С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност Икономика и управление (търговия) Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Икономика и управление (маркетинг на взаимоотношенията в търговията) в УНСС. Автор на дисертационния труд: Тема на дисертационния труд: Виктория Веселинова Димитрова Оценяване стойността на клиентите в търговията Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 392/ г. на Ректора на УНСС. 1. Информация за дисертанта Докторант Виктория Веселинова Димитрова е възпитаник на УНСС - София. През 2008 г. придобива диплома за образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност Бизнес администрация, а през 2010 г. за магистър по счетоводство и контрол. Съгласно Заповед на Ректора на УНСС 394/ г. се обучава в редовна докторантура, по-късно трансформирана в задочна докторантура, обучение финансирано от държавата, по научна специалност Икономика и управление (маркетинг на взаимоотношенията в търговията), професионално направление 3.8. Икономика, към катедра Икономика на търговията при факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС. Докторантът има професионален опит в сферата на търговията. Владее английски, немски и руски чужди езици. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Представеният за рецензиране дисертационен труд е структуриран в увод, три глави, изводи и заключение, използвана литература и приложения. Общият обем на дисертацията е от 236 страници, от които: заглавна страница и съдържание 4 страници; увод 5 страници; съдържателна част в три глави 172 страници; изводи и заключение 4 страници. Списъкът с литературни източници е с обем от 9 страници, приложенията 42 страници. 1

2 Разработката е онагледена с 24 таблици, 43 фигури и 8 приложения. Библиографията обхваща 134 източника, от които 36 на кирилица, 83 на латиница, 15 интернет източника. Изложението на дисертационната разработка се характеризира с необходимата логическа последователност. Изследването е посветено на актуални и дискусионни въпроси, представляващи както теоретичен, така и практически проблем на оценяване стойността на клиентите в търговията и конкретно в търговията на едро. Насочването на научния интерес към политиката на търговските предприятия за установяване, поддържане и управление на взаимоотношения с клиентите, както и към възприемане на подходящи подходи към клиентската база, показва много добра ориентация на дисертанта към актуална и практически значима проблематика. Целта на дисертационния труд е въз основа изследване на теоретичните аспекти на стойността на клиента и нейното оценяване, както и приложимите показатели, методи и модели, да се осъществи оценяване на стойността и сегментация на тази база на клиентите в търговията на едро на примера на избрано търговско предприятие. Така формулираната цел е прецизно дефинирана и отговаря на съдържанието на дисертационния труд. За постигане на целта се поставят осем изследователски задачи, очертаващи подхода и границите на проучването. Обект на изследването е стойността на клиентите в търговията на едро. Предмет на изследването са теоретико-методологичните и приложни аспекти при оценяването на стойността на клиентите в търговията на едро и възможностите, които то осигурява за извеждане на категории клиенти по тяхната значимост за търговските предприятия. Обектът и предметът са точно и ясно формулирани и съответстват на поставените цел и изследователски задачи. Извеждат се ограничителни условия на изследването. Научното изследване подлага на проверка и доказва дефинираната от докторанта изследователска теза, свеждаща се до разбирането, че оценката на стойността на клиентите в търговията на едро е надеждна основа за извеждане на групи клиенти по значимост, които подлежат на диференцирано изградени подходи за постигане на по-добри икономически резултати и ползи от взаимоотношенията. Използваните литературни източници от книги, учебни помагала, публикации, статии, интернет страници и други са коректно обособени в общия списък. Организирането на дисертационното изследване показва литературна осведоменост и методологична подготвеност, които спомагат за емпиричната проверка на изведените идеи на базата на извършени анкетни проучвания. 2

3 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Представеният дисертационен труд съблюдава теоретикометодологичните основи и изследователски инструментариум за оценяване стойността на клиентите в търговията на едро. Проучването на специализираната литература и детерминирането на проблемните въпроси дават основание на докторанта: да приведе водещи постановки за стойността на клиента в концепциите маркетинг на взаимоотношенията и управление на връзките с клиентите; да разграничи теоретико-методологични предпоставки за оценяване на стойността на клиентите в търговията; да систематизира показатели, методи, модели и изследователски инструментариум при проучване и оценяване стойността на клиентите в търговията. Особена изследователска ценност има разработената методика за оценяване стойността на клиентите в търговията на едро. При отчитане на спецификите на съществуващите в специализираната литература показатели, методи и модели за оценка стойността на клиентите, предложената в дисертационния труд методика цели организиране в определен ред и цялост на етапите, чието реализиране осигурява достигането до търсената оценка. Апробирането на методиката в конкретно избрано предприятие от сферата на търговията на едро обезпечава процеса на оценяване стойността на неговите клиенти. В структурата на увода (стр. 5-9) са включени основните компоненти, които следва да се определят в един дисертационен труд. Обоснована е актуалността на изследваната проблематика. Темата на проучване кореспондира с изведените задачи на разработката. Избрани са подходящи изследователски методи за осъществяване на цялостното научно проучване. Глава първа (стр ) на дисертационната разработка е озаглавена Стойността на клиента в концепциите маркетинг на взаимоотношенията и управление на връзките с клиенти. Върху основата на оценка на вижданията и съжденията на водещи изследователи, в теоретичното изложение докторантът изяснява съдържанието на маркетинга на взаимоотношенията и управлението на връзките с клиентите като фундамент за развитие на концепцията стойност на клиента. На стойността на клиента се придава значение за цената и/или ценността на клиента. Осъществява се паралел между двете направления стойност на клиента и пожизнена стойност на клиента. Разграничават се компонентите на стойността на клиента. Извеждат се ползите на равнище компания от сегментирането на клиентите. Доказвайки актуалността на темата, в първа глава дисертантът представя многовариантността на концептуалните виждания за оценяване на клиентите 3

4 в зависимост от тяхната стойност за компанията, което следва да се оцени положително. Глава втора (стр ) е озаглавена Методологически аспекти при оценяване стойността на клиентите в търговията. В нея дисертантът върху основата на интерпретиране на становищата и позициите на привърженици на различни теоретични школи извежда методологична рамка на оценката на клиентската стойност в търговията; систематизира показатели, методи и модели за оценка на стойността на клиентите, като изучава тяхната приложимост в търговската практика; извежда методика за оценяване стойността на клиентите в търговията на едро. Изследователският фокус на оценяване стойността на клиентите в търговията се поставя върху взаимоотношенията бизнес към бизнес (B2B). Съгласно възприетото ограничително условие обхватът на взаимоотношенията се свежда до търговците на едро и търговците на дребно, в качеството им на клиенти. При съблюдаване на предложената от докторанта методика се създава възможност за оценка на стойността на клиентите на търговците на едро и тяхното сегментиране на тази база. Осъществява се допълнителен анализ на стойността на всеки клиент и се очертават предпоставки за активности, спомагащи развитието на взаимоотношенията. Глава трета (стр ) е наименувана Практикоприложни аспекти на оценяването стойността на клиентите в търговията на едро. В тази част на дисертационното изследване дисертантът осъществява апробиране на предложената методика за оценка стойността на клиентите в изследваното търговско предприятие Ная ООД. Извършва се съпоставка със съществуващата практика по оценяване стойността на клиентите. Прилага се АВС анализа, който в общата систематизация на методите и моделите за оценка стойността на клиентите се детерминира един от разпространените. Целта на приложението му е изследване и категоризиране клиентите на Ная ООД. Въз основа на получените изследователски резултати дисертантът формулира предложения към мениджърския екип на проучваното предприятие по отношение управлението на взаимоотношенията с клиентите. Особена изследователска ценност имат получените от докторанта резултати от проведените емпирични изследвания на практиката по оценяване стойността на клиентите в търговията на едро, както и направената оценка на стойността на клиентите на търговска фирма Ная ООД върху базата на прилагане на АВС анализ и апробиране на методиката при оценка на стойността на клиентите на проучваното търговско предприятие. 4

5 В последната част на дисертационното изследване изводи и заключение (стр ) са изведени основните моменти от извършеното проучване. Установява се обвързване на целта и задачите на изследването с резултатите от него. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Върху основата на предложената дисертационна разработка докторантът формулира шест приноса, които се свързват с: критично анализиране и интерпретиране на теоретични постановки в специализираната литература относно стойността на клиентите; проучване на показатели, методи и модели за оценка на стойността на клиентите; класифициране на така изведените показатели, методи и модели; съпоставяне на обобщените в теорията и използваните в практиката показатели, методи и модели за оценка стойността на клиентите в търговията на едро на база на емпирични проучвания; извеждане на ключови показатели за оценка на стойността на клиентите; разработване и апробиране в конкретно търговско предприятие на методика за оценяване стойността на клиентите в търговията на едро. Дефинираните от докторанта научни приноси правдиво оценяват резултатите от проведеното изследване в дисертационния труд. 5. Оценка на публикациите по дисертацията Към дисертационната разработка са приложени четири броя публикации, свързани с изследваната проблематика, посветени на: управление на взаимоотношенията с клиенти; програмите за лоялност като инструмент за управление на връзките с клиенти в търговията; предизвикателства в разбирането на стойността на клиента в маркетинга на взаимоотношенията; показатели за оценяване на стойността на клиентите в търговията от теория към практика. Дисертантът е единствен автор на четирите публикации, две от които са представени на международни научни конференции в България. Темите на публикациите отразяват съществени страни от съдържанието на дисертационния труд. 6. Оценка на автореферата Представеният автореферат е в обем от 40 страници и сполучливо излага основните авторски съждения, обобщения, изводи и препоръки. В този смисъл съдържанието му кореспондира с дисертационния труд и 5

6 отговаря на количествените, структурните и качествените изисквания към неговото написване. В автореферата се съдържат справка за приносните моменти в дисертационния труд, както и списък с публикациите по дисертационния труд. На тази основа авторефератът се оценява като коректно структуриран и отразяващ в пълна степен съдържанието и получените резултати на дисертационната разработка. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Дисертационният труд би спечелил, ако: по-ясно представяне в уводната част на периода на изследването и използваните информационни източници; при прегледа на специализираната литература се постигне по-добро групиране на приведените изследователски становища и концептуални идеи на база търсене на сходство, еднаквост и идентичност на авторовите позиции. При защитата на дисертационния труд докторантът да даде отговор на следния въпрос: Върху основата на извършеното апробиране на методиката за оценяване стойността на клиентите в търговско предприятие Ная ООД, изяснете: Каква е теоретико-практическата значимост на детерминираните в дисертационния труд количествени показатели за оценяване стойността на клиентите от гледна точка на получените приходи на изследваното търговско предприятие? 8. Заключение Представеният дисертационен труд на тема Оценяване стойността на клиентите в търговията представлява цялостно и завършено научно изследване по актуална тема за икономическата теория и практика. В своята цялост дисертационният труд отговаря на изискванията за присъждане на образователна и научна степен доктор. Това ми дава основание с пълна убеденост да гласувам за присъждане на Виктория Веселинова Димитрова на образователна и научна степен доктор в професионално направление 3.8. Икономика по научна специалност Икономика и управление (маркетинг на взаимоотношенията в търговията) и да предложа на почитаемото Научно жури да вземе положително решение. гр. Свищов, Подпис: г. (доц. д-р С. Петрова) 6

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търг

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търг УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търговия) Относно: дисертационен труд за присъждане на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Марияна Върбанова Божинова Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов Научн

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Марияна Върбанова Божинова Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов Научн УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Марияна Върбанова Божинова Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов Научна специалност Икономика и управление (търговия) Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанств

До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанств До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанство СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Теодора Маринова Георгиева,

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно