годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

Размер: px
Започни от страница:

Download "годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок"

Препис

1 годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока Тема на урока Очаквани резултати Ученикът Основни понятия Основни знания Брой часове Месец на седмицата ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 8 седмици = 54 учебни час Начален преговор. Проверка Входно ниво Преговор на основни знания от седми клас Проверка входно ниво Тема. Квадратен корен 2. Нов урок Ирационални числа Запознава се с ирационалните числа Ирационални числа Рационални числа 3. Нов урок Квадратен корен запознава се с понятието квадратен корен и Квадратен корен действие коренуване Коренен показател Умее да извършва действия с ирационални Подкоренна величина числа Коренуване 4. Нов урок Свойства на Знае свойствата на квадратните корени квадратните корени 2 a a. b, a 0, b 0 5. Нов урок Действия с квадратни корени 6. Нов урок Действия с квадратни корени. Продължение Умее да извършва действия с квадратни корени (радикали) Умее да сравнява квадратни корени Умее да нарежда ирационални числа върху числова ос a, b b > 0, a 0 Ирационален израз Нормален вид на радикал Коефициент на радикала Подобни радикали 3 I I 2 I 2 I 2 I 3

2 7. Нов урок Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени Умее да преобразува изрази, съдържащи квадратни корени I 3 8. Нов урок Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени Умее да рационализира дроб Рационализиране на дроб, съдържаща корен I 3 9. Обобщение Обобщение на Общи задачи върху знае понятията, свързани с квадратен корен Умее да извършва действия с квадратни корени 2 I 4 0. Проверка Тестове върху Проверка и оценка знанията на учениците върху 4 Тема 2. Квадратно уравнение. Нов урок Квадратно уравнение. Решаване на непълни квадратни уравнени Знае понятието квадратно уравнение Умее да решава непълни квадратни уравнения Квадратно уравнение Коефициенти Непълно квадратно уравнение 4 2. Нов урок Формула за корените на квадратното уравнение Знае формулата за намиране корените на квадратно уравнение Пълно квадратно уравнение Дискриминанта Двоен корен 5 3. Нов урок Решаване на квадратни уравнения Умее да решава квадратни уравнения знае съкратената формула за корените на квадратно уравнение 5 4. Нов урок Уравнения, свеждащи се до квадратни Умее да решава уравнения, свждащи се до квадратни 5 5. Обобщение Обобщение на Общи задачи върху Умее да решава квадратни уравнения 6 6. Проверка Тестове върху Проверка и оценка знанията на учениците върху 6

3 Тема 3. Вектори. Средна отсечка 7. Нов урок Вектор. Определения Знае понятието вектор и понятията, свързани с него Вектор, нулев вектор Колинеарни вектори Еднопосочни, противопосочни вектори Противоположни, равни вектори 8. Нов урок Сбор на вектори Умее да събира вектори Сбор на вектори Правило на а Правило на успоредника 9. Упражнение Сбор на вектори Умее да прилага сбор на вектори при решаване на задачи 20. Нов урок Произведение на вектор с число Умее да умножава вектор с число Произведение на вектор с число 7 2. Нов урок Разлика на вектори Умее да намира разлика на два вектора Разлика на вектори I Нов урок Вектори. Приложения Умее в конкретна ситуация да представя вектор I 8 като линейна комбинация на вектори 23. Нов урок Средна отсечка в Знае понятието средна отсечка в Средна отсечка I Упражнение Средна отсечка в Умее да прилага свойствата на средната отсечка в I 9 при решаване на задачи 25. Нов урок Медицентър в Знае понятието медицентър на и Медицентър I 9 свойствата му Деление на отсечка в дадено отношение 26. Упражнение Медицентър в Умее да прилага свойствата на медицентъра на при решаване на задачи Векторни равенства, свързани с медицентъра на I Нов урок Средна отсечка в трапец Знае понятието средна отсечка в трапец и Средна отсечка в трапец I 0 свойствата й 28. Упражнение Средна отсечка в трапец Умее да открива, създава и решава ситуации, свързани със средни отсечки I Обобщение Обобщение на Обобщаване и систематизиране знанията за Средна отсечка в четириъгълник I 0 вектор, средна отсечка в и средна отсечка в трапец 30. Обобщение Обобщение на. Продължение Общи задачи върху Умее да анализира условието на задача и да избира подходящи и рационални средства за решаването и 3. Проверка Тестове върху Проверка и оценка знанията на учениците по I

4 Тема 4. Функции 32. Преговор Правоъгълна координатна система Преговаря знанията за правоъгълна координатна система Абсциса на точка Ордината на точка I 33. Нов урок Определение на понятието функция Запознава се с понятието функция и функционална зависимост Функция Аргумент Дефиниционно множество 34. Нов урок Графика на функция Запознава се с понятието графика на функция Графика на функция I 35. Нов урок Начини на задаване на функция 36. Нов урок Права пропорционалност. Определение 37. Нов урок Права пропорционалност. Графика 38. Нов урок Линейна функция. Графика 39. Нов урок Линейна функция. Приложения 40. Нов урок Графика на функцията y = ax + b Запознава се с различни начини на задаване на функция Знае кога две променливи са в право пропорционална зависимост Умее да чертае графиката на права пропорционалност y = kx, k 0 Знае понятието линейна функция и умее да чертае графиката и Умее да намира функционална стойност Умее да установява принадлежност на точка към графика на функция Умее да чертае графика на функцията y = ax + b I 2 Права пропорционалност II 2 Графика на права пропорционалност y = kx, k 0 Линейна функция Графика на линейната функция y = ax + b II 2 Функционална стойност II 3 II 3 4. Нов урок Обратна пропорционалност 42. Нов урок Графика на обратната пропорционалност 43. Нов урок Връзка между линейна функция, линейно уравнение и линейно неравенство Знае кога две величини са обратно пропорционални Познава графиката на обратната пропорционалност y = k, k 0, x 0 x Осмисля връзката между графиката на линейната функция и някои понятия, свързани с линейно уравнение и линейно неравенство Обратна пропорционалност II 3 Графика на обратна пропорционалност Хипербола II 4

5 44. Нов урок Връзка между линейна функция, линейно уравнение и линейно неравенство. Продължение 45. Нов урок Графика на функцията y = ax 2, a Нов урок Графика на функцията y = ax 2, a 0. Продължение Запознава се с графичния метод за решаване на уравнения и неравенства Знае функцията y = ax 2, a > 0 и умее да чертае графиката и Знае функцията y = ax 2, a < 0 и умее да чертае графиката и Графичен метод II 4 Парабола II 4 II Обобщение Обобщение на Обобщава и систематизира знанията по I Обобщение Обобщение на. Продължение Общи задачи върху Умее да прави оценка на информация, зададена графично 49. Проверка Тестове върху Проверка и оценка знанията на учениците по Класна работа за I срок Предвидени са 2 учебни часа: час за подготовка, час за писмена работа Тема 5. Еднаквости 50. Нов урок Транслация има представа за геометричното преобразувание еднаквост в равнината познава транслацията като вид еднаквост Умее да построява образи на геометрични фигури при транслация 5. Нов урок Ротация Познава ротацията като вид еднаквост Умее да построява образи на фигури при ротация 52. Нов урок Централна симетрия познава централната симетрия като вид еднаквост Умее да построява образи на фигури при централна симетрия 53. Нов урок Осева симетрия Познава осевата симетрия като вид еднаквост Умее да построява образи на фигури при осева симетрия 54. Упражнение Еднаквости Построява образи на геометрични фигури при композиция от еднаквости 55. Обобщение Обобщение на Обобщава и систематизира знанията по Прилага знанията при решаване на задачи I 5 2 I 6 Геометрично преобразувание Еднаквост Първообраз Транслация Вектор на транслация I 6 Ротация I 7 Център на ротация Ъгъл на ротация Посока на въртене Централна симетрия I 7 Осева симетрия I 7 I 8 I 8

6 ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 56. Проверка Тест върху Проверка и оценка знанията на учениците по Тема 6. Системи линейни уравнения с две неизвестни 57. Нов урок Линейни уравнения с две неизвестни разпознава линейни уравнения с две неизвестни Умее да изразява едното неизвестно чрез другото 8 седмици = 54 учебни часа Линейно уравнение с две неизвестни Наредена двойка числа II 8 II Нов урок Линейни уравнения с две неизвестни. Продължение 59. Нов урок Системи линейни уравнения с две неизвестни 60. Нов урок Решаване на системи от две уравнения с две неизвестни чрез заместване 6. Нов урок Решаване на системи от две уравнения с две неизвестни чрез събиране 62. Упражнение Решаване на системи уравнения 63. Нов урок Текстови задачи с математически модел системи уравнения Умее да решава линейни уравнения с две неизвестни и да представя решенията им графично Знае понятието система уравнения Умее да решава системи уравнения графично Умее да решава системи от две линейни уравнения с две неизвестни чрез заместване Умее да решава системи от две линейни уравнения с две неизвестни чрез събиране Умее да преценява рационалност при избора на метод за решаване на система решава система от три линейни уравнения с три неизвестни Умее да използва системи уравнения при моделиране на различни ситуации 64. Обобщение Обобщение на Обобщава и систематизира знанията по Запознава се с решаване на система с един параметър Решения на уравнение с две неизвестни Система уравнения Решение на система уравнения Графично решаване II 9 Еквивалентни системи уравнения II 9 II 20 II 20 II 20 II Проверка Тестове върху Проверка и оценка знанията по II 2

7 Тема 7. Системи линейни неравенства с едно неизвестно 66. Нов урок Сечение и обединение на числови интервали 67. Нов урок Системи от две линейни неравенства с едно неизвестно 68. Нов урок Решаване на системи неравенства с едно неизвестно 69. Нов урок Неравенства от вида f (x). g (x) > 0, f (x). g (x) < Нов урок Модулни неравенства от вида ax + b < c, a 0 7. Нов урок Модулни неравенства от вида ax + b > c, a Обобщение Обобщение на Общи задачи върху Знае сечение и обединение на числови интервали Познава видовете интервали Знае понятието система от две линейни неравенства с едно неизвестно и понятията, свързани с него Умее да решава системи неравенства с едно неизвестно Умее да решава неравенства от вида f (x). g (x) > 0, f (x). g (x) < 0 Умее да решава неравенства от вида ax + b < c, a 0 Умее да решава неравенства от вида ax + b > c, a 0 Обобщава и систематизира знанията по Решава системи с повече от две неравенства Числови интервали Сечение Обединение II 2 Система неравенства решение II 22 Еквивалентни системи неравенства II 22 Логически съюзи и, или II 22 Двойно неравенство II 23 II 23 III Проверка Тестове върху Проверка и оценка знанията по III 24 Тема 8. Окръжност и многоъгълник 74. Нов урок Окръжност. Окръжност и точка. Окръжност и права 75. Нов урок Допирателни към окръжност 76. Нов урок Взаимно положение на две окръжности 77. Нов урок Централен ъгъл. Дъга от окръжност Може да определи взаимни положения на точка и окръжност права и окръжност Знае понятието допирателна към окръжност и свойствата на допирателната Знае взаимното положение на две окръжности Знае понятието централен ъгъл, дъга от окръжност, мярка на централен ъгъл, мярка на ъгъл Окръжност вътрешна точка външна точка Секуща Допирателна към окръжност Допирна точка Концентрични окръжности Ексцентрични окръжности Централа Общи допирателни на две окръжности Централен ъгъл Мярка на централен ъгъл Принадлежаща дъга III 24 III 24 III 25

8 78. Нов урок Съответствия между Знае и умее да прилага свойства на хорди, дъги и III 25 хорди, дъги и ъгли ъгли в окръжност 79. Нов урок Вписан ъгъл Знае понятието вписан ъгъл и свойствата му Вписан ъгъл III 25 Мярка на вписан ъгъл Принадлежаща дъга 80. Нов урок Периферен ъгъл Знае понятието периферен ъгъл и свойствата му Периферен ъгъл III 26 Мярка на периферен ъгъл 8. Нов урок Приложения на Знае теоремите за ъгли, чийто връх е вътрешна III 26 теоремите за вписан и периферен ъгъл (външна) точка за една окръжност 82. Упражнение Окръжност и ъгъл Умее да построява III 26 допирателна от външна точка към окръжност общи допирателни на две окръжности 83. Преговор Построителни задачи Преговаря основните задачи за построение Построителна задача III Нов урок Задачи за построение Използва знанията за окръжност при решаване на построителни задачи Запознава се с етапите на решението на една построителна задача Анализ Построение Доказателство Изследване 85. Нов урок Геометрично място на Знае понятието ГМТ (геометрично място на Геометрично място на точки III 27 точки е равнината 86. Нов урок Геометрично място на точки, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл 87. Нов урок Окръжност, описана около 88. Упражнение Окръжност, описана около 89. Нов урок Окръжност, вписана в 90. Упражнение Окръжност, вписана в 9. Нов урок Забележителни точки в а 92. Упражнение Забележителни точки в а точки) Знае ГМТ, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл и умее да го построява Знае свойството на симетралите за а Знае свойствата на окръжност, описана около Прилага знанията за описана окръжност при решаване на задачи Знае свойството на ъглополовящите в а Знае свойството на окръжност, вписана в Прилага знанията за вписана окръжност при решаване на задачи Знае ортоцентър на и свойствата му Знае забележителни точки в и твърдения, свързани с тях Геометрично място на точки, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл Център на описаната окръжност за а Вписан Описана окръжност Център на вписаната окръжност за Вписана окръжност III 27 IV 28 IV 28 IV 28 Външно вписана окръжност IV 29 Ортоцентър Забележителни точки в IV 29

9 Класна работа за II срок Предвидени са 2 учебни часа: час за подготовка, час за писмена работа IV IV Упражнение Построяване на Умее да построява по дадени елементи IV Нов урок Четириъгълник, вписан в окръжност Знае необходимите и достатъчни условия за четириъгълник, вписан в окръжност Вписан четириъгълник 95. Упражнение Четириъгълник, вписан Прилага знанията за вписан четириъгълник при V 30 в окръжност решаване на задачи 96. Нов урок Четириъгълник, описан Знае необходимите и достатъчни условия за Описан четириъгълник V 3 около окръжност четириъгълник, описан около окръжност 97. Упражнение Четириъгълник, описан Прилага знзнията за описан четириъгълник при V 3 около окръжност решаване на задачи 98. Обобщение Обобщение на Обобщава и систематизира знанията върху V Обобщение Обобщение на. Решава общи задачи върху Продължение Общи задачи върху 00. Проверка Тестове върху Проверка и оценка на знанията върху V 32 Годишен преговор 0. Проверка Изходно ниво Систематизира основните знания по математика, изучавани в 8. клас Уроци 0 89 часа допълнителни часове 9 часа: резервни часове 2 часа: начален преговор 2 часа седмица 33 3 часа класни работи 4 часа седмица 34 3 часа годишен преговор часа седмица 35 3 часа резервни часове 2 часа седмица 36 3 часа Общо: 08 часа 6 часа V V Бележка: Обединени са в един учебен час уроците: 2 и 3; 57 и 58; 29 и 30; 74 и 75; 32 и 33; 83 и 84; 36 и 37; 9 и 92; 4 и 42; 93 и 94; 47 и 48; 98 и 99.

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1 МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 019 00 ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА I. Алгебра 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение. 2. Квадратен корен. Корен n-ти.

ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА I. Алгебра 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение. 2. Квадратен корен. Корен n-ти. ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА I. Алгебра 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение. 2. Квадратен корен. Корен n-ти. Коренуване на произведение, частно, степен и корен.

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

M10_18.dvi

M10_18.dvi СЪДЪРЖАНИЕ Тема. Начален преговор Началенпреговор.Алгебра... 7 Началенпреговор.Геометрия... Тема. Ирационални изрази. Ирационални уравнения. Ирационални изрази.... 5. Преобразуване на ирационални изрази...

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 7.0.0 Г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Колко на брой от

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

Разпределение МАТ 2 клас 2019

Разпределение МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор :... /име, фамилия, подпис/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Т. ВИТАНОВ П. НЕДЕВСКИ М. КЬОСЕВА Е. СТОИМЕНОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ Т. Витанов П. Недевски М. Кьосева Е. Стоименова

Т. ВИТАНОВ П. НЕДЕВСКИ М. КЬОСЕВА Е. СТОИМЕНОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ Т. Витанов П. Недевски М. Кьосева Е. Стоименова Т. ВИТАНОВ П. НЕДЕВСКИ М. КЬОСЕВА Е. СТОИМЕНОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ Т. Витанов П. Недевски М. Кьосева Е. Стоименова Теодоси Асенов Витанов, Петър Спиридонов Недевски, Мариана Димитрова Кьосева, Евгения Асенова

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN 978-954-8-40-7 Книга за учителя по математика за 0 клас Автори Емил Миланов Колев, 09 Иван Георгиев Георгиев, 09 Стелиана Миткова Кокинова, 09 Графичен дизайн Николай Йорданов Пекарев,

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc Семинар Действия с матрици. Собствени стойности и собствени вектори на матрици. Привеждане на квадратична форма в каноничен вид. Матрица k всяка правоъгълна таблица от k-реда и -стълба. Квадратна матрица

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: 1.. + = 3 +1 + 8 = 5 4 3 3. 4. 4 5 + 1 = +6+9 +3 1 + 4 = 1 4 + 5. +1 + = 9 +1 10 6. ( -5) +10( -5)+4=0 7. 11 3-3 = 3 5+6 8. 1 +30 1 16 = 3 7 9

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

ДИМЧО СТАНКОВ

ДИМЧО СТАНКОВ ДИМЧО СТАНКОВ c, r E ( ) ln ( ) (ln ) (З) (П) r() F (, ) k (З) О v МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ за студенти по икономика 7 П Р Е Д Г О В О Р Настоящият учебник е предназначен за студентите от специалност Икономика

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc Лекция 4: Интегрално преобразувание на Лаплас 4.. Дефиниция и образи на елементарните функции. Интегралното преобразувание на Лаплас Laplac ranorm се дефинира посредством израза: Λ[ ] преобразувание на

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

Кирил Банков Илиана Цветкова Даниела Петрова Гергана Николова Стефчо Наков КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Кирил Банков Илиана Цветкова Даниела Петрова Гергана Николова Стефчо Наков КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Кирил Банков Илиана Цветкова Даниела Петрова Гергана Николова Стефчо Наков КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КИРИЛ БАНКОВ ИЛИАНА ЦВЕТКОВА ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ГЕРГАНА НИКОЛОВА СТЕФЧО НАКОВ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Математика 10. клас

Подробно

Microsoft Word - KZ_TSG.doc

Microsoft Word - KZ_TSG.doc ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА СИГНАЛНИТЕ ГРАФИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ В теорията на електронните схеми се решават три основни задачи: ) анализ; ) синтез; ) оптимизация. Обект

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан 10 Годишен преговор Уроци 2.1 2.30 стр. 32 93 10.1 Цели изрази Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързани със знаци за действия събиране, изваждане, умножение и деление.

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

4- 7 kl_ Matematika TEST 2

4- 7 kl_ Matematika TEST 2 Първи модул За задачите от 1 до 16 в листа за отговори зачертайте със знака според вас отговор. 1.Стойността на израза 9а 2-30а + 25 при а = 5 е: А)100 Б)325 В)400 2.Изразът 25х 2-1 е тъждествено равен

Подробно

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова, 2017 г. ИК РИВА АД, всички права запазени. ISBN 978-619-225-XX-XX-X

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ф А К У Л Т Е Т И Н Ф О Р М А Т И К А КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ф А К У Л Т Е Т И Н Ф О Р М А Т И К А КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ф А К У Л Т Е Т И Н Ф О Р М А Т И К А КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно