СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. Относно материалите, представени за присъждане на ОНС доктор, от Иван Русланов Василев, редовен докторант към катедра Медии и обществени комуникации, Факултет Икономика на инфраструктурата, УНСС Професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации). Тема на дисертацията: Журналистическият жанр рецензия трасформации в съвременно българско медийно пространство Научен ръководител доц. д-р Светла Цанкова 1. Кратки биографични данни за докторанта Тематиката и проблематиката на дисертационния труд на Иван Русланов се откроява с актуалност, а журналистическият жанр рецензия, както и представянето му в традиционни и онлайн медии и в литературни блогове у нас не са проучвани комплексно през призмите на теорията на журналистиката, традиционните медии и онлайн медиите. Това е недостатъчно изследвана досега проблематика, а подготовката на докторанта позволява той да навлезе в дълбочина в нея и да изведе явления, процеси и тенденции. 2. Актуалност и значимост на тематиката Оценявам като постижение на дисертацията подходът, че докторантът тръгва от теоретични класификации и периодизация по отношение на жанровите системи, което е релевантно и дори задължително, като се има предвид обектът на изследване, отличаващ както с традиционни проявления, така и с новости в онлайн среда. Докторантът Русланов познава публикации на български автори, проучващи журналистическите жанрове по принцип; той прави задълбочен обзор и достига до обосновани изводи. Русланов представя български и чуждестранни автори, пишещи за онлайн медии и медийна конвергентна среда. 3. Общо описание на представените материали Текстът е структуриран логично и е разделен на увод, 4 глави, заключение, библиография и приложения; общ обем на текста 319 страници. Библиографията включва 160 източника, от които 14 на чужд език. Авторефератът е 38 страници и още 1

2 тук в становището заявявам, че той представя ясно и точно съдържанието и структурата на дисертационния труд. В увода логично и точно докторантът формулира обекта и предмета: Обект на научното изследване е журналистическият жанр рецензия, а негов предмет е трансформацията на този жанр в съвременното медийно пространство. Много добре са формулирани и изследователските въпроси. Изведени са 3 цели и 6 изследователски задачи. Хипотезата е формулирана точно. В увода при следване жанровите особености и академичните изисквания докторантът посочва и методите, които използва, като те са обосновани в отделните глави. Оценката ми за методическата рамка е положителна. Иван Русланов използва дълбочинно интервю и онлайн интервю, които са релевантни с оглед проблематиката и анализирането на промените в журналистическия жанр рецензия. Докторантът той прави още сравнителен анализ, контент анализ, анализ на статистически данни. Налице е систематичен подход при изграждане на методологична рамка, която е основа за успешно реализиране на изследването. Структурата на дисертацията е логична, първите две глави са теоретични и са обособени по начин, така че да се създаде солидна теоретична база и същевременно нагледност. В първа глава се прави обзор на жанрова система в печата, като се тръгва от базови понятия; в нея се представят коректно дефиниции; обособяват се групи от жанрове, без да се стига да ненужна таксономия, така се достига до синтез чрез извеждане на топология, което оценявам като уместен подход с Русланов представя жанровата система, обособява аналитични и публицистични жанрове; жанрове на информацията; той преминава след това към онлайн медиите с ; в края на първа глава обосновава разликите между рецензия и ревю с Втора глава според мен има теоретичен и аналитичен характер, тук се проследяват промените в диахронен план в българския медиен пазар, в частност е проучен сегментът на литературните вестници и списания в България, периодът е последните 10 години г., изборът на медиите и периода е обоснован и като времеви отрязък, и като количествени показатели. Русланов представя обзора и достига до изводи относно промените в медиите у нас в посочения сегмент. Трета и четвърта глава съдържат резултати от изследвания. На базата на изяснената терминология в трета глава докторантът Русланов проучва трансформациите на рецензиите и ревюто в литературните блогове в България. Такова проучване на 2

3 българската литературна блогосфера, доколкото ми е известно, не е правено в България досега или поне в такъв обем и на такова научно равнище. Ето защо това е един от приносите в дисертационния труд: обновяване на знанията за промените на жанрово равнище и на равнище нови проявления в блоговете. Оценявам високо умението за анализ и синтез и прецизния анализ на блогове на автори, блогове на читатели и корпоративни литературни блогове с Тук проличава прецизността при подбора и селекцията на блоговете и рецензиите/ревютата в тях. Обосновани са изводите, свързани с аргументацията с доминиране на емоционалните аргументи в нея с Анализ от такава гледна точка по отношение на литературния жанра рецензия е новаторски. Също така коректно са изведени обектите и е приложен интердисциплинарен подход. Интерес представляват и изводите, свързани с навлизането на разговорен език в рецензията с Четвърта глава включва резултати от анализ на трансформации на рецензиите в традиционни медии и в онлайн среда, тук проличават аналитичните умения на докторанта Русланов. Той провежда онлайн интервютата в периода 1 август 3 септември 2018 г., като това изследване не е реализирано след предходното, от което са представени резултати в трета глава, което е доказателство за умения за изграждане на дизайна за изследването, както и за коректното и поетапното му реализиране в пълнота и дълбочина. Проведените дълбочинни интервюта с автори с три групи респонденти, сред които автори на рецензии в печатни медии, съдържа въпроси в няколко направления и позволява задълбочено изследване. Докторантът достига до обосновани изводи те са 11 на брой с Откроявам уменията на докторанта Русланов да създава солиден корпус с два подкорпуса, той анализира 183 ревюта в блогове и онлайн среда; 588 рецензии в литературни вестници и списания са анализирани, а обобщения са 17 с В четвърта глава изводите са детайлно описани и представени логично и коректно на с Приемам формулираните изводи от Иван Русланов, които са обособени в два раздела: научни и научно-приложни; като откроявам, първо, частичното обновяване на категориално-понятийния апарат в журналистическата теория и медиязнанието; второ, задълбоченият анализ на трансформациите на журналистическите жанрове в литературни вестници и списания, в литературни блогове и в онлайн среда; трето, 3

4 обособяване на дигиталния жанр ревю в съвременното българско медийно пространство; четвърто извеждане на явления и процеси в литературната българска блогосфера. Приемам прилагането на сравнителния подход извеждането на особеностите на рецензията и дигиталния жанр ревю. Иван Русланов представя поетапно резултати от своето изследване по време на докторантурата в следните статии: Специфични характеристики на журналистическия жанр рецензия в пресата и на ревюто в литературните блогове 2017 г.; Специфика на литературните блогове на български автори 2017 г.; Особености на литературните блогове на книгоиздателства в България 2018 г.; Печатните медии за култура и литература в България - типология и концепция 2018 г.; Специфика и типология на читателските блогове в България 2018 г. език. Авторефератът, дисертацията и публикациите са написани на много добър научен Цитатите и позоваванията в текста са над 670 и са на научна литература и медии. Бележки, критики, препоръки: В края на рецензията правя убедено извода, че дисертационният труд на Иван Русланов покрива изискванията на Закона за развитие на академичния състав, Правилника към него, както и на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в УНСС. Основанията ми са следните: дисертационният труд допринася за обогатяване на съществуващите знания в следните области: журналистическа теория, медиязнание, онлайн комуникации. Докторантът Иван Русланов показва много добри теоретични познания в областта на теория на журналистиката, умения да синтезира и да формулира след анализите и критичния прочит обосновани изводи, свързани с медиите, онлайн медиите, блоговете, рецензията и ревюто. Иван Русланов демонстрира умения за прилагане на съвременни изследователски методи, представени още в увода на с. 8, които коректно и поетапно са изведени в съответните глави: предварителни проучвания; проучване на специализирана научна литература, свързана с проблематиката на изследването; анализ на статистически данни; сравнителен анализ; контент анализ; дълбочинно интервю; онлайн интервю. 4

5 Заключение Имайки предвид гореизложеното във връзка с дисертацията на тема Журналистическият жанр рецензия - трансформация в съвременното българско медийно пространство, предлагам на уважаемите членове на научното жури да бъде присъдена на Иван Русланов Василев ОНС доктор по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации). 18 април 2019 г., София Подпис: Проф. дн Иванка Мавродиева 5

Нора Атанасова Голешевска

Нора Атанасова Голешевска СТАНОВИЩЕ по дисертационния труд на Силва Пламенова Димитрова, редовен докторант към катедра Реторика, Философски факултет, СУ Св. Климент Охридски, професионално направление 2.3. Философия (Реторика)

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ за докторската дисертация на Мая Димитрова Василева за присъждането на ОНС Доктор в професионално направление 3.5 - обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - ТВ Журналистика)

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СB. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ КАТЕДРА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Григорий Вазов Висше училище по застраховане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Mavrodieva

Mavrodieva СТАНОВИЩЕ по дисертационния труд на Нора Атанасова Голешевска, редовен докторант към катедра Реторика, Философски факултет, СУ Св. Климент Охридски Шифър: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Тотка Монова за дисертационния труд на ИВАН РУСЛАНОВ ВАСИЛЕВ на тема: ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯТ ЖАНР РЕЦЕНЗИЯ - ТРАНСФОРМАЦИЯ В С

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Тотка Монова за дисертационния труд на ИВАН РУСЛАНОВ ВАСИЛЕВ на тема: ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯТ ЖАНР РЕЦЕНЗИЯ - ТРАНСФОРМАЦИЯ В С Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Тотка Монова за дисертационния труд на ИВАН РУСЛАНОВ ВАСИЛЕВ на тема: ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯТ ЖАНР РЕЦЕНЗИЯ - ТРАНСФОРМАЦИЯ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО за присъждане

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Мария Александрова Попова Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултета по журналистика и масова комуникация, катедра

1 СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Мария Александрова Попова Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултета по журналистика и масова комуникация, катедра 1 СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Мария Александрова Попова Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултета по журналистика и масова комуникация, катедра История и теория на журналистиката Научна специалност

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатн

С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатн С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатна медия За присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenziq prof.Parusheva za S.Duncheva

Microsoft Word - Recenziq prof.Parusheva za S.Duncheva РЕЦЕНЗИЯ От проф. д-р Таня Петрова Парушева член на научно жури, определено със Заповед 2772/02.12.2011 г. на Ректора на УНСС София Относно: публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАТИВНИ ПРОЦЕСИ В РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ АСПЕКТИ за получаване на ОНС Доктор по ПН 3.5 Обществени

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.7. Администрация и управление Тема на дисертационния труд: Методи за анализ на новите

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно