Общинска администрация Суворово

Размер: px
Започни от страница:

Download "Общинска администрация Суворово"

Препис

1 Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание, проведено на г. На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от ХІІ-то си заседание, проведено на г ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИСЪВЕТ СУВОРОВО. ЕШЕНИЕ На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17,ал.1, т.5 от ЗМСМА Общински съвет гр.суворово приема: Отчет за дейността и финансов отчет с Вх / г. на НЧ Пробуда 1896г. гр.суворово; Отчет за дейността и финансов отчет с Вх / г. на НЧ Зора-1912 с.чернево; Отчет за дейността и финансов отчет с Вх / г. на НЧ Искра 1905 с.николаевка; Отчет за дейността и финансов отчет с Вх / г. на НЧ Нова Светлина 1928г. с.дръндар; Отчет за дейността и финансов отчет с Вх / г. на НЧ Наука 1927г. с.левски; Отчет за дейността и финансов отчет с Вх / г. на НЧ Светлина 1924г. с.калиманци; Отчет за дейността и финансов отчет с Вх / г. на НЧ Светлина 1927г. с.изгрев, Отчет за дейността и финансов отчет с Вх / г. на НЧ Христо Ботев г. с.баново На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет Суворово приема решение за дофинансиране през финансовата 2016г. на шест паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ Христо Ботев с.чернево през учебната 2016/2017г., със сумата лв. 2.Средствата да се осигурят от параграф Други помощи по решение на Общински съвет.

2 Страница I.Общински съвет гр. Суворово прави следните промени в Наредбата за определяне размера на местни данъци, а именно: 1. В раздел I, чл. 1, ал.1 точка8 става Данък върху таксиметров превоз на пътници и се създава нова точка 9 Други местни данъци, определени със закон. 2. Създава се разделviii Данък върху таксиметров превоз на пътници : чл.16. (1)Данъчно задължените лица по този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. (2)Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на община Суворово по Закона за автомобилните превози. (3) Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. (4) Данъчно задължените лица подават декларация по образец в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз и внасят дължмия данък преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози. (5) Данъчно задължените лица подавават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. чл. 17.(1)Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за община Суворово е в размер на 300 лв. и се определя в срок до 31 октомври на предходната година. (2)Когато общинският съвет не е определил размер на данъка за съответната година в срока по ал.1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година. чл. 18. (1)Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. чл.18а.(1)когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя

3 Страница 3 по следната формула: ДДТГ = ГДТПП x БМ,където 12 ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници; БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. (2)Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: НВДТПП = ПГДТПП xбм, където 12 НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. Възстановяването на надвнесените суми се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице. Приетите промени влизатв сила от г.

4 Страница НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА И БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2016Г.: 1.ПРЕНАСОЧВА ЗАЛОЖЕНИТЕ В Т.2, РАЗДЕЛ ІV ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА 3 000ЛВ. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА БРОЯ КОСАЧКИ STIHL FS 360 C-E; 2.В СЛЕДСТВИЕ НА ПРОМЯНАТА ПО Т.1 ОТ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО- ГОРЕ СРЕДСТВА, В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНАТА КОРЕКЦИЯ: - НАМАЛЯВА ПЛАНА В ПАРАГРАФ 5201 (КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР ОБОРУДВАНЕ), ДЕЙНОСТ 2122 (ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ) С 3 000ЛВ.; - УВЕЛИЧАВА ПЛАНА В ПАРАГРАФ 5205 (СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР), ДЕЙНОСТ 2622 (ОЗЕЛЕНЯВАНЕ) С 3 000ЛВ НА ОСНОВАНИЕЧЛ.21, АЛ.1, Т.8 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.6, АЛ.2 ОТ ЗОС И ЧЛ.3, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ПРИЕМА ЗА ПРОМЯНА НА СТАТУТА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 386, КВ.2 ПО ПЛАНА НА ГР.СУВОРОВО С ПЛОЩ КВ.М. В ЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В НЕГО СЛЕДНИТЕ 11 БРОЯ СГРАДИ: 1.УЧЕБНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 766 КВ.М. (СЕДЕМСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ КВАДРАТНИ МЕТРА), С РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1532КВ.М. (ХИЛЯДА ПЕТСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ДВА КВАДРАТНИ МЕТРА); 2. УЧЕБНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 540 КВ.М. (ПЕТСТОТИН И ЧЕТИРИДЕСЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА); 3. УЧЕБНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 366 КВ.М. (ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ КВАДРАТНИ МЕТРА); 4. ОБЩЕЖИТИЕ 1 (ЕДНО) НА ДВА ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 142 КВ.М. (СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВА КВАДРАТНИ МЕТРА); 5. ОБЩЕЖИТИЕ 2 (ДВЕ) НА ТРИ ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 123 КВ.М. (СТО ДВАДЕСЕТ И ТРИ КВАДРАТНИ МЕТРА); 6. КАБИНЕТ ПО УЧЕБНА ПРАКТИКА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 740 КВ.М. (СЕДЕМСТОТИН И ЧЕТИРИДЕСЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА); 7. УЧЕБНО ПРОИЗВОДСТВЕНА ФЕРМА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 334 КВ.М.(ТРИСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ КВАДРАТНИ МЕТРА);

5 Страница 5 8. ГАРАЖИ ЗА ТРАКТОРИ НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 273 КВ.М. (ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ТРИ КВАДРАТНИ МЕТРА); 9. РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 630 КВ.М. (ШЕСТСТОТИН И ТРИДЕСЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА); 10. ГСМ НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 65 КВ.М. (ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА); 11. УЧЕБНА ОРАНЖЕРИЯ НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 200 КВ.М. (ДВЕСТА КВАДРАТНИ МЕТРА). ОТ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. АДС 4760/ Г НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ ДА НЕ СЕ ОТДАВА ПОД НАЕМ НА ЧАСТ, РАВНЯВАЩА СЕ НА 6,000 ДКА ОТ ИМОТ , М-Т ПОД СЕЛО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БАНОВО, ОБЩ.СУВОРОВО, ОБЛ.ВАРНА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 12,565 ДКА. АОС 1573/ Г На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и в съответствие с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, при невъзможност на кмета на община Суворово да участва лично Общински съвет Суворово определя инж.йордан Петров Йорданов Зам.кмет на община Суворово за представител на общината в общото събрание на асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация Варна ООД Варна, насрочено за г. 2.Да гласува за съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на Водоснабдяване и канализация Варна ООД, гр. Варна за периода г. 3.Да участва в обсъждането и да приеме бюджета и препоръчителните вноски на членовете на Асоциация по ВиК Варна за 2017г., съгласно чл.20, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн.дв, бр.66 от г.).

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА,ОБЛАСТ СЛИВЕН 8890 гр.твърдица,пл. Свобода 1,тел.0454/42440, Р Е Ш Е Н И Е 231 От година Израз

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА,ОБЛАСТ СЛИВЕН 8890 гр.твърдица,пл. Свобода 1,тел.0454/42440, Р Е Ш Е Н И Е 231 От година Израз Р Е Ш Е Н И Е 231 Изразяване на мотивирано мнение от ОбС-Твърдица относно:опрощаване на дължимите публични вземания на лицето Гиргина Борисова Димитрова На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/288-решения-от-17-з-е Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 17 з-е РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХVІI заседание, проведено на 18.12.2013 г. На основание чл.

Подробно

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; 05112 / 25-54 w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; 05112 / 35-77, b eloslav.eu@ um ail.cora Секретар: 05112 / 35-55 o b stin a b e lo sla v @

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.димитър Греков министър на земеделието и храните Относно:

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно