ ,064 Нива VІ ,520 Нива ІІІ ,912 Нива ІІІ ,700 Нива ІІІ ,050 Нива ІІІ ,537 Нива VІ ,494 Нива VІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ

9 ,758 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,854 Нива ІІІ ,177 Нива ІІІ ,461 Нива ІІІ Общо землище с.мъдрево: 67,960 Община Кубрат, землище Равно, ЕКАТТЕ ,643 Полска к-ра ІV ,061 Полска к-ра ІV ,951 Полска к-ра V ,292 Полска к-ра ІІІ ,635 Полска к-ра ІV ,783 Полска к-ра VІ ,981 Полска к-ра ІV ,239 Полска к-ра ІV ,079 Полска к-ра ІV ,480 Полска к-ра ІV ,700 Полска к-ра ІV ,070 Полска к-ра ІV ,051 Полска к-ра ІV ,203 Полска к-ра ІV ,356 Полска к-ра ІV ,289 Полска к-ра ІV ,769 Полска к-ра ІV ,307 Полска к-ра ІV ,663 Полска к-ра Х ,388 Полска к-ра ІІІ ,328 Полска к-ра ІІІ ,852 Полска к-ра ІІІ ,999 Полска к-ра VІ ,909 Полска к-ра ІІІ ,443 Полска к-ра VІ ,424 Полска к-ра ІІІ ,103 Полска к-ра ІІІ Стопанисван от общ ,179 Полска к-ра ІІІ Стопанисван от общ ,948 Полска к-ра ІІІ ,713 Полска к-ра ІІІ ,371 Полска к-ра ІІІ ,599 Полска к-ра ІІІ ,162 Полска к-ра ІІІ ,450 Полска к-ра ІІІ ,056 Полска к-ра ІІІ ,436 Полска к-ра ІІІ ,860 Полска к-ра ІІІ ,565 Полска к-ра ІІІ ,151 Полска к-ра ІІІ ,657 Полска к-ра V ,186 Полска к-ра V ,303 Полска к-ра V ,997 Полска к-ра ІІІ ,046 Полска к-ра V ,621 Полска к-ра ІІІ

10 ,471 Полска к-ра ІІІ ,573 Полска к-ра ІІІ ,388 Полска к-ра ІІІ ,602 Полска к-ра ІІІ ,880 Полска к-ра ІІІ ,939 Полска к-ра ІІІ ,387 Полска к-ра ІІІ ,084 Полска к-ра ІІІ ,350 Полска к-ра ІІІ ,831 Полска к-ра ІІІ ,305 Полска к-ра ІІІ ,167 Полска к-ра ІІІ ,553 Полска к-ра ІІІ ,555 Полска к-ра ІІІ ,392 Полска к-ра ІІІ ,552 Полска к-ра ІІІ ,000 Полска к-ра ІІІ ,284 Полска к-ра ІІІ ,426 Полска к-ра ІІІ ,332 Полска к-ра ІІІ ,499 Полска к-ра ІІІ ,953 Полска к-ра ІІІ ,049 Полска к-ра ІІІ ,437 Полска к-ра ІV ,332 Полска к-ра ІV ,065 Полска к-ра ІV ,131 Полска к-ра ІІІ ,638 Полска к-ра ІІІ Общо землище с.равно: 157,473 Община Кубрат, землище Савин, ЕКАТТЕ ,984 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,824 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,193 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,816 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,446 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,446 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,895 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,837 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ Землище Местност Имот - Категория Савин Поляната ,028 ІІІ Общо землище с.савин: 10,469 Община Кубрат, землище Севар, ЕКАТТЕ ,037 Нива ІІІ ,712 Нива ІІІ ,110 Нива ІІІ ,247 Нива ІІІ ,059 Нива ІІІ ,016 Нива ІІІ

11 ,701 Нива ІІІ ,363 Нива ІІІ ,058 Нива ІІІ ,707 Нива ІІІ ,097 Нива ІІІ ,416 Нива ІІІ ,093 Нива ІІІ ,104 Нива ІІІ ,619 Нива ІІІ ,793 Нива ІІІ ,751 Нива ІІІ ,318 Нива ІІІ ,742 Нива ІІІ ,414 Нива ІІІ ,565 Нива ІІІ ,113 Нива ІІІ ,009 Нива ІІІ ,845 Нива ІІІ ,895 Нива ІІІ ,471 Нива ІІІ ,380 Нива ІІІ ,799 Нива ІІІ ,561 Нива V ,800 Нива ІІІ ,786 Нива ІІІ ,141 Нива ІІІ ,024 Нива ІІІ ,052 Нива ІІІ ,045 Нива ІІІ ,653 Нива ІІІ ,084 Др.незп.нива Общо землище с.севар: 63,580 Община Кубрат, землище с.сеслав, ЕКАТТЕ ,361 Нива ІІІ ,439 Нива ІV ,184 Нива ІІІ ,635 Нива ІV ,274 Нива ІІІ ,312 Нива ІV ,470 Нива ІІІ ,892 Нива ІІІ Общо за землище с.сеслав: 15,567 Община Кубрат, землище Тертер, ЕКАТТЕ НТП Категория ,886 Др. неизп. нива ІІІ ,493 Нива ІІІ ,152 Нива ІІІ ,178 Нива ІІІ

12 ,492 Нива ІІІ ,360 Нива ІІІ ,661 Нива ІІІ ,390 Нива ІІІ ,394 Нива ІІІ ,293 Нива ІІІ ,706 Нива ІV ,539 Нива VІ ,604 Нива ІV ,286 Нива ІV ,313 Нива ІІІ ,122 Нива ІІІ ,155 Нива ІV ,010 Нива VІ ,776 Нива VІ ,294 Нива ІІІ ,257 Нива ІІІ ,789 Нива ІІІ ,461 Нива ІV ,129 Нива ІІІ ,883 Нива ІV ,296 Нива ІІІ ,133 Нива ІІІ ,923 Нива ІІІ ,743 Нива ІІІ ,437 Нива ІІІ ,985 Нива ІІІ ,300 Нива ІІІ ,500 Нива ІІІ ,199 Нива ІІІ ,330 Нива ІІІ ,608 Нива ІІІ ,011 Нива ІІІ ,989 Нива ІV ,613 Нива VІ ,264 Нива ІІІ Общо землище с.тертер: 100,954 Община Кубрат, землище с.точилари, ЕКАТТЕ Землище Местност Имот - Категория Точилари ,082 ІІІ Точилари Дюз йол ,998 ІІІ Общо землище с.точилари: 19,080 Община Кубрат, землище Юпер, ЕКАТТЕ ,811 Нива ІV ,578 Нива ІV ,345 Нива ІV ,166 Нива ІV ,029 Нива ІV ,259 Нива ІV ,965 Нива ІV

13 ,109 Нива ІV ,050 Нива ІV ,193 Нива ІV ,082 Нива ІV ,919 Нива ІV ,802 Нива ІV ,008 Нива ІV ,800 Нива ІІІ ,855 Нива ІІІ ,121 Нива ІІІ ,354 Нива ІІІ ,741 Нива ІV ,616 Нива ІV ,426 Нива ІV ,011 Нива ІV ,576 Нива ІV ,472 Нива ІV ,227 Нива ІV ,577 Нива ІV ,301 Нива ІV ,534 Нива ІV ,461 Нива ІV ,313 Нива ІІІ ,275 Нива ІІІ ,356 Нива ІІІ ,947 Нива ІІІ ,785 Нива ІІІ ,858 Нива ІІІ ,725 Нива ІІІ ,457 Нива ІІІ ,044 Нива ІІІ ,319 Нива ІІІ ,186 Нива ІІІ ,848 Нива ІІІ ,901 Нива ІІІ ,931 Нива ІІІ ,907 Нива ІІІ ,478 Нива ІІІ ,535 Нива ІІІ ,430 Нива ІІІ ,195 Нива ІІІ ,176 Нива ІІІ ,060 Нива ІІІ ,552 Нива ІІІ ,155 Нива ІV ,353 Нива ІІІ ,833 Нива ІІІ ,479 Нива ІV ,286 Нива ІV ,940 Нива ІV ,000 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,400 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,600 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,500 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ

14 ,500 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,485 Нива ІV Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,896 Нива VІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,123 Нива VІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,500 Нива VІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,113 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,700 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,499 Нива ІV Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,094 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,434 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,633 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,875 Нива ІV Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,917 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,390 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,877 Нива ІV Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,874 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,167 Нива ІV Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,328 Нива ІV Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,506 Нива VІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,183 Нива VІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,209 Нива VІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,742 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,201 Нива VІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,610 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,559 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,662 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,821 Нива ІV Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,062 Нива ІV Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,001 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,000 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,980 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,723 Нива ІV Земи по чл.19 ЗСПЗЗ ,849 Нива ІІІ Земи по чл.19 ЗСПЗЗ Общо за землище с.юпер: 176,725 Община Кубрат, землище Каменово, ЕКАТТЕ Нов на имота стар на имота ,190 Нива ІІІ ,260 Нива ІІІ ,605 Нива ІІІ ,061 Нива ІV ,998 Нива ІV ,639 Нива ІV ,376 Нива ІV ,678 Нива ІV ,388 Нива ІV ,565 Нива ІІІ ,120 Нива ІІІ ,720 Нива ІІІ ,795 Нива ІІІ ,547 Нива ІІІ ,532 Нива ІІІ

15 ,449 Нива ІІІ ,353 Нива ІІІ ,722 Нива ІV ,031 Нива ІV ,053 Нива ІV ,887 Нива V ,237 Нива V ,505 Нива ІХ ,937 Нива ІХ ,544 Нива ІХ ,301 Нива ІХ ,645 Нива ІІІ Общо за с.каменово: 31,138

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-128/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-125/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-313/21.12.2018 г. На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37в,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-180/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ОБЩИНА РАДНЕВО-ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА З А П О В Е Д JS&1 гр. Раднево * У / / г. На основание ч.п. 44. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в. ал. 16 от Закона за

ОБЩИНА РАДНЕВО-ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА З А П О В Е Д JS&1 гр. Раднево * У / / г. На основание ч.п. 44. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в. ал. 16 от Закона за ОБЩИНА РАДНЕВО-ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА З А П О В Е Д JS&1 гр. Раднево * У / /4 2017 г. На основание ч.п. 44. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в. ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Решение

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-136/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-117/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-192/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - Б у р г а с З А П О В Е Д РД 11 263 25.09.2018г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-183/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ДО

ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т ър н а земеделието, храните и горите З А П О В Е Д РД 46-78 СОФИЯ, 27.02.2019 г. На основание чл. 37и, ал. 2, във връзка счл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-116/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 392 Гр.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 407 Относно: Приемане на годишен финансов отчет на общинско дружество Прогрес-строй 56/17.04.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем г-н Владимир Антонов Янков и на основание чл.21,

Подробно

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / ; факс: 076 /

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / ; факс: 076 / О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603890 ПРОТОКОЛ 1 Днес 18.04.2018г. година в изпълнение

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА п.k. 9000, град Варна, адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/647351, e-mail:odzg_var@abv.bg ЗАПОВЕД РД

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-137/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-120/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно