Microsoft Word - A2 ivrit

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - A2 ivrit"

Препис

1 Приложение 9 към т. 9 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО А2 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в прогимназиален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с общуването и с изграждането на комуникативни компетентности на ученика. Тази програма е предназначена за обучение на учениците от IX и X клас, които в края на X клас се очаква да постигнат ниво Бет еквивалент на А2 по Общата европейска езикова рамка. В този етап продължава процесът на овладяване на езикови и литературни знания, започнал в начален етап на обучението. Знанията се систематизират, обогатяват и надграждат с помощта на учебна програма за език, култура, традиции и нова дигитална интерактивна програма, която предоставя обучение с онлайн платформи и предлага възможност на учениците да обогатят своите знания по иврит, еврейските традиции, празници и култура. Тематичните области, езиковите средства и речевите дейности в програмата са ориентирани към интересите, възрастта и опита на учениците и следват спираловидния принцип, който дава възможност за повторяемост, за постепенно разширяване и задълбочаване на знанията, уменията и компетентностите и се отнася за всеки следващ клас и етап на обучение. Очакваните резултати по четирите умения: слушане, четене, говорене и писане се основават на приложение 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователна подготовка. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИВРИТ Образователно-възпитателният процес по иврит във IX- X клас е част от общата образователна и възпитателна програма в първи гимназиален етап на средна образователна степен и има за цел: o Да мотивира и развие желание за общуване чрез езика; o Да доразвие у учениците комуникативно-речеви умения за ориентация и участие в комуникативни ситуации; o Да изгради умения за учене и изграждане на езикови компетентности, включващи знания, умения и стратегии за успешно общуване; o Чрез изучаване историята, културата и традициите на Израел да създаде мотивация за задълбочен интерес към историята на евреите и езика; o Да формира у учениците комуникативно-речеви умения за слушане, говорене, правилно и изразително четене, грамотно и четливо писане; o Да формира знания за езиковите и речевите единици, за елементарни правоговорни и правописни норми; o Да развие устната и писмената реч, паметта, познавателните интереси и творчески способности на ученика;

2 o Да формира отношение на уважение към културните различия. Таблица с декомпозирани стандарти СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ да разбира познати думи и изрази, свързани с конкретното му обкръжение, когато се говори бавно и ясно със стандартно поризношение характерна за езика интонация; да разбира общото съдържание на кратък несложен текст, както и елемнтарни полезни подробности. да разбира кратки, ясни указания и да следва несложни упътвания; да се ориентира в пространството, времето и числата. да разбира познати имена, думи и изрази, срещани в обичайни ситуации от всекидневието; да разбира кратки електронни съобщения, картички или писма; да разбира онагледена кратка и несложна информация; да разбира съдържанието на кратки несложни автентични, съобразени с езиковото ниво, и адаптирани текстове от различни жанрове по познати теми, съдържащи позната лексика и изучавани граматични структури, когато при необходимост ги препрочита; При диалогична реч: да общува по несложен начин, подпомогнат от събеседник, който е готов да повтори или преформулира бавно казаното; да води несложен разговор по познати теми, като задава и отговаря на несложни въпроси; да се ориетира в пространството, времето и числата; да изразява по несложен начин свои непосредствени желания и потребности; да установява кратък социален контакт, използвайки несложни форми на вежливост; да описва с несложни изрази себе си и хората от близкото обкръжение; да пише поздравителна кратичка, лично писмо, като при необходимост ползва опори и речник; да съставя несложен писмен текст по познати теми с ограничен обем думи, като използва опори. да попълва личните си данни във формуляр или въпросник;

3 да разбира несложни съобщения, указания и информация. да говори по познати теми, макар и бавно, с по-дълги паузи и с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането; да прилага компесаторни комуникативни стратегии; При монологична реч: да се представя, използвайки прости изречения да описва накратко хора, с които общува, условията си на живот, всекидневни дейности и заобикалящата среда; да разказва накратко по несложен начин за всекидневни дейности и предпочитания да говори по познати теми, бавно, с по-дълги паузи и с произношение и интонация,ненарушава щи разбирането

4 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области Необходимо е да има елементи и/или отделна рубрика, свързани с културата на Израел, както и интегрирани въпроси и теми от областта на гражданското образование и устойчивото развитие с активно приложение на ИКТ в клас. Изкуствата и технологиите да са представени в дейностите. I.Градове, забележителности и култура в Израел на кафе в Йерусалим приятели от цял свят в Тел Авив Планината Синай Езерото Кинерет- Галилейско езеро свитъците на Мъртво море- история и легенди Ботаническа градина природа и растения в Израел Очаквани резултати (компетентности по четирите основни умения: слушане, четене, говорене и писане) СЛУШАНЕ Да разпознава при слушане и четене текстови разновидности от учебника или учебни помагала указания, съобщения, диалози; Да реагира адекватно на указания, съобщения, правила за игри и инструкции, свързани с учебното съдържание; Да изразява съгласие или несъгласие; Да работи в групи. Ученикът: Разбира адекватно проведените диалози в час; Възприема и осмисля разказани приказки, разкази, рецитирани стихотворения; Умее да се отнася с уважение към мнението на другия и да изслушва търпеливо; Може да слуша съсредоточено; разбира несложни текстове на иврит, записани на аудио/видео носители; слуша, разбира и се ориентира в основната информация от съобщения, комикси, кратки откъси от разкази и приказки слуша и разбира точни и целенасочени въпроси на учителя и съучениците си ФОНЕТИКА Нови знания Ударение в думата. Фразово ударение Основни интонационни модели Фонологични модели Транскрипция (с фокус върху разпознаването и изчитането на символите за постигане на правилно произношение и автономност при работа със справочници и речници) ГРАМАТИКА І. Глаголни времена זמן הווה זמן עבר זמן עתיד Групи глалоли בנייני הפועל שמות יחס Предлози שמות גוף Местоимения אני אתה את ( местоимения Лични (אנחנו אתם אתן הם הן זה ( местоимения Показателни (זאת

5 II.Всекидневие Рожден ден Уча иврит в Улпан Реклами и обяви- мога да изпратя писмо, покана и обява моят любим град кариера или хоби Шабат шалом- норми и правила на поведение части на тялото в магазина за дрехи III.Влиятелни личности в Израел и история Херцел- живот, мечти и постижения Ционизъм Моше Монтефиорепринос и влияние Евреите в Испания Рамбам Хана Сенешавтобиография и дневник Елиезер Бен Йехудабаща на съвременния иврит ЧЕТЕНЕ чете и разбира основната информация от съобщения, обяви, комикси, разкази, приказки разбира при четене подробности в съобщения, правила за игри, лични писма и разпознава в тях някои социокултурни особености разграничава в практичски план монологична и диалогична реч умее да чете правилно и изразително познати текстове, монолози, диалози чете наум и доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното отговаря на въпроси по определена тема поставя въпроси по дадена тема ГОВОРЕНЕ При диалогична реч опознава празниците от еврейския календар разказва кратки случки, събития и преживявания от миналото и настоящето, описва хора, предмети, животни, исторически и географски местности, свързани с изучавани теми правилно и свободно използва синоними и антоними използва цифровото съответствие на буквите от еврейската азбука разбира въпросите, указанията и съобщенията на учителя и реплики на своите съученици Въпросителни местоимения (מלת- שאלה ( מי? מה? כמה? למה? Притежателни местоимения ( (שלי שלו שלה Части на речта: прилагателни по род и число Числителни имена Бройни числителни имена до 1000 Редни числителни имена (מספרים סודרים ומונים) Членуване, частицата Ет Включват се елементи от речевия етикет: поздрав, обръщение, представяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, благодарност, молба, покана, поздравление, пожелания за празници. І І. ЛЕКСИКА Включва основни лексикални единици, необходими за несложна комуникация по предвидените от програмата тематични области. Включват се елементи от речевия етикет: поздрав,обръщение,представяне,запознав ане, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, инструкции, съвет,

6 Йом Аацмаут Ден на Независимостта декларация за Независимост Холокост IV.История и съвременност характерните особености на живота в Израел, свързани с национална принадлежност, норми и правила на поведение, места и забележителности Меа Шааримзапознанство с традиция и норми- знак на уважение и толерантност народни притчи и приказки Еврейската сватбасемейни тържества и събития семейство Бергманнорми и правила на поведение разграничава съществително име, глагол, местоимение и прилагателно име води кратък, несложен разговор по изучавани теми или ежедневни ситуации може да изпълни поставени задачи от учебната тетрадка При монологична реч Да представя себе си и свои близки и приятели по елементарен начин; Да рецитира стихотворение; Да отгатва гатанка; Да изпълнява песни на иврит Да описва предмети и явления, хора, животни, обстановка; да прави описания по изучаваните тематични области; да разказва за себе си, за своето минало и настояще, за бъдещите си планове; да изразява чувства, мнение, одобрение, съгласие или несъгласие; да говори макар и бавно, с паузи, с произношение и интонация, които не нарушават разбирането; да прилага компенсаторни комуникативни стратегии; ПИСАНЕ изписва правилно отделните думи, спазва особеностите на езика препоръка, благодарност, молба, покана, поздравление, пожелания за празници III. СИНТАКСИС Сложно изречение, безглаголно изречение, изречение с глагол плюс инфинитив, въпросително изречение, отрицателно изречение. Думи за въпрос. Пряка и непряка реч

7 служи си с основните езикови и речеви единици при писмени форми на общуване умее да спазва основните правописни норми на иврита пише по определен повод поздравителна картичка с пожелания за различни празници, описва себе си, семейството си, приятелите си ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ Тази програма дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата. Обучението по иврит има за цел: да развие езикови, социокултурни и ключови компетентности на учениците на иврит; да мотивира ученика да използва езика за комуникация: да чете, да разбира, да общува без особени затруднения, да демонстрира основни умения за изразяване в устна и писмена форма; да изгражда положително отношение към езика и еврейската култура; да спомогне за осъзнаване необходимостта от владеенето на езика като фактор за интелектуалното израстване на учениците. да запознае учениците с празниците от еврейския календар, традициите и фолклора: Рош ашана, Йом кипур,ханука,ту бишват,пурим,песах Годишен общ брой учебни часове за изучаване на учебния предмет чужд език иврит в общообразователната, в разширената и в допълнителната подготовка: IX клас 144 часа X клас часа За нови знания 50% За упражнения, преговор, обобщение и практически дейности 45% За контрол и оценка 5%

8 СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за един учебен срок: Устни изпитвания и участие в клас Домашни работи и проекти Контролни работи и проекти минимум 1 оценка минимум 1 оценка минимум 2 оценки ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИВРИТ Обучението се осъществява чрез: прилагане на осемте вида интелигенттност в обучението : лингвистична(вербална),логикоматематическа,музикална,телесно-кинестатична,пространствена,междуличностна,вътрешноличностна и натуралистична прилагане на личностно-ориентирано обучение, което позволява индивидуализиран и диференциран подход; прилагане на дейностно-ориентиран подход с акцент върху практическата насоченост на обучението; общообразователна и възпитателна насоченост на обучението за формиране на базова култура на личността: нравствена, правна, естетическа, физическа, култура на труда, на общуването; развиване на творчески умения и независимо мислене на учениците; принципа на преподаване от лесно към трудно, от изучено към ново, като работата се основава на личния опит и се създават асоциативни връзки с изучаваното по другите предмети; изученият материал постоянно се включва в учебната дейност чрез типични комуникативни ситуации, а новият материал се съпоставя с изучения; ученикът се поставя в условия да съпоставя, да сравнява, да открива съвпадения и различия, да обобщава, да търси и предлага свои решения;

9 Ключови компоненти УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ Дейности и междупредметни връзки интегрирано изграждане на четири езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познти ситуации, използване на помощни материали и техника обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература дейности за запознанство с основни математически действия и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, човекът и природата, география и икономика използване на системи на електронно обучение в часове по иврит за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен предмет информационни технологии натрупване на знания и опит за осъзнаване на потребност от мотивирано учене и необходимост от постоянно самоусъвършенстване чрез: ролеви игри и симулации самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на ученицитя работа по проекти дидактически игри извънкласни дейности (изложби, изнесени сред природата уроци, свързани със заобикалящата среда, участие в

10 СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.) използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио и мултимедийни материали; печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.) електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси) връзка с всички учебни предмети участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание: осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на другите народи, връзка с учебните предмети история и цивилизации и география и икономика работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, развиване на новаторско мислене и възприемане на нови идеи, връзка с учебен предмет технологии и предприемачество Дейност за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на Израел, за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, история и цивилизация, география и икономика, музика и изобразително изкуство Дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебните предмети физическо възпитание и спорт, човекът и природата, история и цивилизации и география и икономика

Microsoft Word - B1 ivrit

Microsoft Word - B1 ivrit Приложение 10 към т. 10 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в първи гимназиален етап е насочено към овладяване на знания,

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Microsoft Word - 2 kl ivrit

Microsoft Word - 2 kl ivrit Приложение 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА II КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - 3 kl ivrit

Microsoft Word - 3 kl ivrit Приложение 3 към т. 3 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА III КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - 4 kl ivrit

Microsoft Word - 4 kl ivrit Приложение 4 към т. 4 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА IV КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - 6 kl ivrit

Microsoft Word - 6 kl ivrit Приложение 6 към т. 6 Кратко представяне на учебната програма УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА VI КЛАС Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения

Подробно

Microsoft Word - A1 ivrit

Microsoft Word - A1 ivrit Приложение 8 към т. 8 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО А1 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в гимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия,

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Приложение 1 към т. 1 Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx Приложение 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА М ИИСТРСТВО А ОБРАЗОВАИТО И АУКАТА У Ч БА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ В Т ОРИ ЧУЖД ЗИК ЗА ДИАДСТИ КЛАС З П СОФИЯ, 2014 г. I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебта програма по иврит като втори чужд език за едидесети

Подробно

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx Приложение 9 към т. 9 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Профилираното

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx

Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx Приложение 8 към т. 8 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по корейски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx

Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 13 към т. 13 Настоящата учебна

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx

Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 1 към т. 1 Профилираното

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-В1.doc

Microsoft Word - УП ЯЕ-В1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В1 Приложение 8 към т. 8 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - УП КЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП КЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по китайски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителнос

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителнос ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език Продължителност на обучение: 4 години Форма на обучение: редовна

Подробно