R4BP 3 Print out

Размер: px
Започни от страница:

Download "R4BP 3 Print out"

Препис

1 Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGITA 0WG Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер на разрешението: 2427-; Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3): BG

2 Съдържание Административна информация.. Търговско наименование на продукта.2. Притежател на разрешение.3. Производител(и) на биоцидите.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) 2. Състав и формулиране на продукта 2.. Качествени и количествени данни за състава на биоцида 2.2. Тип на формулирането 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност 4. Разрешена(и) употреба(и) 4.. Специфични инструкции за употреба 4..2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби 4..3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 5. Общи указания за употреба 5.. Инструкции за употреба 5.2. Мерки за намаляване на риска 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение. Друга информация

3 Административна информация.. Търговско наименование на продукта AGITA 0WG.2. Притежател на разрешение Име и адрес на притежателя на разрешението Име Адрес Elanco Animal Health Inc. Mattenstrasse 24A 4058 Basel Швейцария Номер на разрешението 2427-; Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) Дата на издаване на разрешението Дата на изтичане срока на валидност на разрешението BG /08/208 /0/ Производител(и) на биоцидите Име на производителя Kwizda Agro GmbH Адрес на производителя Werk Leobendorf B Laaer Straße, Kwizda-Allee 200 Leobendorf Австрия Местонахождение на производствените обекти Werk Leobendorf B Laaer Straße, Kwizda-Allee 200 Leobendorf Австрия Име на производителя Schirm GmbH Адрес на производителя Dieselstraße Baar-Ebenhausen Германия Местонахождение на производствените обекти Dieselstraße Baar-Ebenhausen Германия 22/03/209

4 .4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) Активно вещество 54 - Тиаметоксам Име на производителя Syngenta Crop Protection AG Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти Syngenta Crop Protection AG CH-4002 Basel Швейцария ESIM Chemicals GmbH 4020 Linz Австрия Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited 4030 Goa Индия Активно вещество 5 - Цис-трикоз-9-ен (мускалур) Име на производителя Denka International B.V. Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти Hanzeweg 377 Barnveld Холандия Hanzeweg 377 Barnveld Холандия 2. Състав и формулиране на продукта 2.. Качествени и количествени данни за състава на биоцида Общоприето име IUPAC име Функция CAS номер EО номер Съдържание (%) Тиаметоксам thiamethoxam Активно вещество Цис-трикоз-9-ен (мускалур) cis-tricos-9-ene; (Z)- Tricos-9-ene Активно вещество /03/209 2

5 2.2. Тип на формулирането WG - Водоразтворими гранули 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност Категория на опасност Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Препоръки за безопасност При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Преди употреба прочетете етикета. Да се избягва изпускане в околната среда. Съберете разлятото. Да се изхвърли съдържанието в одобрен инсинератор. 4. Разрешена(и) употреба(и) 4. Описание за използване Употреба - професионална Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи За контрол на домашна муха (Musca domestica) в помещения за отглеждане на животни (на закрито) дасе прилага от професионални потребители. Musca domestica-домашна муха-възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Област на употреба На закрито Биоцид за контрол на възрастни домашни мухи в помещения за отглеждане на животни включително птицеферми, свинеферми и млечни ферми, конюшни, съоръжения за обработка и настаняване на животни и други, свързани с тях зони, където е необходим контрол на домашните мухи. Прилага се на типичните места, 22/03/209 3

6 на които мухите кацат, за да се хранят или почиват, но не само, върху первази и рамки на прозорци, горната част на стените, прегради и пътеки. Биоцидът се нанася само върху окачени плоскости. Метод(и) на прилагане окачени плоскости - Разреждане: 00 g от биоцида се смесват с 80 ml вода. Сместа се нанася с помощта на четка или валяк върху десет плоскости с размер 20 cm x 30 cm. За m2 стенна повърхност се окачват 0 плоскости. Обработката може да се повтаря на всеки седмици. За да се постигне ефект от продукта, може да бъдат необходими 4 седмици. Площта се третира повторно след минимум седмици. Приложението се повтаря. ако третираните повърхности са покрити с прах или ако насекомите са изяли примамката. Дозировка(и) и честота на прилагане 00 g продукт се смесва със 80 ml вода. Смесеният продукт се нанася върху десет плоскости за окачване с размери 20 cm x 30 cm. За m2 стенна повърхност се окачват 0 плоскости g продукт се смесва със 80 ml вода. - Обработката може да се повтаря на всеки седмици. За да се постигне ефект от продукта, може да бъдат необходими 4 седмици. Площта се третира повторно след минимум седмици. Приложението се повтаря. ако третираните повърхности са покрити с прах или ако насекомите са изяли примамката. Категория(и) потребители Професионална Размери и материал на опаковките Бутилка от HDPE 00 g, 250 g, 400 g, kg, 2 kg, 5 kg. Ламинирано саше от PET/Al/PET/PE 20 g. 4.. Специфични инструкции за употреба PПредиупотреба прочетете етикета и информацията запродукта. Биоцидът съдържа тиаметоксам и е токсичен за пчели. Само за професионална употреба. Само за употреба на закрито. 22/03/209 4

7 Да се съхранява далеч от храни, напитки и храна за животни. Преди обработка да се отстранят непокритите хранителни продукти и фуражи. Да се прилага на места недостъпни за деца и животни. Определеното количество биоцид се смесва и разбърква със съответното количество хладка вода в отделен съд. Да се използва съд с обем /3 по голям от количеството вода, което трябва да се добави. Да се изчака образуваната пяна да изчезне преди да се нанесе с четка или валяк. Продуктът трябва да се прилага само чрез плоскости за окачване. Биоцидът се нанася само върху неабсорбиращи плоскости, които след това се закачат към стени или тавани, на местата където мухите предпочитат да почиват. Да не се нанася директно върху повърхности (например стени) в сградата. При смесване/нанасяне и прилагане, лицето, което работи с продукта трябва да носи дрехи за еднократна употреба (например хартиена престилка, гащеризон), за да се избегне попадане в канализационната система при пране на замърсени дрехи. След работа с продукта ръцете и изложената кожа да се измие незабавно. Районът, в който се извършва смесването и прилагането върху плоскостите, трябва да бъде покрит с найлон за еднократна употреба, за да се избегне замърсяването на околните повърхности и пода. Да не се почиства третираната област. Да се отстранят всички окачени табла, които са обработени с биоцид преди почистване и / или дезинфекция. Оборудването, използвано за обработката (например четки, валяци, плоскости за окачване) не трябва да се почиства след употреба. Замърсеното оборудване може да се използва повторно без почистване (ако е възможно) и трябва винаги да се изхвърля безопасно в съответствие с националното законодателство (без изхвърляне в отпадни води). Продуктът трябва да се използва в комбинация с ларвицид и да се редува с продукт срещу възрастни насекоми с различен начин на действие. Ако това не е ефективно, трябва да бъде уведомено лицето, което го пуска на пазара. За да се постигне ефект отпродукта, може да бъдат необходими 4 седмици. Площта се третира повторно следминимум седмици Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Преди употреба да се прочете етикета и информацията за продукта Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Уверете се, че медицинският персонал е запознат със съответния (те) материал (и) и са взети предпазни мерки, за да се предпази. Изведете пострадалия от опасната зона в добре проветрено помещение или на чист въздух и го пазете от преохлаждане. При вдишване: Изведете го на чист въздух. Обадете се на лекар ако симптомите се усилят или продължават. При контакт с кожата: Измийте със сапун и вода. Потърсете медицински съвет ако дразненето се усилва или продължава. Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, свалете замърсените дрехи и обувки. При контакт с очите: Изплакнете с вода. Потърсете медицински съвет ако дразненето се усилва или продължава. Изплакнете очите с чиста вода в продължение на няколко минути. При поглъщане: Изплакнете устата. Да се потърси лекарска помощ, ако се появят симптоми. При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета. Няма сведения за специфична противоотрива! Да се прилага симптоматична терапия. При случайно изпускане, да се спре изтичането, без излагане на риск. Оградете с ров в страни от разлива, за да се изхвърли по-късно. След събиране на продукта, измийте зоната с вода Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Изхвърлете съдържанието в одобрен инсинератор в съответствие с националните разпоредби. Остатъци от приложения продукт, отпадъчни води от измиване на оборудването и други отпадъци (напр. празни опаковки, използвани плоскости за окачване) трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с местните законови разпоредби за отпадъците. Да не се изхвърлят никакви отпадъчни продукти или вода, използвана за миене на оборудването в канализацията. 22/03/209 5

8 4..5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение Поддържан срок на годност: 2 години. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Пазете контейнера затворен. Да се пази от светлина ивлажност. Температура на съхранение: да се съхранява при температура под 25 C. 5. Общи указания за употреба 5.. Инструкции за употреба Проверете Мерки за намаляване на риска Проверете Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Проверете Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Проверете Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение Проверете Друга информация 22/03/209

9 Мониторингът на потенциала за възникване на резистентност трябва да се извършва непрекъснато и съответните стратегии за управление на резистентността трябва да бъдат посочени в етикета, както следва: Този продукт не трябва да се използва непрекъснато срещу домашни мухи в интензивни или контролирани помещения за животни, тъй като това може да доведе до неуспех поради възникване на резистентност към инсектициди. Активната съставка (тиаметоксам) на биоцида принадлежи към класа на неоникотиноидните инсектициди и имат различен начин на действие от други класове инсектициди, като пиретроиди и фосфоорганични. Начинът на употреба чрез окачени плоскости гарантира, че по-голямата част от помещението на животните не се обработва, като по този начин се намалява вероятността от контакт със сублетални дози. Въпреки това, за да се сведат до минимум вероятността за развитие на резистентност в бъдеще, е препоръчително да се избягва употребата на биоцида като единствено средство за контрол на мухите. Биоцидът трябва да се използва като един от компонентите на интегрираната програма за борба с вредителите, която включва използването на продукти от различни химически класове с различен механизъм на действие и нехимични средства (напр. мрежи против насекоми, хигиенни практики). Oтровен за пчели. 22/03/209 7

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia Tropical insettorepellente lozione no gas profumata Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia spray corpo profumato Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS зърна против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 674-4, 674-

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Tanalith E 347 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер на разрешението: 9-, 9-2 Референтен номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AQUA KOTHRIN Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи ПТ 18

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди Наименование на групата: Aqua K-Othrine Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер на разрешението:

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS блокчета против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 68-, 68-6

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGRI IODE FLUIDE Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dr. Mort Brodi Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2345-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dip-io YB MAX Продуктов(и) тип(ове): ПТ 0 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-00897-0000 Референтен

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPASTA-BROD Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2308-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Murin Facoum Pasta Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди ПТ 14 - Родентициди Номер на разрешението: 2489-1

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: MEPA Barrier Spray D Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-008398-0000

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: DIFETEC P-29F Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2420-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io concentrate Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io 5500 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: СТРАЙК ФЛОУ СК 7,5 Product type(s): PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control) Authorisation

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 29.01.2015 последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За постигане на специфични ефекти върху върху боядисани

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно