Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc"

Препис

1 Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г г. ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ И ЗАДАЧИ ПРИОРИТЕТ 1: Укрепване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор Мярка 1.1: Ефективно функциониране на финансовото управление и контрол в организациите, управляващи средства по програми и фондове на Европейския съюз 1. Актуализиране на вътрешните правила с цел прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ОТГОВОРНИ СТРУКТУРИ И ЛИЦА 2 от ЗФУКПС ВРЕМЕВИ ГРАФИК г. Мярка 1.2: Въвеждане на процеса по управление на рисковете в организациите от публичния сектор 1. Утвърждаване/актуализиране на стратегия за управление на риска г.

2 2. Идентифициране, анализ и оценка на съществените рискове за организацията за 2010 г. и изготвяне на риск-регистри Мярка 1.3: Планиране и осъществяване на обучения за ръководителите на организации и служителите на ръководни длъжности по финансово управление и контрол и роля на вътрешния одит в организациите от публичния сектор 1. Осигуряване на обучение по управление на риска за ръководителите на организации и служителите на ръководни длъжности 2. Представяне на ролята и функциите на на всички лица на ръководни длъжности в организацията от ръководителите на (със съдействието на ЦХЗВО) 2 от ЗФУКПС 2 от ЗФУКПС 2 от ЗФУКПС г. Мярка 1.4: Осъществяване на мониторинг на системите за финансовото управление и контрол и разработване на планове за тяхното подобряване 1. Изготвяне на адекватни мерки за подобряване на финансовото управление и контрол във всички структури и дейности, вкл. в разпоредителите от по-ниска степен в резултат на годишното докладване за състоянието на ФУК и утвърждаване на план за изпълнението им 2. Залагане в годишните планове за 2010 г. извършването на вътрешен одит относно изпълнението на програмните бюджети на министерствата Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерствата г. 2

3 Мярка 1.5: Запълване на числеността на звената за вътрешен одит в съответствие с изискванията на ЗВОПС и популяризиране на дейността по вътрешен одит 1. Запълване на състава на звената за вътрешен одит в съответствие с изискванията на ЗВОПС чрез провеждане на конкурси за назначаване на вътрешни одитори 2. Преглед и актуализиране на Статутите на Звената за вътрешен одит и запознаване на всички служители от организацията с тях 9 от ЗВОПС РВО и ръководителите на 9 от ЗВОПС г. през 2009 г. ПРИОРИТЕТ 2: Осигуряване на качествен вътрешен одит в организациите от публичния сектор Мярка 2.1: Придобиване на сертификат одитор в публичния сектор 1. Участие на всички стажант-одитори от публичния сектор в обучения за придобиване на сертификат 2. Явяване на всички стажант-одитори на изпита за придобиване на сертификат одитор в публичния сектор Мярка 2.2: Осигуряване на адекватно одитно покритие на дейностите по управление на фондове и програми на Европейския съюз 1. Приоритетно залагане в годишния план за 2010 г. на одитни ангажименти, свързани с управлението на средствата по фондове и програми на Европейския съюз; Стажант-одитори 9 от ЗВОПС и стажант-одиторите в г г. 3

4 3. Проследяване на препоръките на вътрешните одитори, свързани с управлението на средствата по фондове и програми на Европейския съюз и докладване на неизпълнените препоръки и причините за това на шестмесечие и годишно на ЦХЗВО министерствата и агенциите с управляващи органи и междинни звена по програми на ЕС в министерствата и агенциите с управляващи органи и междинни звена по програми на ЕС г., г. Мярка 2.3: Изготвяне на качествени доклади от одитни ангажименти и годишни доклади за дейността по вътрешен одит 1. Запознаване с актуализирания Наръчник по вътрешен одит 2. Участие в обучения по прилагането на актуализирания Наръчник по вътрешен одит РВО и вътрешните одитори РВО и вътрешните одитори г г. Мярка 2.4: Разработване и утвърждаване на планове за обучение на вътрешните одитори с цел поддържане на непрекъснато професионално развитие 1. Анализ на индивидуалните потребности от обучение на вътрешните одитори 4

5 2. Изготвяне на годишен план за обучение на вътрешните одитори, като част от годишния план за дейността по вътрешен одит 3. Утвърждаване на годишните планове за обучение и осигуряване на средства за участие в обученията Мярка 2.5: Разработване и изпълнение на програма за осигуряване на качеството на одитнатата дейност 1. Изготвяне на вътрешни правила за осъществяване на текущи и периодични прегледи дейността на Звената за вътрешен одит 2. Планиране и извършване на самооценка на дейността на звената за вътрешен одит ПРИОРИТЕТ 3: Утвърждаване на координиращата и хармонизираща роля на Централните хармонизиращи звена Мярка 3.1: Подпомагане на професионалното обучение в областта на финансовото управление и контрол и 1. Анализиране на потребностите от обучение в областта на финансовото управление и контрол и вътрешен одит на база на: резултатите от попълнените въпросници за самооценка, свързани с годишното докладване на състоянието на СФУК; въпросниците от проведените обучения; въпросниците за обратна връзка по прилагане на методологията по вътрешен одит; влезли в сила нови изисквания на българското законодателства или на правото на Европейския съюз. 2. Изготвяне на годишна програма за обучение по финансово управление и контрол и 9 от ЗВОПС МФ, дирекция МФ, дирекция г г г г г г. 5

6 вътрешен одит за 2010 г. Мярка 3.2: Актуализиране и доразвиване на методологията по финансовото управление и контрол и вътрешен одит 1. Разпространяване на актуализирания Наръчник по вътрешен одит до всички звена за вътрешен одит 2. Разработване и разпространяване на годишния въпросник за състоянието на финансовото управление и контрол в публичния сектор за 2009 г. Мярка 3.3: Мониторинг на финансовото управление и контрол и в организациите, управляващи средства по програми и фондове на Европейския съюз Задача: 1. Провеждане на периодични срещи с ръководителите на звената за вътрешен одит в министерствата и агенциите, които имат управляващи органи и междинни звена по програми на ЕС Мярка 3.4: Извършване на системно наблюдение и анализ на информацията по прилагането на изискванията на ЗФУКПС, ЗВОПС и издадените въз основа на тях актове 1. Изготвяне на план за осъществяване на системното наблюдение за периода юни декември 2009 г. 2. Извършване на системни наблюдения и анализ на резултатите. Приоритетно извършване на системни наблюдения в министерствата. МФ, дирекция МФ, дирекция г г г г. 6

7 Мярка 3.5: Изграждане на мрежа за обмяна на опит и добри практики между вътрешните одитори в публичния сектор 1. Организиране на периодични срещи за обсъждане на проблемите при структуриране на звената за вътрешен одит, изпълнение на дейността в съответствие със ЗВОПС и стандартите за вътрешен одит в публичния сектор и популяризиране на добрите практики с: ръководители на и вътрешни одитори от министерства ръководители на и вътрешни одитори от общини 2. Публикуване на примерни работни одиторски документи в секция Добри практики на Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит Мярка 3.6: Укрепване на административния капацитет на Централните хармонизиращи звена в МФ чрез обучение по най-новите практики и теория в областта на вътрешния контрол и одит г г. 1. Участие на служители от Централните хармонизиращи звена в обучения и международни инициативи МФ г. Мярка 3.7: Подпомагане дейността на Консултативния съвет за финансово управление и контрол в МФ 1. Организиране и провеждане на заседания, в съответствие с приетите вътрешни правила 2. Актуализиране на споразумението за сътрудничество на МФ със Сметната палата МФ Всяко тримесечие 7

8 ПРИОРИТЕТ 4: Ефективно изпълнение на одитните дейности по фондове и програми на Европейския съюз Мярка 4.1. Укрепване на административния капацитет на одитния орган 1. Участие на служители от ИА Одит на в обучения свързани с одита на средствата от ЕС 2. Обмяна на опит и добри практики с главни дирекции от Европейската комисия и Одитни органи от други страни-членки 3. Придобиване от одиторите на ИА Одит на на международно признати сертификати в областта на одита 4. Подбор на допълнителен квалифициран персонал агенция Одит на агенция, Одит на агенция, Одит на агенция, Одит на Мярка 4.2. Развитие на методологията по осъществяване на одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз 1. Предприемане на конкретни дейности съвместно с KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu и Ernst&Young за подобряване методологията и одитната дейност на ИА Одит на агенция, Одит на 8

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

Министерство на финансите

Министерство на финансите Министерство на финансите Дирекция Вътрешен контрол УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСНИК И ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2007 Г. Тези указания се

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

10England

10England УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Министерство на финансите Дирекция Вътрешен контрол 1 Структура на публичния сектор във Великобритания - Общ преглед Две нива на управление централно местно Усложнена

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

Microsoft Word - programaVariant2 - final.doc

Microsoft Word - programaVariant2 - final.doc НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2008 г. София, 2008 г. Всички 264 общини в България са обединени в Национално

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно