Microsoft Word - OL_212_ot_ doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - OL_212_ot_ doc"

Препис

1 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 212 от г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) Издадена с Решение 1558 от г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., ДВ, бр. 75 от г., в сила от г., изм. и доп., бр. 104 от г., изм., бр. 34 от г. Предмет Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази обща лицензия, наричана по-нататък "лицензията", се определят условията за извършване на далекосъобщителна дейност - осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR), наричани по-нататък PMR мрежи, както и изискванията по отношение на лицата, които искат да я извършват. Чл. 2. PMR мрежите се използват за осъществяване на двустранна радиовръзка на къси разстояния за собствени нужди. Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) PMR мрежите ползват радиочестотни канали в радиочестотните обхвати 40 MHz, 80 MHz и 160 MHz, разпределени за граждански нужди, определени с Решение 717 от 12 февруари 2004 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за определяне на радиочестотния спектър за общо ползване, изменено и допълнено с Решение 255 от 10 февруари 2005 г., и достъпни за всички регистрирани по тази лицензия лица, без да им се гарантира във всеки един момент свободен радиоканал и ненамеса на други ползватели. Действие по отношение на лицата Чл. 4. (1) Далекосъобщителна дейност - осъществяване на далекосъобщения чрез PMR мрежи по тази лицензия, може да извършва само лице, което е регистрирано по лицензията, наричано по-нататък "регистрирания". (2) Регистрацията се осъществява при условия на равнопоставеност, публичност и прозрачност. (3) Броят на регистрираните не се ограничава. (4) Регистрацията не може да се прехвърля. Регистрираният няма право да прехвърля правата си по регистрацията на трети лица. Действие във времето Чл. 5. Срокът на действие на регистрацията не се ограничава. Териториално действие Чл. 6. Действието на лицензията се разпростира върху територията на Република България. Регистър Чл. 7. Комисията за регулиране на съобщенията поддържа публичен регистър на регистрираните по лицензията. Раздел II Права и задължения Права Чл. 8. Регистрираният има право да осъществява далекосъобщения чрез PMR мрежите съгласно изискванията на тази лицензия, Закона за далекосъобщенията (ЗД) и в радиочестотните канали съгласно приложението.

2 Задължения Чл. 9. Регистрираният е длъжен: 1. да не осъществява чрез PMR мрежите далекосъобщения по търговски начин; 2. да не предава заблуждаващи сигнали за бедствие и/или други извънредни обстоятелства и сигнали, които могат да се оприличат на такива; 3. да използва в PMR мрежите радиостанции с мощност на изхода на предавателя не поголяма от 5 W (изискването важи както за подвижните, така и за стационарните радиостанции); 4. да не включва допълнителни усилвателни устройства между изхода на радиостанцията и антената; 5. да използва антени, които нямат насочено действие в хоризонталната равнина; 6. да не осъществява радиовръзки чрез ретранслатори и/или повторители; 7. да не препредава чужди съобщения в реално време или на запис; 8. да използва в PMR мрежите стационарни радиостанции, разположени на надморска височина не по-голяма от 800 m извън населени места; 9. да използва в PMR мрежите не повече от 10 радиостанции; 10. да използва стационарни антени, монтирани на височина, не по-голяма от: а) 6 m над сградите и дърветата; б) 16 m над земната повърхност; 11. да не използва радиостанции от PMR мрежите на борда на кораб или въздухоплавателно средство. Раздел III Технически изисквания Изисквания към използваните технически средства Чл. 10. Регистрираният е длъжен: 1. да използва само радиостанции с оценено съответствие, които са пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове; 2. да използва радиостанциите само по предназначението и начина, определени от производителя; 3. да използва само технически изправни радиостанции; 4. да не изменя техническите характеристики на използваните радиостанции; 5. да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че и при нормална работа, и в условията на неизправност да са гарантирани защитата на околната среда, животът и здравето на хората в съответствие с действащите в Република България нормативни актове, стандарти и други технически спецификации; 6. да използва само предназначените за дейността радиочестотни канали; 7. да използва радиостанции с клас на излъчване F3E; 8. да използва радиостанции в симплексен режим на работа; 9. да използва радиостанции с широчина на радиоканала 12,5 khz; 10. при възникване на проблеми, свързани с електромагнитната съвместимост, да направи за своя сметка съответните предписани от КРС промени в местоположението и параметрите на стационарните станции. Изисквания за извършване на дейността Чл. 11. Регистрираният е длъжен да осъществява далекосъобщения чрез PMR мрежите съгласно нормативните актове и приложимите технически спецификации, включително българските стандарти, отнасящи се до предмета на лицензията. Чл. 12. Регистрираният не може да предявява претенции към други регистрирани по тази лицензия ползватели на същите честотни ленти относно възможните смущения и ограничаване на тяхната работа, в случай че те не нарушават нормите за електромагнитна съвместимост. Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти и издаването на разрешение за строеж за обекти на далекосъобщителната инфраструктура се извършват при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

3 Раздел IV Предоставяне на информация Чл. 13. (1) Комисията за регулиране на съобщенията може да изисква и регистрираният е длъжен да й предостави информация, свързана с предмета на лицензията, в конкретно определени срокове. (2) Комисията за регулиране на съобщенията е длъжна да не разпространява информацията по ал. 1, в случай че тя представлява лични данни или регистрираният я обяви за търговска тайна. Раздел V Осигуряване на далекосъобщения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, както и при кризи, при въвеждане на режим "военно положение", режим "положение на война" или извънредно положение (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Чл. 14. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При необходимост, свързана с националната сигурност и отбраната на страната, както и кризи, при въвеждане на режим "военно положение", режим "положение на война" или извънредно положение по чл. 60а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България регистрираният е длъжен: 1. да оказва съдействие на компетентните органи за осигуряване на далекосъобщения чрез радиостанциите от PMR мрежата, която остава под контрола на регистрирания; 2. да изпълнява изискванията на компетентните органи за ограничаване използването на мрежата в определено от тях време; 3. безплатно да предоставя достъп до радиостанциите от PMR мрежата на компетентните органи за съобщения и повиквания. Раздел VI Такси Чл. 15. Съгласно действащата Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за далекосъобщенията, регистрираните заплащат: 1. административна такса за услугата - разглеждане на заявление; 2. регистрационна такса - за административните разходи по регистрацията. Раздел VII Контрол и наказания (Загл. изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Констатиране на нарушения и налагане на наказания Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) (1) Контролът за спазването на условията и изискванията на тази лицензия се осъществява от оправомощени служители на КРС съгласно ЗД. (2) Установяването на нарушения и налагането на наказания се извършват по реда на ЗД. Съдействие на контролиращите органи Чл. 17. За осъществяване на контрола регистрираният е длъжен да оказва съдействие на оправомощените служители на КРС при изпълнение на техните функции и дадени права съгласно ЗД. Раздел VIII Регистрация Лица, които могат да бъдат регистрирани Чл. 18. По лицензията се регистрира всяко лице, което отговаря на следните условия: 1. придобило е дееспособност;

4 2. подало е заявление и придружаващите го документи съгласно чл. 19 и е приело да спазва условията на лицензията. Заявление Чл. 19. (1) За регистрация по лицензията заявителят подава до КРС заявление по образец, публикуван на Интернет страницата на КРС. (2) Заявлението съдържа: 1. данни за индивидуализация на заявителя; 2. данни за подвижните радиостанции; 3. данни за стационарните радиостанции в обособената далекосъобщителна подвижна мрежа (включително географско местоположение). (3) Към заявлението се прилагат: 1. заверено от заявителя копие на удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ; 2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) ; 3. удостоверение за актуално състояние; 4. копие от документ за платени такси по чл. 15. (4) Всички документи се представят на български език в два екземпляра. Процедура по регистрация Чл. 20. В 30-дневен срок от постъпване на заявлението и придружаващите го документи, ако са изпълнени изискванията по тази лицензия, КРС регистрира заявителя чрез вписване в регистъра, определя опознавателен знак на PMR мрежата и му издава удостоверение за регистрация. Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Правата и задълженията по изпълнението на дейността по лицензията възникват от датата на регистрация. (2) Правата и задълженията по изпълнението на дейността по лицензията възникват и в случай, че лицето отговаря на условията и изискванията, предвидени в общата лицензия, но КРС не се е произнесла в 30-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 19. Чл. 22. (1) В случаите, когато лицето не отговаря на условията и изискванията, предвидени в общата лицензия, КРС с мотивирано решение отказва регистрацията и уведомява писмено лицето в 7-дневен срок от приемане на решението. (2) В случаите по ал. 1 таксата по чл. 15, т. 2 се връща на заявителя в срок до 10 дни от влизането в сила на решението на КРС, с което се отказва регистрацията. Промени в регистрацията Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Когато настъпи промяна в данните по чл. 19, регистрираният в 30-дневен срок уведомява КРС. (2) Комисията за регулиране на съобщенията в 30-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 1 отразява настъпилите промени в удостоверението за регистрация. (3) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При промяна на индивидуализацията на регистрирания срокът по ал. 1 започва да тече от датата на вписване. В този случай регистрираният предоставя и документ за извършената промяна. Заличаване на регистрацията Чл. 24. (1) Комисията за регулиране на съобщенията може с мотивирано решение да заличи регистрацията по лицензията в следните случаи: 1. съществено или системно нарушение на ЗД или условията на лицензията; 2. действия на регистрирания, които застрашават националната сигурност или накърняват обществения интерес. (2) В случаите по ал. 1 КРС заличава регистрацията, ако в 30-дневен срок след получаване на писмено предупреждение регистрираният не е прекратил нарушението и не е отстранил последиците от него.

5 Чл. 25. Регистрацията по лицензията се заличава при писмено искане на регистрирания. Чл. 26. (1) Регистрацията по лицензията се заличава при смърт на физическото лице или при заличаване на юридическото лице. (2) Регистрацията може да не бъде заличена при смърт на регистрирания - физическо лице, в случай че наследниците в 3-месечен срок заявят искането си пред КРС за изпълнение на дейността, като до произнасянето на КРС продължават да извършват дейността. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 1. По смисъла на лицензията: 1. "Радиостанция" от обособена далекосъобщителна мрежа от подвижна радиослужба (PMR) е радиосъоръжение, отговарящо на изискванията на лицензията и служещо за осъществяване на радиовръзка на радиоканалите, дадени в таблици 1, 2 и 3 на приложението. 2. "Стационарна радиостанция" е радиостанция, която е инсталирана и работи от точно определено географско местоположение. 3. "Подвижна радиостанция" е радиостанция, която може да бъде премествана и да работи от точки с различно географско местоположение или в движение, като използва антена, вградена или монтирана в превозно средство. 4. "F3E" е излъчване на аналогова телефонна информация на един канал чрез честотна модулация на носещия сигнал. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 2. Лицензията се издава на основание чл. 27, т. 8 от Закона за далекосъобщенията и чл. 5, т. 1 от Наредба 13 от 2003 г. за определяне на далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране и регистрация по обща лицензия (ДВ, бр. 2 от 2004 г.). 3. Лицензията влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник". 4. Тази лицензия отменя Обща лицензия 212 от 2001 г. за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни подвижни мрежи, приета от Държавната комисия по далекосъобщенията (ДВ, бр. 104 от 2001 г.). 5. Издадените удостоверения по Обща лицензия 212 от 2001 г. за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни подвижни мрежи запазват своето действие. 6. Регистрираните лица по Обща лицензия 212 от 2001 г. за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни подвижни мрежи са задължени да приведат дейността си в съответствие с тази лицензия в срок от три месеца от обнародването й в "Държавен вестник". Приложение към чл. 8 и 1, т. 1 Радиочестотни канали, предоставени за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) в обхват 40 MHz, 80 MHz и 160 MHz Таблица 1 на канала Честота, MHz на канала Честота, MHz , , , , , , , , , ,5625

6 Таблица 2 на канала Честота, MHz на канала Честота, MHz , , , , , , , , , ,8125 Таблица 3 на канала Честота, MHz на канала Честота, MHz , , , , , , , , , ,1250

Microsoft Word - OL_220_ot_ _1.doc

Microsoft Word - OL_220_ot_ _1.doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 220 от 1.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба Приета с Решение 1809 от 1.10.2004 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,

Подробно

Microsoft Word - OL_219_ot_ doc

Microsoft Word - OL_219_ot_ doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 219 от 15.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна телеграфна мрежа Приета с Решение 1873 от 15.10.2004 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Приложение към решение 303 от 03 април 009 г. РЕШЕНИЕ от. 009 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА В сила от 01.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.31 от 16 Април 2004г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 2004г.,

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

Microsoft Word _protokol_05_i.doc

Microsoft Word _protokol_05_i.doc КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 5 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 21 януари 2013 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Д-р Веселин Божков

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1

Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1 Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1 1 Радиослужба 2 Приложение СВ (Citizen Band) 2 MHz

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

Microsoft Word - OBSA_LICENZIQ__207_ot_ doc

Microsoft Word - OBSA_LICENZIQ__207_ot_ doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 207 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба Издадена с Решение 1557 от 29.07.2004 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни прот

IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни прот IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни протоколи от проверки и актове за констатирани нарушения

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПРОЕКТ! Приложение към решение 195 от 2.09.2012 г. РЕШЕНИЕ от. 2012 г. за изменение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Технически изисквания

Технически изисквания Приложение към Решение 549/13.12.2018 г. К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А РЕШЕНИЕ... от 2019 г. На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения КОМИСИЯТА ЗА

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ІV. ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ......109 1. Индивидуални лицензии...109 2. и лицензии...110 ІV. ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ Таблица 7 Далекосъобщителна мрежа Индивидуални лицензии Приведени

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

Технически изисквания

Технически изисквания TЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА В сила от 09.03.2019 г. Приети с Решение 82 от 14.02.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. Обн. ДВ.

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А Приложение към Решение... от... 201 г. РЕШЕНИЕ ххx от 201 г. за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А РЕШЕНИЕ 226 от 22 май 201 г. за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския

Подробно

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq НАРЕДБА 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно