С Т А Н О В И Щ Е

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И Щ Е"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор в област на висшето образование Обществени науки, професионално направление 3.8 Икономика, по научна специалност Икономика и управление (Отбрана и сигурност) в УНСС Автор на дисертационния труд: Бисерка Любинова Будинова Тема на дисертационния труд: Перспективи за внедряване на планиране, ориентирано към резултатите и способностите Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд, съгласно Заповед 1570/ г. на Ректора на УНСС 1. Информация за дисертанта Дисертантът се е обучавал по докторска програма към катедра Национална и регионална сигурност на факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС по научна специалност Икономика и управление (Отбрана и сигурност), съгласно Заповед на Ректора на УНСС 2978/ г. Обучението е осъществено в самостоятелна форма на подготовка през периода г г. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Представеният дисертационен труд на докторант Бисерка Любинова Будинова за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Икономика и управление (Отбрана и сигурност) е с обем 389 стр., от които 251 стр. основен текст и включва съдържание, списък на таблиците, списък на фигурите, списък на използваните съкращения, увод, три глави, заключение, библиография, справка за научните приноси в дисертационния труд, научни публикации по темата на дисертационния труд и приложения. Дисертационният труд е посветен на прилагането на съвременни практики на ориентирано към резултати и способности планиране на отбраната и Въоръжените сили и управление на ресурсите за отбрана по цели и програми, явяващ се значим и актуален проблем, както за отбраната и националната сигурност, така и за участието на страната в колективните системи за сигурност НАТО и ЕС. Обект на изследване е стратегическото планиране на отбранителните ресурси и способности в Министерството на отбраната и Въоръжените сили, а предмет на същото са перспективите и алтернативите за внедряване на планиране на отбраната, ориентирано към резултати и способности на Въоръжените сили. Защитаваната изследователска теза е, че проблемите, свързани с изпълнението на реалистичен стратегически план могат да бъдат преодолени с прилагането на съвременни

2 практики на ориентирано към резултати и способности планиране на отбраната и Въоръжените сили и управление на ресурсите за отбрана по цели и Целта на дисертационния труд е, да се разработи и тества методическа рамка и да се предложат необходимите практически стъпки за последователно подобряване на съществуващата практика на планиране чрез внедряване на ориентирано към резултати и способности планиране на отбраната и Въоръжените сили, както и да се предложи механизъм за измерване на ефективността на изпълнението чрез постигнатите резултати. За постигане на целта на научното изследване дисертантът си поставя три основни задачи: 1. Анализ на състоянието и идентификация на проблемите на ориентирано към резултати и способности планиране на отбраната и Въоръжените сили, включваща следните подзадачи: o Исторически анализ на внедряването на ориентирано към резултати и способности планиране в Министерството на отбраната и Въоръжените сили. o Анализ и оценка на нивото на финансиране на отбраната през последните 10 години, както и на финансовото осигуряване на стратегическите планове на Министерството на отбраната. o Идентификация и анализ на проблемите на ориентирано към резултати и способности планиране в Министерството на отбраната и Въоръжените сили. o Анализ на системата за стратегическо планиране и управление в Министерството на отбраната, включително оценка на съответствието с практиката на планиране в НАТО и страните-членки. o Предложения за усъвършенстване на системата за управление на ресурсите за отбрана в средносрочен период в Министерството на отбраната и Въоръжените сили. 2. Изследване на алтернативи, анализ и избор на подходяща алтернатива на ориентирано към резултати и способности планиране, включваща подзадачите: o Анализ на връзката между степента на реализация на стратегическите цели и оптимално разпределение на разполагаемите ресурси за отбрана. o Анализ на взаимовръзките между на ориентирано към резултати и способности планиране, инвестиционните проекти за модернизация на Въоръжените сили и анализа на разходите за постигане на баланс между способности и ресурси. o Прилагане на методология за остойностяване и анализ на разходите за изграждане на нови способности, инвестиционни проекти за модернизация на Въоръжените сили и отбранителни o Прилагане на Балансирана система от показатели за ефективност за оценка и контрол на изпълнението, както и разработване на показатели за измерване на изпълнението на отбранителните програми и постигнатите резултати (способности) в Министерството на отбраната и Въоръжените сили. o Сравнителен анализ, оценка и избор на алтернатива за внедряване на ориентирано към резултати и способности планиране, както и вграждане на способностите в отбранителните 3. Тестване на предложената методология за ориентирано към резултати и способности планиране и анализ на разходите, включваща подзадачите: o Предлагане на системен подход при определяне на отбранителни способности на Въоръжените сили и инвестициони проекти за модернизация на Въоръжените сили, както и на конкретни действия, стъпки и препоръки за внедряване на ориентирано към резултати и способности планиране. 2

3 o Емпиричен тест с набор от данни за състоянието на ориентирано към резултати и способности планиране и подготовка на изводи и предложения за неговото усъвършенстване. В методологичен план, при решаването на тези задачи дисертантът прилага основно системния анализ, сравнителния анализ и колективната експертна оценка. В библиографията на дисертационния труд са посочени 87 източника монографии, научни статии, учебници, учебни пособия, нормативни актове и др., от които 12 са на чужд език. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати В първа глава на дисертационния труд, озаглавена Състояние и проблеми на планирането, ориентирано към резултати и способности, е изяснена същността на стратегическото управление, като специално внимание е отделено на стратегическото планиране, като основна функция на същото. Направена е подробна характеристика на процеса на стратегическо планиране в Министерството на отбраната и във Въоръжените сили и на внедрената през 2000 г. Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана на програмен принцип. Определени са основните проблемни области на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана и на ориентираното към резултати и способности планиране (основни планиращи документи в Министерството на отбраната; системно недофинансиране на отбраната през последните 10 години; национално планиране и планиране на отбраната в НАТО; адекватен анализ на разходите; наличие на квалифицирани кадри) и са анализирани основните слабости във всяка от тях. Резултатите от извършения задълбочен анализ на проблемите при ориентирано към резултати и способности планиране на отбраната и Въоръжените сили очертават ясно основните насоки за неговото усъвършенстване. Във втора глава, озаглавена Алтернативи за внедряване на планиране, ориентирано към резултати и способности, е разгледана реформата в управлението на публичните финанси в България в изпълнение на приетата от Министерския съвет през 2002 г. Стратегия за модернизиране на държавната администрация, свързана с прилагането на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране. Представени са програмите в областта на отбраната,, реализирани в две секторни политики ( Отбранителни способности и Съюзна и международна сигурност ), нормативната база и методологията за остойностяване и анализ на разходите за отбрана. Изследвани са алтернативни модели за остойностяване на разходите ( Модел за остойностяване на организационна единица и отбранителна програма ), както и модели за реализация на инвестиционни проекти за модернизация на Въоръжените сили с отчитане на разходите през целия жизнен цикъл на проектите, разработени с помощта на експерти от Центъра за гражданско-военни отношения, Монтерей, САЩ ( Модел за остойностяване на нови способности и Модел за остойностяване на способност за развръщане (участие в операция). Изследвани са процесите на планиране на отбраната в НАТО и на изграждане на военни способности на Европейския съюз, както и Системата за планиране, програмиране, бюджетиране и оценка на изпълнението, прилагана в Министерството на националната отбрана на Румъния. Предложена е методология за внедряване на планиране, ориентирано към резултати и способности в пълен обем с акцент върху избора на способности и области от способности при планирането, интегрирането на способностите в отбранителните програми, Балансирана система от показатели за ефективност и методология за оценка на същите с оглед отчитането и оценката на изпълнението на отбранителните В трета глава на дисертационния труд, озаглавена Апробация на планирането, ориентирано към резултатите и способностите са обобщени и анализирани резултатите от 3

4 проведено анкетно проучване на тема Изследване на състоянието и предизвикателствата пред стратегическото планиране, както и взаимодействието между основните участници в процеса на планиране в МО. Участници в същото са преподаватели и докторанти от УНСС, както и представители от основните отбранителни програми и програмите в техния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Представени са резултатите от направения анализ на разходите за инвестиционен проект Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонна бойна група от състава на механизирана бригада" и са предложени 4 варианта на множество на области отбранителни способности с цел интегрирането на необходимите способности на Въоръжените сили в отбранителните В края на трета глава са направени обобщени изводи от проведеното научно изследване и конкретни добре формулирани предложения за внедряване в пълна степен на ориентирано към резултати и способности планиране в Министерството на отбраната. Дисертационният труд е написан на висок стил. Поставената цел и основни задачи на изследването са изпълнени. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Резултатите от дисертационното изследване представляват оригинален принос в научното изследване в областта на ориентирано към резултати и способности планиране на отбраната и Въоръжените сили в Република България. Дисертантът провежда детайлно изследване на този проблем, демонстрира задълбочено познаване на проблематиката в тази област и възможности да провежда самостоятелно научно изследване, да анализира получените резултати в хода на същото, както и да обосновава конкретни предложения за усъвършенстване на системата за управление на ресурсите за отбрана в Министерството на отбраната и Въоръжените сили. Основните постижения в неговото изследване имат характер на научни и научно-приложни приноси и могат да се систематизират в следните насоки: 1. Оценено е състоянието на системата за управление на ресурсите за отбрана и са определени основните проблеми на стратегическото планиране и финансирането на отбраната за последните 10 години. 2. Предложена е методология за внедряване на планиране на отбраната, ориентирано към резултати и способности в пълен обем с акцент върху избора на способности и области от способности при планирането, интегрирането на способностите в отбранителните програми, Балансирана система от показатели за ефективност и методология за оценка на същите с оглед отчитането и оценката на изпълнението на отбранителните 3. Емпирично е потвърдена възможността за внедряване на предложената методология за планиране на отбраната, ориентирано към резултати и способности. 4. Анализирани са разходите за инвестиционен проект Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонна бойна група от състава на механизирана бригада" и са предложени 4 варианта на множество на области отбранителни способности с цел интегрирането на необходимите способности на Въоръжените сили в отбранителните 5. Направени са обобщени изводи от проведеното научно изследване и конкретни добре формулирани предложения за внедряване в пълна степен на ориентирано към резултати и способности планиране в Министерството на отбраната. 5. Оценка на публикациите по дисертацията 4

5 В дисертационния труд и в автореферата са посочени 4 публикации на дисертанта по темата на научното изследване, две от които са самостоятелни. Всички публикации са направени в списание Военен журнал. В публикациите са отразени основните научни и научно-приложни приноси, получени в дисертационния труд, които определено смятам, че са лично дело на докторанта. 6. Оценка на автореферата Авторефератът на дисертационния труд е в обем 36 стр., оформен е коректно и отразява напълно неговото съдържание и постигнатите резултати в хода на изследването. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Към дисертационния труд могат да се направят следните критични бележки, които не омаловажават много високата оценка за постигнатите в научното изследване резултати: 1. На отделни места в текста на дисертационния труд са допуснати технически грешки. 2. Не е посочено как са подбрани участниците в проведеното анкетно проучване на тема Изследване на състоянието и предизвикателствата пред стратегическото планиране, както и взаимодействието между основните участници в процеса на планиране в МО. 8. Заключение Дисертационният труд на докторант Бисерка Любинова Будинова за придобиване на образователна и научна степен доктор в област на висшето образование Обществени науки, професионално направление 3.8 Икономика, по научна специалност Икономика и управление (Отбрана и сигурност) на тема Перспективи за внедряване на планиране, ориентирано към резултатите и способностите представлява завършено и много актуално научно изследване. Получените в резултат на същото научни и научно-приложни приноси, които определено смятам, че са лично негово дело и съответствието на научния труд като цяло с изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научна степен и за заемане на академични длъжности в УНСС ми дават основание да предложа на Уважаемото научно жури да присъди на дисертант Бисерка Любинова Будинова образователна и научна степен доктор по научна специалност Икономика и управление (Отбрана и сигурност) г. София Подпис: / проф. д-р Г.Ботев/ 5

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна с

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна с УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна специалност: Икономика и управление. Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент д-р Камен Димитров Петров Университет за национално и световно стопанство-

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент д-р Камен Димитров Петров Университет за национално и световно стопанство- УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент д-р Камен Димитров Петров Университет за национално и световно стопанство- град София Факултет Управление и администрация Катедра

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно