Europass автобиография

Размер: px
Започни от страница:

Download "Europass автобиография"

Препис

1 Автобиография Лична информация Собствено име/ Фамилия Людмил Георгиев Трудов стаж Дати 2000 досега Професор по Социална, етническа и политическа психология Ръководител на катедра Социална, трудова и педагогическа психология Директор на магистърска програма Социална и юридическа психология активност, ръководство на дипломанти и докторанти, др. Дати Доцент активност, ръководство на дипломанти и докторанти, др. Дати Главен асистент активност, ръководство на дипломанти, др. 1

2 Дати PR Съветник на Президента на АУБ Адаптиране на преподаватели в чужда културна среда, съветване и консултиране на президента на АУБ Име и адрес на работодателя Американски университет в България, Благоевград Дати Асистент и старши асистент активност Дати Редовен докторант Разработване и защита на дисертация за придобиване на научнообразователна степен Доктор, преподаване Име и адрес на работодателя Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград, ул. Иван Михайлов 66 Дати Журналист Журналистически разследвания и подготовка на журналистически материали Име и адрес на работодателя Вестник Пиринско дело, Благоевград Дати Трудов и организационен психолог Изследвания Име и адрес на работодателя Научно-производствен завод Благой Попов, Перник 2

3 Образование и обучение Лични умения и Майчин език Чужди езици Дати 1999 Дати 1990 Доктор на психологическите науки Критика на етнонационалния рационализъм Висша атестационна комисия Доктор по социология Психичната съвместимост в брака Висша атестационна комисия Дати Магистър Психология първа специалност Философия втора специалност Софийски университет Св. Климент Охридски Дати Средно образование Математика Математическа гимназия Христо Смирненски, Перник Български език Самооценяване Разбиране Разговор Писане Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение Английски език Руски език С 1 Испански език Сръбски език С 1 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 3

4 Сертификати за владеене на език Социални умения и Комуникативност, емпатия, толерантност, умения за работа в екип, умения за справяне с конфликти, др. Организационни умения и Ръководство на екип, разпределение на функции и задължения, инициативност, отговорност, гъвкавост, креативност, др. Компютърни умения и Използване на MS office, Internet, др. Участие в международни и национални академични и изследователски проекти Дати Тема на проекта Политическите лидери в Източна Европа Ръководител на проекта Международен проект на Британската академия на науките и Университета в Лийдс Участие Участник Дати 2000 Тема на проекта Обучителна програма за местната администрация в регионите със смесено население Ръководител на проекта Участие Ръководител на програмата Дати 1998 Тема на проекта Рамкова конвенция за защита на националните малцинства и проблеми на междуетническите отношения Ръководител на проекта Доц. Людмил Георгиев Участие Ръководител на емпирично социално-психологическо изследване Дати 1997 Тема на проекта Адаптация на етническите общности към условията на съвременното българско общество Ръководител на проекта Доц. Людмил Георгиев Участие Ръководител на емпирично социално-психологическо изследване Дати 1997 Тема на проекта Социално-икономически нагласи и ежедневна комуникация Ръководител на проекта Доц. Людмил Георгиев Участие Участник в емпирично социално-психологическо изследване 4

5 І. Монографии Приложения Списък с публикации 1. Георгиев, Л. (2014). Критическата психология на политиката и историята. Университетско издателство Св. Климент Охридски 2. Георгиев, Л. (2013). Критика на историческия рационализъм. Университетско издателство Св. Климент Охридски 3. Георгиев, Л. (2013; 2000). Критика на политическия рационализъм. Университетско издателство Св. Климент Охридски 4. Георгиев, Л. (2013; 1999). Критика на етнонационалния рационализъм. Университетско издателство Св. Климент Охридски 5. Георгиев, Л. (2000). Балканите и новият световен ред. Университетско издателство Св. Климент Охридски 6. Георгиев, Л. (1997). Балканите между конфликта и мира. Филвест. 7. Георгиев, Л. (1994). Психичната съвместимост и общата теория на брака. Светера 8. Георгиев, Л. (1993). Бъдещето на Балканите. ИСИ ІІ. Монографии в чужбина 1. Георгиев, Л. (2017). Критическая психология политики и истории. Издательство Российских институт стратегических исследований, Москва ІІІ. Участие в колективни монографии 1. Георгиев, Л., и колектив (2017). Творческите предизвикателства на Критическата психология. Университетско издателство Св. Климент Охридски 2. Георгиев, Л. (2016). Религиозните екзистенциални смисли в личните погледи пред себе си (та на критическата психология). В: Градев, Д. (съст.). Поглед пред себе си. Личните мрежи на общуване. Университетско издателство Св. Климент Охридски (под печат) 3. Георгиев, Л. (20). Жизненият път и биографията на личността пред срещата със смъртта (интерпретацията на критическата психология). В: Градев, Д. (съст.). Другите в биографията на личността. Университетско издателство Св. Климент Охридски, ІV. Студии 1. Георгиев, Л. (2003). Етно-културни рефлексии в психологическото познание. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (2002). Ситуацията на преход в контекста на нашата патриархална култура. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (2000). Относно необходимата реабилитация на Емил Дюркем в соцалната психология. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (1999). Социално-психологически параметри на свободата и несвободата. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (1998). Конфликтът между политическите елити и масите в съвременното българско общество. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (1997). Българският политически модел за преодоляването на етническата конфликтност. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (1996). Политическото и етническото между индивидуалното и социалното. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (1995). Преходът към демокрация и кризата на националната идентичност. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том 88 5

6 9. Георгиев, Л. (1994). Проблемът за културата в социалната психология. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (1993). От строгата емпирия към практическата теория. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (1992). Етническата проблематика в контекста на политическата психология. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (1991). Относно възможностите за преодоляване на етническите конфликти на Балканите. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (1990). Относно необходимата реабилитация на психоанализата. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Философски факултет. Книга Психология, том Георгиев, Л. (1988). Проблемът за психическата съвместимост. Годишник на Югозападния университет Неофит Рилски, Том 2, Книга 2 V. Статии 1. Георгиев, Л. (1991). Македонският въпрос днес: проблеми и перспективи. Български наблюдател, бр. 9 и Георгиев, Л. (1988). Конфликтността в образователния процес. Сп. Психология, бр Георгиев, Л. (1988). Бракът като психологически проблем. Сп. Психология, кн.2. VІ. Публикувани доклади от участие в научни форуми 1. Георгиев, Л. (2017). Религиозният реваншизъм на историята днес. Пленарен доклад на Международна конференция Приложна психология и социална практика. Варна: Университетско издателство ВСУ Черноризец Храбър 2. Георгиев, Л. (2017). Отвъд илюзиите на клиничната психология. Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие. Издателство Стено 3. Георгиев, Л. (2016). Драмите на националната психика и кризите на българската идентичност през ХХ и ХХІ век. Сборник материали от научна конференция Глобалните промени и съдбата на България през 21 век. Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, издателство BISFRIM 4. Георгиев, Л. (2016). Съвременни предизвикателства пред традиционния европоцентризъм. Сборник материали от международна научно-теоретична конференция Днешният бежански проблем в Европа. Издателство Авангар Прима 5. Георгиев, Л. (2016). Фашизмът и мултикултурализмът в Европа между традициите и идеологемите. Сборник материали от международна научна конференция Съвременният неофашизъм в Европа. Издателство Земя 6. Георгиев, Л. (2013). Методологическите рефлексии на критическата психология (есе за психологическите парадокси). Сборник материали от международна научна конференция Приложна психология и социална практика. Варна: Университетско издателство ВСУ Черноризец Храбър 7. Георгиев, Л. (2009). Политико-психологически аспекти на изборните процеси в България през последните 20 години. Сборник материали от национална конференция Изборни процеси в България 8. Георгиев, Л. (2008). Етно-културни и политико-психологически аспекти на лидерстването в България. Сборник материали от международна конференция Политическото лидерство в България 9. Георгиев, Л. (2006). Пред предизвикателствата на бъдещото членство в Европейския съюз. Сборник материали от национална конференция Членството на България в Европейския съюз 10. Георгиев, Л. (2003). Есе за връзката между културата и екзистенциалните преживявания. Сборник материали от научна конференция «Приложна психология и социална практика». Варна: Университетско издателство ВСУ «Черноризец Храбър» 11. Чолакова, М., Л. Георгиев. (2003). Ислямският тероризъм - между патология и норма. Психологически проблеми на образованието. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски 12. Георгиев, Л. (1992). Мястото на македонския въпрос в етно-националната криза на Балканите. Аспекти на етнокултурната ситуация в България. Център за изследване на демокрацията. 13. Георгиев, Л. (1992). Етнонационалната криза на Балканите. Балкански семинари Банско 92. 6

Europass автобиография

Europass автобиография Europass автобиография Лична информация Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Адрес ********** Стефан Тодоров Барудов Телефон ********** Мобилен телефон: ********** E-mail sbarudov@abv.bg Националност Българин

Подробно

Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име Адрес Телефон Факс ЛАЗАРОВ ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ "ЛАТИНКА" 18,"ИЗТО

Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име Адрес Телефон Факс  ЛАЗАРОВ ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ ЛАТИНКА 18,ИЗТО Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име Адрес Телефон Факс E-mail ЛАЗАРОВ ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ "ЛАТИНКА" 18,"ИЗТОК", 1113 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ valerilazarov@yahoo.com Националност

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен)  ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) E-mail ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, България катедра Икономика и управление dtodorov@mgu.bg Длъжност

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ Име: Анна Николова Бешкова Образование: 1985-1989 ЕСПУ по математика и информатика П.Хилендарски, София 1990 1996 СУ Св., специалност философия, докторант по логика, СУ Св. 2006 образователна

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Европейски съюз АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име МАРИЯ АТАНАСОВА ФЪРТУНОВА ТРУДОВ СТАЖ Дати (от-до) 04.2008 01.2018 Управление и контрол на системата на висшето образование Директор на дирекция Висше

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Europass автобиография Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Сфера на Ели Драганова Попова Сектор Образование Трудов стаж 2015 - Главен асистент в Катедра Библиотеказнание, научна информация и културна политика,

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА, НАДЯ ГЕОРГИЕВА Адрес 16 06 София, ул. Лайош Кошут 12, ап.12 Телефон +359 889 298 250 E-mail nadya.sokolova2009@gmail.com

Подробно

II

II ` МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Благоевград 700, ул. Иван Михайлов N66 УТВЪРЖДАВАМ : Тел.: +59/7/ 88 55 0 РЕКТОР : доц. д-р Борислав

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА Адрес [УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ 1, гр. Добрич 9300, България] Телефон 0888 909931 E-mail tatyana.hristova@vumk.eu Националност България Дата на раждане

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име СТАМЕНОВА-СЕИЗОВА, АЛБЕНА ПРОДАНОВА E-mail albena_stamenova@abv.bg 01. 05. 2002 г. до сега Вид на дейността или Преподавател по украински език Заемана длъжност асистент

Подробно

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ДЕЛА в ДГ ТРЯБВАТ, БУРАТИНО А НЕ ДУМИ...! ВАСИЛ ЛЕВСКИ Моята мисия: Да бъда детски учител! Аз съм детски учител

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ В УСЛОВИЯТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В София 2008

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ В УСЛОВИЯТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В София 2008 ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ В УСЛОВИЯТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В 366188 София 2008 Икономическите отношения между България и Русия В условията на разширяване на Европейския

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

Портфолио

Портфолио Портфолио Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

Автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБЕВ ДИМИТЪР АСЕНОВ ул.раковски 14, 1320 гр.банкя (България) ПРОФЕСИОНАЛЕН ОП

Автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБЕВ ДИМИТЪР АСЕНОВ ул.раковски 14, 1320 гр.банкя (България) ПРОФЕСИОНАЛЕН ОП Автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБЕВ ДИМИТЪР АСЕНОВ ул.раковски 14, 1320 гр.банкя (България) 0889-50-10-29 sabev.dimitar.bg@gmail.com ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1970 1972 Редовна военна служба 1977 1978 Стажант-съдия

Подробно