С Т Р А Т Е Г И Я

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т Р А Т Е Г И Я"

Препис

1 ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г.

2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община Ботевград за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. Тя съдържа: 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост; 2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права, под аренда или за предоставяне за управление; 3. Описание на имотите, които общината има намерение да предостави за публичночастно партньорство или за концесия или за внасяне на непарична вноска в капитала на търговски дружества. 4. Описание на имотите, които общината има намерение да предостави под аренда. 5. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица; 6. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица. 7. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване. 8. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти. 9. Обекти от първостепенно значение, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти. II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 Г. по ред Вид дейност Прогнозен резултат в лв. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Отдаване под наем на помещения Отдаване под наем на общинска земя Отдаване под наем на жилища Всичко от управление на имоти-общинска собственост Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Продажба на имоти-общинска собственост

3 2. Учредени вещни права Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти общинска собственост Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост ВСИЧКО ПРИХОДИ от управление и разпореждане НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ 1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.) 2. За оценки За обявления ВСИЧКО РАЗХОДИ III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА, ПОД АРЕНДА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ През 2018г. община-ботевград има намерение да предостави под наем следните общински имоти: Таблица 1 по Описание на имота ред 1. Помещения лекарски кабинети в Четириетажна масивна сграда доболнична помощ /бивша поликлиника/ в кв.202,гр.ботевград 2. Помещения в Здравните домове в селата на община Ботевград 3. Помещения в Младежки домове в селата на община Ботевград 4. Помещения в Читалищата в селата на община Ботевград 5. Помещения в Кметствата в селата на община Ботевград 6. Помещения за училищни лавки и столове в общинските училища в община Ботевград 7. Обособена част Кафе-аперитив, на II-ри етаж от сграда Спортно-възстановителен комплекс, в УПИ I-за училище,кв.31 по плана на гр.ботевград. 8. Кафе-сладкарница в обект Ледена пързалка-гр. Ботевград. 9. Помещения в централен корпус на сграда Ритуален дом, е в УПИ I кв.65 по плана на гр.ботевград 10. Помещения в Битов комбинат в с.новачене, община Ботевград 11. Помещения в триетажна масивна административна сграда/ Бивша сграда на Родина- 75И / с част от партер и сутерен, построена през 1965г., със ЗП-504кв.м. и РЗП кв.м. в УПИ І/първи/ на кв.49 по плана на гр.ботевград, 12. Терен с площ от 150 кв.м. в кв.53, м. Скока,с.Боженица 13. Терени с площ от 12.24кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.62, гр. 3

4 Ботевград, ПИ с идентификатор по КК и КР на гр. Ботевград. 14. Терени с площ от 12.96кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.62, гр. Ботевград, ПИ с идентификатор по КК и КР на гр. Ботевград. 15. Терени с площ от 13.20кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.62, гр. Ботевград, ПИ с идентификатор по КК и КР на гр. Ботевград. 16. Терени с площ от 14.44кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.62, гр. Ботевград, ПИ с идентификатор по КК и КР на гр. Ботевград. 17. Терени с площ от 12.00кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.63, гр. Ботевград, ПИ с идентификатор по КК и КР на гр. Ботевград. 18. Терен с площ от 14.60кв.м.представляващ част от ПИ с идентификатор по КК и КР на гр.ботевград-площад.за изграждане на временно съоръжение тип рампа,за осигуряване на достъп до сградата на пл. Саранск 7 /банка Пиреос / 19. Терени с площ от 12.24кв.м., за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.65 и кв. 67, гр.ботевград, ПИ с идентификатор по КК и КР на гр. Ботевград. 20. Терени с площ от 4.0кв.м. на територията на гр. Ботевград за разполагане на павилиони за разпространение на вестници и печатни произведения, по схема одобрена с Решение на ОбС-Ботевград. 21. Терени за разполагане на гаражни клетки на територията на гр.ботевград. 22. Земеделски земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с НТП: пасища, мери и ливади по списък, утвърден по решение на Общински съвет Ботевград. 23. Земеделски земи собственост на общината и такива по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ,с НТП: ниви, изоставени трайни насаждения и други по опис в Протоколно решение 1, утвърдено със Заповед 346/ г. от ОД Земеделие София област. 24. Терени с площ от 4.00кв.м. на територията на гр.ботевград за разполагане на павилиони за продажба на сладолед, по схема одобрена с Решение на ОбС-Ботевград. 25. Терени в ПИ с идентификатор по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград по схема утвърдена от главния архитект на общината, след изразено съгласие от ОбС, за разполагане на преместваеми търговски обекти. 26. Терен с площ от 50 кв. м., находящ се в ПИ с идентификатор по КККР на гр. Ботевград, /до имота на ТПГ Стамен Панчев, на завоя на пътя за в.з. Зелин / за разполагане преместваем търговски обект 27. Терен с площ от 8 кв. м., част от ПИ с идентификатор по КККР на гр. Ботевград, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица / на кръстовището на бул. Трети март и ул. Стефан Караджа за разполагане преместваем обект Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ИМА ГОТОВНОСТ ДА ПРОДАДЕ ИЛИ ДА УЧРЕДИ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ТЯХ В настоящия раздел на Програмата са включени всички недвижими имоти общинска собственост, подготвени за продажба или учредяване право на строеж. Таблица2 Описание на имота Поземлен имот с идентификатор с площ от 1362кв.м. по КККР на 1. гр.ботевград, представляващ УПИ І за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград. 4

5 2. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1362кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІІ за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 3. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1210кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ботевград, представляващ УПИ ІІІ за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 4. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1112кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІV за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 5. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1010кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ботевград, представляващ УПИ V за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 6. Поземлен имот с идентификатор с площ от 991кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ VІ за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 7. Поземлен имот с идентификатор с площ от 979кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ VІ за жилищно строителство в кв.175/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 8. Поземлен имот с идентификатор с площ от 934кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ботевград, представляващ УПИ VІІІ за жилищно строителство в кв.175/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 9. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1280кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІІ за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. Васил 10. Поземлен имот с идентификатор с площ от 999кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІV за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. Васил 11. Поземлен имот с идентификатор с площ от 907кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХV за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. Васил 12. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1102кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХVІ за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. Васил 13. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1102кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХVІІ за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. Васил 14. Поземлен имот с идентификатор с площ от 890кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІХ за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. Васил 15. Поземлен имот с идентификатор с площ от 987кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХVІІІ за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. Васил 16. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1697кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХ за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. Васил 17. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1852кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХІ за жилищно строителство с урегулирана площ от 1855 кв.м., с уредени регулационни сметки в кв.168/в ж.к. Васил Левски / по плана на гр.ботевград 18. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1858кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ І за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. Васил 19. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1306кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІІ за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. Васил 5

6 20. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1192кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІІІ за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. Васил 21. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1071кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІV за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. Васил 22. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1191кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ V за жилищно в кв.178/в ж.к. Васил Левски / по плана на гр.ботевград 23. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1110кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ VІ за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. Васил 24. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1343кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ VІІ за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. Васил 25. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1670кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ботевград, представляващ УПИ VІІІ за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. Васил 26. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1755кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІХ за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. Васил 27. Поземлен имот с идентификатор с площ от 2474кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ Х за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. Васил 28. Поземлен имот с идентификатор с площ от 3794кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІІ за жилищно в кв.170/в ж.к. Васил Левски / по плана на гр.ботевград 29. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1889кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІІІ за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. Васил 30. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1961кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІV за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. Васил 31. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1520кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХVІ за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. Васил 32. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1501кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХVІІ за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. Васил 33. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1818кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХХ за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. Васил 34. Поземлен имот с идентификатор с площ от 2031кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХХІ за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. Васил Левски / по плана на г.ботевград 35. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1887кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХХІІ за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. Васил 36. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1653кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХХІІІ за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. Васил 37. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1779кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХХІV за жилищно строителство в кв.170/в 6

7 ж.к. Васил 38. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, площ 4840кв.м., по предходен план кв.206, парцел І, с адрес: гр.ботевград, ул.захари Стоянов 39. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, НТП:незастроен имот за жилищни нужди, площ 8051кв.м., по предходен план кв.207, парцел І, с адрес: гр.ботевград, ул.захари Стоянов 40. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, площ 7476кв.м., по предходен план кв.207, парцел ІІ, с адрес: гр.ботевград, ул.захари Стоянов 41. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, вид територия урбанизирана, НТП за производството на строителни материали, конструкции и изделия с площ от кв.м., кв.195, УПИ ХV 42. Поземлен имот с идентификатор с площ кв.м. по КККР на гр.ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, складов обект, с адрес гр.ботевград, бул. Цар Освободител, с номер по предходен план 3050 в кв Поземлен имот с идентификатор с площ кв.м. по КККР на гр.ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, складов обект, с адрес гр.ботевград, с номер по предходен план 3050 в кв Поземлен имот с идентификатор с площ кв.м. по КККР на гр.ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, складов обект, с адрес гр.ботевград, с номер по предходен план 3050 в кв Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, Промишлена зона Юг, вид територия урбанизирана, НТП незастроен имот за друг вид производствен и складов обект с площ от 1010 кв.м., заедно със застроената в него сграда с идентификатор със ЗП-401кв.м. с предназначение:промишлена сграда, сглобяема, стоманобетонна, с номер по предходен план кв.235/бивше редовно поделение/, УПИ VІІ. 46. Поземлен имот с идентификатор с площ от 997кв.м. по КККР на гр.ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор със ЗП-402кв.м., представляващ УПИ VІІІ-3516-за производствена и складова дейност в квартал 235/бивше редовно поделение/по РП на гр.ботевград 47. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1164кв.м. по КККР на гр.ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор със ЗП-401кв.м., представляващ УПИ ІХ-3516 за производствена и складова дейност в квартал 235 /бивше редовно поделение/по РП на гр.ботевград 48. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1141кв.м. по КККР на гр.ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор със ЗП-398кв.м.,представляващ УПИ Х-3516-за производствена и складова дейност в квартал 235/бивше редовно поделение/ по плана на гр.ботевград 49. Поземлен имот с идентификатор с площ от 954кв.м. по КККР на гр.ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор със ЗП-407кв.м.представляващ УПИ ХІ-3516-за производствена и складова дейност в квартал 235/бивше редовно поделение/ по плана на гр.ботевград 50. Поземлен имот с идентификатор с площ от 3148кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ І-3516-за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.238 по РП на гр.ботевград, заедно със застроената в него четириетажна масивна сграда с идентификатор със ЗП-828кв.м., със сутерен с площ от 274кв.м. /учебен корпус в бивше редовно поделение/. 51. Поземлен имот с идентификатор с площ от 4119кв.м. по КККР на 7

8 гр.ботевград, представляващ УПИ ІІ-3516-за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.238 по РП на гр.ботевград заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда с идентификатор със ЗП-1060кв.м., с предназначение промишлена сграда. 52. Поземлен имот с идентификатор с площ от 2119кв.м., заедно със застроените в него сгради с идентификатор и с идентификатор по КК на гр.ботевград, представляващ УПИ І-за общински детски комплекс в кв.140 по РП на гр.ботевград/бивш пионерски дом/ 53. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1489кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІV- за производствена, складова и обществено обслужващи дейности, празен, незастроен, се в кв.177/ж.к. Васил Левски -до ел.подстанцията/ по РП на гр.ботевград 54. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1593кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХV- за производствена, складова и обществено обслужващи дейности, празен, незастроен, в кв.177 /ж.к. Васил Левски -до ел.подстанцията/ по плана на гр.ботевград 55. УПИ ІІІ-862 за обществено - обслужваща дейност и жилищно строителство с урегулирана площ от 2210кв.м., празен, незастроен с уредени регулационни сметки, в кв.27 по плана на с.новачене 56. УПИ ХVІ-за общ.обслужваща и производствена дейност с урегулирана площ от 3550кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен, в кв.41 по плана на с.новачене 57. УПИ ХV- общ. с урегулирана площ от 1065кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен, в кв.41 по плана на с.новачене 58. УПИ ІV-802 с урегулирана площ от 608 кв.м., с уредени рег.сметки, празен, незастроен в кв.80 по плана на с.новачене 59. УПИ VІІІ-802 с урегулирана площ от 665 кв.м., празен с уредени регулационни сметки, празен, незастроен в кв.80 по плана на с.новачене 60. УПИ VІІІ-778 с урегулирана площ от 720 кв.м., с уредени регулационни сметки, на собственика на застроената в него сграда, в кв.79 по плана на с. Новачене. 61. Поземлен имот No с площ от 752 кв.м. празен, незастроен в кадастрален район 280, м. Конопище, с.новачене, 62. УПИ ІІ с урегулирана площ от 1000 кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен терен в кв.53 по плана на с.скравена, Община-Ботевград 63. УПИ ІІІ с ур.площ от 1000 кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен терен в кв.53 по плана на с.скравена, Община-Ботевград 64. УПИ ІV с ур.площ от 1000 кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен терен находящ се в кв.53 по плана на с.скравена, Община-Ботевград 65. Поземлен имот с идентификатор: по КККР на гр. Ботевград, с площ от 732 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: шеста, местност Чеканица 66. Поземлен имот с идентификатор: по КККР на гр. Ботевград, с площ от 1454 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: шеста, местност Чеканица 67. Поземлен имот с идентификатор: по КККР на гр. Ботевград, с площ от 18 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: за друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, УПИ ХХVІІІ в кв. 63 по плана на в.з. Зелин 68. Поземлен имот по плана на новообразуваните имоти съгласно 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Чешковица, землище с. Врачеш с площ кв. м., начин на трайно ползване: трайни насаждения. 69. Поземлен имот с идентификатор с площ от 350кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ботевград, представляващ УПИ VІ-за обществено- 8

9 обслужващи дейности с урегулирана площ от 350кв.м. в кв.1а по плана на гр.ботевград. 70. Поземлен имот с идентификатор с площ от 477кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ботевград, представляващ УПИ VІІ-за общественообслужващи дейности с урегулирана площ от 477кв.м. в кв.1а по плана на гр.ботевград. 71. Поземлен имот с идентификатор с площ от 535кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХ в кв.44 по плана на гр.ботевград. 72. Поземлен имот с идентификатор по КККР на Ботевград, одобрени със Заповед РД-18-49/ г. на ИД на АГКК, адрес Ботевград, ул. Зелинград, с площ кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, представляващ УПИ VІІІ- 243, кв. 10 по плана на Ботевград 73. Поземлен имот с идентификатор по КККР на Ботевград, одобрени със Заповед РД-18-49/ г. на ИД на АГКК, адрес Ботевград, ул. Зелинград, с площ кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, представляващ УПИ ІХ- 205, кв. 10 по плана на Ботевград 74. Поземлен имот с идентификатор , област София, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, Промишлена зона, вид собственост - общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 3427 кв.м., квартал 199, парцел IV 75. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Ботевград, с площ от кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: незастроен имот за жилищни нужди, квартал 186 /сто осемдесет и шест/, УПИ III /трети/, по действащия регулационен план на гр. Ботевград 76. УПИ І-2 в кв. 1 по регулационния план на с. Радотина, с урегулирана площ от 590 кв.м. 77. Поземлен имот , по плана на новообразуваните имоти в с. Боженица, м. "Разсадника", с площ от кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, (съгласно 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) категория на земята: шеста; 78. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Ботевград, с площ от кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: за друг вид производствен, складов обект; квартал 200, УПИ: I, по действащия регулационен план на гр. Ботевград, стар идентификатор: ; 79. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Ботевград, с площ от 2010 кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: незастроен имот за производствен, складов обект; квартал 200, УПИ: част от I, по действащия регулационен план на гр. Ботевград, стар идентификатор: няма; 80. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Ботевград, с площ от 2147 кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: за друг обществен обект, комплекс; квартал 200, УПИ: V, по действащия регулационен план на гр. Ботевград, стар идентификатор: няма; 81. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Ботевград, с площ от 5633 кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: незастроен имот за производствен, складов обект; квартал 200, УПИ: IV, по действащия регулационен план на гр. Ботевград, стар идентификатор: няма; 9

10 82. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Ботевград, с площ от 5858 кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: незастроен имот за производствен, складов обект; квартал 200, УПИ: III, по действащия регулационен план на гр. Ботевград, стар идентификатор: няма;. 83. УПИ ХІХ-105 в кв. 11 по плана на с.липница, с площ от 3500 кв.м., заедно с масивна двуетажна сграда със ЗП 220 кв.м. /бивша здравна служба/; 84. Поземлен имот по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, квартал 225, УПИ V по действащия регулационен план на гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, бул. Трети март ; 85. УПИ ХVІ в кв. 44 по регулационния план на с. Врачеш с урегулирана площ от 1650 кв.м., заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 200 кв.м.; 86. УПИ ІІ в кв. 49 по регулационния план на с. Скравена, с урегулирана площ от 2446 кв.м., заедно със застроените в него сгради: Двуетажна масивна сграда от 390 кв.м. и едноетажна сграда от 152 кв.м.; 87. УПИ ХХІ в кв. 72 по регулационния план на с. Врачеш, с урегулирана площ от 4460 кв.м., заедно със застроената в него сграда: Масивна едноетажна сграда със застроена площ 400 кв.м.; 88. Втори етаж на двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ, кв. 75 по регулационния план на с. Врачеш /клуб Чешковица /; 89. Втори етаж на двуетажна масивна сграда с площ 150 кв.м., построена в кв. 15 по регулационния план на с. Врачеш /клуб Осеница /; В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ През 2018 г. Община Ботевград има намерение да учреди право на ползване или право на управление върху обекти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община-Ботевград. Поземлен имот с идентификатор с площ от 1451кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІХ-3516 за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.236 / бивше редовно поделение/ по РП на гр.ботевград, празен, незастроен. ПИ с , с площ от 4,638 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: ІV, местност Локвите землище на с. Трудовец; ПИ с , с площ 0,421 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: ІV, местност Пияк землище с. Трудовец; ПИ с , с площ от 5,914 дка, начин на трайно ползване нива, категория на земята: ІV, местност Пияк землище с. Трудовец; ПИ с идентификатор , с площ от 465 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване, УПИ I, квартал: 49, заедно със застроената в него сграда: 1. Сграда с идентификатор по КККР на гр. Ботевград, ЗП-107 кв.м., брой етажи-2, предназначение: друг вид обществена сграда. 10

11 Г. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА КОНЦЕСИЯ ИЛИ ЗА ВНАСЯНЕ НА НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА Концесия на микроязовир в землището на с. Гурково поземлен имот , с площ от дка начин на трайно ползване язовир Д. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД АРЕНДА При постъпване до кмета на общината на предложения от граждани или юридически лица, за предоставяне под аренда на имоти от общинския поземлен фонд, същите ще бъдат включвани в Програмата и ще се процедират при спазване процедурите по Закона за общинската собственост, ЗСПЗЗ и Закона за арендата. IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА През 2018 г. Община Ботевград няма намерение да предлага имоти общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират при спазване процедурата на чл.40 от Закона за общинската собственост. V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, В КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕКРАТИ СЪСОБСТВЕНОСТ С ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ТАБЛИЦА 3 по Описание на имота и съсобственика ред 1. В ПИ с идентификатор по КК и КР на гр. Ботевград, в.з. Зелин, УПИ Х-1165 кв. 75 с Дамян Тодоров Йорданов. 2. В ПИ с идентификатор по КК и КР на гр. Ботевград, в.з. Зелин, УПИ ХІ-1163,1165 кв. 75 с Дамян Тодоров Йорданов. 3 В УПИ ХVІІІ, ХХІ, ХХІІІ и ХХV в кв.48 по регулационния план на с.трудовец с Васил и Марин Павлови, н-ци на Георги Василев Христов, Тодор Даскалов и други. 4. В УПИ І-758 в кв. 69 по регулационния план на с. Врачеш с Димитър Георгиев Влахов. 5. В УПИ ІІ-1087 в кв. 47 по регулационния план на с. Врачеш с Христина Маринова Недковска. 5. В УПИ VІІ-327 в кв.25 по регулационния план на с.радотина с Радка Димитрова 11

12 Бурова. 6. В УПИ ІV-399,3007 в кв. 30 по регулационния план на с. Трудовец със Снежинка Василева Балевска. 7. В УПИ VІІ-976 в кв. 62 по плана на с. Скравена с Йорданка Христова Стаменова и Стефан Христов Стаменов. 8. В УПИ ХV-420 в кв. 30 по регулационния план на с. Скравена с Димитър Богданов Банчев. 9. В ПИ с идентификатор по КК и КР на гр. Ботевград, УПИ ІІІ 1747 в кв. 114 по регулационния план на гр. Ботевград с Дамян Русинов Маринов. 10. В УПИ ХІV 1210, в кв. 60 по регулационния план на с. Скравена със Станислав Василев Геровски. VІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 1.Придобиване на недвижими имоти, представляващи държавна собственост: Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, ТПТ:урбанизирана, НТП: стадион заедно със застроените в него сгради, квартал: 80 по плана на гр.ботевград. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, ТПТ:урбанизирана, НТП: за друг вид озеленени площи, квартал 80 по плана на гр. Ботевград. Идеални части от терена на поземлен имот с идентификатор по КК и КР на гр.ботевград, собственост на държавата чрез Областен управител на Софийска област /част от терена на бивш Чавдар ЕАД в кв.197 по плана на гр.ботевград/. Поземлен имот с идентификатор с площ от 6257 кв.м., заедно със застроената в него сграда с идентификатор по КР и КК на гр.ботевград /УПИ ІV в кв.210 по РП на гр.ботевград-за гражданска отбрана/. Способ за придобиване: На основание чл.54 от Закона за държавна собственост по Решения на Общински-съвет-Ботевград безвъзмездно прехвърляне правото на собственост. 2.Придобиване на недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и юридически лица: Апартамент 11, вх.а, етаж ІV в жилищен блок 15, ж.к.саранск, гр.ботевград, собственост на Любомир Александров Маринов. Поземлен имот , в м. Пияк, землището на с.трудовец-за спортен терен, ІV-та категория, с площ от 1634кв.м., собственост на н-ци на Мария Иванова Иванова/за спортно игрище/. дворно място от 155 /сто петдесет и пет/ кв. м., представляващо имот пл. 309/триста и девет/, в кв. 20/двадесет/ по плана на с. Радотина, заедно със построената в него двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 108/сто и осем/ кв. м. /бивше кметство и здравна служба/, собственост на Васил Георгиев Петров. 12

13 терен с площ от кв.м., който се придава от УПИ ХІ за административна, търговска, производствена и складова дейност в кв. 50 по плана на с. Трудовец /собственост на Граммер АД/ към улична регулация /за изграждане на велосипедна алея/, съгласно проект за промяна на регулационния и кадастрален план на с. Трудовец. Способ за придобиване: На основание чл.34 от Закона за общинската собственост по Решение на Общински-съвет-Ботевград - възмездно придобиване правото на собственост. VІІ. ОБЕКТИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ. При възникване на необходимост от задоволяване на общински нужди, които не могат да задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти публична общинска собственост, ще се конкретизират обектите, които ще бъдат включени допълнително през 2018 г. в този раздел на Програмата. VІІІ. ОБЕКТИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ. При включване на обекти в раздел VІІ ще бъдат определяни обекти от първостепенно значение, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти. VІI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г. е приета с Решение 358/ г., на Общински съвет-ботевград, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода г. По своята същност тя е отворен документ и може да се допълва и актуализира през годината. 13

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

ПО ПЛАНА НА ГР

ПО ПЛАНА НА ГР П О РЕ Д ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА И ПО КВС НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА 2017год.. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 Допускане ПУП- ПРЗ 03719.202.2, 03719.202.3 и 03719.202.37 гр.,, обл.варненска,

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно