document

Размер: px
Започни от страница:

Download "document"

Препис

1 Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Директива 2014/25/ЕС Настоящото обявление е покана за участие в състезателна процедура Заинтересованите оператори трябва да изискат възложителят да бъде квалифициран съгласно квалификационната система. Поръчката/ите ще бъде/ат възложена/и без последваща покана за участие в състезателна процедура. Проект на обявление Обявление за публикуване РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата) ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД ул. Христо Г. Данов 37 Пловдив BG BG I.2) Съвместно възлагане Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: Поръчката се възлага от централен орган за покупки I.3) Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) ¹³ Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL) ¹³ Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт друг адрес: (моля, посочете друг адрес) Адвокатско дружество Павлов и съдружници бул. Цар Освободител 14, ет.2 София BG BG УНП: 7af6ab a6d-a176-bdc963e714fd 1

2 Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: (URL) горепосоченото/ите място/места за контакт до следния адрес: (моля, посочете друг адрес) Адвокатско дружество Павлов и съдружници бул. Цар Освободител 14, ет.2 София BG BG Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) I.6) Основна дейност Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия Електрическа енергия Добив на газ или нефт Проучване и добив на въглища или други твърди горива Вода Пощенски услуги РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ II.1) Обхват на обществената поръчка Железопътни услуги Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги Пристанищни дейности Летищни дейности Друга дейност: II.1.1) Наименование: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг EАД. Референтен номер: ² II.1.2) Основен CPV код: II.1.3) Вид на поръчка Строителство Доставки Услуги II.2) Описание II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ Основен CPV код: ¹ ІІ.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: лицензионната територия на Възложителя "Електроразпределение Юг" ЕАД код NUTS:¹ BG34 код NUTS:¹ BG42 II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) УНП: 7af6ab a6d-a176-bdc963e714fd 2

3 Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на Електроразпределение Юг EАД. II.2.5) Критерии за възлагане ⁴ Критериите по-долу Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ ²⁰ Цена - Тежест: ²¹ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка ІІ.2.8) Срок на действие на квалификационната система Начална дата: дд/мм/гггг Крайна дата: дд/мм/гггг Неограничен срок на действие Подновяване на квалификационната система ² Необходими формалности за оценяване дали са спазени изискванията: II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁴ Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта: Да Не РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ІІІ.1) Условия за участие ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ² Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места III.1.9) Квалифициране за системата (обобщение на основните условия и методи) Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране: / Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия: ¹ 1.Кандидатът следва да бъде вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя /ЦПРС/ на Камарата на Строителите в България /КСБ/ минимум за ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС, минимум за точка строежи от трета категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. 2.Кандидатът следва да притежава валидна застрахователна полица за застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, със застрахователна сума не по-малка от посочената в Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за "строител", за съответната категория строежи (ПМС 38/ г., публ. ДВ бр. 17 от г.) 3. Кандидатът следва да има опит за изпълнение на строителство идентично или сходно с предмета на системата, а именно за изграждане на обекти от следните видовете: 1. - въздушни електропроводни линии Ср.Н. и/или Н.Н., 2. - кабелни електропроводни линии Ср.Н. и/или Н.Н. и 3. електромерни и/или разпределителни табла, като е изпълнил през последните 5 (пет) години не по-малко от 3 (три) обекта, но задължително по 1 (един) от всеки вид от изброените по-горе обекти. критерия за подбор: при подаване на заявлението се попълва Част IV, Раздел А: Годност в т.1 от ЕЕДОП; - при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представят заверени копия от валидно удостоверение и талон за вписване в Професионален Регистър на Строителя /ЦПРС/ на Камарата на Строителите в България /КСБ/. критерия за подбор: при подаване на заявлението се попълва Част IV, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т.5 от ЕЕДОП; - при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя заверено копие от валидна застрахователна полица. критерия за подбор: - при подаването на заявление се попълва Част IV, Раздел В: Технически и професионални способности, т.1а) от ЕЕДОП; - при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя списък на обектите, придружен с удостоверения за добро изпълнение. УНП: 7af6ab a6d-a176-bdc963e714fd 3

4 ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ² ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА IV.1) Описание IV.1.6) Информация относно електронния търг Ще се използва електронен търг Допълнителна информация относно електронния търг: IV.2) Административна информация IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ² Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][] Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][] (Квалификационна система комунални услуги) IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹ Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски Български Испански Немски Словашки Хърватски Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски Естонски Литовски Португалски Фински РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ VI.2) Информация относно електронното възлагане Ще се прилага електронно поръчване Ще се използва електронно фактуриране Ще се приема електронно заплащане VI.3) Допълнителна информация: ² Възложителят не включва в квал. система и/или отстранява от участие в процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54 от ЗОП, чл.107 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС, и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, обявлението и документацията за участие. Кандидат или участник, за когото са налице основанията за отстраняване/невключване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване/невключване съгласно чл. 56 от ЗОП. При подаване на заявление за участие кандидатът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критерииите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Формулярът за обявление/квал. система -комунални услуги е ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на Профила на купувача. VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша 18 УНП: 7af6ab a6d-a176-bdc963e714fd 4

5 София 1000 BG VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ² VІ.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Решението за създаване на квалификационната система подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от публикуването му в Регистъра на обществените поръчки. VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ² VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: дд/мм/гггг Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони. ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо ² в приложимите случаи ⁴ ако тази информация е известна ¹³ моля, представете тази информация тук или в поканатa зa представяне нa оферти или зa договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура ²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо тежест ²¹ може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва УНП: 7af6ab a6d-a176-bdc963e714fd 5

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: гор@аор.ьа, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД-09-37-3

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document Номер: РД 16-1450 от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1 1000 София, ул. Леге 4 факс:

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №  1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,

Подробно

Ценоразпис за преводи Посочената стойност на превода е за 1 (една) стандартна страница изходен текст при средно темпо на превода 6 стандартни страници

Ценоразпис за преводи Посочената стойност на превода е за 1 (една) стандартна страница изходен текст при средно темпо на превода 6 стандартни страници Ценоразпис за преводи Посочената стойност на превода е за 1 (една) стандартна страница изходен текст при средно темпо на превода 6 стандартни страници на ден. Стандартна страница - текст с обем 1800 знака

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: ПВФ-01-52 от 05/09/2013 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

№_

№_ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Критерии Показатели Максимална оценка в точки Минимална оценка в точки

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно