Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода горна граница на цени за регулаторния период г., приети с решение по Протокол 76 от г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол 118 от г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г г., приети с решение от Протокол 76 от г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране, КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: I. Одобрява на В и К АД, гр. Ловеч бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период г., при прилагане на метод на ценово регулиране горна граница на цени, в т.ч.: 1. Техническа и икономическа част на бизнес плана. 2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва: Параметър Ниво на покритие с водоснабдителни услуги Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване Мониторинг на качеството на питейната вода Непрекъснатост на водоснабдяването Общи загуби на вода във водоснабдителните системи Общи загуби на вода във водоснабдителните системи Аварии по водопроводната мрежа Налягане във водоснабдителната система Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води Ед. мярка 2015 г. Индивидуална цел за 2021 г. Дългосрочно ниво % 98,40% 98,44% 98,48% 98,59% 98,82% 98,86% 99% 99% % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99% 99% % 99,51% 99,51% 99,51% 99,51% 99,54% 99,56% 98% 98% % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 4,74 9,26 9,16 9,05 8,93 8,82-8 м 3 /км/ ден 8,06 8,06 7,85 7,60 7,23 7,10 8,35 15 % 54,96% 54,21% 54,13% 53,53% 52,44% 51,95% 55,95% 49% бр./100км/ год. 109,38 107,59 105,25 103,03 100,84 97, % 0,00% 1,02% 5,10% 25,51% 56,12% 80,61% 80% 100% % 35,40% 35,50% 41,74% 41,73% 42,35% 43,41% - 75%

2 ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води % 32,43% 32,45% 38,70% 38,69% 39,30% 40,36% - 75% ПК8 Качество на отпадъчните води % 93,75% 93,75% 94,23% 94,23% 95,31% 94,12% 93% 93% ПК9 ПК10 ПК11а ПК11б ПК11в ПК11г Аварии на канализационната мрежа Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води Оползотворяване на утайките от ПСОВ Рехабилитация на водопроводната мрежа бр./100км/ год. бр./10000 потреб. 189,95 166,07 170,52 164,57 145,85 137, ,15 0,29 0,44 0,44 0,44 0,44-0,5 квч/м 3 0,78 0,77 0,77 0,76 0,75 0,74 0,77 0,45 квч/м 3 0,197 0,197 0,226 0,226 0,229 0,233-0,25 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,94% 93,30% 90% 100% % 0,59% 0,09% 0,16% 0,22% 0,28% 0,36% 0,77% 1,25% ПК11д Активен контрол на течовете % 0,83% 0,89% 1,00% 1,05% 1,16% 1,27% 1,25% 1,25% ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите 1,12 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07 1,1 1,1 ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води 1,59 1,07 1,06 1,07 1,10 1,13 1,1 1,1 ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води 0,91 1,03 1,02 1,03 1,03 1,03 1,1 1,1 ПК12г Събираемост % 83,51% 86,48% 87,21% 87,04% 86,84% 86,85% 86,81% 95% ПК12д ПК12е ПК13 ПК14а ПК14б ПК15а ПК15б Ефективност на привеждане на водомерите в годност Ефективност на изграждане на водомерното стопанство Срок за отговор на писмени жалби на потребителите Присъединяване към водоснабдителната система Присъединяване към канализационната система Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване % 5,77% 5,30% 5,04% 11,41% 18,74% 25,74% 14,00% 20% % 34,45% 34,08% 31,19% 37,50% 44,73% 51,68% 51,67% 90% % 69,01% 69,64% 74,38% 83,33% 93,13% 100,00% 100% 100% % 100,00% 97,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% % 100,00% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% бр./ 1000 СВО бр./ 1000 СКО 5,66 5,77 5,49 5,44 5,38 5,22 5,67 4 4,68 4,64 5,91 5,89 5,75 5,98 5, Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва: Доставяне вода на потребителите Възвръщаемост за съответната В и К услуга Признати годишни разходи за съответната В и К услуга Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга Възвръщаемост за съответната В и К услуга Признати годишни разходи за съответната В и К услуга Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга Възвръщаемост за съответната В и К услуга Признати годишни разходи за съответната В и К услуга Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор ВиК гр. Плавен" Възвръщаемост за съответната В и К услуга Признати годишни разходи за съответната В и К услуга Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор ВиК гр. Троян" стр. 2 от 6

3 Възвръщаемост за съответната В и К услуга Признати годишни разходи за съответната В и К услуга Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва: Доставяне вода на потребителите Количества доставена вода Отведени количества вода Количества за битови и приравнени на тях потребители Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване Пречистени количества вода Количества за битови и приравнени на тях потребители Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване степен на замърсеност степен на замърсеност степен на замърсеност ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор ВиК гр. Плавен" Количества доставена вода ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор ВиК гр. Троян" Количества доставена вода Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва: Доставяне вода на потребителите 2015 г г. Призната стойност на ДА Амортизации за периода на използване на ДА Инвестиции Оборотен капитал Регулаторна база на активите г г. Призната стойност на ДА Амортизации за периода на използване на ДА Инвестиции Оборотен капитал Регулаторна база на активите г г. Призната стойност на ДА Амортизации за периода на използване на ДА Инвестиции Оборотен капитал стр. 3 от 6

4 Регулаторна база на активите ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор ВиК гр. Плевен" 2015 г г. Призната стойност на ДА Амортизации за периода на използване на ДА Инвестиции Оборотен капитал Регулаторна база на активите ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор ВиК гр. Троян " 2015 г г. Призната стойност на ДА Амортизации за периода на използване на ДА Инвестиции Оборотен капитал Регулаторна база на активите Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва: К-т за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води Коефициент за замърсеност степен 1 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 Коефициент за замърсеност степен 2 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 Коефициент за замърсеност степен 3 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение НВ-1 от г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва: Описание Мярка Регулаторен собствен капитал хил. лв Собствен капитал хил. лв Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства хил. лв Привлечен капитал в т.ч. хил. лв Данъчни задължения % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията % 7,59% 7,59% 7,59% 7,59% 7,59% Норма на възвращаемост на привлечения капитал % 4,71% 5,40% 5,65% 5,71% 5,55% Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията % 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% Дял на собствения капитал % 66,42% 73,31% 79,46% 84,14% 87,24% Дял на привлечения капитал % 33,58% 26,69% 20,54% 15,86% 12,76% НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ % 7,18% 7,60% 7,79% 7,94% 8,03% Възвръщаемост за доставяне на вода хил. лв Възвръщаемост за отвеждане хил. лв Възвръщаемост за пречистване хил. лв Възвръщаемост хил. лв II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за г., както следва: стр. 4 от 6

5 Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС Цени по БП Цени за утвърждаване Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция Доставяне на вода на потребителите 1,652 1,746 1,748 1,759 1,771 0,101 0,101 0,180 0,181 0,187 - битови и приравнените към тях потребители - промишлени и други стопански потребители Доставяне вода на друг ВиК оператор Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Плевен Доставяне вода на друг ВиК оператор ВиК Стенето ЕООД, гр. Троян 0,456 0,668 0,664 0,676 0,729 степен на замърсяване 1 0,505 0,740 0,736 0,749 0,807 степен на замърсяване 2 0,898 1,316 1,308 1,331 1,435 степен на замърсяване 3 0,926 1,356 1,348 1,372 1,479 0,110 0,113 0,117 0,119 0,121 0,104 0,111 0,119 0,121 0,122 III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва: Показател Минимално битово потребление Минимален месечен разход за вода на член от домакинството Средно месечен доход на лице от домакинството в региона Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза г. 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството Социална поносимост на цената на ВиК услугите ( с ДДС) Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители ( с ДДС) Мярка куб.м/мес. на 1 чов. Отчет 2015 г г г г г. Разчет 2020 г г. 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 лева 6,686 6,686 7,423 8,451 8,710 8,788 9,027 лева за месец % 3,40% 3,50% 3,50% 3,50% лева 12,300 12,275 10,475 10,831 11,210 11,603 12,009 лв./куб.м 4,393 4,384 3,741 3,868 4,004 4,144 4,289 лв./куб.м 2,388 2,388 2,651 3,018 3,111 3,139 3,224 Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от ВиК АД, гр. Ловеч за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността E за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qр, както следва: 1. Коефициент Е: E2017 = 0,036% E2018 = 0,036% E2019 = 0,036% E2020 = 0,036% E2021 = 0,036% 2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Qр, както следва: Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.) Доставяне на вода на потребителите Водоснабдяване с.драшкова поляна Водоснабдяване с.дивчовото Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.) стр. 5 от 6

6 КПС Продимчец, гр.ловеч ПСБОВ гр.априлци, кв.център и канализационна мрежа ПСОВ гр.ябланица и канализационна мрежа ПСОВ гр.луковит и канализационна мрежа ПСБОВ с.петревене и канализационна мрежа ПСБОВ с.румянцево и канализационна мрежа ПСБОВ с.тодоричене и канализационна мрежа ПСБОВ с.торос и канализационна мрежа ПСОВ с.глогово и канализационна мрежа Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.) Пречистване на отпадъчните води ПСБОВ гр.априлци и канализационна мрежа ПСОВ гр.ябланица и канализационна мрежа ПСОВ гр.луковит и канализационна мрежа ПСБОВ с.петревене и канализационна мрежа ПСБОВ с.румянцево и канализационна мрежа ПСБОВ с.тодоричене и канализационна мрежа ПСБОВ с.торос и канализационна мрежа ПСОВ с.глогово и канализационна мрежа V. Утвърждава, считано от г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г., както следва: Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС Цени за утвърждаване за 2019 г. Доставяне вода на потребителите 1,748 0,180 Битови и приравнените към тях потребители 0,664 Промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1 0,736 степен на замърсяване 2 1,308 степен на замърсяване 3 1,348 Доставяне вода на друг ВиК оператор Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Плевен 0,117 Доставяне вода на друг ВиК оператор ВиК Стенето ЕООД гр. Троян 0,119 Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: РОСИЦА ТОТКОВА стр. 6 от 6

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ“ 1 ноември 2016 г. Интер Експо център, София

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА  ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ“ 1 ноември 2016 г.  Интер Експо център, София ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 1 ноември 2016 г. Интер Експо център, София Д-р инж. Атанас Паскалев Аквапартньор ЕООД Колко вода се губи? - Воден

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Р Население О Население П Население Б Население Население в района на Реалистична прогноза за населението Р ДРБУВ в ДРБУВ

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе Черноморски район за басейново управление на водите (ЧБУВ) Приложение VI - 5 Население Население в района на ЧБУВ Дял на населението, включено към централно водоснабдяване Население, включено към централно

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 2016 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от за, съгл. Приложение 2 от за от и от

Подробно

I

I ТОМ 5 БЯЛА РЕКА РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО В настоящия раздел е представен икономическия анализ на водовземането за басейна на р. Бяла. Методологични указания за начина

Подробно

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода)

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на А1 България ЕАД за 2017 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от, съгл. Приложение 2 от от и от Електронно

Подробно

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка риложение 6.10-3 Таблица 6.10-3. - есимистичен сценарий оказатели Описание мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Население Население

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

ДО

ДО Д О К Л А Д от ДО Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Дирекция Газоснабдяване Дирекция Икономически анализи и работа с потребителите Дирекция Правна Относно: Заявление с вх. E-15-34-4/14.03.2011

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно