Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx"

Препис

1 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово. Чл.2. (1) Детските градини са институции в системата на предучилищното и училищното образоване, в които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас. (2) В детските градини в първа възрастова група може да постъпят и деца при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването, когато са изпълнени едновременно следните условия: 1. при липса на достатъчно свободни места в яслените групи в детските градини на населеното място на територията на община Габрово; 2. при наличие на свободни места в детските градини, обявени след началото на учебната година (15 септември); 3. по преценка и съгласие на родителя детето да се обучава и възпитава по условията и реда на Наредба 5 от г. за предучилищното образование; 4. след класиране на всички тригодишни, участващи в съответното класиране, за останалите свободни места. (3) В детските градини на територията на община Габрово могат да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. (4) Детските градини, в които се разкриват яслени групи, се определят с Решение на Общинския съвет. (5) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с началото в годината на навършване на 5 годишна възраст на детето. Чл.3. Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва: (1) първа възрастова група 3 4 -годишни, а в случаите на чл.2, ал. 2 от 2 до 4 годишни; (2) втора възрастова група 4 5-годишни; (3) трета подготвителна възрастова група 5 6-годишни; (4) четвърта подготвителна възрастова група 6 7-годишни. Чл.4. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 3 в зависимост от броя им се разпределят в групи. (2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група (първа, втора, трета подготвителна, четвърта подготвителна) в детските градини може да се сформират разновъзрастови (смесени) групи. (3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното образование и Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие. (4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по чл. 60 от ЗПУО, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

2 Чл.5. Децата, които са на възраст по-голяма или равна на 10 месеца и по-малка от 3 години през текущата календарна година, могат да участват в класиране за разкритите яслени групи в детските градини. Чл.6. Децата, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват в класиране за първа възрастова група. Чл.7. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места. Чл.8. Свободните места за всяка възрастова група се обявяват от директора и информацията се поставя на информационните табла за родителите в детските градини. Същата информация се публикува и на страница на Община Габрово. Раздел II. Кандидатстване за прием Чл.9. Кандидатстването става чрез подаване на заявление по образец от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, който носи отговорност за коректността на подадената информация. Чл.10. Заявление за прием на деца в общинските детски градини се подава от първия работен ден на месец януари до 30 април на съответната календарна година, за да се сформират групите в детските градини, но може да се подават и през цялата календарна година, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина Чл.11. На видно място в детската градина, на електронната страницата на детската градина (при наличие на такава) и на електронната страница на Община Габрово се публикуват сроковете за организиране и провеждане на приема за първа възрастова група. Чл. 12. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване. Чл. 13 (1) Към заявлението по чл. 9 задължително се прилагат: 1. Копие от акта за раждане на детето и лична карта на родител за сверяване на постоянния адрес; 2. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива; (2) Родителите/настойниците на деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 г. подават в срок до само заявление по образец, копие на акта за раждане на детето и оригинал за сверяване. (3) Към заявлението по чл. 9 се прилагат и копия на следните документи, доказващи ползване на предимство при извършване на класирането 1. Адресна регистрация по настоящ адрес със справка за настоящ адрес; 2. Акт или актове за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца близнаци; 3. Акт за смърт на родителя или родителите, ако детето е сирак или полусирак или друг документ за дете с един родител ; 4. Документ за заболявания на детето, съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. Удостоверява се с документ от ТЕЛК при над 50% трайна намалена работоспособност; 5. Удостоверение от висше учебно заведение; 6. Документ от работодателя, че родителят/настойникът работи в съответното предприятие, фирма, дружество или друго за месторабота в района на детската градина; 7. Документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето, че е налице предимство по: чл. 4 ал.1, т.2 - настаняване в семейство на роднини

3 или близки, т.4 настаняване в приемно семейство, т.7 - полицейска закрила, Център за настаняване от семеен тип /с документ от съответната институция/ ; 8. Други документи, даващи право на ползване на предимство по чл. 16, ал. 1; (4) При подаване на документите, се представят и оригиналите на съответните документи, необходими за сверяване на данните. Чл. 14. Приемът на документи за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от определено със заповед от него лице, което проверява документите, сверява данните и завежда подаденото заявление във входящия регистър с пореден номер. Чл. 15. Родители/настойници, които са подали заявление за прием в първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си. Раздел III. Класиране Чл.16. (1) Класирането при приема на деца в детските градини се осъществява на база точкова система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред по следните критерии: 1 Деца, живущи в района на детската градина 6 точки 2 Деца - близнаци, тризнаци и т.н 5 точки 3 Деца сираци и полусираци или деца от приемно семейство 5 точки 4 Деца, чийто родители са редовни студенти 5 точки 5 Деца, настанени в семейство на роднини или близки или в Център за настаняване от семеен тип - 4 точки 6 Деца с увреждания над 50% и/или деца с хронични заболявания, посочени в Приложение 5 към чл.21, т. 7 от Наредба 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16 годишна възраст - 4 точки 7 Деца със специални образователни потребности 4 точки 8 Деца, чийто брат /сестра/, посещава същата детска градина 3 точки 9 Дете от многодетно семейство 2 точки 10 Местоработата на поне единия родител е в района на детската градина 1 точки 11 Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне 1 точки единия от родителите /настойниците/ (2) В случаите на равен брой точки, децата се класират по възходящ ред на входящия номер на заявлението. (3) По силата на чл. 192 от ЗПУО в група в детска градина могат да се обучават до три деца със специални образователни потребности. Чл.17 (1) На заседание през месец май педагогическият съвет на детската градина съгласува класирането по определените с тази наредба критерии и определя списъка на новоприетите деца, както и обособяването им в групи. (2)Обявяването на резултатите от класирането се извършва до на видно място в съответната детска градина. Раздел IV. Записване Чл.18. Резултатите от класирането се поставят на видно място в съответната детска градина. Чл.19.(1) Процедурата по записване на децата се осъществява по следния ред: 1. Списъкът на приетите деца се изнася на видно място в съответната детска градина и на електронната страница на градината (при наличие на такава) до 31 май.

4 2. От 01 до 05 юни родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина. 3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца при спазване на посочените в чл. 16, ал. 1 критерии. 4. Свободно място по смисъла на тази наредба за деца от първа възрастова група е незаето място към на съответната година. Чл.20. Директорите на детските градини до 15 юни представят информация в Община Габрово за приетите деца в първа възрастова група. Чл.21. Приетите в първа възрастова група деца постъпват в детската градина на 1 септември на съответната година. В случай, че 1 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден. Чл.22. При съществуваща възможност на съответната детска градина, децата от първа възрастова група и яслена група се приемат и преди посочения срок. Чл.23. Децата от останалите възрастови групи се приемат целогодишно при наличие на свободни места по реда на тази Наредба. Чл. 24. (1) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи, непосещавали детски градини, се приемат в детски градини, които организират задължително предучилищно образование, в които има свободни места. (2) Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина на 15 септември на съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден. Чл.25. (1) Детето постъпва в детска градина на територията на община Габрово след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба 3/ г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини: 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар; 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта; 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. (2) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу представен документ за това обстоятелство. Раздел V. Преместване Чл.26.(1) Децата в общинските детски градини може да се преместват в други детски градини на територията на Община Габрово през цялата учебна година при наличие на свободни места по реда на тази Наредба. (2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина. (3) Децата от подготвителните групи могат да бъдат премествани след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директорите на приемащата и изпращащата детска градина и училища.

5 (4) Преместването на децата от подготвителните групи се извършва с Удостоверение за преместване. (5) За извършеното преместване на децата от подготвителните групи, директорът на приемащата детска градина писмено информира Кмета на Община Габрово. (6) Промяната в списъчния състав на децата от подготвителните групи се утвърждава като промяна в Списък образец 2. (7) Преместване на дете от една в друга детска градина на територията на Община Габрово е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина по чл. 21 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово. (8) Директорът на приемащата детска градина на територията на община Габрово задължително изисква от родителите/ настойниците да представят документ за липса на задължения за ползване на детска градина на територията на община Габрово, издаден от предходната детска градина. (9) При липса на документ по ал. 8 детето не може да бъде записано в друга детска градина на територията на община Габрово. Раздел VІ. Отписване Чл.27. Децата се отписват от детската градина по изразено писмено желание на родителите/настойниците. Чл.28. При отписване на детето, на родителя се издава служебна бележка, удостоверяваща липса на финансови задължения към посещаваното детско заведение. Раздел VІІ. Контрол Чл.29. Контролът по спазване на реда за приемане на децата в общинските детски градини, определен в настоящата наредба, се осъществява от Кмета на Община Габрово или от упълномощени от него лица. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на община Габрово е разработена на основание чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование. 2. Наредбата отменя досега прилаганите одобрени от Кмета на Община Габрово Правила за приемане на деца в общинските детски заведения (обединените детски заведения (ОДЗ) и целодневните детски градини (ЦДГ) на територията на община Габрово. 3. Тази Наредба влиза в сила от г. и може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински съвет Габрово. 4. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Габрово с Решение.от и влиза в сила от.на която дата следва да се публикува на електронната страница на Община Габрово.

6 Приложение по чл. 9 ДО ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКА ГРАДИНА. З А Я В Л Е Н И Е От живеещ/а в гр./с., община Габрово, ул.. бл...вх...ап.. дом. телефон :, служ. тел... с постоянен адрес: и настоящ адрес:. Мобилен телефон на майката. Мобилен телефон на бащата Уважаема госпожо Директор, Моля детето ми родено на, в гр./с/ ЕГН.. да бъде прието в поверената Ви детска градина. Декларирам следните данни за семейството си: 1. Баща Работи в, като 2. Майка Работи в., като. 3. Семейството ми се състои от членове. 4. Единият от родителите е инвалид (% инвалидност)., решение на ТЕЛК / г. 5. Самотна майка акт за раждане на детето.

7 6. Единият родител е починал смъртен акт.. 7. Единият (двамата) родител/и е редовен студент в акредитирано висше учебно заведение, уверение. 8. Имам друго дете, което посещава детската градина в момента. Детето се казва..,егн, група. 9. Имам три деца актове за раждане: 10. Детето е с тежко хронично заболяване решение на ТЕЛК. АКО СТЕ В НЯКОЯ ОТ ГОРНИТЕ КАТЕГОРИИ Я ПОДЧЕРТАЙТЕ! Всяко от посочените обстоятелства докажете с необходимите документи. Прилагам следните документи: Известна ми е, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл.313 от Наказателния кодекс. Дата: С уважение:

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

No Title

No Title ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение 530 по Протокол 19 от 28.07.2016 г., Решение 72 по Протокол 28 от 9.02.2017 г.)(отм.)

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 2 8 на Столичния общински

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк?... 2019г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно