I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

Размер: px
Започни от страница:

Download "I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об"

Препис

1 I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира начина, мерките и приложимите интервенции за постигане на набелязаните цели за развитие на територията. Осигурена е вътрешна и външна съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, в т. ч. финансовата и институционална подкрепа за изпълнение на плана. Чрез програмата се онагледяват съответните проекти и инициативи, финансовите ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук и на общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата. Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен характер (7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие Настоящата програма за реализация на общинския план за развитие може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.

2 ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Г. Приоритет / Специфична цел / Проект ОБЩО Местен бюджет Външни източници Заемни средства Приоритет 1 Инвестиции в линейна и обществена инфраструктура 55858, , ,061 0,000 Специфична цел 1 - Образователна инфраструктура 4 000, , ,000 0,000 Саниране на СОУ Хр. Смирненски, с. Черноочене 900, ,000 0,000 Саниране на основните училища в община Черноочене 2 500,000 0, ,000 Подобряване на материалната база на ЦДГ в общината 600, , ,000 Специфична цел 2 - Социална инфраструктура 2 057, , ,952 0,000 Разкриване на Център за социални услуги в домашна среда 157, ,952 Преустройство на основно училище в защитено жилище в УПИ I, кв. 12, имот 11, по плана на с. Минзухар, община Черноочене 500, ,000 Изграждане на дневен център за деца с увреждания с.черноочене 800, ,000 Изграждане на дом за стари хора 600, ,000 0,000 Специфична цел 3- Културна инфраструктура 950,000 50, ,000 0,000 Ремонтни дейности в читалищата в общината 150,000 50, ,000 Изграждане на младежки център 800, ,000 Специфична цел 4- Пътна инфраструктура , , ,109 0,000 Рехабилитация на път KRZ с.комунига - с. Женда яз. Боровица - с.безводно от км до км в община Черноочене, обл.кърджали 4 655, Рехабилитация на общински път KRZ1430 /І-5, Николово Черноочене/ - с.пчеларово с.минзухар с.драганово /ІІІ 5071/ 4 500,000 0, Рехабилитация на Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-каняк /KRZ1432/) 6 164, ,000

3 Изграждане на местен път Ново селище - Бакалите 300, ,000 0,000 Ремонт на общински пътища 700, ,000 0,000 Рехабилитация на път ІV І-5 (Кърджали)-Черноочене-Свободиново-граница Община Кърджали 1 500, ,000 Специфична цел 5- ВиК инфраструктура ,000 0, ,000 0,000 отпадъчни води с. Черноочене 2 600,000 0, ,000 отпадъчни води с. Пряпорец 1 600,000 0, ,000 отпадъчни води с. Каблешково 1 600,000 0, ,000 отпадъчни води с. Железник 1 200,000 0, ,000 Изграждане на ПСОВ с.черноочене, с.среднево, с.пряпорец, с.каблешково и с.нови Пазар 2 500,000 0, ,000 ПСОВ - с. Железник 300,000 0, ,000 Реконструкция на водоснабдителната система на с.бели вир 1 000,000 0, ,000 Изграждане на водоснабдителна мрежа от нови водоизточници по населени места от територията на община Черноочене 750,000 0, ,000 Реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в селата Габрово, Лясково и Петелово 8 000,000 0, ,000 Изграждане на канализационна мрежа и модулни ПСОВ в малките населени места от община Черноочене 3 000,000 0, ,000 Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа с.среднево 1 000,000 0, Специфична цел 6- Екологична инфраструктура 880, , ,000 Корекция на дере с. Черноочене 220,000 0, ,000 Корекция на част от дере с. Каблешково с участък кв. 67 по ПУП на с. Черноочене 500,000 0, ,000 Корекция на дере Комунига II етап 160, ,000 0,000 Специфична цел 7 - Благоустрояване и енергийна ефективност , , ,000 0,000

4 Благоустрояване на централните части на населените места в общината 2 000,000 0, ,000 Изграждане на детски площадки 1 000,000 0, ,000 Парк II етап- с. Черноочене център 2 000,000 0, ,000 Изграждане на автогара с. Черноочене 700,000 0, ,000 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация и други обществени сгради 1 900, , ,000 Изграждане на площад със сцена в кв.7, паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв.4 и кв.7 по плана на с.черноочене център и пешеходна пътека тип пасарел при главен път І-5 в.черноочене с подобекти: І. Подобект 1 Площадно пространство на стойност 600,000 0, ,000 ІІ.Подобект 1 Сцена на стойност 380,000 0, ,000 ІІІ.Подобект 1 Обслужваща сграда на стойност 300,000 0, ,000 ІV.Подобект 2 Пасарел над главен път І-5 на стойност 460,000 0, ,000 V.Подобект 3 Улично благоустрояване на стойност 1 100,000 0, ,000 VІ.Подобект 3 Паркова зона в УПИ V на стойност 120,000 0, ,000 VІІ.Подобект 3 Паркова зона 2 в УПИ ХІV на стойност 350,000 0, ,000, Приоритет 2 - Създаване на условия за развитие на местната икономика и подобряване на условията на живот 5570, , ,000 0,000 Специфична цел 1 - Подкрепа за развитие на местната икономика 1000, , ,000 0,000 Изграждане на тържище / стокова борса по направление ГКПП Маказа 500,000 0, ,000 Залесяване на общински горски фонд 300,000 0, ,000 Изграждане на информационен център за бизнеса 200, ,000 0,000 Специфична цел 2 - Проучване и популяризиране на възможности за отдих и туризъм 1000, , ,000 0,000 Проучване на възможностите и ресурсите за развитие на туризъм 10,000 10,000 0,000 Изграждане на екопътеки и достъп до туристически атракции 500, ,000

5 Поставяне на обозначителни табели и туристическа маркировка 40,000 40,000 0,000 Изследване и мерки за опазване на местни животински и растителни видове 400, ,000 Възстановяване дейността на етнографска музейна сбирка в с. Пчеларово 50,000 50,000 0,000 Специфична цел 3- Подкрепа за развитие на човешките ресурси 270, , ,000 0,000 Повишаване на квалификацията и продължаващо обучение на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата и детските градини в община Черноочене 75,000 75,000 Обучение на социални работници, ангажирани с предоставянето на социални услуги 85,000 85,000 Подкрепа за участие на самодейните колективи в национални и международни фестивали и концерти 50,000 50,000 0,000 Подкрепа за създаване на спортни клубове в общината 50,000 50,000 0,000 Организиране на информационни кампании против затлъстяването в подрастващите и насърчаване на спортни дейности 10,000 10,000 0,000 Специфична цел 4- Инвестиции на местни компании 3300,000 0, ,000 Реализация на проекти на частни земеделски производители 2000, ,000 Реализация на проекти на частни компании за технологична модернизация, стандарти и обучения 1300, ,000 Приоритет 3 - Прилагане принципите на добро управление 1511, , ,330 0,000 Специфична цел 1 Повишаване на административния капацитет на общинската администрация 711,330 0, ,330 0,000 Компетентна и ефективна общинска администрация 73,887 73,887 Оптимизиране на администрацията в община Черноочене чрез прилагане на Функционален анализ 86,118 86,118 Ефективна координация при процеса на формиране на политики в община Черноочене 70,049 70,049 Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация 77,683 77,683 Повишаване на капацитета на служителите на община Черноочене чрез инвестиции в обучение 177, ,480 Провеждане на специализирани професионални обучения за общинските служители 150, ,000 Повишаване ключовите компетенции на общинските служители 150, ,000 Специфична цел 2 Подобряване на обслужването на населението и бизнеса 375,000 55, ,000 0,000 Закупуване на програмни продукти за обслужване на населението 120, ,000 Въвеждане на комплексно административно обслужване и електронни услуги 255,000 55, ,000

6 Специфична цел 3 Осигуряване прилагането на плана за развитие 425, , ,000 0,000 Подготовка на технически инвестиционни проекти 200, ,000 0,000 Изготвяне на междинна оценка на ОПР на община Черноочене ,000 25,000 0,000 Изграждане на Местна инициативна група (МИГ) 200,000 0, ,000 ОБЩО , , ,391 0,000 *Индикативната стойност е в хил.лв.

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Община Проект 1. Априлци 2. Априлци 3. Летница Подобрена

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфрата и свързаността на териториите Специфични цели Специфична цел:сц1.1: Изграждане и подобряване на техническата

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

Стратегическа рамка - нова

Стратегическа рамка - нова 1 1.3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Приоритет Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 BULGARIA - TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME CCI Number: 2007CB16IPO008 Kavakli Municipality Lead Partner Project title: For a Better Life 2007CB16IPO008-2011-2-051 Straldzha Municipalitya Partner През

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено 1.1.1.1 1.1.1.2 Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия Сума: 6 335 756 Мярка 1.1.1.

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

Microsoft Word - Programa docx

Microsoft Word - Programa docx П Р О Г Р А М А З А У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Щ И Н А Р А З Г Р А Д за периода 2015 2019 г. Настоящата Програма за управление на Община Разград е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls Годишна No Наименование и местонахождение на обектите задача 2013 1 2 4 Раздел Б ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2013 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ КОМПЕНСИРАНИ

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40; e_mail:bor

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40;   e_mail:bor изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG 000614856 ' 03042/20 40; 7 03042/21 40; www.borino.bg; e_mail:borino@borino.eu 1 2 Име на проекта Оптимизирана система по

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

Приложение 4 към Решение 26 от г. СПРАВКА ЗА ОЧАКВАНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 Г. (В ГОДИШЕН РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРА

Приложение 4 към Решение 26 от г. СПРАВКА ЗА ОЧАКВАНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 Г. (В ГОДИШЕН РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРА Приложение 4 към Решение 26 от 07.03.2013 г. РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, АДМИНИСТРИРАНА ОТ РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата Програма за управление на кмета на Община Челопеч е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2013 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2014 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 964,289 функция "Общи държавни служби"

Подробно