Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище

2 НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити Чл. 57. от Наредба 4 от г. за документите за системата на народната просвета Заповед РД / г. на МОН

3 ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБИРАТ ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ? Математика Чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ) Философски цикъл История и цивилизация География и икономика Физика и астрономия Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда

4 КОЛКО И КАКВИ СА Д З И? Задължителни (без освобождаване) български език и литература учебен предмет по избор от ЗП Допълнителни (по желание) учебен предмет по избор от ЗП

5 КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ ОТ Д З И? Изравнени критерии за оценяване в страната. Качество на образованието, съизмеримост на резултатите от обучението и конкурентноспособност на знанията. Надежден контрол на изхода. Ключови компетентности за учене през целия живот. Хармонизиране на образователните изисквания в страните от ЕС.

6 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ Д З И? Вид - писмени и анонимни Времетраене 4 астрономически часа Учебно съдържание - върху ЗП Формат тест Оценяване 100 точки

7 КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ Д З И? За участие в ДЗИ се допускат учениците, успешно завършили ХІІ клас. Изпитите се провеждат в две сесии: Сесия май-юни БЕЛ 20 май 2015 г. Втори ДЗИ 22 май 2015г. ДЗИ по желание на ученика: в периода 26 май 05 юни 2015 г.

8 КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ Д З И? Сесия август-септември Български език и литература г. Втори ДЗИ г. ДЗИ по желание на ученика от г. до г.

9 КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ ПРОВЕРЯВА И ОЦЕНЯВА Д З И? Национална комисия по съответния учебен предмет Състав - учители и преподаватели във ВУ Предложения от директори на училища и от ректори на висши училища Работи на едно място в страната Проверява анонимни изпитни работи Проверка и оценка - в периода г. Прилага утвърдени ключ и единни критерии за конкретния изпитен материал

10 КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНКИТЕ ОТ Д З И? В дипломата за средно образование Не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно

11 Успешно положилите задължителните ДЗИ получават диплома за средно образование Успешно завършилите ХІІ клас, но неположили успешно ДЗИ могат по тяхно желание да получат удостоверение за завършен гимназиален етап.

12 При неуспешно полагане на някои от задължителните зрелостни изпити, ученикът се явява на следваща изпитна сесия. Зрелостникът има право да избере същия или друг учебен предмет за втори ДЗИ.

13 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ ПРЕЗ 2015 г.? Сесия май-юни: Подаване на заявление за допускане до ДЗИ г г. Подаване на заявление за явяване на изпит за промяна на оценка г.

14 Общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три. Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит. Поправителна сесия и сесия за промяна на оценка г.

15 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ ПРЕЗ 2015 г.? Допускане до ДЗИ до г. Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ до г. Обявяване на резултатите от ДЗИ до г.

16 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ ПРЕЗ 2015 г.? Сесия август-септември: Подаване на заявления за допускане до ДЗИ г г. Допускане до ДЗИ - до г. Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ г. Обявяване на резултатите до г.

17 НА КАКВО ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ В ДЕНЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ? Да се явите в посочената сграда 30 минути преди началото на изпита. Да носите със себе си документ за самоличност и служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпита. Да заемете своето място в залата 15 минути преди началото на изпита.

18 НА КАКВО ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ В ДЕНЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ? В залата можете да ползвате химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика - и линия, пергел, транспортир, триъгълник. По време на изпита е забранено да подсказвате, преписвате, да ползвате мобилни телефони и да извършвате действия, които нарушават реда в залата.

19 Диплома за средно образование Раздел А -държавни зрелостни изпити 2 оценки Раздел Б - задължителна подготовка 18 оценки Раздел В - профилирана подготовка и ЗИП Раздел Г - СИП Общ успех: сумата от средноаритметичните оценки от раздели А, Б и В се дели на 3.

20 Раздел А държавни зрелостни изпити Включват се оценките от задължителните зрелостни изпити: български език и литература и втори ДЗИ по избор. Оценката/оценките от ДЗИ по желание на ученика се вписва/вписват само, ако изпитът е положен успешно.

21 Раздел Б - задължителна подготовка Оценката по всеки учебен предмет, изучаван в ЗП, е средноаритметична с точност до 0,01 от оценките по предмета в годините, когато е изучаван в гимназиалния етап. Учебни предмети: за ХII а, б, в паралелки: Български език и литература ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл. Английски език ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл. ІІ чужд език ІХ, Х кл. Математика ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл. Информатика ІХ кл. Информационни технологии ІХ, Х кл. История и цивилизация ІХ, Х, ХІ кл.

22 Раздел Б- задължителна подготовка География и икономика- ІХ, Х, ХІ кл. Психология и логика ІХ кл. Етика и право Х кл. Философия- ХІ кл. Свят и личност ХІІ кл. Биология и здравно образование- ІХ, Х кл. Физика и астрономия- ІХ, Х, ХІ кл. Химия и опазване на околната среда- ІХ, Х кл. Музика- ІХ кл. /профил Музика се взема оценката от ПП/ Изобразително изкуство- ІХ кл. /профил ИИ се взема оценката от ПП/ Физическо възпитание и спорт- ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл.

23 Раздел Б- задължителна подготовка за ХII г клас: Учебни предмети: Български език и литература ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл. Английски език ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл. ІІ чужд език ІХ, Х, XI, XII кл. Математика ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл. Информатика ІХ, X кл. Информационни технологии ІХ, Х кл. История и цивилизация Х, ХI, ХІI кл.

24 Раздел Б- задължителна подготовка География и икономика - Х, ХI, ХІI кл. Психология и логика ІХ кл. Етика и право Х кл. Философия - ХІ кл. Свят и личност ХІІ кл. Биология и здравно образование - Х, ХI кл. Физика и астрономия- Х, ХI, ХІI кл. Химия и опазване на околната среда - Х, ХI кл. Музика - ІХ кл. Изобразително изкуство - ІХ кл. Физическо възпитание и спорт - ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл.

25 Раздел В профилирана подготовка и ЗИП Включват се всички предмети, изучавани като профилиращи и задължителноизбираеми в курса на обучение. Оценките са средноаритметични от годишните оценки от гимназиален етап за годините, през които предметът е изучаван като профилиращ и като задължително избираем. ХІІ а клас Профилиращи предмети: Биология и здравно образование ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл. Химия и опазване на околната среда ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл. Информационни технологии ХІ, ХІІ кл.

26 Раздел В профилирана подготовка и ЗИП ЗИП Български език и литература Х, ХІ, ХІІ кл. Английски език Х, ХІ, ХІІ кл. ХІІ б клас ЗИП: Български език и литература IХ, X, ХІ, ХІІ кл. Английски език Х, ХІ, ХІІ кл. Информационни технологии Х, ХІ, ХІІ кл. История и цивилизация - IХ, X, ХІ, ХІІ кл. География и икономика - ХІ, ХІІ кл.

27 Раздел В профилирана подготовка Философия XII кл. Музика XII кл. и ЗИП Изобразително изкуство XII кл. Физическо възпитание и спорт XI, XII кл. Профилиращи предмети: ХІІ в клас Музика/Изобразително изкуство оценката е средноаритметична от годишните оценки по изучавани предмети ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл. Български език и литература Х, ХІ, ХІІ кл.

28 Раздел В профилирана подготовка и ЗИП Информационни технологии ХІ, ХІІ кл. ЗИП: История и цивилизация ХІ, ХІІ кл. XII г клас Профилиращи предмети: Английски език ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл. Математика ІХ, Х, ХІ, ХІІ кл. Информационни технологии ХІ, ХІІ кл. ЗИП: Български език и литература ХІ, ХІІ кл.

29 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ Учебно-изпитни програми Примерни тестове с отговори Пробни ДЗИ с отговори, ключ и критерии Указание за провеждане на ДЗИ 2sou-tg.ucoz.com /dzi

30 УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЗИ!

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш  fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09-1139/09.09.2013 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното

Подробно

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“ Училище с лидерски екип, обучаващо знаещи, можещи и уверени ученици, с подкрепата на иновативни учители и в сътрудничество с общността. 90 СОУ ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН СЪДЪРЖАНИЕ 1.График за дейностите

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1222/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1346/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно