714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и законод.органи 117 Държ. и общ. служби и дейности по избори Запл. на пер. по тр. правоотн Запл. на пер. по сл. правоотн Нещ. персонал по тр. прав Възн. на пер. по изв. тр. прав Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 0560 Здравноосиг. вноски от работодател 0580 Вноски за доп. зад. осигуряване 1015 Материали 1016 Вода, горива, енергия 1020 Разходи за външни услуги 1051 Командировки в страната 122 Общинска администрация Запл на персонал, нает по тр.и служебни правоотн Запл. на пер. по тр. правоотн Запл. на пер. по сл. правоотн Нещ. персонал по тр. прав Възн. на пер. по изв. тр. прав характер на възнаграждение Обезщ. на пер.с хар.на възнагр Др. плащания и възнаграждения Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Краткосрочни командировки в чужбина 1062 Разходи за застраховка Други разходи за СБКО Разх.за дог.санк.и неуст.,съдебни обезщ.и разноски Обезщетения и помощи Разходи за членски внос Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц Платени общински данъци, такси Основен ремонт ДМА Придобиване на компютри и хардуер Придобиване на транспортни ср/ва 5202 Придобиване на сгради 5301 Придобиване на програмни продукти 0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 123 Общински съвет Заплати на персонала по тр. прав Възн. На нещатен персонал Възнаграждения на персонала 0209 Др. плащания и възнаграждения Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Материали Разходи за външни услуги Командировки в страната Краткосрочни командировки в чужбина Разходи за членски внос 630

2 0551 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Материали Други дейности по отбраната Нещ. персонал по тр. прав 0202 Възн. на пер.по изв. тр. прав характер на възнаграждение и възнаграждения 0551 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 0560 Здравноосиг. вноски от работодател 0580 Вноски за доп. зад. осигуряване 1013 Постелен инвентар 1015 Материали 1016 Вода, горива, енергия 1020 Разходи за външни услуги 1051 Командировки в страната 239 Други дейности по вътрешната сигурност Заплати на персонала по тр. прав Възн. на пер.по изв. тр. прав характер на възнаграждение Обезщ. на пер.с хар.на възнагр. и възнаграждения 0551 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Рязходи за застраховки 1091 Други разходи за СБКО Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц Платени общински данъци, такси Резерв за непредвидени и неотложни разходи Д Гр.защита, упр.и дейности при кризи,стихийни бедствия и аварии 282 Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности Заплати на персонала по тр. прав Нещ. персонал по тр. прав Възн. на пер.по изв. тр. прав 1120 характер на възнаграждение Обезщ. на пер.с хар.на възнагр. и възнаграждения 0551 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Други разходи за СБКО Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц. 283 Превантивни действия за намаляване на вредните последствия от кризи,бетствия и аварии Възн. на пер.по изв. тр. прав 1020 Разходи за външни услуги Основен ремонт ДМА 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии Материали 1020 Разходи за външни услуги Основен ремонт на ДМА

3 285 Доброволни формирования за защита при бедствия 7480 и възнаграждения Разходи за външни услуги Разходи за застраховки Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц. 289 Други дейности по управление при кризи Материали 1020 Разходи за външни услуги 311 Детски градини Заплати на персонала по тр. прав Нещ. персонал по тр. прав 0202 Възн. на пер. по изв. тр. прав характер на възнаграждение Обезщ. на пер. с хар.на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Осиг. вноски от работодател за УПФ Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Храна Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиотеки 1015 Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Разходи за застраховки Други разходи за СБКО Разх.за дог.санк.и неуст.,съдебни обезщ.и разноски 5100 Основен ремонт ДМА 5201 Придобиване на компютри и хардуер Резерв за непредвидени и неотложни разходи 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии Възн. на пер. по тр. правоотн Нещ. персонал по тр. прав 0202 Възн. на пер. по изв. тр. прав характер на възнаграждение Обезщ. на пер. с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Осиг. вноски от работод. за УПФ Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Храна Медикаменти Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиотеки Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Краткосрочни командировки в чужбина 1062 Разходи за застраховки Други финансови услуги 1091 Други разходи за СБКО 1092 Разх.за дог.санк.и неуст.,съдебни обезщ.и разноски 1901 Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц. 1981Платени общ.данъци,такси,лихви Стипендии Разходи за членски внос Основен ремонт ДМА 5200 Придобиване на ДМА 5201 Компютри и хардуер 5202 Сгради 5205 придобиване на стопански инвентар 5300 Придобиване на НДА 4600 Разходи за членски внос 326Професионални гимназии и паралелки за

4 0202 Възн. на пер. по изв. тр. прав характер на възнаграждение Обезщ. на пер. с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Осиг. вноски от работод. за УПФ Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Храна Медикаменти Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиотеки Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Краткосрочни командировки в чужбина 1062 Разходи за застраховки Други финансови услуги 1091 Други разходи за СБКО Разх.за дог.санк.и неуст.,съдебни обезщ.и разноски 1901 Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц. 1981Платени общ.данъци,такси,лихви Разходи за членски внос 4000 Стипендии Основен ремонт ДМА 5200 Придобиване на ДМА 5201 Компютри и хардуер 5202 Сгради 5205 придобиване на стопански инвентар 5300 Придобиване на НДА 336 Столове Запл.на пер. по тр. правоотн Нещ. персонал по тр. прав 0202 Възн. на пер. по изв. тр. прав характер на възнаграждение Обезщ. на пер.с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Осиг. вноски от работод. за УПФ 0560 Здравноосиг. вн. от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Разходи за застраховки Други разходи за СБКО Разх.за дог.санк.и неуст.,съдебни обезщ.и разноски 5100 Основен ремонт ДМА 5200 Придобиване на ДМА 337 Център за подкрепа за личностно развитие Запл. на пер. по тр. правоотн Нещ. персонал по тр. прав 0202 Възн. на пер. по изв. тр. прав характер на възнаграждение Обезщ. на пер.с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Осиг. вноски от работод. за УПФ Здравноосиг. вн. от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиотеки 1015 Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Разходи за застраховки 75

5 338 Ресурсно подпомагане Запл. на пер. по тр. правоотн характер на възнаграждение Обезщ. на пер.с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Осиг. вноски от работод. за УПФ Здравноосиг. вн. от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване храна Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиотеки Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Разходи за застраховки 5201 Придобиване на компютри и хардуер 318 Подготвителна група в училище Запл. на пер. по тр. правоотн Нещ. персонал по тр. прав 0202 Възн. на пер. по изв. тр. прав 2600 характер на възнаграждение Обезщ. на пер. с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Осиг. вноски от работод. за УПФ Здравноосиг. вн. от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Храна Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиотеки Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Разходи за застраховки 1981 Платени общински данъци, такси Основен ремонт ДМА 5201 Придобиване на компютри и хардуер 5205 Стопански инвентар 389 Други дейности по образованието Запл. на пер. по тр. правоотн Нещ. персонал по тр. прав 0202 Възн. на пер. по изв. тр. прав характер на възнаграждение Обезщ. на пер.с хар.на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Осиг. вноски от работод. за УПФ 0560 Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Постелен инвентар 1014 Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиотеки 1015 Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Разходи за застраховки Други разходи за СБКО Разх.за дог.санк.и неуст.,съдебни обезщ.и разноски 1901 Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц. 1981Платени общ.данъци,такси,лихви 5100 Основен ремонт ДМА 5200 Придобиване на ДМА Резерв за непредвидени и неотложни разходи ІV Здравеопазване 412 МБАЛ Субсидии за текуща дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в дг Запл. на пер. по тр. правоотн Нещ. персонал по тр. прав Възн. на пер. по изв. тр. прав.

6 0208 Обезщ. на пер.с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Храна Медикаменти Постелен инвентар 1015 Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Разходи за застраховки Други разходи за СБКО Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц Платени общ.данъци,такси,лихви Основен ремонт на ДМА Резерв за непредвидени и неотложни разходи 437 Здравен кабинет в детски градини и училища Запл. на пер. по тр. правоотн Нещ. персонал по тр. прав 0202 Възн. на пер. по изв. тр. прав. характер на възнаграждение Обезщ. на пер. с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вн. от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Медикаменти Материали Разходи за външни услуги Командировки в страната Други разходи за СБКО Други дейности по здравеопазването Запл. на пер. по тр. правоотн характер на възнаграждение Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вн. от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Материали Разходи за външни услуги Други разходи за СБКО Командировки в страната Основен ремонт ДМА Резерв за непредвидени и неотложни разходи 526 Центрове за обществена подкрепа Запл. на пер. по тр. правоотн Възн. на пер. по изв. тр. прав характер на възнаграждение Обезщ. на пер. с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вн. от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Храна 1012 Медикаменти Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Краткосрочни командировки в чужбина 1091 Други разходи за СБКО Разх.за дог.санк.и неуст.,съдебни обезщ.и разноски 1062 Разходи за застраховки 3000

7 97-00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 5201 Придобиване на компютри и хардуер 532 Програми временна заетост Нещ. персонал по тр. прав Обезщ. на пер. с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Осиг. вноски от работод. за УПФ 0560 Здравноосиг. вн. от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Материали Вода, горива, енергия 1020 Разходи за външни услуги 1062 Разходи за застраховки Разх.за дог.санк.и неуст.,съдебни обезщ.и разноски 562 Личен асистент Нещ. персонал по тр. прав Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 0560 Здравноосиг. вн. от работодател 0580 Вноски за доп. зад. осигуряване 589 Др. служби и дейности по осиг, подп. и заетост Запл. на пер. по тр. правоотн Нещ. персонал по тр. прав Възн. на пер. по изв. тр. прав. характер на възнаграждение 0208 Обезщ. на пер. с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 0560 Здравноосиг. вн. от работодател 0580 Вноски за доп. зад. осигуряване 1011 Храна 1012 Медикаменти 1015 Материали 1016 Вода, горива, енергия 1020 Разходи за външни услуги 1051 Командировки в страната 1901 Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц. 1981Платени общ.данъци,такси,лихви 1062 Разходи за застраховки 4219 Др.текущи трансфери за домакинства Основен ремонт на ДМА 5200 Придобиване на ДМА Резерв за непредвидени и неотложни разходи 524 Домашен социален патронаж Запл. на пер. по тр. правоотн Нещ. персонал по тр. прав 0202 Възн. на пер. по изв. тр. прав. характер на възнаграждение Обезщ. на пер.с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за доп. зад. осигуряване Храна Постелен инвентар 1015 Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната 1062 Разходи за застраховки Други разходи за СБКО Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц Платени общ.данъци,такси,лихви Придобиване на транспортни ср/ва 5205 Придобиване на стопански инвентар Резерв за непредвидени и неотложни разходи 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др Запл. на пер. по тр. правоотн Възн. на персонал по изв. тр. правоотн Изпл. суми от СБКО, за облекло и др.на персонала с характер на възнаграждение Обезщ. на пер. с хар. на възнагр. 4570

8 0580 Вноски за допълнит. зад. осигуряване Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната 1091 Други разходи за СБКО ЦНСТ Запл. на пер. по тр. правоотн Възн. на персонал по изв. тр. правоотн Изпл. суми от СБКО, за облекло и др.на персонала с характер на възнаграждение Обезщ. на пер. с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за допълнит. зад. осигуряване Храна Медикаменти Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Други разходи за СБКО Разх.за дог.санк.и неуст.,съдебни обезщ.и разноски 1062 Разходи за застраховки Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц Платени общ.данъци,такси,лихви Обезщетения и помощи по социалното подпомагане Основен ремонт на ДМА 603 Водоснабдяване и канализация Основен ремонт на ДМА 5200 Придобиване на ДМА 5400 Придобиване на земя 604 Осветл. на улици и площади Запл. на пер. по тр. правоотн Възн. на персонал по изв. тр. правоотн Изпл. суми от СБКО, за облекло и др.на персонала с характер на възнаграждение Обезщ. на пер. с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за допълнит. зад. осигуряване Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Разходи за застраховки Други разходи за СБКО Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц Платени общ.данъци,такси,лихви Придобиване на транспортни ср/ва 606 Изграждане,ремонт и поддържане на ул.мрежа Възн. за персонал по изв. тр. правоотн Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 0560 Здравноосиг. вноски от работодател 0580 Вноски за допълнит. зад. осигуряване 1015 Материали Вода, горива, енергия 1020 Разходи за външни услуги Командировки в страната 5100 Основен ремонт на ДМА Придобиване на ДМА 5400 Придобиване на земя Резерв за непредвидени и неотложни разходи 619 Др.Дейности по жил.стр.,благоустройството и регионално развитие Възн. за персонал по изв. тр. правоотн Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 0560 Здравноосиг. вноски от работодател 1015 Материали 1020 Разходи за външни услуги 10000

9 5206 Изграждане на инфрастуктурни обекти 5400 Придобиване на земя 622 Озеленяване Запл.на пер. по тр. правоотн 0202 Възн. за персонал по изв. тр. правоотн характер на възнаграждение 0208 Обезщ. на пер. с хар. на възнагр. и възнаграждения 0551 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за допълнит. зад. осигуряване Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната 1091 Други разходи за СБКО Резерв за непредвидени и неотложни разходи 623 Чистота Заплати на пер. по тр. правоотн Възн. на персонал по изв. тр. правоотн Изпл. суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение 0208 Обезщ. на пер.с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за допълнит. зад. осигуряване Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната 1062 Разходи за застраховки Други разходи за СБКО Платени държ.данъци, такси, нак.л и адм.санкц Платени общински данъци, такси Придобиване на ДМА 629 Др.дейности по опазване на ок.среда Придобиване на земя VІІ Поч.дело, култура, религ.дейности 713 Спорт за всички Възн. на персонал по изв. тр. правоотн Вноски за ДОО от работодател 0560 Здравноосиг. вноски от работодател 1014 Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиотеки 1015 Материали Разходи за външни услуги 1062 Разходи за застраховки 4309 Други субсидии и плащания 5200 Придобиване на ДМА 714 Спортни бази за спорт за всички Запл.на пер. по тр. правоотн Възн. на персонал по изв. тр. правоотн Изпл. суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение Обезщ. на пер.с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за допълнит. зад. осигуряване Храна 1015 Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната 1091 Други разходи за СБКО Субсидии за орг. с нестоп. цел Придобиване на ДМА

10 0202 Възн. на персонал по изв. тр. правоотн Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 0560 Здравноосиг. вноски от работодател 0580 Вноски за допълнит. зад. осигуряване 1015 Материали 1016 Вода, горива, енергия 1020 Разходи за външни услуги 1051 Командировки в страната Субсидии за орг. с нестоп. цел 5100 Придобиване на ДМА 5204 Придобиване на транспортни ср/ва 738 Читалища Субсидии за орг. с нестоп. цел Разходи за външни услуги 5100 Основен ремонт ДМА 5500 Капиталови трансфери Резерв за непредвидени и неотложни разходи 740 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр.комплекси с местен характер Запл. на пер. по тр. правоотн Възн. на персонал по изв. тр. правоотн. характер на възнаграждение Обезщ. за персонала с хар. на възн Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за допълнит. зад. осигуряване Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Командировки в страната Разходи за застраховки 1091 Други разходи за СБКО Разх.за дог.санк.и неуст.,съдебни обезщ.и разноски 4600 Разходи за членски внос Придобиване на ДМА 5301 Придобиване на програмни продукти 759 Други дейности по културата Запл. на пер. по тр. правоотн Възн. на персонал по изв. тр. правоотн Изпл. суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение Обещ. с хар.на възнаграждение Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вноски от работодател Вноски за допълнит. зад. осигуряване Храна 1015 Материали 1016 Вода, горива, енергия 1020 Разходи за външни услуги Командировки в страната 1091 Други разходи за СБКО Други субсидии и плащания 4500 Субсидии за орг. с нестоп. цел Основен ремонт 5219 Придобиване на други ДМА 745 Обредни домове и зали Др. помощи по решение на ОС 4000 VІІІ Икономически дейности и услуги 832 Служби и дейности по поддърж, ремонт и изграждане на пътища Възн. на персонал по изв. тр. правоотн Материали 1020 Разходи за външни услуги Основен ремонт ДМА Изграждане на инфрастуктурни обекти 849 Др. дейности по транспорт, пътища, пощи Субсидии за текуща дейност 865 Други дейности по туризма 7000

11 0101 Запл. на пер. по тр. правоотн Възн. на персонал по изв. тр. правоотн Изпл. суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение Обезщ. на пер. с хар. на възнагр Осигурителни вноски от работодатели за ДОО Здравноосиг. вн. от работодател Вноски за допълнит. зад. осигуряване Материали Вода, горива, енергия Разходи за външни услуги Разходи за командиравки в страната 1091 Други разходи за СБКО Разх.за дог.санк.и неуст.,съдебни обезщ.и разноски 5204 Придобиване на транспортни ср/ва Основен ремонт ДМА 910 Разходи за лихви Разходи за лихви по други заеми в страната 997Др.разходи некласифицирани по др.функции Такса ангажимент по заем 1069 Други финансови услуги Всичко:

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 2013г. от сесия О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 20

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 2013г. от сесия О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 20 О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА - без МД Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я 220 855 211 191 486 024 245 636 268 159 610 939 30 320 810 158 919 736 189 240 546 98.8 01 00 Запл и възн. на перс. нает по

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 19 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2019 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2017 год. ПО ПАРАГРАФИ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 1 Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав. 01-00 24,145,043 24,888,211 24,318,046 27,729,104 3,584,061 2,840,893 3,411,058 държавни дейности 20,029,989

Подробно

pril.- 1,2,3

pril.- 1,2,3 РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 год. ПО ПАРАГРАФИ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 1 Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав. 01-00 22 296 923 22 819 844 22 325 230 24 145 043 1 848 120 1 325 199 1 819 813 държавни дейности 18 721

Подробно

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТ за 2017 год Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 46 663489 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др.

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Отчет за изразходените средства от бюджет 2018 година в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КУЗМАН ШАПКАРЕВ БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за то на делегирания бюджет на училището към 3.9.219 г. Към 31.9.219 год. училището има утвърден бюджет в лева 2454796 Към 31.9.219 г. училището

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА

Подробно

Прил.2 табл.докл.-отчет-2012.xls

Прил.2  табл.докл.-отчет-2012.xls & НАИМЕНОВАНИЕ НА Приложение 2 Уточнен годишен план Отчет 31.12.2012 г. ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 103 Окончателен патентен данък 30000 24764 13-00 Имуществени и др. данъци 719660 802608 20-00 Други данъци

Подробно

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни сл

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция Общи държавни сл Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 25г. 5 122. Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни служби" 25г. 23 24 25 /23г. Заплати по трудови и 25г. Проект

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУ"СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" ЗА ПЕРИОДА Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУСВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДА Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУ"СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-30.09.2018 Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната бюджетна класификация дейност 117- Държ. и общ. служби

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09 Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 2 136,00 21,83% 10-00 Издръжка 9 785,00

Подробно

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих ОТЧЕТ към 31.03.20108г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Приходи за Общинска параграф ДД отговорност Общо ДД отговорност

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225819 51000 2 Разходи Държавни дейности 225819 51000 Разлика

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ ОСМИ МАРТ ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на допълнителните средства" Функция Образ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика За средищни училища - вид на допълнителните средства Функция Образ Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на " Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране II. РАЗХОДИ 10-00 Издръжка

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Функция Образование 322-Общообразователни Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 00,00 0,00% 10-00 Издръжка 9 785,00 00,00 0,00%

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 2019 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225909 92266 2 Разходи Държавни дейности 225909 92266

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно