списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

Размер: px
Започни от страница:

Download "списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /"

Препис

1 списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с / г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1", б у л." Ц а р и гр а д с к о ш о се ", а в то б у с н а с п и р к а О к р ъ ж н а б о л н и ц а ", п о со ка М л а д о с т" (и зв ъ н о б хв а та на / г. А л б е н а З д р а в к о в а И в а н о в а ж к " М л а д о с т 3", у л." Ф и л и п А в р а м о в ", а в то б у с н а с п и р к а О б щ и н а М л а д о ст", п о со ка М л а д о с т", п р е д бл. 342 (и зв ъ н о б х в а та на / г. А л е к с а н д ъ р А н ге л о в П а л ь о в / г. А л е к с а н д ъ р И в а н о в К а п чев / г. А н ж е л а М и л о ти н о в а К р ъ сте в а ж.к." М л а д о с т 3", у л." Ф и л и п А в р а м о в ", д о а в то б у с н а сп и р к а О к р ъ ж н а б о л н и ц а ", п о со ка Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б хвата на ж к "М л а д о с т 1", б ул. А л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", а в то б у с н а с п и р к а Б л. 43", п о со ка Ц е н тъ р ", (и зв ъ н о б хвата на / г. А н и П е тр о в а И в а н о в а / г. А н то н и я Н е н ч е в а М ан е ва / г. Б о ж и д а р Р у м е н о в Ч и н ч и р о в / г. Б о р и с Б о р и с о в Н а й д е н о в а в то б у с н а сп и р к а П а з а р М л а д о ст 1", п о со ка " М л а д о с т", д о б л.6 4 (и звъ н о б х в а та на ж к "М л а д о с т 1", б у л."а н д р е й С а х а р о в ", а в то б у с н а сп и р к а П а з а р М л а д о ст 1", п о со ка " М л а д о с т", д о б л.6 4 (и звъ н о б хв а та на ж к "М л а д о с т 1", ъ гъ л а с б у л."а н д р е й С а х а р о в " и у л." М е т о д и А н д о н о в ", о т с тр а н а та на п а за р М л а д о с т 1"

2 / г. Б о р и с Б о р и с о в Н а й д е н о в / r. Б о р и с Г е о р ги е в А се н о в / г. Б о р и с К о с та д и н о в К о ста д и н о в / г. Б о р и с л а в а Ге о р ги е в а Д и м и тр о в а / г. Б о р и с л а в а Ге о р ги е в а Д и м и тр о в а / г. Б о р и с л а в а Н и к о л а е в а С те ф а н о в а а в то б у с н а сп и р к а П а з а р М л а д о с т 1", п о со ка " М л а д о с т", д о б л.6 4 (и зв ъ н о б хв а та на М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р к а Б л. 4 3", п о со ка Ц е н т ъ р ", (и зв ъ н о б хвата на ж к "М л а д о с т 1", ъ гъ л а с б у л."а н д р е й С а х а р о в " и у л." М е т о д и А н д о н о в ", от п о со ка Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б хвата на С а х а р о в " и у л." М е т о д и А н д о н о в ", о т стр а н а та на п а з а р М л а д о с т 1" а в то б у с н а с п и р к а О к р ъ ж н а б о л н и ц а ", п о со ка М л а д о с т" (и з в ъ н о б хвата на / г. Б о р к а Г е о р ги е в а Ге о р ги е в а / г. В а л е р и я В ъ л к о в а Н а й д е н о в а М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я Б и зн е с п ар к", и зхо д а къ м о ф и с на А Д С о ф и й ск а в о д а" / г. В ан я Р а н ге л о в а К о л ева кв. " Г о р у б л я н е ", б у л."с а м о к о в с к о ш о се ", а в то б у с н а сп и р к а Ц е н т ъ р ", п р е д к м е тс тв о то (и зв ъ н о б х в а та на / г. В а си л к а Д и м и тр о в а Б о те в а ж к " М л а д о с т 4", ул. А л. П а ск а л е в ", ср е щ у м а га з и н " Ф а н та с ти к о " / г. В а си л к а С в и л е н о в а Р а к о в ска / г. В ен ка В а си л е в а Т о д о р о в а / г. В ен ка В а си л е в а Т о д о р о в а ж к "М л а д о с т 4 ", ул. А л. П а ск а л е в ", ср е щ у м а га з и н " Ф а н та с ти к о " ж к М л а д о с т 2", б у л."а л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я А к а д. А л. Т е о д о р о в - Б а л а н ", п р е д бл. 204 ж к М л а д о с т 3", б у л."а л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я А кад. Ал. Т е о д о р о в Б а л а н ", п р е д б л.31 4

3 / r. В е ска К р у м о в а Б а л и н о в а п о со ка М л а д о с т" (и зв ъ н о б хвата на / г. В и о л е та В е л и н о в а С о ти р о в а кв. "Г о р у б л я н е ", б у л."с а м о к о в с к о ш о се ", а в то б у с н а с п и р к а Ц е н т ъ р ", п ред ч и та л и щ е то (и зв ъ н о б х в а та на / г. В и о л е та Ге о р ги е в а Й о с и ф о в а / г. В и о л и н а Ге о р ги е в а Б а л и н о в а / г. Га ля Х р и с то в а К а п чева ж к " М л а д о с т 4 ", у л."д -р А та н а с М о ско в ", а в то б у с н а с п и р к а д о бл , (р е с то р а н т Р и б к а та ") - и зв ъ н о б х в а та на сп и р к а та п о со ка Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б хвата на а в то б у с н а сп и р к а О к р ъ ж н а б о л н и ц а ", п о со ка Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б хв а та на / г. Ге о р ги К а л и н о в Д и м о в М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я Б и з н е с п а р к", и зхо д а къ м о ф и с на А Д С о ф и й ск а в о д а " / г. Г е о р ги Ц в е та н о в С о ти р о в (и зв ъ н о б х в а та на / г. Ге р га н а Ге о р ги е в а Б а н к о в а / г. Гергана Георгиева Банкова ж к " М л а д о с т 2", у л."а к а д. Ал. Т е о д о р о в - Б а л а н ", п р е д "Р У М " ж к М л а д о с т 3", ул. Д -р А та н а с М о ско в ", а в то б у с н а сп и р к а Б л ", ср е щ у м а га з и н Л и д л " (и зв ъ н о б хв а та на / г. Д а н и е л а Б о р и со в а С о ти р о в а ж к "М л а д о с т 3", д о б л.3 1 8, ср е щ у м а га зи н "Ф а н та с ти к о " / г. Д а р и н к а Т о д о р о в а В е л ч е в а / г. Д а р и я Н и к о л а е в а А н ге л о в а ж к " М л а д о с т 3", у л." Ф и л и п А в р а м о в ", п р е д Т Ц "К о н д о р " ж к "М л а д о с т 1", б у л." Ц а р и гр а д с к о ш о се ", а в то б у с н а с п и р к а О к р ъ ж н а б о л н и ц а ", п о со ка М л а д о с т" (и зв ъ н о б хвата на

4 / г. Д а ф и н к а Х р и с то в а Ге о р ги е в а ж к "М л а д о с т 1", б у л." Ц а р и гр а д с к о ш о се ", а в то б у с н а с п и р к а О к р ъ ж н а б о л н и ц а ", п о со ка Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б хвата на / г. Д и м и т ъ р Б о й к о в А та н а с о в / г. Д и м и т ъ р В е л и н о в С о ти р о в кв. "Г о р у б л я н е ", б у л."с а м о к о в с к о ш о се ", а в то б у с н а сп и р к а Ц е н тъ р ", п р е д к м е тс тв о то (и зв ъ н о б х в а та на / г. Д и м и т ъ р Е м и л о в М а н о л о в / г. Д и м и т ъ р К р у м о в Н и к о л о в ж к "М л а д о с т 4", у л." Ф и л и п А в р а м о в ", а в то б у с н а с п и р к а С О У ", п р е д п азар а (и зв ъ н о б х в а та на п о со ка М л а д о с т" (и зв ъ н о б хв а та на / г. Д и м и т ъ р С то я н о в Д ж е н к о в / г. Д о б р и н к а С те ф а н о в а К и р и л о ва / г. Е м и л и я Й о р д а н о в а К е л е п о в а / г "Е в ти м о в и си н о в е " О О Д / г "Е л м а 57" Е О О Д ж к М л а д о с т 4", б у л."а л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я Б и з н е с п а р к", и зхо д а къ м о ф и с на А Д С о ф и й ск а во д а " ж к " М л а д о с т 1", б ул. А л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка Б л. 43", п о со ка Ц е н тъ р ", (и зв ъ н о б хвата на С а х а р о в " и у л." М е т о д и А н д о н о в ", от с тр а н а та на п а за р М л а д о с т 1" ж к "М л а д о с т 1", а в то б у с н а сп и р ка О к р ъ ж н а б о л н и ц а ", л о к а л н о п л а тн о м е ж д у и з х о д и те на д в а та п о д л е за а в то б у с н а сп и р к а О к р ъ ж н а б о л н и ц а ", п о со ка М л а д о с т" (и зв ъ н о б хв а та на / г. "Е л м а 57" Е О О Д / г. "Е л м а 57" Е О О Д ж к М л а д о с т 1А", б у л."а л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я А л е к са н д ъ р М а л и н о в ", и зхо д а за м а га з и н БИ /1ЛА" ж к М л а д о с т 2", б у л."а л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка М е тр о с та н ц и я А л.м а л и н о в ", п р е д б л.2 2 3, п о со к а М л а д о с т" (и звъ н о б хвата на

5 / г. "Е л м а 57" Е О О Д ж к " М л а д о с т 3", у л." Ф и л и п А в р а м о в ", а в то б у с н а с п и р к а О б щ и н а М л а д о ст", п о со ка М л а д о с т", п р е д бл. 342 (и звъ н о б хв а та на / r. "Е л м а 57" Е О О Д ж к " М л а д о с т 3", у л." Ф и л и п А в р а м о в ", п р е д Т Ц " К о н д о р " / г. "Е л м а 57" Е О О Д / г. Ж и в к а Ге о р ги е в а С а н д о в а М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка М е тр о с та н ц и я Б и з н е с п а р к", п о со ка Ц е н тъ р ", о т стр а н а та на б е н зи н о ста н ц и я Л у к о й л " (и зв ъ н о б х в а та на ж к М л а д о с т 3", б у л."а л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я А кад. А л. Т е о д о р о в Б а л а н ", п р е д б л / г. Ж и в к о Й о р д а н о в Р а д е в / г "З а л о ж н а къ щ а Еф С а" Е О О Д / г. З а ф и р Н а н о в С л а в ч о в / г. З а х а р и н к а И л и е в а Я в о р о в а ж.к." М л а д о с т 3", у л."с в е то П р е о б р а ж е н и е ", п р е д п азар "М а н и я " ж к " М л а д о с т 1", а в то б у с н а сп и р ка О к р ъ ж н а б о л н и ц а ", л о к а л н о п л а тн о м е ж д у и з х о д и те на д в а та п о д л еза М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка Б л. 4 3 ", п о со ка Ц е н т ъ р ", (и зв ъ н о б хвата на а в то б у с н а с п и р к а П а з а р М л а д о ст 1", п о со ка " М л а д о с т", д о б л.6 4 (и зв ъ н о б хвата на / г. И в а й л о Н и к о л о в А н ге л о в / г. И в а н к а К р у м о в а Т р а й к о в а / г. И в е л и н а С в и л е н о в а О гн я н о в а / г. Й о р д а н к а С те ф а н о в а Х р и сто в а ж к " М л а д о с т 4", ул. А л. П а ск а л е в ", ср е щ у м а га з и н " Ф а н та с ти к о " п о со ка Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б хвата на ж к М л а д о с т 4 ", у л." Д -р А та н а с М о ско в ", п р е д м а га з и н ", (и зв ъ н о б се га на п о со ка М л а д о с т" (и зв ъ н о б хвата на

6 / г. К а м е н к а М и х а й л о в а М л а д е н о в а / г. К а те р и н а С то й к о в а М и ха л е в а / г. К а те р и н а Т р и ф о н о в а В ъ л е ва / г. К а тр и н Б о р и с л а в о в а Б а чева К а тр и н С в е то с л а в о в а / г. К о н с та н ти н о в а К р а с и м и р а М и л о ти н о в а / г. А с п а р у х о в а / г. К р и сти н а Б о й ко в а К о ста д и н о в а а в то б у с н а сп и р к а П а з а р М л а д о ст 1", п о со ка " М л а д о с т", д о б л.6 4 (и звъ н о б хв а та на С а х а р о в " и у л." М е т о д и А н д о н о в ", о т а в то б у с н а с п и р к а П а з а р М л а д о с т 1", п о со ка " М л а д о с т", д о б л.6 4 (и зв ъ н о б хвата на М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка Б л. 4 3", п о со ка Ц е н тъ р ", (и зв ъ н о б хвата на С а х а р о в " и у л." М е то д и А н д о н о в ", от с тр а н а та на п а за р М л а д о с т 1" М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка Б л. 4 3 ", п о со ка Ц е н тъ р ", (и зв ъ н о б хвата на М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка Б л. 43", п о со ка Ц е н тъ р ", (и зв ъ н о б хв а та на / г. К р и сти н и И в а н о в Я н а ч к о в / г. К р ум И в а н о в Н и к о л о в ж к "М л а д о с т 1", б у л."а н д р е й С а х а р о в ", (и зв ъ н о б х в а та на п о со ка М л а д о с т" (и зв ъ н о б хв а та на / г. "Л ю б о м и р о в и " ЕО О Д / г. Л и д и я С то я н о в а А р и з а н о в а кв. "Г о р у б л я н е ", б у л."с а м о к о в с к о ш о се ", а в то б у с н а с п и р к а Ц е н тъ р ", п р е д ч и та л и щ е то (и зв ъ н о б х в а та на а в то б у с н а сп и р к а П а з а р М л а д о с т 1", п о со ка "М л а д о с т", д о б л.6 4 (и зв ъ н о б х в а та на

7 / г. Л и л и я И в а н о в а Я н а ч к о в а (и зв ъ н о б х в а та на / г. Л ю д м и л а Б о р и с л а в о в а И в ан о ва / г. М а р и а н а Ц о к о л о в а К о н о в а ж к М л а д о с т 4", у л." Д -р А та н а с М о ско в ", а в то б у с н а с п и р к а п р е д м а га зи н Ф а н та с ти к о ", п о со к а Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б хвата на ж к " М л а д о с т 4", у л." Ф и л и п А в р а м о в ", а в то б у с н а с п и р к а Т Е Ц ", б л (и звъ н о б хвата на / г. М а р и й к а П е тр о в а Ц в е та н о в а / г. М а р и й к а Х р и с то в а А н ге л о в а ж к М л а д о с т 4 ", у л." Д -р А та н а с М о ско в ", а в то б у с н а с п и р к а п р е д м а га зи н Ф а н та с ти к о ", п о со к а Ц е н тъ р " (и звъ н о б х в а та на С а х а р о в " и у л." М е то д и А н д о н о в ", о т М а р и н а П е тр о в а П а с к а л е в а / г. П р и н о в а (и зв ъ н о б х в а та на / г. М а р и я Ге о р ги е в а Ге о р ги е в а / г. М а р и я К о с та д и н о в а М и ко в а ж.к." М л а д о с т 4", у л." Д -р А та н а с М о ско в ", а в то б у с н а сп и р к а с р е щ у м а га зи н "Ф а н та с ти к о ", п о со к а "М л а д о ст" (и звъ н о б хв а та на / г. М а р и я н а В е с е л и н о в а Д и м и тр о в а / г. М и л ка Н а й д е н о в а С о ти р о в а ж.к." М л а д о с т 1", б у л."а н д р е й С а х а р о в ", М е тр о с та н ц и я " М л а д о с т 1", сп и р ка "П а за р М л а д о с т 1", п о со к а "Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б х в а та на а в то б у с н а сп и р к а О к р ъ ж н а б о л н и ц а ", п о со ка Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б хвата на / г. М и н а Ц в е тк о в а Р а н о в ска М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я Б и з н е с п ар к", и зхо д а къ м о ф и с на А Д С о ф и й ск а в о д а"

8 / r. М и р о с л а в М а р и а н о в К о н е в ж к М л а д о с т 4 ", у л." ", а в то б усн а сп и р ка Б л ", п о со к а Ц е н тъ р ", п р е д м а га з и н Л и д л " (и зв ъ н о б хвата на / r. М и р о с л а в а С те ф а н о в а В аси л е ва / r. Н а д е ж д а Х р и с то в а Й о р д а н о в а ж к " М л а д о с т 3", у л."ф и л и п А в р а м о в ", п р е д Т Ц "К о н д о р " ж к М л а д о с т 4", у л." Д -р А та н а с М о ско в ", п р е д м а га з и н ", (и зв ъ н о б се га на / r. Н ад я Б о р и с л а в о в а Ге о р ги е в а / r. Н а н о С л а в ч о в И в а н о в ж к "М л а д о с т 3", у л." С в е то П р е о б р а ж е н и е ", п р е д п азар "М а н и я " М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка Б л. 4 3 ", п о со ка Ц е н тъ р ", (и зв ъ н о б хв а та на / r. Н аска Б о н е в а Я н ко ва ж к М л а д о с т 4", б у л."а л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я Б и зн е с п а р к", и зхо д а къ м о ф и с на А Д С о ф и й с к а во д а" / r. Н и к о л а й К о с та д и н о в Д и м и тр о в М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я Б и зн е с п а р к", и зхо д а къ м о ф и с на А Д С о ф и й ск а во д а" / r. Н и к о л а й К о с та д и н о в Д и м и тр о в ж к М л а д о с т 4", б у л."а л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я Б и з н е с п ар к", и зхо д а къ м о ф и с на А Д С о ф и й ск а во д а" / r. Н и к о л и н а Д а н ч о в а М а н о л о в а ж к М л а д о с т 4", д о б л С а х а р о в " и у л." М е т о д и А н д о н о в ", о т / r. П ен ка Н е н ч е в а И л и е в а / r. П етя И в а н о в а С о ф и е в а / r. П л а м е н Л е н к о в М и к о в (и зв ъ н о б х в а та на ж к М л а д о с т 4 ", у л." Д -р А та н а с М о ско в ", п р е д м а га з и н ", (и зв ъ н о б се га на Р а д о с л а в а Н и к о л а е в а Д у ш к о в а - ж к М л а д о с т 3", у л." Ф и л и п А в р а м о в ", д о / r. Н и к о л о в а 25 Д К Ц

9 / г. Р ай н а М е то д и е в а Ге о р ги е в а ж к М л а д о с т 4 ", у л." ", а в то б усн а сп и р ка Б л ", п о со к а Ц е н тъ р ", п р е д м а га з и н Л и д л " (и зв ъ н о б хвата на / г. Р о за Б о р и с о в а И л и ева / г. Р ум я н а Р а ш е в а М ута ф ч и е в а / г. С в е то с л а в А н ге л о в К о н ста н ти н о в / г. С в е то с л а в Н и к о л а е в А н д о н о в ж к " М л а д о с т 3", д о б л.3 4 9, с р е щ у м а га зи н "Д А Р " ж к М л а д о с т 1", б у л."а н д р е й С а х а р о в ", от ъ гъ л а на б л.7 4 А д о и зхо д а на а с а н сьо р а за м е тр о то ж к "М л а д о с т 1", ъ гъ л а с б у л."а н д р е й С а х а р о в " и у л." М е то д и А н д о н о в ", о т ж к " М л а д о с т 4", ъ гъ л а м е ж д у у л." А л.п а с к а л е в " и у л."4 1 2 " (на тр о то а р а о т с тр а н а та на б л ) / г. С е в е р и н а Р а й ч е в а В е л и чко в а П а з а р М л а д о с т 1", п о со к а Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б х в а та на / г. С и л в и я М е то д и е в а А н ге л о в а ж к "М л а д о с т 4", ул. А л. П а ск а л е в ", ср е щ у м а га з и н " Ф а н та с ти к о " / г. С и л в и я Х р и с то в а П а л и й ска / г. С л а в к а Т р а й ч е в а А н ге л о в а / г. С н е ж а н а О гн я н о в а А се н о в а ж к " М л а д о с т 3", у л."ф и л и п А в р а м о в ", п р е д Т Ц "К о н д о р " С а х а р о в " и у л." М е то д и А н д о н о в ", о т а в то б у с н а с п и р к а О к р ъ ж н а б о л н и ц а ", п о со ка М л а д о с т" (и зв ъ н о б хвата на / г. С те ф а н и К и р и л о в а Ге о р ги е в а / г. С те ф ка С та н и с л а в о в а Ге о р ги е в а / г. С то й н а Ж о р о в а И в а н о в а ж к " М л а д о с т 1", б у л."а л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка Б л. 4 3", п о со ка М л а д о с т" (и зв ъ н о б хвата на

10 / г. Т а н я Б о й к о в а А та н а с о в а ж к М л а д о с т 3", у л." Ф и л и п А в р а м о в ", а в то б у с н а сп и р к а С О У ", п о со ка Ц е н тъ р ", с р е щ у б л.3 0 5, п р е д м а га з и н К а у ф л а н д " (и зв ъ н о б х в а та на / r. Т а н я Ге о р ги е в а Н и к о л о в а ж к М л а д о с т 3", у л." Ф и л и п А в р а м о в ", а в то б у с н а сп и р к а Б л ", п о со ка Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б х в а та на / r. Т а н я Г е о р ги е в а Н и к о л о в а ж к " М л а д о с т 3", у л." С в е то П р е о б р а ж е н и е ", п р е д п а за р "М а н и я " / r. Т а тя н а С то я н о в а Г е о р ч е в а Тосе в а М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка М е тр о с та н ц и я Б и зн е с п ар к", п о со ка Ц е н тъ р ", о т стр а н а та на б е н зи н о ста н ц и я Л у к о й л " (и зв ъ н о б х в а та на / r. Т е о д о р а Б о р и с л а в о в а Н е й кова (и зв ъ н о б х в а та на / r. Т е о д о р а Б о р и с л а в о в а Н е й кова ж к " М л а д о с т 3", у л." Ф и л и п А в р а м о в ", п р е д Т Ц "К о н д о р " / r. Т е о д о р а Б о р и с л а в о в а Н е й кова / r. Т р а й к о А т а н а с о в Ш о н е в / r. Т р а я н Г е о р ги е в П е тр о в / r. Х р и с ти н а Н и к о л и н о в а Б есо в а ж.к." М л а д о с т 3", у л."с в е то П р е о б р а ж е н и е ", п р е д п а за р "М а н и я " М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка М е тр о с та н ц и я Б и зн е с п ар к", п о со ка О к о л о в р ъ с тн о ш о с е ", о т стр а н а та на б л (и з в ъ н о б х в а та на ж.к." М л а д о с т 1", б у л."а н д р е й С а хар о в ", о т ъ гъ л а на б л.7 4 А д о и зхо д а на а с а н с ь о р а за м е тр о то ж к " М л а д о с т 1", б у л."а л е к с а н д ъ р М а л и н о в ", а в то б у с н а сп и р ка Б л. 4 3 ", п о со ка М л а д о с т" (и зв ъ н о б хвата на / r. Х р и с ти н а П е тр о в а П е тр о в а М а л и н о в ", М е тр о с та н ц и я Б и з н е с п ар к", и зхо д а къ м о ф и с на А Д С о ф и й ск а во д а"

11 / r. Х р и с ти н а Х р и с то в а П е тр о в а / г. Х р и с то Г е о р ги е в Г е о р ги е в ж.к." М л а д о с т 4", у л." Д -р А та н а с М о ско в ", а в то б у с н а с п и р к а с р е щ у м а га зи н "Ф а н та с ти к о ", п о со к а "М л а д о ст" (и звъ н о б хв а та на п о со ка Ц е н тъ р " (и зв ъ н о б хвата на / г. Ц в е та В е л и н о в а Х р и сто в а кв. "Г о р у б л я н е ", б у л."с а м о к о в с к о ш о се ", а в то б у с н а сп и р к а Ц е н т ъ р ", п р е д к м е тс тв о то (и зв ъ н о б х в а та на / г. Ц в е та н Гр и го р о в К у зм а н о в / г. Ц в е та н к а М и х а й л о в а К и то ва / г. Ц в е те л и н а П а н ч е в а Ге о р ги е в а ж к " М л а д о с т 4 ", ул. А л. П а ск а л е в ", ср е щ у м а га з и н " Ф а н та с ти к о " ж к М л а д о с т 4 ", у л." Д -р А та н а с М о ско в ", п р е д м а га з и н ", (и зв ъ н о б се га на ж к М л а д о с т 4", у л." Д -р А та н а с М о ско в ", п р е д м а га з и н ", (и зв ъ н о б се га на

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов.У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/6-28-17 е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йордан ка\ч --------------------------------------------------------------

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: ~ е-тай: Утвържда /Йорданка Граф

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов 19 тел факс: ~ е-тай:   Утвържда /Йорданка Граф гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: 0361 6-28-1 ~ е-тай: gpche.ki@abv.bg www.botev-kardzhali.com Утвържда /Йорданка ---------------------------- П р е д м е т К л ас 9А1 К о н тр о л н а 1

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов.Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/6-28-17 e-mail: 2Dche.ki@abv.bg w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай Ч П р е д м е т К л ас 10А1 К о н тролна 1 К о н тролна 2 К о н тр о л н а 3

Подробно

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП бланк сертификата М О С К В А -1974 2 1 7 У Д К G 9 4.5 К Т - 7. 0-8. 4-7 1 К а р т а т р у д о в

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП разработка ту М О С К В А -974 65 У Д К 69.02. К Т - 7. 0 -.4-6 8 К а р т а т р у д о в о г о п р

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка < У т в е р rк д а ю >!и р е к т о р./ Н О Ч У Ц О ку Т РО > К улрякова А н н а I I и к о л а е в i* а 20 } Lf в н у т,р е н ýrе г 0 р fiс ш о р я д к fr д л я о б у ч а ю щ и х с я Н О Ч У (Щ Е Н Т Р

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

doc

doc : ; ; '. ' / ^ ФРЬ Г ХЧК РГРЮ РГ Ь б т в е р ж д е н т а с р е д с т в з м е р е н й U S.C.2 7.0 10.A 45647 рк действя д 01 марта 2017 г. Р З Р Й аратра гедезческая стнквая Trimble R3 З Г Ь Фрма "Trimble

Подробно

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров УДК 621.43.044:629.7 Группа Д 1 4 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т СИСТЕМЫ ЗАИГАНИЯ ГТД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Номенклатура основных параметров ОСТ 102526-84 Н а 7 с т р а н и ц а х В в е д е н в п е р в ы е Ии». Jft

Подробно

НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет 2019г. Всичко за бюджет 2019г. ( к.з+к.4 ) Запл и възн. на перс. н

НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет 2019г. Всичко за бюджет 2019г. ( к.з+к.4 ) Запл и възн. на перс. н НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет Всичко за бюджет ( к.з+к.4 ) 01 00 Запл и възн. перс. ет по тр. и сл. правоотн. 42 000 446 425 488 425 01 01 за пя. и в ъ зн. перс. н

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР.РАЗГРАД към г. Уточнен годишен план 2015 г. в т.ч. п

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ ГР.РАЗГРАД към г. Уточнен годишен план 2015 г. в т.ч. п РЕКАПИТУЛАЦИЯ ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР.РАЗГРАД към 31.12.2015г. Уточнен годишен план 2015 г. в т.ч. план целеви 31.12.2015г. в лева в т.ч. Отчет на целеви 1.ПРИХОДИ

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И З В Е С Т И Я Т О М С К О Г О О Р Д Е Н А Т Р У Д О В О Г О K p A C H O lo З Н А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А имени С. М. К И Р О В А Том 161 1967 РЕЖ И М П Р Е Р Ы В И С

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

Д Д С Д Д С СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация Д

Д Д С Д Д С СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация Д СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация предпазител Р С 0А предпазител Р С А Доставка и монтаж на PVC инсталационен

Подробно

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л.

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО О Р Д Е Н А ТРУ Д О В О ГО К РА С Н О Г О З Н А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И НС ТИТУ ТА имени С. М. К И Р О В А 967 Т ом 7 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТЫ И АВАРИЙНЫХ

Подробно

Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E

Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E -m ail Н а ц ио н ал но ст Р Б ъ л гария Д а та на

Подробно

MI HI CTEPCTBO С IЛ Ь С Ь К О Г О Г О С П О Д А Р С Т В А Р Е С П У Ь Ц К И К Р И М М И Н И С Т Е Р С Т В О С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А Р Е С

MI HI CTEPCTBO С IЛ Ь С Ь К О Г О Г О С П О Д А Р С Т В А Р Е С П У Ь Ц К И К Р И М М И Н И С Т Е Р С Т В О С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А Р Е С MI HI CTEPCTBO С IЛ Ь С Ь К О Г О Г О С П О Д А Р С Т В А Р Е С П У Ь Ц К И К Р И М М И Н И С Т Е Р С Т В О С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А Р Е С П У Ь Ц И К И К Р Ы М къ ы р ы м Д Ж У М Х У Р И Е

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА Том 1966 9 РЕКО НСТРУКЦ И Я УСТАНО ВКИ ВЕН ТИ Л ЬН Ы Х Т И П А P В С -2 2 0 РАЗРЯД Н И КО В И. И. К А Л

Подробно

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий И ЗВЕС ТИ Я 4 ТО М СКОГО О РД іен А О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И И О РД Е Н А ТРУДОВОГО КРАСН О ГО ЗН А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А им. С. М. К И Р О В А Том 3

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 29. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для о

Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для о Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕН А ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА И С С Л ЕД О В А Н И Е СТАТИЧЕСКОЙ С И Н Х РО Н Н Ы Х УСТОЙЧИВОСТИ РЕА К ТИ В Н Ы Х М А Ш И Н Е. В. КОНОНЕНКО

Подробно