Януари 2007

Размер: px
Започни от страница:

Download "Януари 2007"

Препис

1 Януари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 7: ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ Част 1: Основни правила (Поправка) БДС EN :2004/AC ICS ; Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln Eurocode 7: Calcul géotechnique - Partie 1: Règles générales Поправката на европейския стандарт EN :2004/AC:2009 има статут на български стандарт от Този стандарт е официално издание на български език на поправката на европейския стандарт EN :2004/AC:2009 и се прилага само заедно с БДС EN :2005. Преводът е направен от Българския институт за стандартизация. Изданието има същия статут като изданията на официалните езици на CEN. Този български стандарт е одобрен от изпълнителния директор на Българския институт за стандартизация на Национални стр. 2 и 23 стр. на EN Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС София, кв. Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 13 Национален за позоваване БДС ЕN :2004/AC:2015

2 НАЦИОНАЛЕН ПРЕДГОВОР Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции. Следват 23 страници на EN :2004/AC:2009 в превод на български език.

3 ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EUROPEAN STANDARD EUROPÄISCHE NORM NORME EUROPÉENNE EN :2004/АС Февруари 2009 ICS ; Издание на български език ЕВРОКОД 7: ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ Част 1: Основни правила Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln Eurocode 7: Calcul géotechnique - Partie 1: Règles générales Тази поправка влиза в сила на 18 февруари 2009 и се отнася за трите официални издания (на английски, френски и немски език). ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION Management Centre: Avenue Marnix 17 B-1000 Brussels 2009 CEN Правата за използване във всякаква форма и по всякакъв начин са запазени за националните членове на CEN. за позоваване EN :2004/AC:2009 D/E/F

4 Стр.2 1 Изменения в Предговора Към последната част Национални приложения към EN , в последния абзац, включващ списъка за национален избор, между (3) и (2)P се добавя: (4), (5), (6) и между 8.6(4) и (1)P се добавя 10.2 (3). 2 Изменение в В алинея (3), първо тире, изразът частните коефициенти на сигурност се заменя с частните коефициенти. 3 Изменения в 1.6 В частта Латински букви. Обясненията за следващите означения се четат, както следва: A ефективна площ на земната основа (A = B L ) q b;k характеристична стойност на напрежението на натиск в земната основа q s;i;k характеристична стойност на напрежението на натиск в земната основа за съответния пласт Означението за широчина на фундамента b се заменя с В Обяснението за C d влияние на дадено въздействие се заменя със съответно въздействие Символът за дължина на фундамента l се заменя с L. След q s;r;k се добавя q u съпротивление на неограничен натиск. В частта Гръцки букви. Обясненията за следващите означения се четат, както следва: γ Re ; частен коефициент за пасивен земен натиск γ Q; dst частен коефициент за променливо дестабилизиращо въздействие γ Q; stb частен коефициент за променливо стабилизиращо въздействие 4 Изменение в 2.1 Не се отнася за изданието на български език на БДС EN : Изменение в В алинея (4), трето тире, се заличава и хидростатичен натиск.

5 Стр.3 6 Изменения в Към алинея (4) се добавя следната забележка: ЗАБЕЛЕЖКА: Стойностите на частните коефициенти могат да се определят в национално приложение Към алинея (5) се добавя следната забележка: ЗАБЕЛЕЖКА: Стойностите на частните коефициенти могат да се определят в национално приложение Към алинея (6) се добавя следната забележка: ЗАБЕЛЕЖКА: Стойностите на частните коефициенти могат да се определят в национално приложение 7 Изменение в В алинея (11)Р, във формули (6.4a) и (6.4b) А с се заменя с A. 8 Изменение в 7.1 В алинея (3)Р забележката се заличава и се добавя: EN 14199:2005, за микропилоти. 9 Изменение в Алинея (13), второ тире, изразът напречното сечение се заменя с брутното напречно сечение. 10 Изменение в Не се отнася за изданието на български език на БДС EN : Изменения в Не се отнася за изданието на български език на БДС EN : Изменение в 7.8 В алинея (5) изразът нормативна недренирана якост на срязване се заменя с характеристична якост на срязване 13 Изменение в 7.9 В алинея (4) след EN 12699:2000 се добавя EN 14199:2005 и се заличава забележката в края.

6 Стр.4 14 Изменение в В алинея (3) означението (3) се заменя с (3)Р. 15 Изменение в Не се отнася за изданието на български език на БДС EN : Изменение в 8.8 Не се отнася за изданието на български език на БДС EN : Изменение в Не се отнася за изданието на български език на БДС EN : Изменение в В алинея (3) изразът период на изпълнение се заменя с етап на проектиране. 19 Изменение в В алинея (2) изразът големи стойности на ъгъла на вътрешно триене се заменя с големи стойности на ъглите на съпротивление на срязване. 20 Изменение в 9.6 В алинея (3)P означението (3)P се заменя с (3). 21 Изменение в В алинея (5)P, Точка 6 се заменя с Точка Изменение в Заличава се целият текст на алинеи (2)Р и (3)Р. Преномерират се алинеи (4) в (2) и (5) в (3). 23 Изменения в 10.2 В алинея (3) целият абзац се заменя със следния текст: Ако в национално приложение се допуска, съпротивлението на воден подем при триене или чрез анкерни сили може също да се разглежда като стабилизираща постоянна вертикална сила (G stb;d ). ЗАБЕЛЕЖКА: Стойностите на частните коефициенти могат да бъдат определени в национално приложение.

7 Стр.5 Фигури 10.1 c), 10.1 d) и 10.1 e) се заменят със следните фигури 10.1 c), 10.1 d) и 10.1 e): Фигура 10.1 с) Фигура 10.1 d)

8 Стр.6 Фигура 10.1 e) Към фигура 10.1 c се добавя означение: 10 ниво на почвените води преди изкопа Във фигури 10.1 c) и 10.1 d) в общия текст се добавя: 11 ниво на почвените води при изкопи Във фигура 10.1 c) се добавя означението: 12 пиезометрично ниво в основата на глинест пласт. Във фигура 10.1 d) се заличава означението 6 пясък 24 Изменение в 10.3 Не се отнася за изданието на български език на БДС EN : Изменение в 10.4 В алинея (5)Р целият текст се заменя със следния: При условие че не са удовлетворени филтрационните критерии, трябва да се извърши проверка дали хидравличният градиент е достатъчно под изчислителната стойност на градиента, при който почвените частици се придвижват. 26 Изменение в 10.5 Не се отнася за изданието на български език на БДС EN :2005.

9 Стр.7 27 Изменение в В алинея (11)P последната забележка заличава. 28 Изменение в A.5 В алинея (1)P, в ЗАБЕЛЕЖКА, текстът EN 1990:2002 се заменя с този стандарт. 29 Изменения в B.2 В алинея (4): Текстът формула (2.6) включва / X γ се заменя с формули (2.6а) и (2.6b). k M Алинея (5),втори абзац, текстът формула (2.6) се заменя с формули (2.6а) и (2.6b). Алинея (6), текстът формула (2.6) се редуцира се заменя с формули (2.6а) и (2.6b) се редуцират Алинея (7), текстът формула (2.6) остава се заменя с формули (2.6а) и (2.6b) остават 30 Изменения в B.3 В алинея (1), първи ред, текстът формула (2.7) се заменя с формули (2.7a), (2.7b) и (2.7c). В уравнение (В.5.2) текстът формула 2.7 се заменя с формула (2.7.с). Алинея (2), текстът формула (2.7) се заменя с формули (2.7a), (2.7b) и (2.7c). Алинея (5), втори абзац, текстът формула (2.7) се заменя с формула (2.7.с) 31 Изменение в F.2 Във формула (F.1) означението b се заменя с В. 32 Изменения в приложение C Целият текст на приложение C се заменя със следния текст:

10 Стр.8 Приложение C (информационно) ПРИМЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ЗЕМЕН НАТИСК ВЪРХУ ВЕРТИКАЛНИ СТЕНИ C.1 Гранични стойности на земен натиск (1) Препоръчва се граничните стойности на земния натиск върху вертикална стена, причинен от обемното тегло (γ), равномерен вертикален товар на повърхността (q), ъгъл на съпротивление на срязване (φ) и кохезия (c) да се изчисляват, както следва: За активно гранично състояние; (C.1) σ ( z) = K γdz + q u + u c K a a ac където, интегрирането е прието от теренната повърхност по дълбочина z. K ac = 2 [K a (1+a/c)], ограничено до 2,56 K a За пасивно гранично състояние: σ ( ) (C.2) z = K γdz + q u u + ck + p p pc където интегрирането е прието от теренната повърхност по дълбочина z. ( ) Kpc = 2 Kp 1 + a/ c, ограничено до 2,56 K p Останалите означения са, както следва: a c K a K p q z β δ γ адхезия между насипа и стената; кохезия; коефициент на хоризонтален активен земен натиск; коефициент на хоризонтален пасивен земен натиск; вертикален товар на повърхността; разстояние по дълбочина мерено от челото на стената; ъгъл на наклона на почвения масив зад стената (положителен нагоре); ъгъл на съпротивление на срязване между почвата и стената; обемно тегло на подпрения (с подпорната конструкция) почвен масив; σ a (z) пълно напрежение, перпендикулярно на стената на дълбочина z (за активно гранично състояние); σ p (z) пълно напрежение, перпендикулярно на стената на дълбочина z (за пасивно гранично състояние);

11 Стр.9 (2) За дренирани почви коефициентите K a и K р зависят от ъгъла на съпротивление на срязване φ и ефективната кохезия с = с. За недренирани почви се приема K a = K p = 1 и недренирана якост на срязване c = c u. (3) Стойностите на ефективните коефициенти на земен натиск могат да бъдат отчетени от фигури от С.1.1 до С.1.4 за Ка и от С.2.1 до С.2.4 за К р. (4) Алтернативно може да се използва аналитичната процедура, описана в С.2. (5) При земна основа от различни пластове коефициентите К могат да бъдат определени само чрез параметрите на якостта на срязване на дълбочина z независимо от тяхната стойност на други дълбочини. хоризонтална повърхност хоризонтална компонента К а Фигура C.1.1 Коефициенти K a за активен земен натиск при хоризонтален терен ( β = 0 )

12 Стр.10 наклонена повърхност хоризонтална компонента К а Фигура C.1.2 Коефициенти K a за активен земен натиск: при наклонен изкачващ се терен (δ/φ = 0 и δ = 0)

13 Стр.11 наклонена повърхност хоризонтална компонента К а Фигура C.1.3 Коефициенти K a за активен земен натиск: при наклонен изкачващ се терен (δ/φ = 0,66)

14 Стр.12 наклонена повърхност хоризонтална компонента К а Фигура C.1.4 Коефициенти K a за активен земен натиск: при наклонен изкачващ се терен (δ/φ = 1)

15 Стр.13 хоризонтална повърхност хоризонтална компонента К а Фигура C.2.1 Коефициенти K p за пасивен земен натиск: при хоризонтален терен (β = 0)

16 Стр.14 наклонена повърхност хоризонтална компонента К а Фигура C.2.2 Коефициенти K р за пасивен земен натиск: при наклонен изкачващ се терен (δ/φ = 0 и δ = 0)

17 Стр.15 наклонена повърхност хоризонтална компонента К а Фигура C.2.3 Коефициенти K р за пасивен земен натиск: при наклонен изкачващ се терен (δ/φ = 0,66)

18 Стр.16 наклонена повърхност хоризонтална компонента К а Фигура C.2.4 Коефициенти K р за пасивен земен натиск: при наклонен изкачващ се терен (δ/φ = 1,0)

19 Стр.17 C.2 Аналитична процедура за определяне на пасивния земен натиск (1) Следващата процедура, която включва известни приближения към страната на сигурността, може да бъде използвана във всички случаи. (2) Процедурата е дадена за определяне на пасивен земен натиск, като якостните параметри (представени от φ, c, δ, a) са включени с положителните им стойности, виж фигура С.3. (3) За активен земен натиск се използва същият алгоритъм, включващ следните изменения: якостните параметри φ, c, δ, и a са включени с отрицателните им стойности; стойността на ъгъла на наклона (β 0 ) на приложения на повърхността еквивалентен товар е β, тъй като K γ са използвани приближения. (4) Използвани са следните означения (някои използвани също в 1.6): a c K c адхезия между стената и почвения масив; кохезия; коефициент за кохезия; K n коефициент за натоварване перпендикулярно на повърхността; K q коефициент за вертикално натоварване; K γ коефициент за теглото на почвата; m t ъгъл по посока на повърхността на терена, насочен извън стената, към посоката на допирателната на пресичащата плъзгателната линия, която ограничава преместването на почвения масив, насочена извън повърхността на терена; m w ъгъл към стената, перпендикулярно към посоката на тангентата от стената на външната плъзгателна линия, положителен, когато тангентата е насочена нагоре зад стената; β δ θ ν q p ъгъл от хоризонталата към посоката на повърхността на терена, положителен, когато повърхността на терена се издига извън стената; ъгъл на триене между стената и почвения масив с означението на фигура С.4, когато се изчислява пасивно съпротивление; е ъгъл между вертикалата и посоката на стената, положителен, когато надвисва стената; тангенциална ротация надлъжно на външната плъзгателна линия, положителна когато почвеният масив над тази плъзгателна линия е в изпъкнала форма; общо равномерно напрежение от допълнителен товар за единица площ на действителната повърхнина; е вертикално равномерно напрежение от допълнителен товар за единица площ в хоризонтална проекция.

20 Стр.18 Фигура С.3 Определения за подпорна стена, наклон на обратния насип, допълнително натоварване и геометрия на плъзгателната повърхнина (5) Параметрите на взаимодействие δ и а трябва да бъдат избрани при спазване на условието: a c = tanδ tanϕ (6) Граничното условие на повърхността на почвата включва β 0, което е ъгълът на наклона на еквивалентен товар на повърхността. При това положение ъгълът се определя като векторна сума на две величини: действителния разпределен товар на повърхността q, за единица площ на повърхността, равномерен, но незадължително вертикален, и; c cotβ като товар, перпендикулярен на повърхността. ъгълът β 0 е положителен, когато тангенциалната компонента на q е насочена към стената, докато нормалната компонента е насочена по посока на почвата. Ако c = 0, докато товарът на повърхността е вертикален или нула, и общо за активен земен натиск β 0 = β. (7) Ъгълът m t се определя от граничното условие на повърхността на почвата: cos ( 2m + ϕ + β ) t 0 = sin β 0 sinϕ (C.3) (8) От граничното условие за стената се определя m w чрез: cos ( 2 + ϕ + β ) 0 = sin β 0 sinϕ m (C.4) t Ъгълът m w е отрицателен за пасивен натиск (ϕ > 0), при условие че отношението sin δ / sin φ е достатъчно голямо.

21 Стр.19 (9) Пълната тангенциална ротация надлъжно на външната страна на линията на хлъзгане на движещия се почвен масив се определя чрез ъгъла v, който се изчислява с израза: v = m t + β- m w θ (C.5) (10) Коефициентът K n за товар, перпендикулярен на повърхността (т.е, перпендикулярен земен натиск върху стената от единица нормално напрежение на повърхността) се определя по следната формула, в която v е въведен в радиани: K n 1+ sinϕ sin 1 sinϕ sin ( 2mw + ϕ ) ( 2m + ϕ ) t exp ( 2v tanϕ ) = (C.6) (11) Коефициентът за вертикален товар, действащ върху единица площ хоризонтална проекция, е: K q = K n cos 2 β. (C.7) а коефициентът за кохезия е: K c = (K n 1)cot φ (C.8) (12) За собственото тегло на почвата приблизителната формула е: K γ = K n cos β cos(β θ) (C.9) Тази формула се отнася за сигурността. Грешката е незначителна за активен натиск, но тя може да бъде значителна за пасивен натиск при положителна стойност на β. За ϕ = 0 могат да се ползват следните гранични стойности: p cos 2m t = sin β cos β; c a cos 2m w = ; c K q = cos 2 β K c = 2v + sin2m t + sin2m w ; (ν в радиани), за K γ ( φ = 0), по-добро приближение се получава с израза: K = cosθ γ + sin β cos m sin m t w (C.10) (13) Както за пасивен, така и за активен натиск, процедурата приема ъгъла на изпъкналост да бъде положителен (ν 0). (14) Когато това условие е изпълнено (дори приблизително), например за гладка стена и достатъчно наклонена повърхност на терена, така че β и φ имат противоположни знаци, може да е необходимо да се използва друг метод. Това може също да се направи в случай, когато на повърхността има неравномерно разпределено натоварване.

22 Стр.20 C.3 Премествания за мобилизиране на граничен земен натиск (1) Отношението между земния натиск и преместването на стената трябва да се вземе предвид при активно гранично състояние. Големината на това преместване зависи от формата на преместването на стената, началния земен натиск и плътността на почвата. Таблица С.1 дава приблизителни стойности на отношението v a /h за пълно мобилизиране на ефективен активен земен натиск, при дренирани несвързани почви, и хоризонтален терен, приети като начално напрегнато състояние с K o <1. (2) Отношението между земния натиск и преместването на стената трябва да се вземе предвид при пасивно гранично състояние. Големината на преместването за развитие на пасивно гранично напрегнато състояние зависи също от формата на преместване на стената, началния земен натиск и плътността на почвата. Таблица С.2 дава приблизителни стойности на отношението v a /h за пълно мобилизиране на ефективен пасивен земен натиск при дренирани несвързани почви и хоризонтален терен, приети като начално напрегнато състояние с K o <1. Стойностите в скоби се отнасят за отношение v/h за половината от ограничаващата стойност на ефективен пасивен земен натиск. (3) Междинни стойности на активен земен натиск (между състояние на покой и гранично състояние) могат да бъдат получени чрез линейна интерполация. (4) За пасивно състояние стойностите могат да бъдат интерполирани по начина, показан на фигура С.4.

23 Стр.21 Таблица C.1 Отношение va/h при несвързани почви Вид на преместване на стената v a /h рохкава почва % v a /h плътна почва l % a) от 0,4 до 0,5 от 0,1 до 0,2 b) 0,2 от 0,05 до 0,1 c) от 0,8 до 1,0 от 0,2 до 0,5 d) от 0,4 до 0,5 от 0,1 до 0,2 където: v a е движението на стената за мобилизиране на активен земен натиск h е височината на стената

24 Стр.22 Таблица C.2 Отношения v p /h и v/ h за 0,5 σ p при несвързани почви Вид на преместване на стената v p /h (v /h за 0,5σ p ) % Рохкава почва % v p /h (v/h за 0,5σ p ) % Плътна почва % a) от 7 (1,5) до 25 (4,0) от 5 (1,1) до 10 (2,0) b) от 5 (0,9) до 10 (1,5) от 3 (0,5) до 6 (1,0) c) от 6 (1,0) до 15 (1,5) от 5 (0,5) до 6 (1,3) където: v v p h σ p е преместването на стената е преместването на стената за мобилизиране на пасивен земен натиск е височината на стената пълният мобилизиран пасивен земен натиск

25 Стр.23 Легенда 1 стойности, приети съгласно таблица С.2 2 без мащаб Фигура C.4 Мобилизиране на пасивния земен натиск при несвързани почви във функция на нормализираното преместване v/v p (v: преместване; v p: : преместване за пълно мобилизиране на пасивния земен натиск)

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Октомври 04 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 3: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част -: Основни правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (Поправка)

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Декември 2016 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради (поправка) БДС

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти Национално приложение (NА) прбдс 2012

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОДОБНИ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПРОДУКТИ Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc Семинар 9 / 6 Семинар 9: Обикновени диференциални уравнения Обикновени диференциални уравнения с разделящи се променливи: = X ( ) Y ( ) = X + C Y d Ако е зададено гранично условие, у(х0) = у0 = Y ( ) 0

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно