3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

Размер: px
Започни от страница:

Download "3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация"

Препис

1

2 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност и появата на начална форма на речево общуване. 7. Формиране, развиване на комуникативните умения, 8. Провокиране и стимулиране потребност и поява на начална форма на речево общуване. Натрупване и обогатяване на пасивен и активен речник. 9. Развиване на активната реч повторна, диалогична, монологична реч и комуникативните умения. 10. Изграждане на увереност във собствените възможностите за самостоятелно устно и писмено изразяване на мисли, чувства, желания и настроения Образователни задачи Използват се последователно и целенасочено за: - Формиране, развиване в достъпна форма възприятия, представи и знания за природна и обществена среда. - Натрупване и обогатяване на пасивен и активен речник. - Формиране, подобряване на количествени представи, знания за цветове, числа и геометрични фигури; умения за съотнасяне, сравняване, групиране по различни признаци. - Подобряване уменията за четене и писане, съобразени с индивидуалния темп на развитие на ученика. - Постигане на граматически правилна устна и писмена реч. IV. Форми на работа за рехабилитационно-терапевтична дейност. 1. Индивидуални занимания със учениците, приети за ДПЛР/РКН на I ниво на езиковоговорно и комуникативно развитие с пълна липса на активната реч и затруднения в комуникацията 2. Индивидуални и групови занимания със учениците, приети за ДПЛР/РКН на II ниво на езиково-говорно и комуникативно развитие с начална степен на развитие на активната реч и затруднения в комуникацията. 3. Групови занимания с ученици, приети за ДПЛР/РКН, на III ниво на езиково-говорно и комуникативно развитие - с развита в различна степен фразова реч, с нарушения в артикулацията и затруднения в комуникацията V. Видове дейности: 1. Логопедична диагностика 1.1.Логопедично изследване и попълване на речева карта на изследваните ученици. 1.2.Изготвяне на доклад - оценка за индивидуалните потребности на учениците и становище за получаване или не на ДПЛР / РКН от логопед и броя занятия седмично. 2. Изготвяне списък на учениците приети за ДПЛР/РКН в логопедичен кабинет. 3. Изготвяне годишна програма за терапевтична и рехабилитационна дейност на логопеда 4.Изготвяне на индивидуални терапевтични програми на учениците приети за ДПЛР/РКН на три нива за рехабилитация на езиково-говорните и комуникативни нарушения: 1 за ученици на I ниво на езиково-говорно и комуникативно развитие - с пълна липса на реч и затруднения в комуникацията. 2 за ученици на II ниво на езиково-говорно и комуникативно развитие - с начална степен на развитие на активната реч и начални комуникативни умения.

3 3 за ученици на III ниво на езиково-говорно и комуникативно развитие - с развита в различна степен фразова реч с нарушения в артикулацията и затруднения в комуникацията и писмената реч 5. Преглед на резултатите и постигнатите компетенции по индивидуалната терапевтична програма за ДПЛР/ РКН в края на I учебен срок. 6. Цялостен преглед и изготвяне на доклад за резултатите и постигнатите компетенции по индивидуалната терапевтична програма за ДПЛР/ РКН в края на учебната година. 7. Терапевтична и рехабилитационна дейност с учениците по Индивидуална терапевтична програма, според ниво на развитие на езиково - говорното и комуникативното развитие: ИНДИВИДУАЛНА ТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА 1 за ДПЛР/ РКН с учениците на I ниво на езиково-говорно и комуникативно развитие с пълна липса на реч и затруднения в комуникацията и с ограничения в разбирането, затруднения в изразяването, в усвояване на умения и знания за себе си и околната действителност Цели 1. Развитието на общата и фина моторика и сензориката. 2. Използване компенсаторните възможности на учениците, техните интереси и наклонности за развитие на когнитивната сфера и говора. 3. Преодоляване на негативизма и провокиране на желание за общуване. 4. Провокиране потребност и появата на начална форма на комуникацията с околните, усвояване на елементарни модели за общуване (невербални и вербални) 6. Формиране на социалната автономност. Задачи за постигане компетенции 1.Избор на подходяща мотивация за включване в предложените дейности; 2. Развитие на фина моторика - на умения за манипулиране и осъзнати самостоятелни действия с предмети- /занимания с пластичен материал, пясък, плат, низане, защипване, закопчаване, връзване, рязане, апликиране, оцветяване, рисуване, графични умения и т.н./: 3. Подобрение на рецептивна страна на езика и говора /разбиране значението на думи, с които се назовават предмети, действия, качества и явления, разбиране на постъпващата информация/. 4. Формиране, подобряване на уменията за осъзнати действия с предмети и изпълнението на прости поръчки; 5. Натрупване на пасивен и отчасти активен речник- предмети и действия от близка и подалечна среда. 6. Формиране на желание за общуване с другите и развиване на начални комуникативните умения. чрез използване на невербални средства жестове, мимика, позиция на тялото, чрез символни картини, комуникатори/ за изразяване, предаване на мисли, желания, настроения. - работа за укрепване на положителните емоционални състояния, като предпоставка за пълноценно общуване, 7. Терапевтично-рехабилитационна работа за поява и развитие на експресивна реч: - Дихателни упражнения и артикулационна гимнастика. - Провокиране на осъзната речева активностч /звукоподражания, римушки, кратки стихчета, лесни песни/. - Качествена генерализация на звуковете и овладяване сричковата структура на думите; 8. Формиране на социалната автономност

4 9 Работа по теми за усвояване на знания за природна и обществена среда.. ИНДИВИДУАЛНА ТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА 2 за ДПЛР / РКН с учениците на II ниво на езиково-говорно и комуникативно развитие с начална степен на развитие на активната реч и начални комуникативни умения, с ограничения в разбирането, затруднения в изразяването, в усвояване на умения и знания за себе си и околната действителност. Цели 1. Подобряване на общата и фина моторика и сензориката. 2. Подобряване на семантичната страна на речта и обогатяване на речника. 3. Развитие на фонематичен слух. 4. Развитие на повторната, диалогичната и мотнологичната реч. 5. Подобряване на комуникативните умения и увереност в собствените възможности. Задачи за постигане компетенции 1. Подобряване на фина моторика- чрез занимания за сортиране, пресипване, низане, защипване, закопчаване, рязане, връзване, апликиране, оцветяване, рисуване, писане по контур, редене на пръчици, сглобяване на разрязани фигури, пъзели с по-едри и малко на брой елементи. т.н. 2. Подобрение на сензориката - разбирането на въпроси, инструкции; пространствените представи; разбиране значението на думи от близката природна и обществена среда - / предмети, действия, качества и явления/. 3. Подобряване на уменията за осъзнати действия с предмети-изпълнение на прости поръчки и действия по указания. 4. Обогатяване на пасивен и активен предметен и глаголен речник - ориентиране в картини, откриване и показ и назоваване на персонажи; названия на части на тялото;облекла; обувки; мебели; плодове; зеленчуци; животни, разстения, превозни средства и др./. 5. Качествена генерализация на звуковете и овладяване сричковата структура на думите -звукоподражания, римушки, кратки стихчета, лесни песни, логоритмични занимания/. 6. Умения за свързване думите и съгласуване по род, число и време в изречения: прости, прости -разширени 7. Подобряване на фразова реч, увереност в собствените възможности и желание за общуване с околните. 8. Развиване на комуникативните умения: Използване на наличната активна реч и на достъпни невербални средства /жестове, мимики, език на тялото/ за изразване на мисли, чувства, настроения и желания при общуване с околните - връстници и възрастни. Ориентиране и работа със символни картинки, с комуникатори - за предаване на мисли, желания и настроенияи усвояване на знания.. 9. Работа по теми за усвояване на знания за природна и обществена среда.. ИНДИВИДУАЛНА ТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА 3 за ДПЛР / РКН с ученици на III ниво на езиково-говорно и комуникативно развитие - с развита в различна степен фразова реч, с нарушения в артикулацията, със затруднения в устната и писменна реч и в комуникацията Цели 1. Подобряване на езиковата прагматика и фонематичния слух.

5 2. Коригиране на неправилното звукопроизношение. 3. Обогатяване на речника. 4. Подобряване на диалогичната и монологична устна и писменна реч. 5. Подобряване на комуникативните умения. Задачи за постигане компетенции 1. Подобряване на фонетико-фонематичната страна на езика и говора. 2. Постановка и автоматизация и диференциация на липсващи и неправилно произнасянеи звукове в срички, думи, изречения и в свободната фразова реч. 3. Подобряване на лексикалната и граматическата страна на речта - уменията за съгласуване думите по род, число и време в прости разширени и сложни изречения, правилна употреба на предлози. 4. Подобряване, обогатяване на свързаната фразова реч /диалогична, монологична/ и увереност при използването и в комуникацията с околните, спазване на речеви етикет. 5. Подобряване и обогатяване на знанията за природна и обществена среда и на умението за самостоятелното им излагане в устна и писмена форма. 6. Подобряване на фината моторика: изобразителни, конструктивни и писмени умения. 7. Подобряване на слуховото внимание, умения за ориентиране в ритмика, динамика, темпо чрез включване в логоритмични упражнения-работа с детски музикални инструменти самостоятелно и в екип с други ученици. 7. Работа по теми за усвояване на знания за природна и обществена среда. VI. Очаквани резултати от ДПЛР/РКН с всички приети ученици: 1. Подобрени обща и финна моторика. 2. Подобрение на рецептивната страна на езика и говора, разбиране значението на думи, подобрени пространствени представи, ориентация в предлози и употребата им. 3. Натрупан, обогатен пасивен, активен речник /предметен и глаголен/. 4. Изградени, подобрени умения за изпълнение на определени действия по инструкция, умение за следване на указания. 5.Усвоени достъпни невербални или вербални модели за комуникация - за изразяване мисли, чувства, желания и настроения. 6. Развит фонематичен слух, преодоляни фонетико -фонематичните нарушения, подобрена артикулация - поставени, автоматизирани и диференцирани нарушените звукове в срички, думи и изречения и в свободната реч 7. Формирана, развита или обогатена активна фразова реч / повторна, диалогична, монологична/ и постигнато умение за употреба на прости, прости разширени и сложни изречения 8. Изградени умения за съставяне на разкази, преразкази без аграматизъм, според нивото на езиково-говорното развитие 9. Усвоени знания за природна и обществена среда. 10. Развити, подобрени знания за цветове, геометрични форми, числа, практически умения за сортиране, съотнасяне и групиране. 11. Подобрени умения за четене, писане според нивото на развитие. 12. Постигане на увереност в собствените възможности и желание за общуване с околните. VII. Консултативна дейност. 1. Консултиране, подкрепа и мотивиране на родителите, представители на учениците с комуникативни нарушения, за активно участие в терапевтично - рехабилитационния процес за ДПЛР/РКН..

6 2. Консултиране на учители за особеностите и потребностите на учениците с комуникативни нарушения и предоставяне на методическа подкрепа при работата с тях. 3. Консултиране на външни ученици, изготвяне доклад за оценка на потребностите им и становище за ползване или не на ДПЛР/ РКН от логопед.. 4. Насочване на ученици при необходимост за консултиране със медицински специалисти за подобряване на здравословно състояние. Изготвила Логопед: Вяра Николицова

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, www.shu.bg ул. Университетска 115 Ректор 054/ 830

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

Развитие на речта

Развитие на речта Езиково развитие в ПУВ Говорът и езикът са вродени способности, но се развиват след раждането и зависят от социалната среда. Тяхното правилно развитие зависи от здравословното състояние на детето, от неговата

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Н

Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Н Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Николова и Елена Шишманова (контакти: office@bco.bg,

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-1

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-1 ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - Л О Г О П Е Д И Ч Е Н Ц Е Н Т Ъ Р - В А Р Н А ОБЩИНА ВАРНА Утвърденил: Директор: Л.Лазарова Янева Зап. 07-130/29.08.2018г. в сила от 15.09.2018г. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Функции на предразсъдаците

Функции на предразсъдаците ФУНКЦИИ НА ПРЕДРАЗСЪДАЦИТЕ 1.Адаптивна фунция-предразсъдаците правят възможна бързата адаптация към съответните житейски условия.с тяхна помощ личността полесно бива призната в социалната среда,като се

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно