ïðîòîêîë

Размер: px
Започни от страница:

Download "ïðîòîêîë"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Дупница при следния дневен ред ДНЕВЕН РЕД: 1. Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация Кюстендил. 2. Обявяването на определените за разлепване места на избирателните списъци в Община Дупница. 3. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на партия ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница. 4. Определяне на броят на членовете и разпределение на местата на ръководствата на СИК на територията на община Дупница, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. 5. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на партия АБВ[Алтернатива за българското възраждане] за участие в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019г. в община Дупница. 6. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за Кмет на община на 27 октомври 2019г. в община Дупница. 7. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница: 8. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. в община Дупница: 9. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница: ПРИСЪСТВАХА: Мария Георгиева Чомакова, Петър Людмилов Милев, Елка Костова, Роза Василева Атанасова, Камелия Тодорова Петрова, Елена Йорданова Василева, Александра Георгиева Маркова, Лили Стефанова Риджалска ОТСЪСТВАХА: Ани Петрова Караджинова-Кьосева; Василка Кръстева Софрониева Костадинова; Даниела Ангелова Филатова Борисова. Присъстващите формират необходимият кворум съгласно чл.20, ал.1 от Изборния Кодекс. Заседанието бе открито в 15,00 часа и председателствано от г-жа Мария Георгиева Чомакова председател на комисията.

2 По т. 1 от дневния ред относно: Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация Кюстендил На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.9 от Изборния кодекс, Решение 993- МИ/ г. на ЦИК е необходима вземане на решение на ОИК Дупница за избор на лица членове на ОИК Дупница, които да осъществяват контрол при предаването и приемането на изборните книжа удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация Кюстендил След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе - няма и на основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.9 от Изборния кодекс, Решение 993- МИ/ г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 29 Упълномощава Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева- Костадинова - членове на Общинска избирателна комисия Дупница да приемат отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа и материали, да осъществяват контрол при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както и да подписват съответните приемо-предавателни протоколи във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. Упълномощава - Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева- Костадинова - членове на Общинска избирателна комисия - Дупница да участват при предаване и приемане на отпечатаните хартиени бюлетини, съвместно с представител на Областна администрация Кюстендил по предварително утвърден график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, да подпишат приемо-предавателните протоколи, както и да съпроводят транспортните средства с хартиени бюлетини до сградата на Областна администрация Кюстендил, във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. Упълномощава - Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева- Костадинова - членове на Общинска избирателна комисия - Дупница да осъществят контрол по разпределението на хартиените бюлетини, съвместно с Областна администрация Кюстендил и подпишат приемо-предавателните протоколи, във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. Упълномощава - Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева- Костадинова - членове на Общинска избирателна комисия Дупница да предадат изборни книжа и материали при тяхното разпределение на община Кюстендил, както и да подпишат съответните приемо-предавателни протоколи, съвместно с представител на Областна администрация Кюстендил, във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.. Упълномощава - Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева- Костадинова - членове на Общинска избирателна комисия - Дупница да участват съвместно с Областна администрация Кюстендил при приемане и предаване на всякакви други изборни книжа и документи, неописани по-горе на Общинска

3 администрация - Дупница, във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. Упълномощава - Илияна Илиева Костова и Василка Кръстева Софрониева- Костадинова - членове на Общинска избирателна комисия Дупшница /заедно/ да съгласуват предоставената от Областна администрация Кюстендил и Община Дупница - документация, във връзка с възлагане изработването и/или доставянето на изборните книжа и материали. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. По т. 2 от дневния ред: Обявяването на определените за разлепване места на избирателните списъци в Община Дупница. С вх. 014/ г. на ОИК Дупница е получено придружително писмо с П / г. на основание Заповед РД / г. на кмета на Община Дупница, с която са обявени определените места за разлепване на избирателните списъци в община Дупница, съгласно Заповед РД / г. След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе Георгиева Маркова, Елена Йорданова Василева, Лили Стефанова Риджалска против" - няма и на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 7 и чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 30 Приема представената Заповед РД / г. на кмета на Община Дупница относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на г. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс По т. 3 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на партия ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница Постъпило е заявление от ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ с вх. 015/ г. подписано от Георги Василев Георгиев, преупълномощен от Костадин Крумов Костадинов, уполномощен от Румен Димитров Христов, в качеството си на Председател на ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, с пълномощно от г., заведено под 015/ т. в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за регистрация на партията за участие в изборите общински съветници в община Дупница. Към заявлението са приложени: 1. Удостоверение за регистрация на партия 10/ г. на ЦИК 2. Пълномощно от г.

4 3. Пълномощно за преупълномощаване със срок на действие до10 ноември 2019г. Георгиева Маркова, Елена Йорданова Василева, Лили Стефанова Риджалска, против" - няма и на основание чл. 87,ал.1,т.12,във връзка с чл. 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1031-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 31 Регистрира и обявява ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ за участие в изборите за общински съветници в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. в Община Дупница. Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно решение на ЦИК: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТИ СИЛИ. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. По т. 4 от дневния ред: Определяне на броят на членовете и разпределение на местата на ръководствата на СИК на територията на община Дупница, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции. Пристигнало е Придружително писмо с Изх / г. от Община Дупница, към което са приложени Приложение 1 и Приложение 3, относно брой избиратели и избирателни секции в Община Дупница и брой избиратели и избирателни секции в кметствата на територията на Община Дупница и предвид Придружително писмо с Изх / г. от Община Дупница с приложено към него Заповед РД / г. на кмета на Община Дупница за образуване на избирателни секции в Община Дупница, е необходимо да се определи броя на членовете на всяка отделна СИК /без съставите на ПСИК/, както и да се разпределят местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. между парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена. Разпределението се извършва съгласно Решение 1029-МИ/ г. на ЦИК и приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на СИК. Костова,Роза Василева Атанасова, Камелия Тодорова Петрова, Александра Георгиева Маркова, Елена Йорданова Василева, Лили Стефанова Риджалска против" - няма, На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, във връзка с чл.92, ал.1, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс и съгласно Решение 1029-МИ/ г. на ЦИК и Приложение към него, Общинска избирателна комисия Дупница

5 РЕШЕНИЕ Определя броя на членовете на всяка отделна СИК /без съставите на ПСИК/, както следва: - За Община Дупница, съобразно Заповед РД от г. на кмета на Община Дупница, за образуване на избирателни секции в община Дупница В състав от 9 (девет ) членове, включително председател, зам.-председател и секретар са 51 (петдесет и една) избирателни секции, съответно : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , и В състав от 7(седем)членове, включително председател, зам.-председател и секретар са 24 ( двадесет и четири) избирателни секции, съответно : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , и В определените за Община Дупница 51 ( петдесет и една)избирателни секции в състав от 9 членове и 24 (двадесет и четири) избирателни секции в състав от 7 членове, общият брой членове на СИК са 627 ( шестотин двадесет и седем ) 2. Разпределението на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. между парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена се извършва, съгласно Решение 1029-МИ/ г. на ЦИК и приложение към решението - Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на община Дупница и разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., /без съставите на ПСИК/, както следва: Община Общ брой СИК в общината Общ брой членове на СИК ДУПНИЦА ПП ГЕРБ КП БСП за България КП Обединени патриоти НФСБ, АТАКА и ВМРО Общ брой членове в ръководството на СИК

6 ПП ДПС ПП Воля КП Демократична Българияобединение 12 0 Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. Решението да се сведе до знанието на кмета на Община Дупница, преди датата на провеждането на консултациите относно състав на СИК в Община Дупница. Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.. По т. 5 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на партия АБВ[Алтернатива за българското възраждане] за участие в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019г. в община Дупница: Постъпило е заявление с Вх. 019/ г., подписано от Георги Василев Градевски с пълномощно от дата г., преупълномощен от Руслан Стоилов Костадинов с пълномощно от дата г. преупълномощен от Румен Йорданов Петков председател и представляващ ПП АБВ [Алтернатива за българското възраждане] заведено под 016/13,09,2019 в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за кметове на кметства в община Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27.октомври 2019г./,приложение 44-МИ от изборните книжа. Към заявлението са приложени следните документи: 1.Удостоверение за актуално състояние. 2.Удостоверение за регистраци 22/ г. 3.Пълномощно-2бр. Костова,Роза Василева Атанасова, Камелия Тодорова Петрова, Александра - няма и на основание и на основание чл. 87,ал.1,т.12,във връзка с чл. 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1024-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 33 Регистрира и обявява ПП АБВ [Алтернатива за българското възраждане] политическа партия за участие в изборите за кметове на кметства в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно решение на ЦИК: Политическа партия АБВ [Алтернатива за българското възраждане]

7 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. По т. 6 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за Кмет на община на 27 октомври 2019г. в община Дупница: Постъпило е заявление подписано от Методи Кирилов Стойнев с пълномощно, упълномощен от Бирислав Любенов Великов, председател на политическа партия БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ заведено под 017/13,09,2019 в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за Кмет на община в община Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.,приложение 44-МИ от изборните книжа. Към заявлението са приложени следните документи: 1.Удостоверение за регистрация на партия 12/ г. на ЦИК 2.Пълномощно от Бирислав Любенов Великов, председател на политическа партия БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, упълномощаващ Методи Кирилов Стойнев да представлява ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница, насрочени за 27 октомври2019г. - няма и на основание чл. 87,ал.1,т.12,във връзка с чл. 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1012-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 34 Регистрира и обявява ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за Кмет на Община в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно решение на ЦИК: ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. По т. 7 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница: Постъпило е заявление подписано от Методи Кирилов Стойнев с пълномощно, упълномощен от Бирислав Любенов Великов, председател на политическа партия БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ заведено под 018/13,09,2019 в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за общински съветници в община

8 Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27октомври 2019г./,приложение 44-МИ от изборните книжа. Към заявлението са приложени следните документи: 1.Удостоверение за регистрация на партия 12/ г. на ЦИК 2.Пълномощно от Бирислав Любенов Великов, председател на политическа партия БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, упълномощаващ Методи Кирилов Стойнев да представлява ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница, насрочени за 27 октомври2019г. - няма и на основание чл. 87,ал.1,т.12, във връзка с чл. 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1012-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 35 Регистрира и обявява ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за общински съветници в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно решение на ЦИК: ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. По т. 8 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. в община Дупница: Постъпило е заявление подписано от Методи Кирилов Стойнев с пълномощно, упълномощен от Бирислав Любенов Великов, председател на политическа партия БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ заведено под 019/13,09,2019 в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за кметове на кметства в община Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г./,приложение 44-МИ от изборните книжа. Към заявлението са приложени следните документи: 1.Удостоверение за регистрация на партия 12/ г. на ЦИК 2.Пълномощно от Бирислав Любенов Великов, председател на политическа партия БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, упълномощаващ Методи Кирилов Стойнев да представлява ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ в изборите за общински съветници и кметове в община Дупница, насрочени за 27 октомври 2019г.

9 - няма и на основание чл. 87,ал.1,т.12,във връзка с чл. 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1012-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното: РЕШЕНИЕ 36 Регистрира и обявява ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за кметове на кметства в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно решение на ЦИК: ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. По т. 9 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница: Постъпило е заявление подписано от Бистра Стоилова Стойкова, преупълномощена от Силвия Йорданова Велкова с пълномощно в срок до г., упълномощена от Димитър Андреев Делчев председател на политическа партия ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ заведено под 022/ г. в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за общински съветници в община Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г./,приложение 44-МИ от изборните книжа. Към заявлението са приложени следните документи: 1. Пълномощни 2бр 2. Пълномощно за управление и разпореждане с банкова сметка 3. Удостоверение за банкова сметка 4. Удостоверение за регистрация на партия 35/ г. 5. Решение на ЦИК 1045-МИ/ г. 6. Актуално състояние - няма и на основание чл. 87,ал.1,т.12,във връзка с чл. 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1012-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следно РЕШЕНИЕ 37 Регистрира и обявява ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА

10 ГРАЖДАНИТЕ за участие в изборите за общински съветници в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно решение на ЦИК: ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК Дупница в 3 дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния Кодекс. Председател:.. / Мария Георгиева Чомакова/ Секретар:. / Роза Василева Атанасова /

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 25 Дупница 18.10.2019 г. На 18 октомври 2019 г. от 17.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, 20.08.2014 год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на Централна

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

Microsoft Word - resh_1029

Microsoft Word - resh_1029 РЕШЕНИЕ 1029-МИ София, 10.09.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0014 Днес, 14.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/01.09.2014 г. Днес 01.09.2014 г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. Венета Петрова 2. Марияна Тонева 3. Донка Ваташка 4.

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 11/ 31.08.2014 г. Днес 31.08.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Секретар

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, година от 11:20 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, година от 11:20 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, 25.03.2017 година от 11:20 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 6 Днес, 22.10.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Решение 060 брой членове СИК , състав и руководство

Решение 060 брой членове СИК , състав и руководство Р Е Ш Е Н И Е 60 -МИ/НР Пловдив, 13.09.2015 г. ОТНОСНО: Определяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии, определяне номерацията и броят на членовете на всяка СИК, състава и ръководствата

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 12 / 14.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 14.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0005 Днес, 14.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Регистрация на ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 10 Днес, 23.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе десето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстваха Тодор Тодоров и Милка Добрикова.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 15 Днес, 27.09.2014г. в 15:00 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно