Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009

2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА І. Общо представяне на учебната програма Учебната програма за ОСМИ клас (ЗИП) е изготвена в съответствие с Рамковите изисквания на МОН за разработване на учебни програми по майчин език от г. Учебната програма по майчин арменски език за осми клас представя завършваща образователна степен, затова тя изисква обратна връзка с целия заложен в 5-8 клас проблемен, тематичен и понятиен комплекс, свързан с езика, литературата, с други културни форми на словесността и човешкото общуване, както и със заложените системи от образи, идеи и ценности. Програмата предвижда както затвърждаване на вече придобитите езикови познания, така и въвеждане на нови понятия, необходими за работата на това ниво. Обучението по арменски език допринася за общото културно и интелектуално развитие на учениците, формира у тях езикова култура, култура на общуване, възпитава уважение към културното разнообразие. Това обучение има за цел придобиване на езикови познания и комуникативна компетентност, както и умения за самостоятелна работа или работа в група, за развиване на творчески дух, за правене на преценка и критика, за взимане на решения. Обучението по арменски език е тясно свързано с обучението по български език,като придобитите умения на български език служат за опора през учебния процес. Голямо значение има и междупредметната връзка, която разширява езиковите и културните знания. Обхватът на програмата по литература включва запознаване с арменски автори и техните произведения, както и текстове, свързани с исторически събития и географски данни за съвременна Армения. В уроците по граматика се набляга на произношението, което е различно в източния и западния арменски език, на правоговорните и правописни особености на литературния език. ІІ. Цели на обучението по майчин арменски език в осми клас Специфичната роля на обучението по майчин арменски език произтича от органичната връзка между социализацията на личността и функциите на езика. Задачата на обучението по арменски език, да развива речевите способности на ученика, се разширява с целта да се изгради у него научна представа за системата и структурата на родния език. Едновременно с това обучението трябва да създаде основата на мирогледно-оценъчно отношение към майчиния език като националнокултурна ценност. 2

3 В съответствие с тази цел учебно-възпитателният процес има следните задачи: учениците да овладяват четенето и писането на майчиния си език като средство за общуване, познание, изява и въздействие, като основа за развитие на познавателните си способности. да изгражда и развива у учениците култура на общуване и на речево поведение. да се постигне адекватно възприемане на художествено-познавателното и идейно-емоционалното съдържание на художествените произведения, достъпни за възрастта. да развива познавателните интереси на учениците към майчиния език,да спомага за формиране на тяхната етническа принадлежност като част от целокупната българска нация. ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ (колони 1, 2 и 3 от приложението) ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (колони 4 и 5 от приложението) V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА Оценяването е ориентирано към положителните усилия на учениците да общуват чрез устна или писмена реч на арменски език и към оценяване на постигнатите резултати в процеса на усвояването на знанията и уменията. Учениците трябва да възприемат оценяването като неизменна част от общия диалог между учител и ученик в процеса на ученето. Формите и методите на оценяване трябва да създават положителни преживявания у учениците. Те дават възможност на ученика да покаже своите силни страни в усвоените знания и умения. Учителят наблюдава работата на учениците през целия срок на обучение и отбелязва постиженията им, за да може да даде оценка за развитието и напредъка на всеки ученик. В крайния етап на обучението по майчин език е особено важно е да се създадат условия за изграждане на положителна вътрешна мотивация у учениците. В този смисъл задачата на учителя е да насърчава напредъка при усвояването на майчиния език, като помага на учениците да възприемат своите успехи или грешки като процеси, които са изцяло в техния контрол и зависят единствено от техните усилия. При комуникативните задачи акцентът е върху свободата и уместността на изказа. Учителят наблюдава в каква степен учениците използват уместно и с лекота усвоения материал. Учителят обръща внимание на грубите грешки, които нарушават общуването, като отново търси начини за тяхното преодоляване. Годишната оценка се формира въз основа на неформалното и формалното оценяване през цялата учебна година. Обективните тестове в края на всеки завършен етап от обучението урочна единица, учебен срок, учебна година от своя страна, съставят формалното оценяване на постиженията на учениците. 3

4 Проверката и оценката на крайните резултати от обучението е подчинена на целите за VIII клас, описани в колона 2 на таблицата. Критерии за оценка на постигнатата комуникативна компетентност в края на VIII клас по дейности: 1. Слушане Оценяват се уменията на учениците да разбират и извличат основната информация в изказвания, дискусии, предавания, филми на арменски език; Оценяват се уменията на ученика да разбира конкретна информация от телевизионни предавания, а също и от специализирани научни текстове на езика. 2. Четене Оценяват се: Уменията на ученика да разбира и систематизира основната информация от научнопопулярни, публицистични и художествени текстове; Уменията на ученика да разбира в подробности информацията от вестници и списания, литературни текстове в рамките на изучаваните теми; Уменията да намира конкретна информация в научнопопулярни и специализирани текстове. Рецептивните умения се оценяват чрез: Текстове (избиране на верен отговор след предварително прочетен или чут текст Задачи за посочване вярно/невярно Попълване на липсващи думи в текст Подреждане на разбъркани реплики в диалог Попълване на липсващи реплики в диалог Отговор на въпроси върху предварително прочетен или чут текст. 3. Говорене Оценяват се уменията на ученика: Да участва в пряк контакт с един или повече събеседници в различни ситуации, да участва в дискусии, изразявайки собствено становище; Да се съобразява с регистъра на общуване, с нормите и правилата на арменския език. 4. Писане Оценяват се уменията на ученика: Да създава смислово свързани писмени текстове, съобразно текстовите разновидности; 4

5 Да използва подходящи изразни средства, да употребява правилно езикови форми и структури, да спазва правилата за пунктуация. Продуктивните умения се оценяват чрез: Съставяне на диалог по зададена ситуация Предаване съдържанието по предварително прочетен или чут текст Разговор по зададена тема Съставяне на писмен текст (есе, съчинение) по зададена тема Отговаряне на въпроси, свързани с ежедневието и бита. VI. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. Организацията на учебната дейност трябва да отговаря на потребностите на учениците от овладяване на знания за езика и изграждане на умения за ползването му като средство за общуване и обучение В процеса на работа се препоръчва: Използване на автентични литературни текстове за слушане и четене Прилагане на следните форми на работа: по двойки, по групи, индивидуално Насърчаване желанието на учениците за самостоятелна работа и самооценка Прилагане на аудио-визуални средства в процеса на обучение Представяне в сравнителен план на явления, сходни с тези в българския и руския език Отдаване предпочитание на свободните разговори и на задачите за самостоятелно изразяване в писмена форма. Същностните характеристики на ЗИП се проявяват в много по-засиленото прилагане на диференциацията и индивидуализацията в работата с учениците, които имат лингвистични интереси. Затова организацията на занятията в максимална степен трябва да дава възможност за изява на ученическите способности за свободно партниране в общуването, за развиване на способностите да вземат решения, свързани с аналитична дейност върху езикови факти и речеви изяви. Приоритетно могат да се прилагат методи и похвати, които имат изследователски характер. Учениците могат да решават по-често задачи с повишена трудност /за вариантност при избора на езиков изказ съобразно с речевата ситуация/. Практико-приложен характер имат и занятията, ориентирани към автоматизиране на правописни и правоговорни умения. Препоръчват се и проекти със състезателен характер. Работата над аргументативните текстове на учениците се изявява в усъвършенстване на уменията им за тълкуване на художествен текст и създаване на есе по нравствен и общокултурен проблем. 5

6 ПРИЛОЖЕНИЕ Слушане 1. Извличат основната информация в изказвания, коментари, дискусии, предавания, филми, откъси от художествени произведения. Тема 1: Патриотични стихотворения от арменски поети На учениците трябва да бъде дадена възможност: Проследяват главната линия на аргументация. Определят вида на текста и разпознават характеристиките на съответния стил. Разпознават основните действащи лица в художествени текстове. 1.Ученикът умее да: - търси и дава информация в пряк контакт с един и повече събеседници, като задава логични въпроси и дава адекватни отговори; - използва основните езикови структури на арменски език, като се справя в различни ситуации; - използва с лекота изрази, за да разказва за преживявания и събития. Преносна употреба Фигури и тропи Поема Да работят индивидуално, по двойки, в малки и големи групи Да слушат и четат оригинални литературни текстове Български език и литература - изучаването на арменска литература се базира на вече усвоените познания за: текстови разновидности, жанр, периоди и течения в литературата, методи за анализ на литературни произведения. 2. Осмислят в подробности разговори и изказвания в пряк или косвен контакт; разговори по телефона. Правят изводи за поведението, състоянието, чувствата на събеседника или говорещия и реагират Тема 2: Сфери на общуване 1.Ученикът умее да се включва в разговор върху познати съществени ежедневни теми, като задава и отговаря на въпроси върху познати теми или теми, които съответстват на непосредствените му Функциониране на текста в различните сфери на общуване Език Общество Да общуват в ситуации във и извън учебната среда Да водят кореспонденция на арменски език Да използват материали от История и цивилизация В съпоставка с изученото по история да затвърдят знанията си за историята на Армения 6

7 Четене адекватно. 3. Разбират в подробности специализирани текстове от различни научни области. 4. Осъзнават конкретна информация от текстове на литературен език: филми, спектакли, предавания. 1. Разбират основна информация от научнопопулярни, публицистични и художествени текстове, определят вида на текста, проследяват сюжетната линия и основите моменти, разграничават героите. 2. Коментират в подробности текстове от вестници и списания, литературни текстове в рамките на изучаваните теми, потребности. 2.Ученикът умее да използва изречения или изрази, за да осъществи необходимия контакт. 3. Съобразява речта си с комуникативната ситуация, използва подходящи езикови средства, отговарящи на основните модели, прилага компенсаторни стратегии за преодоляване комуникативни проблеми... Тема 3: Темата за Геноцида в творби на арменски писатели 1. Ученикът умее да: използва подходящи за ситуацията езикови средства; - прилага компенсаторни стратегии. 2. Ученикът предава основното съдържание на прочетен текст под формата на подробен план. Тема4:Основни разновидности на арменския език Личност Култура различни информационни източници (радио, телевизия, вестници, списания, Интернет), както и филмирани версии на изучавани литературни произведения Да изграждат стратегия за учене Да оценяват и да се самооценяват, като анализират допуснатите грешки Да се запознаят с основните проблеми в развитието на арменската литература и с исторически събития, обуславящи литературата през изучавани периоди и да се запознаят с основни произведения, Информатика и информационни технологии да използват знанията си по информатика за работа с компютри и Интернет. Знанията и уменията по български език и литература, история и цивилизация обслужват работата по арменска литература при създаване на аргументативни текстове 7

8 систематизират информацията, съпоставят, анализират, обобщават, извличат мнения и коментари. Разпознават характеристиките на литературния и разговорния език. Наречие Диалект включени в програмата Намират конкретна информация в научнопопулярни, специализирани и художествени текстове. Подбират конкретни данни, разбират конкретна информация за събития в репортажи и новини... Тема 5: Стихове за природата Получават представа за идейния патос и художественото своеобразие на арменската литература в различните моменти от нейното развитие. Импресия Авторово присъствие... Да откриват актуална проблематика в изучаваните творби и да я съпоставят с образи на съвременната култура Музика и Изобразително изкуство: за представяне и запознаване с известни музиканти, художници и творци от арменски произход Говорене Ученикът води разговор на познати теми, като коментира факти, изразява съгласие/несъгласие със становището на събеседниците. Ученикът пише съчинение, Тема 6: Публично изказване по житейски проблем Ученикът изразява желание да получи информация, предмети или услуги, като аргументира предпочитанията си. Тема 7: Исторически романи Информативнопознавателен текст. Да работят върху различни материали, да ползват източници и справочници Учениците могат:.. 8

9 Писане за да опише или коментира конкретни случки, впечатления и факти. Пише с отговарящите на основните норми правопис и пунктуация, като се съобразява с основните изисквания за графично оформление. Ученикът умее да предава в съкратен вид и със свои думи съдържанието на прочетен текст. Може да прави анализ на художествен текст. Тема 8: Родното слово като ценност Ученикът използва езикови средства, съобразени основните изисквания за писмено общуване, построява логически изложението си с правопис и пунктуация, които съответстват на основните норми на aрменския език. Роман Национално самосъзнание Национална идентичност Да пишат есе върху зададена или избрана от тях тема, както и есе коментар на литературен текст На учениците трябва да се даде възможност: Да пишат съчинение по зададен проблемлитературен или житейски Да анализират свои и чужди текстове от двата типа Да редактират допуснатите грешки 9

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - romanian_9-10kl.doc

Microsoft Word - romanian_9-10kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - IX И X КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА. Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна по български език за VІІІ клас (за цялото ядро и/или за цялата ) Ядро 1: Социокултурни компетентности Стандарт 1 Използват уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща:

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. Академик Андрей Сахаров 15, партер, офис 4а, ел.поща: Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща: smb.varna@gmail.com, сайт: https://sites.google.com/view/smbvarna фейсбук

Подробно

Microsoft Word - 6 kl ivrit

Microsoft Word - 6 kl ivrit Приложение 6 към т. 6 Кратко представяне на учебната програма УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА VI КЛАС Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 27.08.2009 г. ОХ-626 гр. София Относно: Утвърждаване на седмо преработено издание на Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на английски

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Приложение 1 към т. 1 Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx Приложение 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE 2010 MARKING SCHEME BULGARIAN HIGHER LEVEL 1 Български Схема за оценяване и критерии Първа част (30 /100) 1. Какво е значението

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СЛОВАШКИ ЕЗИК - ХІІ клас, Втор чужд езк-профлрана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавнте образователн зскваня за учебно съдържане

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителнос

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителнос ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителност на обучение: 4 години Форма на обучение: редовна

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, ШУМЕН УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Лични данни Христина Тодорова Костадинова Име: Христина

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx

Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx Приложение 8 към т. 8 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по корейски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно