Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д"

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL 285 Заключения на Съвета по икономически и финансови въпроси относно задълбочените прегледи и изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2018 г. Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Съвета относно задълбочените прегледи и изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г., приети от Съвета на 3691-вото му заседание, проведено на 17 май 2019 г. 9473/19 vt/rg 1

2 Заключения на Съвета задълбочени прегледи и изпълнение на специфичните за всяка държава препоръки за 2018 г. Съветът по икономически и финансови въпроси (ECOFIN): 1. ПРИВЕТСТВА публикуването на докладите по държави на Комисията, включително на задълбочените прегледи в контекста на процедурата при макроикономически дисбаланси( ПМД), при която се анализират икономическите политики на всяка държава членка и си наблюдава напредъкът в изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2018 г. ПРИВЕТСТВА също така съпътстващото ги съобщение, което съдържа заключения на Комисията относно идентифицирането и сериозността на дисбалансите. 2. При приемането на специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г. ЩЕ вземе предвид тези елементи, както и заключенията на Съвета от 22 януари 2019 г. относно годишния обзор на растежа и доклада за механизма за предупреждение, националните програми за реформи, програмите за стабилност и конвергенция и препоръката на Съвета относно икономическата политика на еврозоната. I ЗАДЪЛБОЧЕНИ ПРЕГЛЕДИ 3. СЧИТА, че задълбочените прегледи представляват висококачествен и всеобхватен анализ на положението по държави във всяка държава членка, която е обект на преглед. ОТЧИТА, че съответните аналитични механизми, допълнени от съществен количествен анализ, се прилагат с оглед на специфичните за всяка икономика предизвикателства. 4. ИЗРAЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че всички 13 държави членки обект на анализ в рамките на задълбочените прегледи (България, Хърватия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Испания и Швеция), изпитват макроикономически дисбаланси от различно естество и с различна степен на сериозност в рамките на ПМД. 9473/19 vt/rg 2

3 5. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ със становището на Комисията, че в 3 държави членки има прекомерни дисбаланси (Кипър, Гърция и Италия). 6. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ намерението на Комисията да продължи да извършва преглед на развитието и мерките на политиката, предприети от всички държави членки, в които са налице дисбаланси или прекомерни дисбаланси, в рамките на специално наблюдение. 7. ИЗТЪКВА ОТНОВО, че ПМД следва да се използва в пълния ѝ потенциал и по прозрачен и съгласуван начин, като се гарантира ангажираността на всяка държава членка с процедурата, включително задействането на процедурата при прекомерен дисбаланс, когато Комисията и Съветът счетат това за целесъобразно. ПОДДЪРЖА СТАНОВИЩЕТО, че когато Комисията установи, че дадена държава членка е засегната от прекомерни дисбаланси, но не предлага на Съвета да открие процедурата при прекомерен дисбаланс, тя следва ясно и публично да обясни причините за това. 8. ПРИВЕТСТВА ФАКТА, че коригирането на макроикономическите дисбаланси в ЕС отбелязва напредък, благодарение на растежа на БВП и на усилията на политиката на държавите членки. ПОДЧЕРТАВА, че в някои държави членки продължават да се наблюдават слабости, по-специално свързани с трайни натрупани дисбаланси, като поконкретно дисбалансите във връзка с частен и държавен дълг остават на рекордно високи равнища и коригирането им не става достатъчно бързо. ИЗТЪКВА, че тези високи равнища на дълг намаляват възможностите за абсорбиране на бъдещи негативни икономически сътресения. ПОДЧЕРТАВА, че е необходимо да продължат да се следят събитията за признаци за възможни неустойчиви тенденции, особено когато са свързани с бързо нарастване на цените на жилищата и бързо растящи разходи за труд за единица продукция. 9473/19 vt/rg 3

4 9. ОТБЕЛЯЗВА, че е постигнат съществен напредък сред повечето държави, които са нетни длъжници, по отношение на коригирането на дефицитите по текущата им сметка, но големият външен дълг продължава да бъде слабо място за редица държави членки. Същевременно ОТБЕЛЯЗВА, че други държави членки имат големи, трайно наложили се, излищъци по текущата сметка, като признаците на намаляване за скромни. ИЗТЪКВА ОТНОВО, че държавите членки, които имат дефицит по текущата сметка или висок външен дълг, следва да се стремят да подобряват своята конкурентоспособност и да предотвратяват прекомерния растеж на разходите за труд за единица продукция. Държавите членки с големи излишъци по текущата сметка следва да продължат да укрепват условията за насърчаване на ръста на заплатите при зачитане на ролята на социалните партньори и като приоритет да продължат да предприемат мерки, които стимулират инвестициите, подкрепят вътрешното търсене и потенциала за растеж, като по този начин се улеснява възстановяването на равновесието. 10. ПОДЧЕРТАВА необходимостта от действия на политиката и сериозен ангажимент по отношение на структурните реформи за намаляване на дисбалансите във всички държави членки, включително когато са засегнати от макроикономически дисбаланси, които пречат на нормалното функциониране на ИПС. Дисбалансите следва да се преодолеят трайно, което подобрява устойчивостта и намалява рисковете, като се постави акцент върху ключовите предизвикателства и се създадат условия за устойчив растеж и разкриване на работни места. II ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ВСЯКА ДЪРЖАВА ПРЕПОРЪКИ 11. ПРИПОМНЯ, че многогодишната оценка на Комисията показва, че редица от специфичните за всяка държава препоръки се отнасят до дългосрочни структурни проблеми, чието решаване отнема време, както и че е нужно известно време, преди да се отчетат конкретни резултати. ПРИВЕТСТВА многогодишната оценка на Комисията за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, която показва поне известен напредък по отношение на повече от две трети от препоръките от началото на Европейския семестър през 2011 г. насам. ОТБЕЛЯЗВА, че цялостното изпълнение на специфичните за всяка държава препоръки за 2018 г. далеч не е завършило и че осъществяването на реформите продължава да варира между отделните държави и области на политиката. ИЗТЪКВА, че постигането на по-нататъшен напредък в реформите изисква трайно внимание и силна национална ангажираност. 9473/19 vt/rg 4

5 12. ПОДЧЕРТАВА, че с оглед на нарастващите глобални рискове и забавянето на растежа от ключово значение е реформите да се осъществяват с по-голяма решителност. Фискалната политика следва да бъде прилагана при пълно зачитане на Пакта за стабилност и растеж, с подходящо диференциране на фискалните стимули в държавите членки, като се вземат предвид нуждите от стабилизиране и опасенията във връзка с устойчивостта. В този контекст ИЗТЪКВА необходимостта да не се допусне отстъпление по отношение на важни структурни реформи. ИЗТЪКВА ОТНОВО, че Европа продължава да е изправена пред предизвикателство, свързано с производителността, като ръстът на производителността е умерен и изостава от темповете на растеж на други развити икономики. В този контекст ИЗТЪКВА ОТНОВО значението на структурните реформи и инвестициите, включително висококачествено образование и обучение за насърчаване на иновациите, цифровизацията и улесняване на разпространението на нови технологии с цел стимулиране на производителността и заетостта. 13. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ засиления акцент върху нуждите от инвестиции в докладите по държави за 2019 г., както и намерението на Комисията да обърне поголямо внимание на посрещането на нуждите от инвестиции в препоръките по държави за 2019 г. ПРИВЕТСТВА факта, че държавите членки са постигнали известен напредък в областта на подобряването на бизнес средата, подобряването на достъпа до финансиране, особено за малките и средните предприятия, намаляването на административната тежест и създаването на справедливи и благоприятстващи растежа данъчни системи, като същевременно отбелязва, че не е постигнат достатъчен напредък при преодоляването на пречките за инвестициите и повишаването на потенциала за растеж. ИЗТЪКВА ОТНОВО, че по-нататъшните структурни реформи следва да бъдат насочени приоритетно към премахване на пречките пред инвестициите, повишаване на потенциала за растеж, по-нататъшно подобряване на институционалната среда и бизнес средата, укрепване както на административната ефективност, така и на регулаторната уредба. ОТБЕЛЯЗВА необходимостта от укрепване на единния пазар с цел насърчаване на по-нататъшни структурни реформи на пазарите на стоки и услуги и реформиране на рамките относно несъстоятелността, което ще повиши тяхната ефективност. Това също така ще помогне за подобряване на устойчивостта и ще позволи на икономиките да се справят със сътресенията. 9473/19 vt/rg 5 във

6 14. ПРИВЕТСТВА продължаващото подобряване на положението в банковия сектор и факта, че съотношенията на необслужваните кредити са стабилизирани в почти всички по-силно засегнати държави членки от еврозоната или са с тенденция да намаляват, но ИЗТЪКВА, че постигнатият напредък остава неравномерен в отделните държави членки и банки, което в някои случаи изисква допълнителни действия съгласно плана за действие на Съвета. Наред с това ИЗТЪКВА необходимостта да продължи да се гарантира финансовата стабилност и да се запази независимостта на паричната политика. 15. ПРИВЕТСТВА трайното подобряване на пазарите на труда, но ОТБЕЛЯЗВА, че остават важни предизвикателства. В някои държави членки безработицата продължава да бъде висока, а неравенството е над равнищата отпреди кризата. Необходими са понататъшни усилия за намаляване на младежката и дълготрайната безработица. Трудовите пазари и социалните и образователните системи също трябва да се адаптират, за да посрещнат предизвикателствата на глобализацията и технологичния напредък и да се справят с демографските промени. В този контекст НАБЛЯГА НА необходимостта от рамки за договаряне на заплащането, които подкрепят механизмите за определяне на заплащането в съответствие с местните и секторните тенденции на производителността и безработицата, като същевременно се зачита националната роля на социалните партньори, както и необходимостта от политически действия, за да се гарантира, че институциите на пазара на труда позволяват необходимото адаптиране в подкрепа на повишаване на уменията и преквалификацията и за осигуряване на ефективни активни политики на пазара на труда. 16. ПРИВЕТСТВА начина, по който Комисията е включила Европейския стълб на социалните права в рамките на докладите за отделните държави с цел проследяване на заетостта и социалните резултати, което е позволило да се запази фокусът върху макроикономическите дисбаланси и основните приоритети на икономическите реформи. 9473/19 vt/rg 6

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

GEN

GEN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 февруари 2015 г. (OR. en) 6194/15 SOC 78 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Комитет за социална закрила До: Комитета на постоянните представители (I част)/съвета (Заетост, социална

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвет

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвет Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 27 май 2019 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC

Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC 232 SOC 345 EMPL 259 MI 412 ECOFIN 464 DIGIT 91 JEUN

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно