ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В Боянка Желязова, Марина Младенова

2 ВЪВЕДЕНИЕ В Лесотехнически университет бе реализиран проект за развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение, осъществен с финансовата подкрепа на ОП Развитие на човешките ресурси. Целите на проекта бяха свързани с : усъвършенстване и подобряване на съществуващата организация и структура на дистанционно обучение в ЛТУ Изграждане, инсталиране и интегриране на цялостна електронна инфраструктура, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на съвременно дистанционно обучение; повишаване на квалификацията на преподавателите, административния и технически персонал; обмен на опит и добри практики с представители на бизнеса; апробиране и проверка на функционалността и обхвата на платформата за електронно обучение; качеството на разработените електронни ресурси и дейности и възможността за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение.

3 ВЪВЕДЕНИЕ В процеса на изпълнение на проекта бе закупена е-платформата Blackboard Learn. В рамките на проекта е извършено структуриране, организация и създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти и виртуални библиотеки в е-платформата Blackboard Learn, адаптирано за нуждите на ЛТУ. Създадено бе и електронно хранилище с е-книги за нуждите на образователния процес в ЛТУ. В е-платформата са създадени 904 дисциплини, от които 117 дисциплини с обучителна цел за работа с платформата, 10 модула с практики от бизнеса (в съответните професионални направления) и 785 акредитирани учебни дисциплини (разработени и качени са 179 от тях). Създаден е достъп на 205 преподавателя /с по два акаунта/, 3 администратори. Въведени към е- платформата Blackboard Learn са 2200 студенти. В рамките на проекта е извършено записване на 2185 студенти към съответни дисциплини. Използваните интерактивни електронни форми на обучение са насочени към управлението и устойчивото използване на природните ресурси и зелените технологии.

4 ВЪВЕДЕНИЕ

5 ВЪВЕДЕНИЕ

6 ВЪВЕДЕНИЕ

7 ОЦЕНКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Извършено бе изследване за оценка на студентите за работа със системата и влиянието на платформата върху постигнатия резултат, сред преминалите курсове на обучение по ИКТ в Лесотехнически университет София, през периода октомври 2013 февруари 2015 г. Двата учебни курса съдържат инструменти за интерактивна комуникация и условно показване на различни теми в структурата. Изследването е проведено в две целеви групи: студенти I курс ОКС Бакалавър и I курс ОКС Магистър.

8 ОЦЕНКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Въпрос: Срещнах затруднения при работа с платформата при достъп до учебно съдържание тип интерактивен учебник:

9 ОЦЕНКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Въпрос: Срещнах затруднения при работа с платформата при навигация в учебното съдържание:

10 ОЦЕНКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Въпрос: Срещнах затруднения при работа с платформата при достъп до учебно съдържание тип тест за самооценка и оценка:

11 ОЦЕНКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Въпрос: Затрудненията Ви при работа с платформата според вас се дължат найвече на:

12 ОЦЕНКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Въпрос: Как оценявате влиянието на използването на платформата върху крайния резултат от обучението ви и получените знания:

13 ОЦЕНКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Проведено е изследване за оценка на преподавателите за работа със системата в Лесотехнически университет София, през периода октомври 2013 февруари 2015 г. В следващата част са представени въпросите и получените резултати.

14 ОЦЕНКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Въпрос: Посочете кои от модулите на системата за е-обучение Blackboard използвате:

15 ОЦЕНКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Въпрос: Посочете кои от инструментите на система за е-обучение Blackboard използвате:

16 ОЦЕНКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Въпрос: Системата за е-обучение Blackboard покрива ли Вашите нужди от технологично осигуряване, като средство за подпомагане на учебния процес:

17 ОЦЕНКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Въпрос: Какви трудности изпитвате при работа със система за е-обучение Blackboard:

18 ОЦЕНКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Въпрос: Смятате ли, че е необходимо изграждането на общност на ползващите система за е-обучение Blackboard в България: Blackboard общност в България

19 ОЦЕНКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Въпрос: 7. Опишете трудности, с които се сблъсквате при работа с платфорамта Blackboard и не са включени в предходните въпроси от проучването: Необходимост от изрично добавяне на нови студенти; Изработване и публикуване на тестове; Малки технически проблеми. Така например, някои от студентите не можаха да подадат своите контролни тестове в посоченото време в режим on-line; Невъзможност да се качват едновременно множество последователни файлове в учебния модул; Работата с редактор за изписване на формули е много тромава.

20 ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ Въведените нови електронни форми на обучение доведоха до подобряване и обогатяване на съществуващите традиционни методи за обучение. Благодарение на осигурената финансова помощ по линия на Европейския социален фонд и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Лесотехнически университет, успя успешно да реализира поставената основна цел, а именно да се проведат успешно дейностите свързани с развитие на системата за учене през целия живот, чрез въвеждане на електронни форми на дистанционно обучение в ЛТУ.

21 ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ В допълнение успешно бяха реализирани и заложените специфични цели, в т.ч. Усъвършенстване и подобряване на съществуващата организация и структура на дистанционно обучение в ЛТУ; Изграждане, инсталирана и интегриране на цялостна електронна инфраструктура в ЛТУ; Създаване на екип от висококвалифицирани специалисти, способен да внедрява и развива електронните форми на дистанционно обучение в ЛТУ; Създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти и виртуални библиотеки свързани с платформата за електронно обучение; Създаване на предпоставки за акредитиране на дистанционна форма на обучение въз основа на разработените програми;

22 ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ Обмен на опит и добри практики с представители на водещи компании; Популяризиране на електронните форми на дистанционно обучение в ЛТУ; Включване на лица от целевите групи в различни електронни форми на дистанционно обучение; Апробиране и проверка на функционалността и обхвата на платформата за електронно обучение, качеството на разработените електронни ресурси и дейности, и възможността за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение.

23 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проведеното изследване генерира положителни резултати, като някои от по-важните от тях са: Систематизиране и подобряване на работата на отделите, включени в учебния процес в Университета, в т.ч. учебен отдел, факултети, Център за дистанционно обучение и други. Чрез използването на една от водещите в европейски и световен мащаб електронни платформи, ЛТУ предоставя на обучаваните знания и умения, които да подпомогнат да подобрят качеството на образователния процес в университета, и в последствие и конкурентоспособността.

24 UNIVERSITY OF FORESTRY INNOVATIVE LEARNING TECHNOLOGIES

25 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО За контакти: Катедра Компютърни системи и информатика, Лесотехнически университет, бул. "Кл. Охридски" 10, София 1797, тел.: , е-mail:

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Проект: BG051PO001-4.3.04-0052 Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет Безвъзмездна финансова помощ в размер на 648 744,71 лева. Продължителност 24

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 06.2010 Лесотехнически университет Натрупан опит и добри практики при използване на системи за електронно обучение в Лесотехнически университет Радослав Милчев

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

Проект BG051PO Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ

Проект BG051PO Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ ПРОЕКТ на Факултета по класически и нови филологии, Софийски университет Св. Климент Охридски Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

1. Защо избрахте тази професия?

1. Защо избрахте тази професия? В настоящата презентация е изложен анализ на резултатите от анонимна анкета за проучване на студентското мнение за удовлетвореността от учебния процес и условията във Филиал Велико Търново. Анкетата е

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Европейски съюз АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име МАРИЯ АТАНАСОВА ФЪРТУНОВА ТРУДОВ СТАЖ Дати (от-до) 04.2008 01.2018 Управление и контрол на системата на висшето образование Директор на дирекция Висше

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 1.1.15

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Р

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Р И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Мобилната дигитализация (MobiDig)- технология и обучителни материали Проект по Erasmus+ на Р.Б "П.Р.Славейков", Национална професионална гимназия по фотография и полиграфия, Студентско общество за компютърно

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 01.07.2014

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова)

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 1.1.16

Подробно

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode] Въздействието на дигиталните библиотеки върху е-образованието и тенденции за разгръщане сериозния им потенциал сред потребителите Резултати от Междинно проучване за оценка на въздействието на програма

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Библиотечно-информационно обслужване на хората с различно възприятие дислексия, дисграфия, дискалкулия MK-ДБФ-16/30.03.2018 КОИ СА ЛИЦАТА С РАЗЛИЧНО ВЪЗПРИЯТИЕ? Лица със затруднения в четенето ДИСЛЕКСИЯ

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИДЕЯТА В ПОСОКА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ЦЕЛИ ДА СЕ ПОВИШИ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО В ГИМНАЗИЯ Св. Климент Охридски ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ ПРОЕКТЪТ СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГИМНАЗИЯ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО

Подробно

Биомедицинска Информатика

Биомедицинска Информатика Биомедицинска Информатика ФМИ, СУ Св. Климент Охридски Магистърска програма o Специалност: Информатика o Ръководител: проф. д-р Евгений Кръстев o Катедра: Информационни Технологии o Имейл : eck@fmi.uni-sofia.bg

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно