document

Размер: px
Започни от страница:

Download "document"

Препис

1 Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна информация Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти Настоящото обявление е покана за участие в състезателна процедура Заинтересованите оператори трябва да уведомят възлагащия орган, че проявяват интерес към поръчката/ите. Поръчката/ите ще бъде/ат възложена/и без последваща покана за участие в състезателна процедура. Проект на обявление Обявление за публикуване РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: Национален регистрационен номер: МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД Пощенски адрес: ул. Тодор Каблешков 2 Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: Лом BG BG Лице за контакт: Телефон: Петя Иванова Електронна поща: Факс: Интернет адрес/и Основен адрес (URL): Адрес на профила на купувача (URL): I.2) Съвместно възлагане Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: Поръчката се възлага от централен орган за покупки I.3) Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) ¹ Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL) ¹ Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт друг адрес: (моля, посочете друг адрес) Офертите заявленията за участие трябва да бъдат изпратени ⁵ ¹ електронно посредством: (URL) горепосоченото/ите място/места за контакт до следния адрес: (моля, посочете друг адрес) Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) I.4) Вид на възлагащия орган Министерство всякакъв друг национален федерален орган, включително техни регионални местни подразделения Национална федерална агенция/служба Регионален местен орган Публичноправна организация Европейска институция/агенция международна организация Друг тип: УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 1

2 Регионална местна агенция/служба I.5) Основна дейност Общи обществени услуги Отбрана Обществен ред и безопасност Околна среда Икономически и финансови дейности Здравеопазване РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ ³ II.1) Обхват на обществената поръчка Настаняване/жщно строителство и места за отдих и култура Социална закрила Отдих, култура и вероизповедание Образование Друга дейност: II.1.1) Наименование: Доставка на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедиия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/ за нуждите на МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом Референтен номер: II.1.2) Основен CPV код: II.1.3) Вид на поръчка Строителство Доставки Услуги II.1.4) Кратко описание: Периодични доставки на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом II.1.5) Прогнозна обща стойност стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение на динамичната система за покупки) II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Оферти могат да бъдат подавани за ¹ всички обособени позиции максимален брой обособени позиции: само една обособена позиция Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции групи от обособени позиции: II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка ¹ дд/мм/гггг РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ ³ II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура Референтен номер: II.1.2) Основен CPV код: Допълнителен CPV код: ¹ II.1.3) Вид на поръчка Строителство Доставки Услуги II.1.4) Кратко описание: Обект на обществената поръчка е абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, описана подробно в спецификация, която се явява неразделна част от настоящата документация. II.1.5) Прогнозна обща стойност УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 2

3 стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение на динамичната система за покупки) II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Оферти могат да бъдат подавани за ¹ всички обособени позиции максимален брой обособени позиции: само една обособена позиция Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции групи от обособени позиции: II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка ¹ дд/мм/гггг РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ ³ II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование: Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Референтен номер: II.1.2) Основен CPV код: II.1.3) Вид на поръчка Строителство Доставки Услуги II.1.4) Кратко описание: Периодични доставки по предварителни заявки на медикаменти и консумативи за отделение по хемодиализа при МБАЛ "Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом II.1.5) Прогнозна обща стойност стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение на динамичната система за покупки) II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Оферти могат да бъдат подавани за ¹ всички обособени позиции максимален брой обособени позиции: само една обособена позиция Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции групи от обособени позиции: II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка ¹ дд/мм/гггг РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ ³ II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Св. Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом, по обособени позиции Референтен номер: II.1.2) Основен CPV код: Допълнителен CPV код: ¹ II.1.3) Вид на поръчка УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 3

4 Строителство Доставки Услуги II.1.4) Кратко описание: Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Св. Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом, по обособени позиции II.1.5) Прогнозна обща стойност стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение на динамичната система за покупки) II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Оферти могат да бъдат подавани за ¹ всички обособени позиции максимален брой обособени позиции: само една обособена позиция Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции групи от обособени позиции: II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка ¹ дд/мм/гггг РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ ³ II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия Референтен номер: II.1.2) Основен CPV код: II.1.3) Вид на поръчка Строителство Доставки Услуги II.1.4) Кратко описание: Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на балансираща група II.1.5) Прогнозна обща стойност стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение на динамичната система за покупки) II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Оферти могат да бъдат подавани за ¹ всички обособени позиции максимален брой обособени позиции: само една обособена позиция Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции групи от обособени позиции: II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка ¹ дд/мм/гггг УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 4

5 Доставка на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедиия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/ за нуждите на МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом Медикаменти Обособена позиция : 1 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Болнична аптека при МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на медикаменти съгласно прогнозно-количествената спецификация, приложена в документацията за участие. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 5

6 Доставка на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедиия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/ за нуждите на МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом Медицински консумативи Обособена позиция : 2 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Болнична аптека при МБАЛ Свети Никола Чудотворец ЕООД, гр. Лом Периодични доставки на медицински консумативи II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 6

7 Доставка на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедиия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/ за нуждите на МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом Медицински изделия за ортопедия Обособена позиция : 3 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Болнична аптека при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Периодични доставки на медицински изделиия за ортопедия II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 7

8 Доставка на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедиия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/ за нуждите на МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом Лабораторни реактиви Обособена позиция : 4 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Болнична аптека при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Периодични доставки на лабораторни реактиви. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 8

9 Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура Клинично лабораторна апаратура1 Обособена позиция : 1 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД, гр. Лом Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на клинично лабораторна апаратура II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 9

10 Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура Клинично лабораторна апаратура2 Обособена позиция : 2 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на клинично лабораторна апаратура II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 10

11 Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура Клинично лабораторна апаратура3 Обособена позиция : 3 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на клинично лабораторна апаратура II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 11

12 Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура Апаратура за образна диагностика 1 Обособена позиция : 4 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Допълнителен CPV код: ¹ EA26 МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на апаратура за образна диагностика II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 12

13 Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура Апаратура за образна диагностика 2 Обособена позиция : 5 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на апаратура заm образна диагностика II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 13

14 Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура Стерелизационна апаратура Обособена позиция : 6 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на стерелизационна апаратура II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 14

15 Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура Хемодиализна апаратура 1 Обособена позиция : 7 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на хемодиализна апаратура II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 15

16 Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура Хемодиализна апаратура 2 Обособена позиция : 8 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на хемодиализна апаратура II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 16

17 Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура Анестезиологична и наркозно-дихателна апаратура Обособена позиция : 9 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на анестезиологична и наркозно-дихателна апаратура II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 17

18 Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура Общо болнична апаратура Обособена позиция : 10 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД, гр. Лом Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на общо болнична апаратура II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 18

19 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Витамини Обособена позиция : 1 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на витамини. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 19

20 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Антитромботични средства Обособена позиция : 2 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на антитромботични средства. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 20

21 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Антианемични препарати 1 Обособена позиция : 3 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на антианемични препарати 1. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 21

22 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Антианемични препарати 2 Обособена позиция : 4 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на антианемични препарати 2. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 22

23 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Антианемични препарати 3 Обособена позиция : 5 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на антианемични препарати 3. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 23

24 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Други терапевтични продукти /фосфоруловители/ Обособена позиция : 6 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на други терапевтични продукти /фосфоруловители/. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 24

25 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Препарати за хемодиализа и хемофилтрация Обособена позиция : 7 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на препарати за хемодиализа и хемофилтрация. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 25

26 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Синтетични мембрани Обособена позиция : 8 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на синтетични мембрани. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 26

27 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Антибактериален филтър за апарати Фрезениус 4008F Обособена позиция : 9 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на Антибактериален филтър за апарати Фрезениус 4008F. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 27

28 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Кръвни линии Обособена позиция : 10 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на кръвни линии. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 28

29 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Пункционни игли за АV анастомоза протеза Обособена позиция : 11 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на пункционни игли за АV анастомоза протеза. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 29

30 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Венозни катетри за временен съдов достъп Обособена позиция : 12 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на венозни катетри за временен съдов достъп. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 30

31 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Концентрат за дезинфекциращ разтвор Обособена позиция : 13 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на концентрат за дезинфекциращ разтвор. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 31

32 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Стерилни ръкавици Обособена позиция : 14 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на стерилни ръкавици. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 32

33 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом стерилни ръкавици Обособена позиция : 15 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на нестерилни ръкавици. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 33

34 Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Консумативи за перитонеална диализа Обособена позиция : 16 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Основен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на консумативи за перитонеална диализа. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 34

35 Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Св. Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом, по обособени позиции Месо и местни продукти Обособена позиция : 1 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Допълнителен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на месо и местни продукти съгласно прогнозноколичествена спецификация и изисквания, приложени в документацията за участие. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 35

36 Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Св. Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом, по обособени позиции Мляко и млечни продукти Обособена позиция : 2 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Допълнителен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на мляко и млечни продукти съгласно прогнозноколичествена спецификация и изисквания, приложени в документацията за участие. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 36

37 Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Св. Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом, по обособени позиции Плодове и зеленчуци Обособена позиция : 3 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Допълнителен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на плодове и зеленчуци съгласно прогнозноколичествена спецификация и изисквания, приложени в документацията за участие. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 37

38 Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Св. Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом, по обособени позиции Варива и пакетирани стоки Обособена позиция : 4 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Допълнителен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на варива и пакетирани стоки съгласно прогнозноколичествена спецификация и изисквания, приложени в документацията за участие. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 38

39 Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Св. Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом, по обособени позиции Хляб и хлебни изделия (закуски) Обособена позиция : 5 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Допълнителен CPV код: ¹ МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом Периодични доставки на хляб и хлебни изделия (закуски) съгласно прогнозно-количествена спецификация и изисквания, приложени в документацията за участие. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 39

40 Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Св. Николай Чудотворец ЕООД гр. Лом, по обособени позиции Консерви Обособена позиция : 6 II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Допълнителен CPV код: ¹ МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД, гр. Лом Периодични доставки на консерви съгласно прогнозно-количествена спецификация и изисквания, приложени в документацията за участие. II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 40

41 Доставка на нетна активна електрическа енергия Обособена позиция : II.2.2) Допълнителни CPV кодове Основен CPV код: ¹ Допълнителен CPV код: ¹ МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД, гр. Лом Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на балансираща група II.2.5) Критерии за възлагане ¹ Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ Цена - Тежест: ¹ II.2.6) Прогнозна стойност ⁵ ¹ II.2.10) Информация относно вариантите ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/ програма, финансиран/а със УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 41

42 РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ⁵ ¹ ІІІ.1) Условия за участие ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални търговски регистри ¹ Списък и кратко описание на условията: ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние ¹ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка Списък и кратко описание на критериите за подбор: Изисквано минимално/ни ниво/а: ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности ¹ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка Списък и кратко описание на критериите за подбор: Изисквано минимално/ни ниво/а: ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания лица в неравностойно положение Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия Позоваване на приложимата законова, подзаконова административна разпоредба: ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА IV.1) Описание IV.1.1) Вид процедура ⁵ Ограничена процедура Състезателна процедура с договаряне IV.1.3) Информация относно рамково споразумение динамична система за покупки ⁵ ¹ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение Рамково споразумение с един оператор Рамково споразумение с няколко оператора Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи В случай на рамкови споразумения обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години: УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 42

43 IV.1.6) Информация относно електронния търг ¹ Ще се използва електронен търг Допълнителна информация относно електронния търг: IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) IV.2) Административна информация IV.2.2) Срок за получаване на заявления за интерес ⁵ та: дд/мм/гггг Местно време: IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите заявленията за участие ¹ ⁵ Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски Български Испански мски Словашки Хърватски Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки тски Латвийски Полски Унгарски Шведски Естонски Литовски Португалски Фински IV.2.5) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане ⁴ ⁵ ¹ дд/мм/гггг РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ VI.2) Информация относно електронното възлагане ⁵ ¹ Ще се прилага електронно поръчване Ще се използва електронно фактуриране Ще се приема електронно заплащане VI.3) Допълнителна информация: VI.4) Процедури по обжалване ⁵ ¹ VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование: Пощенски адрес: Град: Пощенски код: Държава: Телефон: Електронна поща: Факс: Интернет адрес (URL): VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация Официално наименование: Пощенски адрес: Град: Пощенски код: Държава: Телефон: Електронна поща: Факс: Интернет адрес (URL): VІ.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 43

44 VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Официално наименование: Пощенски адрес: Град: Пощенски код: Държава: Телефон: Електронна поща: Факс: Интернет адрес (URL): VI.5) та на изпращане на настоящото обявление та: дд/мм/гггг Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони. ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо в приложимите случаи ³ моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация ако тази информация е известна моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура доколкото информацията е вече известна моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация ¹ моля, представете тази информация тук в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура има за цел намаляване на срока за получаване на оферти ¹ ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти може да бъде присъдена значимост вместо тежест ¹ може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва УНП: 783d6f0a-ac89-43bd-b1b3-cb84e4c9105e 44

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Директива 2014/25/ЕС Настоящото обявление е покана

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: гор@аор.ьа, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД-09-37-3

Подробно

document

document Номер: РД 16-1450 от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1 1000 София, ул. Леге 4 факс:

Подробно

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

Ценоразпис за преводи Посочената стойност на превода е за 1 (една) стандартна страница изходен текст при средно темпо на превода 6 стандартни страници

Ценоразпис за преводи Посочената стойност на превода е за 1 (една) стандартна страница изходен текст при средно темпо на превода 6 стандартни страници Ценоразпис за преводи Посочената стойност на превода е за 1 (една) стандартна страница изходен текст при средно темпо на превода 6 стандартни страници на ден. Стандартна страница - текст с обем 1800 знака

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регистрационната форма от ССИ 20i90H5-00073-0045(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Номер и дата

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно