Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva"

Препис

1 СТАНОВИЩE от проф. д-р. Алмагул Шaймуратовна Нургалиева, зам.ректор по учебна работа, Академия Кокше член на научно жури, назначено със заповед 2329/ г. на Ректора на ВСУ за дисертационния труд на Гульмира Олжабековна Абишева, на тема: «Осигуряване конкурентоспособността на услугите в хотелиерския бизнес (по материали от Акмолинска област)», представен за получаване на образователна и научна степен доктор в направление Икономика и управление I. Обща характеристика на дисертационния труд Дисертационният труд е разработен в обем от 186 страници и съдържа въведение, три глави, заключение, списък на използваната литература, приложения. В работата са представени 51 таблици, 20 фигури. Библиографската справка се състои от 107 източника и 13 законодателни и нормативни документи. Актуалност на дисертационния труд. Развитието на туризма е приоритетно направление в държавната политика на Република Казахстан, тъй като туризмът се явява един от важните отрасли на националната икономика, която има голям принос при създаване на националния доход. Това е обусловено поради факта, че тази сфера осигурява привличане на финансови средства, тяхната бърза обращаемост, активизира инвестициите, създава допълнителни работни места, а също така влияе позитивно и на развитието на други сфери на икономиката. В Посланието «СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050» е показан новият политически курс на държавата. Държавният глава отбелязва, че новият етап на Казахстанския път това са новите задачи за укрепване на икономиката, повишаване на благосъстоянието на народа. В съвременния свят това е основният въпрос на социално-икономическата модернизация. Това е главният вектор за развитие на Казахстан в близките десетилетия. 1

2 В целия свят туризмът принадлежи към бързоразвиващото се и икономически ефективно направление за развитие на икономиката. Развитието на туризма води до създаване на работни места, решава социални въпроси, осигурява данъчни постъпления, повишава престижа на страната на международната арена. Освен това, развитието на туризма води до развитие на взаимносвързани отрасли, като транспорт, съобщения, строителство, лека и хранителна промишленост. Важен сегмент на диверсификацията се явява развитието на сферата на услугите. За сметка на ускорената диверсификация и повишената конкурентоспособност на националната икономика се осигурява устойчиво и балансирано развитие в следващото десетилетие. Повишената национална конкурентоспособност се явява комплексна задача, успешното решение на която определя реализацията и укрепването на вече съществуващите конкурентни предимства на отрасъл туризъм, в частност на хотелиерския бизнес. Предприятията за настаняване, функциониращи на туристическия пазар, се намират в условията на силна конкуренция. За тези предприятия проблемът за осигуряване на конкурентоспособността се явява актуален, особено в условията на посткризисно развитие на икономиката. Научното осмисляне на проблема за осигуряване на конкурентоспособността на услугите на хотелиерския бизнес в националната икономическа наука изисква отчитане на влиянието на сложни трансформационни процеси. Понастоящем методологията за изучаване, формиране, развитие и на други въпроси за решаване на проблема все още не завършена. Поради това, всестранното изследване и разработка на организационно-икономическия механизъм за осигуряване на конкурентоспособността на услугите на хотелиерските предприятия представлява важна задача. Във връзка с това, може да се каже, че дисертационната работа е актуална и има практическо значение за развитие на хотелиерския бизнес в Република 2

3 Казахстан по въпроса за повишаване на конкурентоспособността на услугите на хотелиерските предприятия. Структура на дисертационния труд. Дисертационното изследване се характеризира с вътрешно единство на целта, задачите на изследване, получените изводи и резултати. Всички раздели логически са взаимосвързани помежду си и разкриват теоретическите и практическите аспекти на изследвания проблем. Вътрешното единство на работата е определено от последователното прилагане на научно-методическите подходи за оценка на конкурентоспособността на услугите на хотелиерския бизнес за по-нататъшно разработване на теоретическите основи и практическото приложение. II. Оценка на резултатите и приноса на кандидата Теоретичните резултати и практическите препоръки, изложени в работата, се явяват резултат от самостоятелно изследване, получени на основата на обобщения, налични в научните разработки по темата на изследване. Според мен, в дисертационната работа на Абишева Г.О. може да се откроят следните научни резултати, притежаващи елементи на научна новост: Уточнени и обобщени са теоретичните основи за осигуряване на конкурентоспособността на услугите, разкрити са тенденциите на развитие на хотелиерския бизнес в Република Казахстан; Разкрити са факторите на конкурентоспособността на хотелиерските услуги, извършен е анализ на съществуващите методи за оценка на конкурентоспособността, в резултат на което е разработена методика за количествена оценка на услугите в хотелиерския бизнес с отчитане на нивото на комфорт; Представени са алтернативни стратегии за развитие на хотелиерския бизнес и е дадена икономическа обосновка на ефективността на конкурентната стратегия за развитие на хотелиерския бизнес в региона; 3

4 Разработени са механизми за осигуряване на конкурентоспособността и са показани основните направления за повишаване на конкурентоспособността на хотелските предприятия. Степента на новост за всеки научен резултат (положение), изводи и заключение на кандидата са формулирани в диссертацията. Научната новост в дисертациония труд се състои в разработване на научно обосновани стратегии за развитие на услугите на хотелиерския бизнес в условия на интеграция, което има важно значение за ръста на благосъстоянието на народа: - новостта на първия резултат е обусловена от това, че са обобщени теоретичните аспекти за осигуряване на конкурентоспособността на услугите; - втората новост се състои в това, че са разкрити факторите за конкурентоспособност на услугите, - новостта на третия резултат се определя от това, че е разработена методика за количествена оценка на услугите с отчитане на нивото на комфорт; - четвъртата новост е обусловена от това, че са разработени алтернативни стратегии за развитие на хотелиерския бизнес, и икономическа обосновка на ефективна конкурентна стратегия за развитие на хотелиерския бизнес в региона; - в резултат на петата новост е обоснована ролята на туристическия клъстер за осигуряване на конкурентоспособността на услугите в хотелиерския бизнес; - шестата новина се състои в разработването на механизми за осигуряване на конкурентоспособността и обосновка на основните направления за повишаване конкурентоспособността на хотелиерските предприятия. Оценявам вътрешното единство и насоченост на получените резултати от решаване на съответните актуални проблеми и теоретични и приложни задачи. 4

5 IIІ. Автореферат и публикации по дисертационния труд Смятам, че авторефератът достоверно възпроизвежда съдържанието на труда. Приемам, че разработките, представени в дисертационния труд, отразяват обективно реалните достижения на докторанта. Типът и количеството на представените публикации в работата съответстват на обявените от Абишева в приложения списък в автореферата. Общият брой на самостоятелните публикации е 22, от които 17 доклада на национални конференции и 5 в чужбина. Считам, че тези публикации представят постиженията на докторанта в академичното общество и в бизнес практиката. IV.Забележки и въпроси Рецензираният дисертационен труд не е лишен от някои пропуски и неточности: - В дисертационната работа са разгледани и е направена оценка на статичните фактори на конкурентоспособност, но динамичните фактори не са намерили място за изучаване на дадения проблем; - Има неточности от стилистичен и технически характер. V. Заключение Дисертационната работа на Абишева Г.О. на тема: «Осигуряване конкурентоспособността на услугите в хотелиерския бизнес (по материали от Акмолинска област)», се явява завършено самостоятелно изследване, изпълнена на достатъчно високо научно ниво, препоръчва се за защита, а авторът е достоен за получаване на образователна и научна степен доктор в направление Икономика и управление. Дата г. Подпис:. проф. к.эк. н Нургалиева А.Ш. 5

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц.д-р Ангел Георгиев Нов български университет професионално направление 3.7 Администрация и управление на дисертационен труд: Иновацио

СТАНОВИЩЕ от доц.д-р Ангел Георгиев Нов български университет професионално направление 3.7 Администрация и управление на дисертационен труд: Иновацио СТАНОВИЩЕ от доц.д-р Ангел Георгиев Нов български университет професионално направление 3.7 Администрация и управление на дисертационен труд: Иновационата политика и подходи в управлението на международните

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 'доктор ' по професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА МАРЕНОВА С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Стела Иванова Балтов

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА МАРЕНОВА С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Стела Иванова Балтов ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА МАРЕНОВА С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Стела Иванова Балтова, Международно висше бизнес училище, професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски Относно: публична защита н

РЕЦЕНЗИЯ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски Относно: публична защита н РЕЦЕНЗИЯ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски Относно: публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно