ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019"

Препис

1 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН г. ВИД ДЕЙНОСТ /УСЛУГА/ МЯРКА ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА /КАКВО Е ПЛАНИРАНО ЗА ПЕРИОДА/ МЕСТОПОЛОЖЕН ИЕ /НАСЕЛЕНО МЯСТО/ Месец 1-3 ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА 2019 г. КАПАЦИТЕТ Месец Месец Месец ФИНАНСИРАНЕ /ИЗТОЧНИК/ ИЗПЪЛНЯВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТГОВОРНИК СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА 1 Приемна грижа Отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в приемно семейство. Предоставяне на услугата съгласно утвърдена методика. Информационни кампании за популяризиране на приемната грижа. гр финансиране Дирекция Социално подпомагане гр., Отдел Закрила на детето 1

2 2 Общностен център за деца и семейства Ранна интервенция на уврежданията екип от специалисти, включващи рехабилитатор, логопед, педиатър, психолог, социален работник и специален педагог с цел подкрепа на деца с различни видове и степени на увреждания. Формиране и развитие на родителски умения;, семейно консултиране и подкрепа. Интеграция на деца в детските градини в предучилищните групи; допълнителна подготовка за равен старт в училище гр финансиране Проект BG05M9OP Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в ОП РЧР г. Процедура за Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Услуги за ранно детско развитие 3 4 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Обществена Подкрепа /Част от комплекс за Осигуряване процесите на включването в образователно възпитателния процес на деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователните детски градини и училища за постигане на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка или за учебното съдържание. Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и ул. Братан Шукеров 21 гр., бул. България 24, ет Налична, Министерство на образованието МСС-България 2

3 социални услуги/ реинтеграция на деца, обучени в умения на самостоятелен живот и социални интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. 5 Наблюдавано жилище /Част от комплекс за социални услуги/ Напускащи младежи специализирани институции, такива, които не получават подкрепа от биологичните си семейства по отношение на дом, работа и финансова сигурност; Лица от многодетни семейства; Лица с тежки социални и поведенчески проблеми, лишени от подкрепа на близки хора; Лица с родители, страдащи от хронични неинфекциозни заболявания, освидетелствани от ТЕЛК гр., кв. Устово, ул. Братан Шукеров 27, бл.12, вх.а, ап МСС-България 6 тип за деца без увреждания От 13 до 18 г. /Част от комплекс за Предоставяне на среда близка до семейната за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. Осигуряване на необходимата им гр., кв.устово, ул. Атанас Беров МСС-България 3

4 социални услуги/ индивидуализирана грижа и подкрепа за пълноценното физическо,емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда. 7 тип за деца без увреждания От 3 до 12 г Образователна, социална, здравна, психологическа и трудотерапевтична грижа и подкрепа за деца и младежи в риск в среда близка до семейната гр., ул. Христо Христов МСС-България 8 Дневен център за деца и младежи с увреждания Звънче Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата и младежите през деня като предоставяне на храна, здравни грижи, рехабилитационни процедури, логопед, организация на свободно време, семейно консултиране и подкрепа. гр., ул. Зорница Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Форма за подкрепа на пълнолетни лица с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното гр., ул. Зорница

5 време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция 10 Дом за деца лишени от родителски грижи Катя Ванчева с. Широка лъка Предоставяне на постоянна грижа за задоволяване на жизнените потребности и организация на свободното време и отдиха на децата с. Широка лъка Планирано закриването на институцията през 2019 г. 11 тип за деца без увреждания с изявени дарби Образователна, социална, здравна, психологическа и трудотерапевтична грижа и подкрепа за деца и младежи в риск с изявени дарби в среда близка до семейната с. Широка лъка Нова за разкриване финансиране СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА И СТАРИ ХОРА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА 12 Звено за предоставяне на услуги в общността и в домашна среда. /Личен асистент, Социален асистент, Домашен помощник/ Осигуряване на грижа в семейна среда на нуждаещите се от постоянно обгрижване в ежедневието. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация. Предоставяне на мобилни услуги ЛА/СА/ДП. Психологическа консултация, рехабилитационни услуги, медицински услуги. гр. и селата финансиране или 5

6 13 Личен асистент Услуга в общността /НП АХУ/ Осигуряване на грижи в семейна среда на нуждаещите се от постоянно обгрижване в ежедневието, като успоредно с това се осигурява заетост на безработни лица Държавен бюджет Дирекция Социално подпомагане - 14 Дом за пълнолетни лица с психични разстройства /мъже/ - с. Петково Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, с психични разстройства, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с. Петково Дом за пълнолетни лица с психични разстройства /жени/ - с. Ровина Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, с психични разстройства, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с. Ровина Дом за стари хора с. Фатово Предоставяне на комплекс от социални услуги за цялостно обгрижване на потребителите с. Фатово тип за пълнолетни лица с деменция /част от КСУСХ/ Комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната гр като. 6

7 18 тип за стари хора /част от КСУСХ/ Комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната гр като. 19 Дневен център за стари хора /като част от КСУСХ/ Осигуряване на храна, социални контакти, здравни и психологически консултации, организация на свободното време. гр като. 20 Дневен център за пълнолетни лица увреждания (деменция)- седмична грижа /част от КСУСХ/ Комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през седмицата, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности от организация на свободното време и личните контакти. гр като. 21 временно настаняване Социална услуга, предоставяна на бездомни лица, насочена към задоволяване на ежедневните им потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките гр като. 7

8 на календарната година тип за пълнолетни лица с психични разстройства 2 броя тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 24-часово обгрижване. Осигуряване на грижа в среда, близка до семейната, помощ при организиране на ежедневните битови потребности и др. 24-часово обгрижване. Осигуряване на грижа в среда, близка до семейната, помощ при организиране на ежедневните битови потребности и др Нови, планирани за като. като. 24 Преходно жилище с. Ровина /жени/ Социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализираната институция. ДВХПР - с. Ровина като. 25 Преходно жилище с. Петково /мъже/ Социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализираната институция. ДВХПР - с. Петково като. 8

9 26 Защитено жилище за лица с психични разстройства 2 броя Социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти Нови, планирани за като. 27 Обществена трапезария Осигуряване на топла и питателна храна на лица и семейства на месечно социално подпомагане, самотно живеещи хора с минимални пенсии, хора с увреждания с ниски доходи и др. гр финансиране, МТСП Фонд Социална закрила 28 Домашен социален патронаж Социална услуга, предоставяна по домовете, свързана с доставка на храна. гр. и селата Финансиране от потребителите, 29 Клуб на хората с увреждания 6 клуба Социална услуга в общността, подпомагаща хората с увреждания, обогатява техния културен живот и им осигурява информираност по актуални теми и проблеми. Предоставят се консултации в областта на социалното подпомагане, ползване на социални услуги и се оказва съдействие при извършване гр клуба клуба клуба клуба Общинска дейност /Собствена издръжка/ 9

10 на различни административни услуги и др. 30 Клуб на пенсионера Осигуряване на социални контакти. Информационни и консултантски услуги. гр. и селата клуба клуба клуба клуба Общинска дейност /собствена издръжка/ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 31 Работа с деца със специални образователни потребности Подкрепа на образователния процес при децата, връщането и задържането на отпаднали деца в училище, целогодишно гр. и селата Бюджета на съответните структури РЦПППО, Детски градини, Училища 32 Програми за заетост Осигуряване на заетост по Национални програми, Насърчителни мерки от ЗНЗ, Европейски проекти и програми, целогодишно гр. и селата Финансиране от бюджет и финансиране Агенция по заетостта 33 Заетост и обучение на лица с увреждания Осигуряване на заетост на лица с увреждания Национални програми, Насърчителни мерки от ЗНЗ, Европейски проекти и програми, целогодишно гр. и селата Финансиране от бюджет и финансиране, бюджета на съответните структури Агенция по заетостта 34 Повишаване капацитета на заетите лица в социалната сфера Разработване на програми и участие в обучения за повишаване на квалификацията, финансиране, Бюджетно финансиране НПО 10

11 целогодишно ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСТВА, РАБОТА В МРЕЖА 35 Инициативи, програми и подкрепа насочени към деца/младежи за превенция на рисково поведение. Между институционално сътрудничество и партньорство при работа с деца на улицата, жертва на насилие и трафик. Образователни програми и кампании. Директна работа с деца с девиантно поведение. Социална работа с деца в риск. Образователни програми за опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация Бюджета на съответните структури МКБППМН,Общ ина, РИО, ОЗД, ОД на МВР, НПО, Училища, Училищни настоятелства 36 Партньорство с неправителствени организации, работещи в социалната сфера Разработване и изпълнение на съвместни програми Европейски програми, международни донори, национални програми, фондация МСС България, Областен съвет на БЧК- 37 Осигуряване на професионалисти за работа и ангажирани с разкриването и управлението на социалните услуги Организиране и участие в обучения, обмяна на опит и споделяне на добри практики с цел повишаване компетентността на служителите Общински проекти, програми. служители от социални институции и услуги в общността, партньорски организации. 38 Целеви обучителни програми, работни срещи, конференции и Формиране и развитие на капацитет за изграждане и поддържане на ефективни партньорства на местно и Област Общински бюджети, Проекти и програми Ръководители и специалисти от Общинска администрация 11

12 др. областно ниво и работа в мрежа. Изграждане на умения за планиране и управление на социалната политика. и специализирани институции. 39 Информационно осигуряване и популяризиране на добри практики чрез срещи, дискусии, публикации в печатните и електронни медии. Осигуряване на актуална информация за развитието на социалната сфера, изработване на информационни и комуникационни материали и периодичното им актуализиране, публикации Общински проекти и програми ; Партньорски организации; Медии 12

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г.

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г. Приложение 1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г. Социални услуги Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график за 2016 г. Капацитет (източник,сума) организация,

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ Основна цел: Изграждане на административните

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Microsoft Word - Plan for implementation_ Stara Zagora.doc

Microsoft Word - Plan for implementation_ Stara Zagora.doc ПЛАН ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПСИХИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Работна група от старши експерти при РИОКОЗ-Стара Загора и РИОКОЗ-Кърджали Във връзка с приетата

Подробно