(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)"

Препис

1 ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС ДО Г-ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС ДО Г-ЖА СЛАВКА КАМЕНОВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС Д Н Е В Е Н Р Е Д за редовното заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС, насрочено за г. (вторник) от 10,00 часа в заседателната зала на ул. Eкзарх Йосиф 12, етаж 3 І. РАЗНИ: Р-1. ОТНОСНО: Писмо от зав.отдел Административен при ВКП с приложени: Молба от Димитър Венелинов Начев за освобождаване от заеманата длъжност заместник на административния ръководител заместникрайонен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница и от длъжността прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от г. Предложение на Главния прокурор на Република България за поощрение на Димитър Венелинов Начев заместник на административния ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница, с отличие личен почетен знак: втора степен - сребърен, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. б от ЗСВ, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

2 Р-2. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София с приложена: Молба от Красимир Кирилов Кожухаров за освобождаване от заеманата длъжност прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от г. Р-3. ОТНОСНО: Молба от Стефка Стефанова Славчева Иванова следовател в ОСлО в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за писмено становище дали е придобила статут на несменяемост по реда на чл. 129 от ЗСВ (отм.) в редакцията му, обнародвана в ДВ бр. 59 от г. и в сила до м г. На г. е навършила 3-год. стаж на заеманата длъжност, необходимо ли е решение на ВСС за придобиване статут на несменяемост. Р-4. ОТНОСНО: Уведомително писмо от административния ръководител председател на Районен съд гр. Първомай за обявяване на 1 (една) свободна щатна длъжност съдия и конкурс за заемането й. Р-5. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител председател на Районен съд гр. Свиленград за обявяване на 1 (една) свободна щатна длъжност съдия и конкурс за заемането й. Р-6. ОТНОСНО: Отложена с решение на КПА по протокол 13/ г. Извлечение от протокол 09/ г. от заседание на Комисия по правни въпроси във връзка с Решение на КПА по протокол 09/ г. т. Р 4 - Въпроси за обсъждане от страна на КПА Р-7. ОТНОСНО: Отложена с решение на КПА по протокол 06/ г. Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд София област за: освобождаване на Албена Георгиева Радославова от заеманата длъжност "Заместник на административния ръководител - заместникпредседател" на Административен съд София област с ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението; назначаване на Емил Любчов Димитров - съдия в Административен съд София област с ранг съдия в АС на длъжност "Заместник на административния ръководител - заместникпредседател" на Административен съд София област с ранг съдия в АС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност;

3 назначаване на Албена Георгиева Радославова на длъжност "съдия" в Административен съд София-област с ранг съдия в АС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. Р-8. ОТНОСНО: Заявление от административния ръководител председател на Районен съд гр. Троян за поправка на явна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол 52/ г. т и 13.2, с което е проведено периодично атестиране на Светла Иванова Иванова съдия в Районен съд гр. Троян, като решението се чете На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Светла Иванова Иванова - съдия в Районен съд гр. Троян На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Светла Иванова Иванова - съдия в Районен съд гр. Троян, комплексна оценка от атестирането МНОГО ДОБРА". ІІ. ВЪЗРАЖЕНИЯ В-1. ОТНОСНО: Молба от Христо Георчев Георчев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Свиленград за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. В-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Русе за придобиване статут на несменяемост на Ивайло Йосифов Иванов - съдия в Районен съд гр. Русе, считано от г. на основание чл.196, т. 1 от ЗСВ. В-3. ОТНОСНО: Възражение от Яна Цветанова Димитрова - съдия Районен съд гр.разлог Писмо от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Разлог с приложено възражение на Яна Цветанова Димитрова - съдия Районен съд гр. Разлог и ЕФ за атестиране изготвен от Окръжен съд гр. Благоевград Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Разлог за периодично атестиране на Яна Цветанова Димитрова - съдия Районен съд гр. Разлог, с ранг съдия в ОС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. В-4. ОТНОСНО: Възражение от Албена Такова Момчилова - съдия Районен съд - гр.разлог

4 Писмо от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Разлог с приложено възражение на Албена Такова Момчилова - съдия Районен съд гр. Разлог и ЕФ за атестиране изготвен от Окръжен съд гр. Благоевград Предложение на административния ръководител на Районен съд - гр.разлог за периодично атестиране на Албена Такова Момчилова - съдия Районен съд - гр.разлог, с ранг съдия в ОС", на основание чл.196, т. 2 от ЗСВ. В-5. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Хасково за придобиване статут на несменяемост на Пламен Стоянов Георгиев - съдия в Районен съд гр. Хасково, на основание чл.196, т. 1 от ЗСВ. В-6. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за периодично атестиране на Весела Трайкова Живкова - Офицерска - съдия в Районен съд гр. Оряхово с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. В-7. ОТНОСНО: Възражение от Велина Иванова Полежанова - съдия в Районен съд гр. Разлог Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Разлог за периодично атестиране на Велина Иванова Полежанова - съдия в Районен съд гр. Разлог, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. ІІІ. АТЕСТИРАНЕ ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ КПА СЪДИИ А-1. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител председател на Районен съд гр. Шумен за придобиване статут на несменяемост на Калин Георгиев Колешански съдия в Районен съд гр. Шумен, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. А-2. ОТНОСНО: Заявление от Румяна Димова Христова - Ненова съдия в Районен съд гр. Варна с ранг съдия в ОС за придобиване статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.

5 ПРОКУРОРИ А-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Несебър за придобиване статут на несменяемост на Анна Георгиева Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. ІV. СЪДИЛИЩА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК С-1. ОТНОСНО: Отложена с решение на КПА по протокол 10/ г. Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Тервел за периодично атестиране на Росен Иванов Балкански - съдия в Районен съд гр. Тервел, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-2. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за периодично атестиране на Васил Анастасов Анастасов съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-3. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Светлана Димитрова Митрушева - Атанасова заместник на административния ръководител заместник-председател на Районен съд гр. Ямбол с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ С-4. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Любомир Симеонов Нинов - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Калина Стоянова Пенева съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-6. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. София за периодично атестиране на

6 Калинка Стефанова Георгиева Йорданова съдия в Окръжен съд гр. София, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-7. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Рени Михайлова Спартанска съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-8. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Татяна Георгиева Бетова съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-9. ОТНОСНО: Предложение на административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Елена Йорданова Захова съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-10. ОТНОСНО: Предложение на административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Михаела Атанасова Добрева съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-11. ОТНОСНО: Заявление от Мария Ганчева Николова - Ангелова съдия в Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ. С-12. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за придобиване статут на несменяемост на Людмила Добрева Григорова Митева съдия в Районен съд гр. Шумен, считано от датата на вземане на решението. С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за придобиване статут на несменяемост на Румен Атанасов Стойнов съдия в Районен съд гр. Своге, считано от датата на вземане на решението. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ С-14. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Видин за повишаване на Георги Иванов Попиванов (роден на г.) съдия в Окръжен съд гр. Видин с ранг съдия в АС, на място в ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно

7 трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ ( 129, ал. 3 ЗИДЗСВ). С-15. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Административен съд София-град за повишаване на Мария Христова Попова съдия в Административен съд София-град с ранг съдия в АС, на място в ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. ( 129, ал. 3 ЗИДЗСВ) С-16. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Административен съд София-град за повишаване на Деница Георгиева Александрова Митрова съдия в Административен съд София-град с ранг съдия в АС, на място в ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ С-17. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Административен съд София-град за повишаване на Доброслав Вълков Руков съдия в Административен съд София-град с ранг съдия в АС, на място в ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. ( 129, ал. 3 ЗИДЗСВ) ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ С-18. ОТНОСНО: Отложена с решение на КПА по протокол 10/ г. Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Пламена Костадинова Георгиева Върбанова съдия в Районен съд гр. Бургас с ранг съдия в ОС, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. С-19. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Албена Георгиева Палова съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ.

8 С-20. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Елеонора Петрова Серафимова съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. С-21. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Кристина Ламбрева Пунтева съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. С-22. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Мариана Илиева Димитрова съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. С-23. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Илиана Георгиева Димитрова - Васева съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. С-24. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Венцислав Стоянов Маратилов съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. С-25. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Сливен за периодично атестиране на Христина Захариева Марева съдия в Окръжен съд гр. Сливен с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. С-26. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Николай Енчев Иванов съдия в Окръжен съд гр. Ямбол с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. С-27. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Ямбол за периодично атестиране на Калина Георгиева Пейчева съдия в Окръжен съд гр. Ямбол с ранг съдия в ОС, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. С-28. ОТНОСНО: Заявление от Веселин Ангелов Петричев - административния ръководител - председател на Районен съд гр.

9 Велинград с ранг съдия в АС за периодично атестиране, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. С-29. ОТНОСНО: Молба от Светлин Велков Михайлов съдия в Софийски градски съд с ранг съдия в АС за периодично атестиране, на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ С-30. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Разлог за придобиване статут на несменяемост на Албена Такова Момчилова съдия в Районен съд гр. Разлог с ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. С-31. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Разлог за придобиване статут на несменяемост на Яна Цветанова Димитрова съдия в Районен съд гр. Разлог с ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. ОТЛОЖЕНИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КПА по протокол 13/ г. за г. С-32. ОТНОСНО: Предложение на административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Таня Ташкова Русева - Маркова - съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. V. ПРОКУРАТУРИ ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК П-1. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за периодично атестиране на Антоанета Георгиева Чакърова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг «прокурор в АП», на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

10 П-2. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Георги Илиев Пенев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-3. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Марин Николов Пелтеков - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-4. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Мездра за периодично атестиране на Цветомила Тошкова Пашовска - Николовска - прокурор в Районна прокуратура гр. Мездра, с ранг прокурор в ОП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ П-5. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Луковит за придобиване статут на несменяемост на Атанаска Венкова Маринова - прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т.1 от ЗСВ. П-6. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас за придобиване статут на несменяемост на Гинка Димитрова Чинова - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т.1 от ЗСВ. П-7. ОТНОСНО: Предложение на и.ф.административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Силистра за придобиване статут на несменяемост на Мюхран Ниазиева Аптулова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Силистра, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т.1 от ЗСВ. П-8. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Монтана за придобиване статут на несменяемост на Никола Венелинов Ставрев - прокурор в

11 Районна прокуратура гр. Монтана, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т.1 от ЗСВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ П-9. ОТНОСНО: Отложена с решение на КПА по протокол 08/ г. Молба от Красимира Жекова Вълчанова - прокурор в Районна прокуратура гр. Нови Пазар, с ранг «прокурор в ОП», за повишаване на място в ранг «прокурор в АП», с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-10. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Елхово за повишаване на Ана Георгиева Саракостова прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово, с ранг прокурор в ОП, на място в ранг прокурор в АП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ ( 129, ал. 3 ЗИДЗСВ) П-11. ОТНОСНО: Предложение на заместника на административния ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пазарджик за повишаване на Елена Спасова Попова прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, на място в ранг прокурор в ОП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-12. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Павликени за повишаване на Антон Николов Антонов прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени, с ранг прокурор в ОП, на място в ранг прокурор в АП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. П-13. ОТНОСНО: Заявление от Димитрия Павлова Ганчева административен ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг прокурор в АП, за повишаване на място в ранг прокурор във ВКП и ВАП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

12 ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ П-14. ОТНОСНО: Заявление от Емил Иванов Денев - административен ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг прокурор във ВКП и ВАП, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-15. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Добринка Любомирова Калчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-16. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Светлана Петрова Ангелчовска - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-17. ОТНОСНО: Заявление от Николай Анестиев Кокинов - административен ръководител градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор във ВКП и ВАП, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-18. ОТНОСНО: Предложение на заместника на административния ръководител заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Нина Борисова Ангелова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-19. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Павликени за периодично атестиране на Даниела Маринова Йовчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-20. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кърджали за периодично атестиране на Чавдар Иванов Чавдаров - прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

13 ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ П-21. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ямбол за придобиване статут на несменяемост на Недко Йорданов Русев прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. П-22. ОТНОСНО: Предложение от Елена Серафимова Гоцева - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград за придобиване статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ ОТЛОЖЕНИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КПА по протокол 13/ г. за г. П-23. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за повишаване на Росица Кирилова Бърдарова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, на място в ранг следовател в НСлС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО: (п) МИЛКА ИТОВА

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно